<<   SPORTS IN COLONIAL AMERICA  >>
ageLOC BODY TR
ageLOC BODY TR
ageLOC BODY TRIO
ageLOC BODY TRIO
PEK? YA
PEK? YA
B?YOLOJ
B?YOLOJ
PROTE?NLER
PROTE?NLER
B?YOLOJ
B?YOLOJ
?NSAN GENOMU
?NSAN GENOMU
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI
YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI
ARSUPERMARKERLAR - GEN
ARSUPERMARKERLAR - GEN
ARSUPERMARKERLAR - GEN
ARSUPERMARKERLAR - GEN
GEN?L?K GEN
GEN?L?K GEN
ageLOC B
ageLOC B
V?CUDUMUZDAK
V?CUDUMUZDAK
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
P?R?ZS
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
SIKILIK KAYBI
KURU C
KURU C
KURU C
KURU C
C?LDE
C?LDE
C?LD?N
C?LD?N
UVden KORUNMA
UVden KORUNMA
SA?LIKLI DOLA
SA?LIKLI DOLA
SEL?L?T G
SEL?L?T G
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC Body Trio Bilim ve
ageLOC BODY TRIO
ageLOC BODY TRIO
YararlarI
YararlarI
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
GALVAN
V?CUT
V?CUT
T?TRE?
T?TRE?
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
GEN??LET
GEN??LET
KULLANIM
KULLANIM
ageLOC Body Shaping Gel
ageLOC Body Shaping Gel
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
B?LE?EN
B?LE?EN
KULLANIM
KULLANIM
B?T?NLEY
B?T?NLEY
BA?LICA FAYDALARI
BA?LICA FAYDALARI
B?LE?EN
B?LE?EN
KULLANIM
KULLANIM
THANK YOU
THANK YOU

: pct. , . , .pps zip- 4226 .

.pps
1ageLOC BODY TR?O Bilim ve ?r?nler 33bunun sonucunda transepidermal su kayb? ve
taraf?ndan desteklenen Nu Generation kuruluk artar. Bu lipit maddelerinin
f?rsat? ?retiminin azalmas? hormon seviyelerindeki
2NU GENERATION FIRSATI. Nu Generation do?al d????e benzer.
F?rsat? t?m ageLOC hikayesinin d?nya 34DO?RU C?LT BAKIMI YAPARAK C?LD?N ERKEN
?ap?ndaki heyecanland?r?c? nitelikteki YA?LANMASINI ?NLEY?N.
devam?d?r. ageLOC bilimi anti-aging 35C?LDE ?ZEN G?STERMEK. Cildin
alan?nda liderli?i s?rd?r?yor ve son gen?li?ini korumak iyi bir cilt bak?m? ile
zamanlarda ger?ekle?en at?l?mlar? sizlere ba?lar. Cildin nem bariyerini desteklemek
yeni ve yenilik?i ageLOC ?r?nleri i?in ?r?n kullanmak gereksiz cilt
vas?tas?yla sunuluyor. Ayr?ca, ageLOC hasarlar?n? ?nlemenin ilk ad?m?d?r.
Body Trio, gen? bir v?cut g?r?nt?s? i?in 36C?LD?N?Z?N SAAT?N? GER?YE ALMAK.
g??l? ?r?nler temin ederek d?nyan?n d?rt Ge?mi?te cildinize yeterince ?zen
bir yan?ndaki Nu Skin Distrib?t?rlerinin g?stermemi? olsan?z bile, g?zle
hayallerine kavu?mas?n? s?rd?rmeyi g?r?lebilir ya?lanma belirtilerini
sa?l?yor. azaltmaya yard?mc? olan ve teknolojik
3ageLOC BODY TRIO. Anlay??, m??teri olarak geli?mi? pek ?ok bile?en var.
e?ilimleri ve ?r?n konumland?rma. 37UVden KORUNMA. Erken ve ?nlenebilir
4K?RESEL B?R ?HT?YA? ?nce ve gen? bir cilt ya?lanmas?n?n ?o?unlu?u UV ???n?
fiziksel g?r?n?m?n kayb? bir ya?lanma nedeniyle meydana gelir, dolay?s?yla
problemidir ve t?m d?nya piyasalar?ndaki g?ne?e s?n?rl? olarak maruz kalmak ve
t?keticileri ilgilendirir. ?nce ve gen? g?ne?e ??kmadan ?nce g?ne? kremi kullanmak
bir fiziksel g?r?n?m?n kayb? bir ya?lanma kesinlikle gereklidir.
problemidir ve t?m d?nya piyasalar?ndaki 38SA?LIKLI DOLA?IMI DESTEKLEMEK. Masaj,
t?keticileri ilgilendirir. D?? g?r?n?m?n fiziksel titre?im ve/veya
ve v?cut yap?s?n?n bozulmas? ?iddetli bir mikrobesinler/uyar?c?lar s?v?lar?n
?ekilde benlik bilincini ve kendine g?veni dola??m?n? destekleyebilir. Ara?t?rmalar,
etkiler, d?? g?r?n?me olan g?venin bir ?e?it fiziksel titre?im olan
yitirilmesine neden olur ve v?cudu kapama titre?imli do?ru ak?mlar?n s?v?lar?n
ve ?eklini saklama azusuna neden olur. dola??m?n? art?ran ?nemli bir yard?mc?
?zellikle kad?nlarda, cildin sarkmas?, olabildi?ini g?stermi?tir. Fiziksel
g???slerin, kal?alar?n, bacaklar?n ve titre?imler bir dizi etkinli?i harekete
kollar?n ?st k?sm?n?n ?eklinin bozulmas? ge?irebilir.
ve kar?n b?lgesinde ve kal?alarda ya? 39SA?LIKLI DOLA?IMI DESTEKLEMEK.
birikmesi en ?nemli ya?lanma problemleri Titre?imler nitrik oksit (NO) ?retimini
aras?nda yer almaktad?r. Erkeklerde ise tetikleyen endotelyumun fiziksel olarak
v?cut ?eklinin, fizi?in ve kas s?k?l???n?n uyar?lmas?na neden olur. NO damar
bozulmas? ve g?c?n yitirilmesi en ?nemli geni?lemesine yol a?ar ve bunun sonucunda
ya?lanma problemleri aras?nda yer kan ak??? ve s?v?lar?n dola??m? artar.
almaktad?r. Kaynak : New Perceptions in S?v?lar?n dola??m?n?n art?r?lmas?
Skin Care (Cilt bak?m?nda yeni at?klar?n daha etkin bir ?ekilde
yakla??mlar), 2010 Kaynak : Greenfield at?lmas?n? sa?lar ve cilt h?crelerine daha
Anti-aging Exploratory (Greenfield fazla besinin ula?t?r?lmas?na yol a?ar.
Anti-aging Ara?t?rmas?), 2008/2009. SIVI T?TRE??M? B?YOLOJ?K EYLEM. SIVILARIN
5T?keticilerin ?nemli bir k?sm? d?? DOLA?IMINI KOLAYLA?TIRIR. YARARLARI.
g?r?n?mlerinden, ?zellikle de v?cutlar?n?n 40SEL?L?T G?R?NT?S?N?N AZALMASI.
?eklinden memnun de?ildir. Bu durum, H?cresel enerjiyi etkileyebilen bile?enler
g?zellik ?r?nlerinin ger?ekli?in a?a??dakilerin ger?ekle?mesine de yard?mc?
panzehirleri olarak konumland?r?lmas?na olur: Dola??m? art?r?r Cildin s?k?l???n?
f?rsat tan?r. SORU: L?tfen ?u an art?r?r ?ukurlu ya da gamzeli b?lgeleri
itibariyle a?a??dakilerden ne kadar memnun d?zle?tirir.
oldu?unuzu belirtiniz: 1. V?cut 41ageLOC - ??z?m. ageLOC bilimi Nu
a??rl???n?z ve ?ekliniz 2. Fiziksel Skinin biyolojik ya?lanman?n
?ekicili?iniz/g?r?n?m?n?z. Avrupa. ABD. belirtilerini ve kaynaklar?n? hedeflemeye
Brezilya. Asya Pasifik. MENA. K?resel. y?nelik ?zel ??z?m?d?r. Bu patent bekleyen
47%. 46%. 43%. 42%. 41%. 38%. 30%. 29%. bilim daha gen? bir profil i?in
27%. 24%. 22%. 18%. 60%. V?cut ya?lanman?n temel kaynaklar?n? yeniden
a??rl???ndan ve ?eklinden memnun de?il. etkinle?tirebilir. SIGNS.
Fiziksel ?ekicili?inden ve g?r?n?m?nden 42ageLOC - ??z?m. ageLOCu en modern
memnun de?il. 50%. 40%. MEMNUN DE??L?M d?zeltici bile?enlerle birle?tirmek
YA DA H?? MEMNUN DE??L?M ?EKL?NDE CEVAP ya?lanman?n G?ZLE G?R?LEB?L?R
VERENLER?N Y?ZDES?. 30%. 20%. 10%. 0%. BEL?RT?LER?N? de azaltmaya yard?mc?
Kaynak: Datamonitor Consumer Survey olabilir. Nu Skinin ageLOC bilimi
(Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s ya?lanman?n i?ten d??a hem KAYNAKLARINI
2009. hem de BEL?RT?LER?N? hedefleyerek sekt?rde
6G?N?M?ZDE V?CUT ?EK?LLEND?RME ORTAMI. tam bir ya?lanma ??z?m? sunmaktad?r.
?u an itibariyle, s?k?la?t?rma ve sel?lit SIGNS.
kar??t? ?r?n piyasas?n?n de?eri 14.7 43ageLOC Body Trio Bilim ve ?r?nler
milyar $.1 D?? g?r?n?m bilinci dosyal taraf?ndan desteklenen Nu Generation
bask?larca ve ki?inin krndi d?? f?rsat?
g?r?n?m?nden duydu?u memnuniyetsizlikle 44ageLOC BODY TRIO. ageLOC Body Trio
y?nlendirilmektedir. D?? g?r?n?m y?netimi ?ekilli bir g?r?n?m? yeniden
t?keticiler i?in son teknolojiyi ve yap?land?rarak ve ya?lar?n g?r?n?m?n?,
inovasyonu memnuniyetle bekledikleri ve sel?litleri ve cildin p?r?zs?zle?mesini
uyum sa?lad?klar? duygusal anlamda ?ok hedefleyerek daha ince, p?r?zs?z, s?k? ve
?nemli bir konudur. Zay?flama ?r?nleri gen? bir g?r?n?m sa?lamaktad?r. ageLOC
profesy?nel tedavilerden ilham al?r ve Body Trio, incelen, p?r?zs?zle?en ve
t?keticilerinin bu ilkeleri kendi s?k?la?an bir g?r?n?m sa?layan faydalar?
evlerinin rahatl???nda kucaklamas?n? i?in yeni ageLOC Galvanic Body Spa
sa?lar. 1 Euromonitor, Global Firming and ?r?n?n? ve iki geli?mi? anti-aging v?cut
Anti-cellulite Sales (K?resel S?k?la?t?rma ?r?n? olan ageLOC Body Shaping Gel ve
ve Sel?lit Kar??t? ?r?n Sat??lar?), 2010. ageLOC Dermatic Effects ?r?nlerini
7G?N?M?ZDE V?CUT ?EK?LLEND?RME ORTAMI i?ermektedir. ageLOC Body Trio gen?
(devam). T?keticiler, v?cutlar?yla ilgili g?r?nen bir v?cut i?in.
sorunlar?n? ??z?mlemek i?in diyetten ba?ka 45HEDEF K?TLE. Birincil Piyasalar:
yakla??mlara daha fazla g?veniyorlar. S?k?la?m??, gerilmi? ve daha gen? g?r?nen
Ger?ekten etkili olabilmesi i?in ?r?nlerin bir v?cut isteyen kad?nlar ve erkekler.
tesirli olmak i?in geli?tirilmi? olmas? Mevcut ageLOC edition Nu Skin Galvanic
gerekir. Klinik olarak test edilmi? olan Spa System II ve Nu Skin Galvanic Spa
ve bilimsel olarak desteklenen bu ?r?nler System II Body Shaping Gel m??terileri.
zaman isteyen ve d?? g?r?n?m bilinci olan ?kincil Piyasalar: Beden imaj?n?n fark?nda
t?keticilerin arad??? sonu?lar? verir.2 olan ve aras?ra spaya gidebilen 25-65 ya?
Her ne kadar piyasa fiziksel g?r?n?m? aras? kad?nlar. Sel?liti olan ve
hedefleyen v?cut topikalleriyle dolu olsa v?cutlar?nda ya?lanman?n belirtilerini
da, v?cut topikalleri kategorisi hala, ta??yan her ya?tan kad?n.
?zellikle de ya?lanman?n kaynaklar?n? 46YararlarI. Daha ince bir g?r?n?me
hedefleyen ?r?nlere ili?kin ?nemli bir kavu?mak i?in sel?litlerin ve ya?lar?n
f?rsat alan?n? temsil etmektedir.3. 2 g?r?n?m?n? azalt?r ve p?r?zs?zle?tirir.
Kaynak: Datamonitor Consumer Survey V?cuda p?r?zs?z ve ?ekilli bir g?r?n?m
(Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s verir. Cildin s?k? g?r?n?m?n? art?r?r.
2009 3 Kaynak: Greenfield Anti-aging Cildin genel durumunu iyile?tirir.
Exploratory (Greenfield Anti-aging Ya?lanman?n temel kaynaklar?n? hedef al?r.
Ara?t?rmas?), 2008/2009. Cildin enerji kazanmas?na ve
8Kendini g?zel hissetmenin daha geni? ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olur. Cildi
?aptaki yans?malar?, d?? g?r?n?m nemlendirir.
bilincinin t?keticilerin ?o?unlu?u i?in 47ageLOC Galvanic Body Spa.
g?nl?k bir kayg? haline geldi?i anlam?na 48GALVAN?K AKIMIN TAR?H?ES? 1791 y?l?nda
geliyor. SORU: A?a??daki sa?l?k ve elektrik ak?mlar?n? sa?l?k ama?l? olarak
g?zellik meselesi sizin i?in ne kadar ilk defa kullanan ki?i Luigi Galvanidir.
?nemli?: G?nl?k hayat?n?zda en g?zel ?smini ?talyan bilimadam?n?n isminden alan
?ekilde g?r?nmek. Avrupa. ABD. Brezilya. Galvanik ak?m g?n?m?zde faydal?
Asya Pasifik. MENA. K?resel. ?ok ?nemli. bile?enlerin cilde ula?mas?n?
Ne ?nemli ne de ?nemsiz. ?ok ?nemsiz. kolayla?t?rmak i?in kozmetik ama?larla
100%. 3%. 9%. 14%. 12%. 13%. 14%. 9%. 90%. kullan?lmaktad?r.
13%. 26%. 88%. 25%. 29%. 27%. 80%. 78%. 49GALVAN?K BAKIM NED?R? Spa ve g?zellik
70%. 60%. 61%. 61%. 59%. 57%. 50%. CEVAP salonu uzmanlar? nazik galvanik ak?m?n? 50
VERENLER?N Y?ZDES? 40%. 30%. 20%. 10%. 0%. y?ldan daha uzun bir s?reyle m??terilerin
Kaynak: Datamonitor Consumer Survey ciltlerini yenilemek ve enerji vermek i?in
(Datamonitor T?ketici Anketi), Nisan/May?s uygulad?klar? bak?mlarda kullanm??lard?r.
2009. Bu bak?mlar, nazik bir masaj hareketi
9V?CUDU YA?LANDIRAN ETKENLER. V?cut sa?layan silindirli b?y?k bir makineyi
?eklinin bozulmas?nda hem i? hem de d?? kullanan e?itimli bir estetisyen
etkenler rol oynamaktad?r. G?ne?/UV taraf?ndan yap?lmal?d?r. Bu bak?m cildin
???nlar?na ?ok uzun s?re maruz kalmak, durulu?unu art?rmak ve rengini
sigara i?mek, yetersiz egzersiz, hayat iyile?tirmek i?in h?cresel enerjinin
tarz? se?imleri ve ani kilo kay?plar? gibi odaklanmas?na ve dola??m?n art?r?lmas?na
d?? veya davran??sal etkenler ile genetik, yard?mc? olur.
diyet, dola??m bozuklu?u, hormonlar, kas 50GALVAN?K BAKIM NASIL ?ALI?IYOR?
g?c?n?n azalmas?, ciltte elastikiyet Galvanik bak?mlar, t?pk? manyetik
kayb?, v?cutta su kayb?, h?cresel kutuplarda oldu?u gibi, ayn? y?klerin
faaliyetlerin azalmas?, ya? tabakas?, birbirini itmesi z?t kutuplar?n birbirini
genel olarak ya?lanma, gibi i? etkenler ?ekmesi gibi temel prensipleri kullan?r.
v?cudun ?zerinde bulunan cildin ya?l? ?r?nler, pozitif ya da negatif y?k i?eren
g?r?nmesine neden olmaktad?r. Bu etkenler ana bile?enlerle form?le edilmi?tir. Cihaz
cildin sarkmas?na, cildin yap?s?n?n ?r?nde bulunan ana bile?enle ayn? y?kte
dengesizle?mesine, nem kayb?na ve ayarlanm??t?r.
sel?litlere neden olabilir. V?cut 51GALVAN?K BAKIM NASIL ?ALI?IYOR?
ya?land?k?a, bir zamanlar optimum gen Birbirini iten ayn? y?kler ana bile?enleri
ifadesi olan ?eyler bir ya?lanma profiline iter ve cildinize kolayca iletilmelerini
d?nmektedir. ageLOC bilimi sayesinde sa?lar. Pozitif ve negatif galvanik
Gen?lik Gen K?melerindeki de?i?ikliklerin ak?mlar?n cilde dikkatli bir ?ekilde
ya?lanmay? nas?l etkiledi?ini biliyoruz. uygulanmas? sonucunda bir ki?i pek ?ok
10PEK? YA...? Peki ya ya?lanman?n en faydal? cilt bak?m?n? yapabilir.
?nemli kaynaklar?n? hedefleyerek ve cilde 52V?CUT ???N T?TRE??ML? AKIMLAR.
topikal olarak etki ederek v?cut ?zerinde Ara?t?rmalar titre?imli ak?m?n s?v?
ba?ar?l? bir anti-aging yakla??m? titre?imini art?rd???n? ve b?ylece
sergileyebilseydik? sa?l?kl? dola??m? destekledi?ini
11YA?LANMA ETKENLER? Biyolojik ya?lanma g?stermi?tir. Titre?imli galvanic ak?mlar:
(i?sel) De?i?ikliklerin sonucu cildin g??l? s?v? titre?iminden
genellikle genetik olarak belirlenir veya faydalanabilece?i v?cut ?zerinde
v?cut i?erisinde do?al olarak meydana kullan?lmak ?zere optimal olarak
gelen gen ifadelerine dayan?r. ?evresel tasarlanm??t?r. cildi ar?nd?rmay? ve
ya?lanma (d??sal) G?ne? ???nlar?na maruz tazelemeyi desteklemeye ve ya?lanman?n
kalma (foto-ya?lanma), kirlilik, sigara g?zle g?r?l?r belirtilerini azaltmaya
duman? ve benzeri birikmi? etkenlerce yard?mc? olur.
meydana getirilen serbest radikal 53T?TRE??ML? GALVAN?K AKIMLAR. Sabit
hasarlar?n?n sonu?lar?n? i?erir. galvanik ak?m, duraksamayan veya genlik
12B?YOLOJ?K VE ?EVRESEL YA?LANMANIN i?inde de?i?iklik g?stermeyen* daimi
ETK?LE??M? Sonu?ta ya?lanma hem ak?mken; titre?imli galvanik ak?m, ?nceden
biyolojimizin hem de ?evremizin bir belirlenmi? iki farkl? seviye aras?nda
birle?imidir. ??sel ve d??sal kaynaklardan de?i?iklik g?steren bir t?r do?ru ak?md?r
kaynaklanan serbest radikaller cilt (DC). T?TRE??ML? AKIM. AKIM. ZAMAN. DO?RU
yap?s?na ve genlere zarar verir. AKIM. * T?TRE??ML? GALVAN?K AKIM B?R
13PROTE?NLER?N AYRILMASI. Gen? ciltte ALTERNAT?F AKIM (AC) DE??LD?R. ALTERNAT?F
bulunan ?nemli proteinlere zarar verme ya AKIMLARDA POLAR?TE POZ?T?F ?LE NEGAT?F
da de?i?tirme cildin sarkmas? sel?lit KUTUPLAR ARASINDA DALGALANIR.
g?r?nt?s?n?n artmas? ya?lanman?n di?er 54BA?LICA FAYDALARI. Ana bile?enlerin
belirtileri. Cilt proteinleri. cildinize n?fuz etmesine yard?mc? olur.
14B?YOLOJ?K YA?LANMA NED?R? Biyolojik Optimize edilmi? titre?imli galvanik ak?m
saat genetik yap?m?z ve gen ifadelerimiz cildi canland?rmaya yard?mc? olur, cildi
taraf?ndan belirlenir. Bu durum, cilt ar?nd?rmay? ve tazelemeyi destekler ve
h?crelerimiz de dahil olmak ?zere t?m ya?lanman?n g?zle g?r?l?r belirtilerini
h?crelerimiz i?in ge?erlidir. Biyolojik azaltmay? sa?lar. Laboratuar ara?t?rmalar,
ya?lanma: G?rebildi?imiz veya galvanik ak?mlarla yap?lan bak?mlar,
hissedebildi?imiz harici ya?lanma anti-aging bile?enlerinin n?fuzunu 24
belirtileri olarak ortaya ??kan v?cut saate kadar art?rabildi?ini g?stermi?tir.
i?erisindeki do?al de?i?imlerin sonucudur. 55GEN??LET?LM?? N?TEL?KLER. Cildinize
15YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI: g?re otomatik olarak ayarlan?r: bak?m?n
arSuperMarkerlar. daha etkin olabilmesi i?in olmas? gereken
16?NSAN GENOMU. ?nsan genomu DNAy? miktarda ak?m?n sal?nmas?n? sa?lar.
olu?turan kimyasal baz ?iftlerinin Art?r?lm?? ergonomi: ageLOC Galvanic Body
s?ras?d?r. ?nsan genomu 20.000den fazla Spa cihaz?n?n yeni ?ekli v?cudunuzun
gen i?erir. Bu genleri tan?mlamak k?vr?mlar?n? daha iyi takip edebilmek
bilimadamlar?n?n biyokimyasal i?leyi?leri, ?zere tasarlanm??t?r. ageLOC iletken
son ?r?nleri ve insan v?cudunun y?zeyi: ageLOC bile?enlerinin cildinize
i?levlerini daha iyi anlamas?n? 10 kat daha fazla n?fuz etmesini
sa?lamaktad?r. sa?layabilen daha geni? ve tescilli bir
17YA?LANMANIN TEMEL KAYNAKLARI. Bir ageLOC v?cut iletken y?zeyi
insan?n genetik yap? ve gen ifadesi bulunmaktad?r.
profilleri, hem dahili olarak h?cre 56KULLANIM ?EKL? Optimum sonu?lar? elde
d?zeyinde hem de harici olarak cilt edebilmek i?in a?a??daki b?lgeler ?zerinde
g?r?n?m?yle, o insan?n ne kadar h?zl? bir haftada ?? g?n ageLOC Galvanic Body Spa
?ekilde ya?lanaca??n? belirler. cihaz?n?z? ageLOC Body Shaping Gel ile
18arSuperMarkerlar. arSuperMarkerlar birlikte kullan?n: Kollar Uyluklar
v?cut kimyas?n?n ya?lanmam?z? etkileyen Kal?alar Kar?n b?lgesi Not: Y?z ?zerinde
par?alar?d?r. Onlar ya?lanmay? tetikleyen veya narin cilt b?lgelerinde kullan?lmaya
temel kaynaklard?r. uygun de?ildir.
19ARSUPERMARKERLAR - GEN?L?K GEN? 57B?T?NLEY?C? ?R?NLER.
K?MELER? (YGCS). YGCler, ifadeleri 58ageLOC Body Shaping Gel. V?cudunuzun
spesifik nitelikli gen?lik geni ifade ageLOCun anti-aging faydalar?ndan
profili temin etmek i?in d?zenlenebilen yararlanmas? amac?yla ?zellikle patentli
i?levsel gen gruplar?d?r. Nu Skin Galvanic cihazlar?yla birlikte
20arSuperMarkerlar V?CUT YGCleri. Nu ?al??mak ?zere form?le edilmi?tir.
Skin bilimadamlar? cilt i?in ba?ka bir YGC Ya?lanman?n g?zle g?r?n?r belirtilerini
tan?mlad?lar. G?n?m?zde y?r?t?len bilimsel azalt?rken cildi tazeleyip ar?nd?rmaya
ara?t?rmalara ve klinik bulgular?m?za yard?mc? olur.
dayanarak, v?cuttaki ya?lanma 59BA?LICA FAYDALARI. Cildin gen?
belirtilerine katk?da bulunan eylem g?r?n?m?n? koruyup ya?lanma belirtilerini
mekanizmalar? ?unlar? i?erir: Yap?sal azaltmak amac?yla ya?lanman?n temel
proteinlerin ayr?lmas? Ya?lar?n ayr??mas? kaynaklar?n? hedefler. Daha ince ve
azal?rken ya? olu?umunun artmas? Dola??m?n bi?imli bir g?r?n?me kavu?mak i?in
azalmas? Nemlendirmenin azalmas? ya?lar?n ve sel?litlerin g?r?n?m?n?
21GEN?L?K GEN? K?MES? VE GEN? V?CUT azalt?r ve d?zle?tirir. Daha gen? bir
G?R?N?M? HEDEFLENEN SONU?LAR. Sel?lit g?r?n?m sa?lamak i?in cildin s?k?l?k
g?r?nt?s?nde azalma. S?k?la?ma. Kald?rma. g?r?nt?s?n? iyile?tirir. Sa?l?kl? g?r?nen
P?r?zs?zle?tirme. ?ncelme. Nemlendirme. bir cilt olu?turmak ve ?ylesi bir cildi
V?CUT GEN?L?K GEN? K?MES? A?a??dakilerden koruyabilmek i?in cildin ekstrah?cresel
sorumlu olan genleri hedefler: S?v?lar?n matriksini (ECM) g??lendirir.
hareketi Cilt Dokusu Nemlendirme Ya? 60B?LE?EN?NDEK? ANA MADDELER. ageLOC:
Metabolizmas? ageLOC SCIENCE. Sel?lit ya?lanman?n temel kaynaklar? olan
g?r?nt?s? = Derinlik derecesi, y?zey arSuperMarkerlar? hedefleyen spesifik
dokusu. bile?enler i?eren tescilli Nu Skin
22ageLOC B?L?M? Bilimadamlar? bireysel teknolojisidir. Laminaria Digitata: ya?
i?erikleri ve ?r?n form?llerini yak?l?m?n? art?rmaya yard?mc? olur; insan
inceleyerek etkin i?erikleri se?ebilir ve keratinositlerinde mitokondri solunumunu
en iyi cilt bak?m ?r?nlerini yapabilmek ve dolay?s?yla enerji ?retimini art?rd???
i?in cilt geni ifadesini, proteinleri ve g?r?lm??t?r; ve yap?sal protein sentezini
di?er mekanizmalar? optimize eden etki art?rd??? g?r?lm??t?r. Theobromine
art?ran form?ller olu?turabilirler. (Theobroma cacao ?z?t?): dermatik ya?
23V?CUT ?ZER?NDEK? YA?LANMA KANITLARI h?crelerindeki belirli bir enzimi
Fizyolojideki De?i?imler. engelledi?i g?r?lm??t?r. Bu enzimin
24V?CUDUMUZDAK? YA?LANAN C?LT engellenmesi dermatik ya? y?k?m?n?
BEL?RT?LER? Ya?land?k?a v?cutlar?m?z? etkinle?tirir, ve b?ylece daha zay?f ve
kaplayan cildimiz a?a??dakilere daha fazla p?r?zs?z bir g?r?nt? elde edilir.
yatk?n olur: Sel?lit g?r?nt?s?n?n artmas? 61KULLANIM ?EKL? G?nde bir defa olmak
S?k?l?k kayb? Kuruluk Homojen olmayan cilt ?zere haftada ?? g?n a?a??daki b?lgeler
bi?imi. ?zerinde uygulan?r: Kollar Uyluklar
25P?R?ZS?ZL?K KAYBI. Kal?alar Kar?n b?lgesi.
26P?R?ZS?ZL?K KAYBI< Dermiste bulunan 62ageLOC dermatic effects.
yap?sal protein kolajen cilt i?in ele?e 63B?T?NLEY?C? ?R?NLER. V?cudunuza
benzer bir destek ve g?? ?er?evesi sa?lar. ageLOC un anti-aging faydalar?n?
Epidermis. Dermis. iletebilmek amac?yla form?le edilmi? olan
27P?R?ZS?ZL?K KAYBI. Ya?land?k?a, g?nl?k nemlendirme ve ?ekillendirme
kolajen ?retimi azal?r ve kolajen lifleri losyonudur. ageLOC Dermatic Effects
daha ?nceki y?llara oranla daha h?zl? bir ya?lar?n ve sel?litlerin g?r?n?m?n?
?ekilde ayr???r. Bu durum dermisteki p?r?zs?z hale getirmeye ve cildin s?k?
kolajen miktar?nda genel bir d????e yol g?r?n?m?n? geli?tirmeye yard?mc? olur.
a?ar. Daha az desteklenen alanlar ??kmeye 64BA?LICA FAYDALARI. Cildin gen?
ba?lar ve k?r???kl?klar olu?maya ba?lar. g?r?n?m?n? koruyup ya?lanma belirtilerini
Epidermis. Dermis. azaltmak amac?yla ya?lanman?n temel
28SIKILIK KAYBI. kaynaklar?n? hedefler. Daha ince bir
29SIKILIK KAYBI. Cildin dermiste bulunan g?r?n?me kavu?mak i?in ya?lar?n ve
bir di?er yap?sal proteini ise elastindir. sel?litlerin g?r?n?m?n?n
Bu sarmal benzeri yap?daki protein p?r?zs?zle?tirilmesine yard?mc? olur. Daha
esnedikten sonra geri kendi yerine gen? bir g?r?n?m sa?lamak i?in cildin
oturabilir ve b?ylece cilde elastik s?k?l?k g?r?nt?s?n? iyile?tirir. Cildi
niteli?ini verir. Epidermis. Dermis. nemlendirir ve p?r?zs?zle?mesine yard?mc?
30SIKILIK KAYBI. Ya?land?k?a elastin olur.
lifleri esnekliklerinin ?o?unu kaybeder ve 65B?LE?EN?NDEK? ANA MADDELER. ageLOC:
fibroblastlar?n i?erisindeki elastin ya?lanman?n temel kaynaklar? olan
?retimi azal?r. Sa?l?kl? elastin arSuperMarkerlar? hedefleyen spesifik
seviyelerindeki bu d???? baz? alanlarda bile?enler i?eren tescilli Nu Skin
s?k?l???n azalmas? ile sonu?lan?r. teknolojisidir. Hibiscus abelmoschus
Epidermis. Dermis. ?z?t?: serbest radikalleri yat??t?ran ve
31Kuru C?lt. sel?litlerin g?r?n?m?n? engelleyen bitki
32KURU C?LT. Sa?l?kl? ve gen? bir cilt lipid y?n?nden zengin olan bir ?z?tt?r.
do?ru nem seviyelerini seramitlerle, Bal ?z?t?: Cildi p?r?zs?zle?tirmeyi
lipitlerle ve ya? asitleriyle ?evrili olan sa?layan do?al bir alfa hidroksi asit.
ve bunlarla birlikte m?h?rlenmi? olan Hiyal?ronik asit: optimum nem seviyesinin
keratinositlerden (keratin dolu deri korunmas?na yard?mc? olur.
h?creleri) olu?an nem bariyerinin koruyucu 66KULLANIM ?EKL? A?a??daki b?lgelere
?zelliklerini m?h?rleme yoluyla korur. sabah ve ak?am olmak ?zere g?nde iki defa
Stratum Corneum. (Nem Bariyeri). uygulay?n: Kollar Uyluklar Kal?alar Kar?n
33KURU C?LT. Ya?land?k?a cildimiz nem b?lgesi.
bariyerini m?h?rleyebilecek olan seramid, 67THANK YOU.
lipid ve ya? asitlerini daha az ?retir ve
.pps
http://900igr.net/kartinka/anglijskij-jazyk/ashy-saba-sken-sejfullin-194226.html
c

Body - . EYES. . . HAIR. . . SHOULDERS. MY BODY. ARMS. . . . NECK. CHEST. . . . FOOT. HAND. . . NOSE. MOUTH. BODY. FINGERS. . MOUSTACHE. . . HEAD. . . BACK. STOMACH. . LEGS. . BEARD. . FACE. EARS.

- -2008. 7 goats and wolf. 2009 . . Sunny . . , ! . Umbrella Rihanna feat. Jay-Z.

- G g. A a. U u. P p. D d. O o. F f. M m. X x. V v. K k. H h. Y y. Q q. N n. C c. S s. R r. Alphabet. J j. E e. T t. . W w. I i. L l. B b. Z z.

My family - Mother - . Son - . Sister - . Possessive case . Brother - . Father . Grandmother - . Numerals- . Daughter - . My brothers` names are Bill and Richard. (?) . Uncle - . Aunt - .

- , . . blue. - colour. ׸ - black. , ! Ƹ yellow. - silver. black. , : orange. . , .

- O is for orange as round as a ball. V is for vegetables potatoes, parsnips and peas. D is for dog wagging his tail. . , UMBRELLA. , , LOCK. Z is for zebras whith their black and white. G is for garden where flowers do grow.

29

29