Без темы
<<  B?ume im Winter Background of Compulsory Licensing in North America  >>
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Ba?ar?l
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
Bunun gibi bir nesne kullan
http://prezi
http://prezi
Картинки из презентации «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r» к уроку английского языка на тему «Без темы»

Автор: zehra. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока английского языка, скачайте бесплатно презентацию «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 569 КБ.

Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r

содержание презентации «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r? 13Bunun gibi bir nesne kullan?rsan?z
2Plan. Sunum plan? Sunum yap?s? Yaz? vertigo hastas? bir izleyeniniz var ise
tipleri Renkler ve arka plan Dil kullan?m? sizden nefret eder… Kulland???n?z resimde
Sonu? ve sorular Prezi kullan?m? metin var ise okunakl? olmal?… Resimlerin
3Sunum Plan? / foto?raflar?n ??z?n?rl??? iyi olmal?…
4Sunum Plan? Her sunumun 2. slayd?nda Resimleri / foto?raflar? ?ekerek
olmal? “Az sonra ?u konular? i?eren bir uzatmay?n…
sunuma maruz kalacaks?n?z” mesaj? Sadece 14Yaz? Tipleri.
temel ba?l?klar eklenmeli. 15Yaz? Tipleri. Yaz? Tipi boyutu
5Sunumun Yap?s? Standart olmal? En az 18 pt ?kinci d?zey
6Sunumun Yap?s? Tam c?mle kullanmak imlerde 2 ya da 4 puan daha k???k T?rk?e
yerine k?sa ve anlaml? kelimeler Madde karakter i?eren standart bir format
imleri Her slayt i?in en fazla 4-5 madde Calibri, Arial, Tahoma, Verdana Anaokulu
imi. i?in haz?rlanm?yorsa Comic Sans’dan uzak
7Ba?ar?l? bir sunum nas?l haz?rlan?r? durun.
Bu slayt ofis yaz?l?mlar?n? ?ok iyi 16Dikkat. T?M? B?Y?K HARF Farkl?
kulland???n?z?, de?i?ik yaz? tiplerini b?y?kl?kte yaz? tipleri Karma??k yaz?
bildi?inizi, arka plan rengini tipleri ?talik yaz? tipleri.
de?i?tirebildi?inizi, resim 17Renkler ve Arka Plan.
ekleyebildi?inizi g?steriyor olabilir. 18Renkler. Arka plan ile tam z?t bir
Ancak kimse b?yle bir sunum haz?rlad???n?z yaz? tipi rengi ?ok parlak – ?ok s?n?k Bir
i?in size te?ekk?r etmez. G?zlerini konuyu vurgulamak i?in renk.
yordu?unuz i?in sunumunuzu izlemek yerine 19Renkler. 3’ten fazla renk ?e?idi
uyumay? tercih edebilir. Bir sunum kullanmak g?z yorar Koyu arka plana a??k,
haz?rlarken en ?ok dikkat etmeniz gereken a??k arka plana koyu renk yaz? se?ilmeli
dinleyiciye ne anlatmak istedi?inizdir. Dekorasyon olsun diye renk kullan?lmaz Bu
U?an ka?an nesneler, hareketli objeler yarat?c?l?k de?il.
dikkati da??t?r ve dinleyicinin 20Renkler. Arka plan rengi d?zg?n
odaklanmas?na engel olur. T?pk? sizin ?u se?ilmeli Desenler – koyu tasar?mlar vs.
anda a?a??da oyna?an smiley’i g?z yorar.
seyretti?iniz gibi… 21Arka Plan. Sade bir ppt ?ablonu ?ablon
8Sunumun Yap?s? Az lafla ?ok ?ey kullanmak ?art de?il Ama? resim g?stermek
anlat?n Siz anlat?n, dinleyiciler de?il sunumu desteklemek.
okumas?n, dinlesin G?revleri okumak 22Dil Kullan?m?
olsayd? adlar? OKUYUCU olurdu… 23Dil Kullan?m? Suunumlrda diili d?zgn
9Sunumun Yap?s? Ortalanm?? madde imleri kllnamak ?memli Aksi hlde “Tr?k?e
g?z yorar Sunumun kendi i?inde bir dengesi kon?amayn adam? ndn dinleym ki?” d??ncesi
olmal? Kullan?lan resim ve grafiklerde de ol?ur Harf hatalar?, noktalama i?aretleri,
denge olmal? imlaya ayk?r? kullan?mlar.
10Sunumun Yap?s? WordArt’dan uzak durun 24Sonu? ve Sorular.
Tek bir resim ya da grafik 100’den daha 25Sonu? ve Sorular. Sunumu dinleyenler
etkili olabilir Resimleri idareli en ?ok son s?z? hat?rlar Sunumu ?zetleyen
kullan?n. bir kapan?? Dinleyenlerden geri bildirim
11Martin Luther King Jr. Religious ve soru “Te?ekk?rler” yazmak iyi bir son
leader Civil rights activist Author/poet de?il.
Labor activist Minister Antiwar activist. 26Prezi Kullan?m?
12Martin Luther King Jr. Religious 27http://prezi.com.
leader Civil rights activist Author/poet 28Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r?
Labor activist Minister Antiwar activist.
Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r.pptx
http://900igr.net/kartinka/anglijskij-jazyk/baarl-bir-sunum-nasl-hazrlanr-101129.html
cсылка на страницу

Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r

другие презентации на тему «Ba?ar?l? Bir Sunum Nas?l Haz?rlan?r»

«Части речи в английском языке» - Demonstrative pronouns. Глаголы делятся на правильные и неправильные. Порядок слов в специальном вопросе. Порядок слов в предложении. Irregular. Вопросительные слова. To be in past simple. Noun. Plural. Verbs. Conjunctions. Have you two sons. Pronouns many, few, a few, much, little, a little. Порядок слов в общем вопросе.

«Буквы английского алфавита» - E is for eight. L is for letter. S is for street. J is for jam. Q is for questions. G is for girl. Y is for a yard where children play. R is for red. X is in six. O is for one. U is for under. D is for dog. H is for hand. K is for kite. F is for flowers. C is for cat. M is for may. I is for i. A is for apples.

«House» - arm - chair. My first letter is p. My fifth letter is p too. Подбери слова: Where are you from. Различие между словами house и home. Тема: дом (house & home). AIR MAIL. Написание письма. Напиши вопросы к ответам. I live (3) ______ 16 Queen Street. Переведите на английский: Я прихожу домой в 2 часа дня.

«Британские корпуса» - Образование. Корпусная лингвистика. Устные тексты. COBUILD. Британские корпуса и словари. Международные дела. Cоздание корпусов. C.Гринбаум. Британский компонент. Соединенное королевство. British National Corpus. История и настоящее. Устные тексты МКА . Британские учебные словари. Международные семинары.

«At, in, on» - At the river. At the back. What did they buy? -Italian and English newspapers,a book. I couldn’t see very well,because I was standing at the back. It can be dangerous when children play football…the street. Aims of the lesson. In the glass. The children are playing in the garden. What is David and where is he from? -He is a journalist , from Barth.

«Kaleidoscope» - Part containing. Kaleidoscope. Sometimes the object cell is filled. Another cube. A tetrahedron. Kinds of kaleidoscopes. Initially intended as a scientific tool, the kaleidoscope was later. Craft galleries. Modern kaleidoscopes. Kaleidoscope operates. Industry. History.

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Картинки