Без темы
<<  Англоговорящие страны в истории и современности Большая Одиссея  >>
Б?лшы?ет
Б?лшы?ет
Біры??ай салалы б
Біры??ай салалы б
Біры??ай салалы б/е
Біры??ай салалы б/е
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
К?лдене
Нейрон т
Нейрон т
Ж?лыны
Ж?лыны
Ж?лыны
Ж?лыны
Нейроглияны
Нейроглияны
Ж?йке торы
Ж?йке торы
Миелинді нерв талшы
Миелинді нерв талшы
Миелинді талшы
Миелинді талшы
Картинки из презентации «Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы» к уроку английского языка на тему «Без темы»

Автор: Айк@. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока английского языка, скачайте бесплатно презентацию «Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 6898 КБ.

Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы

содержание презентации «Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы. 17нейровдарды ?оректендіруге ж?не ми-ды? су
2Д?ріс жоспары. 1. Б?лшы?ет ?лпасы. 2. алмасуына катысады. Микроглияны?
Б?лшы? ет ?лпасыны? ?рылысы мен ?ызметі. клеткалары миды? с?р, а? заттарьшда
3. Ж?йке жасушаларыны? ??рылысы мен орналас?ан. С?р затта к?п болады.
?ызметі. 4. Нейрон ??рылысы мен т?рлері. Лизосомалар мен жа?сы жетілген Гольджи
5. Нейроглия ??рылысы мен ?ызметі. 6. аппараты бар клетканы? кішкене сопа?ша
Ж?йке ?штары. 7. Синапс туралы ??ым. денесіні? ?рбір ?шьшан жуан ?сінді
3Б?ЛШЫ? ЕТ ?ЛПАЛАРЫ- Б?лшы? ет ?лпасы — тарайды. Ми за?ымдал?ан кезде б?л
организмні? ?оз?алысы мен ішкі клеткалар фагоциттерге айналады ж?не
органдарыны? жиырылу процестерін амебаша ?оз?алып жылжып, б?где денелерді?
?амтамасыз ететін жо?ары д?режеде ?аптап келуіне кедергі болады.
мамандал?ан ?лпалар. Б?лшы? етті? ?ш т?рін 18Ж?йке торы.
ажыратады: 1. Біры??ай салалы б?лшы? ет 19НЕРВ ТАЛШЫ?ТАРЫ ?абы?шалармен
?лпасы; 2. К?лдене? салалы б?лшы? ет ?аптал?ан нерв клеткаларыны? ?сінділері
?лпасы; 3. Ж?рек б?лшы? ет ?лпасы. Нерв нерв талшы?тарын к?райды. Нерв талшы?тары
?лпасы — нерв ж?йесіні? негізгі к?рылымды? ми мен ж?лынны? ?ткізуші жолдарын, ал шет
элементі. Нерв ?лпасы нерв клеткаларынан жа?ында нервтерді к?райды. Орталы? нерв
немесе нейрондардан (нейроциттерден) ж?не ж?йесінде нерв талшы?тары миды? а? затыны?
глиалык клеткалардан не-месе глиоциттерден ??рамына кіреді. Нерв талшы?ыны? басты
т?рады. Нейроглия — нерв ?лпасыны? к?мекші б?лігін орталы? (?стік) цилиндрлер
ж?не ма?ызды ??рамды б?лігі. Нейроглияны? к?райды. Оны ?абы?шалар ?аптап т?рады.
клеткалары нерв импуль-старын ?ткізбейді, ?абы?шаларыны? ??рылысына ?арап нерв
біра? олар нерв ?лпасында тіректік, талшы?тарыны? екі т?рін ажыра-тады:
трофикалы?, ?ор?аныс ж?не изоляциялы? миелинсіз (ж?мсак затсыз) ж?не миелинді
функциялар ат?арады. (ж?мса? затты) нерв талшы?тарьш.Ж?мса?
41-б?лім Б?лшы?ет ?лпасы. затсыз нерв талшы?ы Шванн клеткаларымен
5Б?лшы? ет ?лпасыны? т?рлері. Біры??ай ?оршал?ан бірнеше (7—12) орталы?
салалы. К?лдене? жола?ты. Ж?рек б/е. цилиндрлерден т?рады. Ж?мса? затсыз
6Біры??ай салалы б?лшы?ет. 1 – миоцит, ?абы?шаны? ??рамында миелин болмайды.
2 - ядро. Ж?мса? затсыз нерв талшы?ы ж??а д?некер
7Біры??ай салалы б/е ??рылысы. А – в ?лпалы? базальды? мембранамен ?аптал?ан.
жары? микроскобында, Б – в электронды Электронды? микроскоп талшы?ты? орталы?
микроскопта. 1 – тегіс миоциттер; 2 – цилиндрі Шванн клеткасыны? цитоплазмасына
ядролар; 3 – цитоплазма; 4 – батып т?ратынын ж?не нерв клеткаларыны?
митохондриялар; 5 – миофиламенттер; 6 – есінділері Шванн клеткаларыны?
гавеолалар; 7 – жасушааралы? байланыс; 8 – плазмалеммасынын ?ос ?атпарына асылып
базальды мембрана. т?р?андай болып к?рінетінін бай?а?ан.
8К?лдене? жола?ты б/е ?лпасы 1 – б/е Плазмалык мембрананы? осы ?ос ?абатын
жіпшесі; 2 – ядро. мезаксон дейді. Мезаксон мен глиялы?
9К?лдене? жола?ты б/е ?лпасы. А – клет-калар шекаралары жары? микроскопымен
ж?мысшы миоциттер; Б –атиптік миоциттер; В к?рінбейді. Ак-сон мен оны ?орша?ан Шванн
–ультрамикроскопты? ??рылыс схемасы. I – клеткасы ?з бетінше жеке ??рылымдар.
ж?мысшы б/е; II – атиптік б/е: 1 – Б?ларды? мембраналары ені 100—150 А°
кардиомиоциттер ядролары; 2 – цитоплазма; са?ылаумен б?лінген.Жо?ары сатыда?ы
3 – вставочный диск; 4 – миофибрилдер; 5 – омырт?алыларды? Шванн клеткасы бір ядролы
митохондриялар; 6 – Гольджи кешені; 7 – клетка, оны? цитоплазмасы?ца жа?сы
анастомоздар. жетілген гранулалы? эндоплазмалы?
10Нерв ?лпасы — нерв ж?йесіні? негізгі ретикулумны?, Гольджи аппа-раты
к?рылымды? элементі. Нерв ?лпасы нерв мембраналарыны? ж?не к?птеген
клеткаларынан немесе нейрондардан митохондрияларды? болатынын электронды?
(нейроциттерден) ж?не глиалык клеткалардан микроскоп аны?та?ан. Б?л органо-идтарды?
не-месе глиоциттерден т?рады. Импульстарды болуы осы клеткаларды? белсенділігінщ
орталы? нерв ж?йесіне беретін нейрондарды жогары екенін к?рсетеді.Миелинді (ж?мса?
афференттік немесе сенсорлы? нейрондар затты) нерв талшыктары орталы? ж?не шеткі
дейді, ал эфференттік ?оз?аушы, нейрондар нерв ж?йесінде бай?алады. Б?л талшы?тар
импульстарды орталы? нерв ж?йесінен нерв импульстарын ?те тез ж?не д?л
эффекторлар?а (?лпалар?а немесе ?ткізеді. Орталы? ци-линдрге тікелей
тітіркенішке жауап беретін органдар?а, жанасып, оны ?аптап т?рады. Изолятор ролін
мысалы — б?лшы? еттерге немесе бездерге) ат?арады деп есептейді. Миелин нерв
береді. Кейде афференттік ней-рондар талшы?ын то-лы?тай каптамайды, белгілі
аралы? немесе ассоциативтік нейрондар аралы?та ?зіледі. ?зілген жерін Ранвьені?
аркылы эффекторлы? нейрондармен жал?асады. ?зілісі деп атайды.Б?л жерлер Шванн
Сезімдік, аралы? ж?не ?озгаушы нейрондар ?абы?шасымен капталмайды. Мие-лин
?осы-лып, рефлекторлы? до?аны к?райды. ?абы?шасы ?зілуішн орталы? цилиндрге
Нейрондарды? ?за-ра жанас?ан жерін ?ажетті заттарды? енуіне, иондар алмасуына
сииапстар дейді. Синапстар ?оздырушы ж?не тигізетін ?сері ?лкен ж?не нервтік ?озуды?
б?геуші болып б?лінеді. Нейронны? денесін жылдамды?ын да арттырады. ?рбір миелинді
(перика-рион) ж?не онан тарайтын талшы?та бір ?ана орталы? цилиндр болады,
цитоплазмалы? есінділерді ажыратады, Осы оны ?оршай монша? сия?ты тізілген д?некер
?сінділерді? саны мен орналасуына ?арап ?лпалы? базаль-ды? мембранамен каптал?ан
нейрондарды уни- псевдоуни-би ж?не леммоциттер орналасады.Миелиндік ?абы?шада
мультиполярлы деп б?леді. (сурет). ?зілістер арасында кішкене са?ылаулар
Импуль-старды клетканы? денесіне ?ткізетін болады, оны Шмидт-Лантермен кесіндісі
?сінділерді дендрит- тер деп атайды. дейді.Б?лар орталы? нерв ж?йесіні?
Импульстар-ды клетканы? денесінен айма?ында болмайды. Миелиндік ?абы?ша
бас?аклеткалар?а немесе шеткі орга?дар?а сырт?ы жа?ынан мы?ты мембранамен —
?ткізетін ?сінділер аксондар немесе нейрит неврилеммамен ?аптал?ан.
деп аталады. Б?лар дендриттерге ?ара?анда 20Миелинді нерв талшы?ы: 1-орталы?
жі?ішке ж?не оларды? ?зынды?ы бірнеше цилиндр (аксон), 2-миелин ?абы?шасы,
метр-ге жетуі м?мкін. Аксонны? дисталды? 3-Шванн ?абы?шасы, 4-Ранвъені? ?зілісі,
учаскесшщ нейро-секрециялык ?абілеті бар, 5-Лантерманы? ?иындысы, 6-Шванн
ол т?йме сия?ты ?шпен аякталатын к?птеген клеткасыны? ядросы.
жі?ішке б?та?шалар?а тарма?талады. Т?йме 21Нейрондарды? ?зара байланысы.
т?різді ?штарында ерекше зат Нейрондар ?р?айсысы ?з алдына жеке ?ызмет
нейромедиатор?а (ацетилхолин) толы ?са? ат?армайды. Олар ?за-ра байланысып,
к?піршіктер мен к?птеген мито-хоидриялар бірт?тас ж?йе ??райды. Нейрондарды? ?зара
болады. ж?не сол сиякты нерв ж?йесіне жатпайтьш
112-б?лім Ж?йке ?лпасы. клетка-лармен жанасып, байланыс?ан жерлері
12Нейрон т?рлері. 1 – униполярлы; 2 – синапстер деп ата-лады. Синапстарды
псевдоуниполярлы; 3 – биполярлы; 4 – ??рылысы мен орналасуына ?арай ?ш топ?а
мультиполярлы. б?леді: нейрондарааралы?,
13Униполярлы нейрондар сирек кездеседі. рецепторлы?-нейрондык ж?не
Биполярлы клеткаларды? ?згеше т?рі нейроэффекторлы? деп. Нейрондарааралы?
псевдополярлы нейрондар. Псев-доуниполярлы синапстар аксодендриттік, аксосомалы? ж?не
клеткалар жиірек кездеседі. Бигіолярлы аксоаксонды? болып б?лінеді. Синапстарды?
нейрондарды? ?арама-?арсы ба?ытта тарайтын формалары т?рліше бол?анымен оларды?
екі ?сіндісі болады, осы?ан байланысты ??рылысында жалпы ??састы? белгілер
клетка денесіні? пішіні ?ршы? сиякты бай?алады. Синапс айма?ында?ы аксондар мен
келеді. Нерв клеткаларыны? к?пшілігі дендриттер ?шта-рьшда миелинді ?абы?ша
мультипо-лярлы болады. Б?ларды? пішіві болмайды ж?не жуандау келеді. Аксонны? б?л
т?рліше болуы м?мкін. ?сінділерді? біреуі б?лігінде к?птеген митохондриялар мен
нейрит, ?ал?андары дендриттер. Нерв синапсты? к?піршіктер болады. Сон?ылары
импульстары аксон ар?ылы тиісті орнына цитоплазмалык мембраналармен коршал?ан.
беріледі, ал де-ндриттерге келген К?піршіктерді? диаметрі 40— 50 нм-дей.
импульстар клетка денесіне беріледі. Электронды? микроскоп синапс
?сінділер ?те ?зын болуы м?мкін ж?не (контакт-жанасу) мор-фологиясыны? к?птеген
нейриттегі нейроп-лазманы? (цитоплазманы?) детальдарын аны?тады. Атап айт?анда,
м?лшері нерв клеткаларыны? денесіндегі нейрондарды? ?зара немесе бас?а
нейроплазманы? к?лемінен кейде ж?з, тіпті клеткалармен жанас?ан жерінде, жанасушы
мы? есе арты? болады. Белоктар нерв клеткаларды? плазмалы? мембраналарыны?
клеткасыны? денесі мен оны? арасында ені 12—30 нм синапсты? са?ылау
дендрит-терінде ?ана синтезделеді. Нерв деп ататалын ке?істік болады. Ол жары?
клеткасыны? ядросы ірі ж?не а?шыл келеді, микрoскопымен бай?алмайды, Синапсты?
бір немесе бірнеше ядрошы?ы болады. Клетка са?ылаулармен шектескен бір мембрананы,
денесіні? нейроплазмасында жары? я?ни аксонны? нейрилеммасын пресинапсты?
микро-скопімен к?рінетін хроматофилдік зат мембрана, ал екіншісін, дендриттін
немесе Ниссльді? т?йіршіктері деп аталатын нейри-леммасымен жанасатын — постсинапсты?
базофильдік затты? т?йіршіктері болады мембрана дейді. Синапстын пресинапсты?
(сурет). Олар к?бінесе ядроны? ма?ьшда б?лігінде к?піршіктер мен мито-хондриялар
немесе клетка денесіні? шет жа?ы мен к?п болатын болса, постсинапсты? б?лігінде
дендрит-терде жиналады, аксонда болмайды. олар болмайды.
Электронды? микро-скоппен кара?анда Ниссль 22Миелинді талшы?ты? к?лдене?
заты бос орналаскан ж?не мембраналар?а кесіндісіні? электроннограммасы: 1-орталы?
бекіген, рибосомалар мен полирибосомала-ры цилиндр, 2-миелин, 3-Шванн ?абы?шасы,
бар гранулалы? эндоплазмалы? ретикулумны? 4-коллагендік фибриллалар.
жалпа? цистерналарына бай цитоплазманы? 23Синапстарда?ы ?озуды? берілуі ерекше
айма?ы екенін д?лелдейді. химиялык за-ттын, медиаторды?,
14Ж?лыны? нерв клеткасында?ы Ниссль ацетилхолинні? б?лінуіне байланысты. Ол
заты: 1-клетка денесі, 2-ядро, 3-Ниссль пресинапсты? к?піршіктерде ?ана жиналады
заты, ж?не пре-синапсты? аксонды ?оздыр?ан кезде
15НЕЙРОГЛИЯ Нейроглия — нерв ?лпасыны? жеткілікті м?лшерде б?лінеді. Медиаторлар
к?мекші ж?не ма?ызды ??рамды б?лігі. к?піршіктерден синапсты? са?ылау?а шы?ады
Нейроглияны? клеткалары нерв импуль-старын да постсинапсты? мембрананы?
?ткізбейді, біра? олар нерв ?лпасында компо-ненттерімен байланыс?а т?сіп, о?ан
тіректік, трофикалы?, ?ор?аныс ж?не тез сі?еді. Медиаторлар импульсті
изоляциялы? функциялар ат?арады. Сонымен нейроннан нейрон?а, нейроннан б?лшы? ет
бірге миды? эпифиз ж?не гипофизінде элементтеріне немесе секрет б?луші
нейроглия осы органдарды? негізгі массасын клеткалар?а ?ткізуді ?амтамасыз етеді.
к?райды ж?не секреторлы? функция ат?арады. Нейрондараралы? синапстар нерв
Нейроглияны? клеткалар саны нейрондар?а клеткаларьпш? ара-сында?ы синапстар. Егер
?ара?анда 10 есе к?п. Б?л клеткалар бір нейронны? аксоны бас?а по-стсинапсты?
орталы? нерв ж?йесіні? клетка-ларын нейронны? дендритімен контактіге т?ссе,
?оршап, олардын арасында?ы кеністікті б?ндай синапстарды аксодендриттік деп
толтырып, механикалы? тіректік функция атайды. Б?лар си-напстарды? ке? тара?ан
ат?арады. Глиалык клеткаларды? т?рі ж?не к?рылысы да т?рліше болады. Егер
метаболизмні? активтігі ?здерін ?орша?ан бір нейронны? аксоны бас?а постсинапсты?
клеткалардын метаболизміне ты?ыз нейронны? перикарионымен контактіге т?ссе.
байланысты деп есептейді. Жат?а сактау ондай синапсты аксосомалы? дейді. Бір
процестеріне ?атысатын болуы керек деген нейронны? аксоны екінші бір постсинапсты?
жорамал да бар. Шванн клеткалары деп нейронны? аксонымен байланысса, ондай
аталатын нейроглияны? серіктері миелинген синапсты аксоаксонды? деп атайды.
талшы?тарыны? ?абы?шаларын синтездейді, ал Нейронаралы? синап-стар ?те к?п болуы
?ал?ан клет-калар фагоцитозды? функция м?мкін. Морфофункциялы? белгілері бойынша
ат?арады. Нейроглия клеткаларыны? бірнеше синапстарды химиялык ж?не электрлік деп
типтері бар: нерв т?тігінен дамитын б?леді. Химиялы? синапстар ?оздырушы ж?не
макроглия (глиоциттер) мен мезенхима-дан б?геуші бо-лып ажырайды. Б?лар?а т?н белгі
пайда болатьш микроглия (глиалы? пресинапсты? полюста козуды постсинапстык
макрофагтар). Макроглия клеткаларыны? екі полюс?а ?ткізуге катысатын затка —
категориясын ажыра-ту?а болады: медиатор?а толы прессинапсты?
астроциттер мен олигодендроциттер. к?піршіктерді? болуы. Е? к?п тара?ан
Астро-циттер протоплазмалы? ж?не талшы?ты медиатор норадреналин мен ацетилхолин,
болып белінедІ. біра? бас?а да медиаторлар болады.
16Нейроглияны? т?рлері: 1— плазмалык Ацетилхолин — меди-аторлардын ішіндегі
астроциттер, 2— талшы?ты астроциттер, 3— бірінші белгілі бол?андарыны? бірі. Оны
олигодендроцитгер, 4— микроглияны? 1920 ж. Отто Леви к?рбака ж?регіні? кез
клеткалары ірі нейрондарды? арасында?ы. келген нервісіні? парасимпатикалык
17Протоплазмалы? астроциттер ми мен нейрондарыны? ?штарыиан б?ліп ал?ан.
ж?лынны? с?р затында орналас?ан, оны? Ацетилхолинді б?летін нейрондарды
денесінен тармактал?ан ?ыс?а ж?не жуан холинэр-галык, ал норадренали?ді б?летін
?сінділер тарайды. Талшы?тарды ??рамайды. нейрондарды адренэрга-лы? деп атайды.
Ми мен ж?лынны? а? затында фибриллалы? Химиялы? синапсты? мына б?ліктерін
немесе тал-шы?ты астроциттер болады. ажырату?а болады: пресинапсты? б?лігін,
?сінділері ?зын ж?не кеп тарма?талмайды, постсинапстык б?лігін ж?не синапсты?
талшы?тардын шо?ырын ??райды. са?ылауда. Пресинапсты? б?лігінде
Астроциттерді? б?л т?ріні? есінділері нерв пресинапсты? к?піршіктер болады.
клеткаларыны? ?сінділері мен денелеріні? К?піршікті? диаметрі 50 нм.
арасында?ы ке?істікті? б?рін толтырып 24Д?РІС С?РА?ТАРЫ 1. Ет ?лпасыны?
т?рады ж?не нейрондар жататын тор ??райды. морфофункциональды? сипаттамасы. 2. Ет
Талшы?ты астроциттерді? ?сінділері ?лпасыны? т?рлері. 3. ?а??а ет ?лпасыны?
нейрондарды ?оректендіретін шекаралы? ??рылысы ж?не ?ызметі. 4. Ж?рек ет ?лпасы,
глиалы? периваскулярлык мембраналар гистогенезі, ??рылысы, кардиомиоциттерді?
??райды. Астроциттердін екі типі ?лпалы? ?йымы. 5. Бірі??ай салалы ?лпа.
бір-бірімен ?зара байланысты ж?не Гистогенезі, ??рылысы ж?не ?ызметі. 6.
нейрондар орналасатын ?ш ?лшемді Ж?йке ?лпасы. Жалпы сипаттамасы, т?рлері,
шырматылып жататын тор ??райды. гистогенезі. 7. Нейрондар. Морфологиялы?
Астроциттерді? б?лінуі жиі бай?алады, ж?не функциональды? т?рлері. ??рылымды?
орталы? нерв ж?йесі за?ымдал?ан жа?дайда ?йымыны? ерекшелігі. 8. Нейросекреторлы
тырты? ?лпа ??райды. Олигодендроциттер ми ж?йе. Нейросекреторлы жасушаларды? ?йымды?
мен ж?лынны? с?р ж?не а? за-ты?да ерекшелігі. Нейросекреторлы ж?йені? ж?йке
орналаскан. Б?лар астроциттерден ?са? ж?не эндокриннді ж?йелермен ?арым
келеді. Клетка денесінен жі?ішке ?атынасы. 9. Нейроглия. Классификациясы,
б?та?шаларды? азда?ан саны та-райды. Нерв шы?у тегі, функциональді ролі. 10. Ж?йке
ж?йесіні? орталык б?лімдерінін с?р затында талшы?тары. Миелинді ж?не миелинсіз ж?йке
б?лар нейрондар денесіне жанаса талшы?тары. 11. Синапстар. Жалпы
орналасады, а? затта катар ??рап немесе сипаттамасы, т?рлері, ультраструктуралы
топтанып жатады, ал орталы? нерв ж?йесі ?йымы. 12. Рецепторлар. Жалпы сипаттамасы,
айма?ыны? сыртьшда олар нерв клеткаларыны? т?рлері, ?ызметі.
?сінділерін ж?не оларды? ?штык 25Пайдаланыл?ан ?дебиеттер. Негізгі
аппараттарьш бойлап ор-наласады, оларды ?дебиеттер: Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов
Шванн клеткалары немесе нейролеммоциттер «Анатомия», стр. 248-261 Р.П. Самусев,
деп атайды. Шванн клеткалары миелинденген Ю.М. Селин «Анатомия», стр. 6307-332 В.Я.
талшы?тардын миелин ?абы?шасын Липченко «Атлас нормальной анатомии
синтездейтін маман-дал?ан человека» ?осымша ?дебиеттер: М.Г. Привес,
олигодендроциттер. Нерв клеткаларыны? Н.К. Лысенко «Анатомия человека», стр.
?сінділерін изоляциялап, олигодендроциттер 401-433 Р.Д. Синельников «Атлас анатомии
нерв козуыны? шашырауына кедергі болады. человека», том 2.
Сонымен бірге олигодендроциттер
Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы.ppt
http://900igr.net/kartinka/anglijskij-jazyk/blshyet-lpasy-zhjke-lpasy-117622.html
cсылка на страницу

Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы

другие презентации на тему «Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы»

«Правописание суффиксов ЕК ИК» - Синенький колокольчик качается в поле. Замочек. Сыночки. Стол. Город Суффиксов. Ключ.К. Столики. Клубочки. Замочки. Ключики. Замоч.К. Ключик. Правописание суффиксов –ек, -ик ( 3 класс). Котики. Клубоч. Сыноч. Синий колокол качается в поле. Кот.

«Family and friends» - Smoking. Films. Речевая разминка. Do your parents understand you. Drinks. Write the correction alongside. Fashion music. Look at the photos. Some misunderstandings between parents and children. Рекомендации к применению данной презентации. Computer games. Семья и друзья. Краткий конспект урока. School problems.

«Личное письмо на английском языке» - Основная часть письма. Задание С1:личное письмо. Не забудьте упомянуть о дальнейших контактах. Почему мы заканчиваем письмо. Ответы на вопросы. Требования к объему. Можно извиниться , что не писали раньше. Личное письмо. Письмо необходимо разделить на абзацы. Письмо начинаем с неофициального обращения.

«Методика обучения английскому» - Преимущество данного метода. Преимущества метода. Тезисы. Полученные результаты. Группа учеников. Метод «Квант». What city is London. Ключевые слова. Понятия. Использование метода «Квант» в процессе обучения. London.

«British school» - Собственные шкафчики. British school. Earlham Comprehensive School. Перевод. School uniform. School year in Britain. Школьный день. Children call the male teachers Mr. В Британии. All the pupils have there own lockers. Marks. Время обеда. What do you know about British schools. Что вы знаете о британских школах.

«УМК «Enjoy English»» - УМК для 5 - 6 классов. Воспитание. Приобретение начальных навыков общения. Диалог культур. Достижение предметных результатов. Учим гордиться своей культурой. Enjoy English. Воспитываем с помощью “Enjoy English”. Предметные результаты. УМК для 8 класса. УМК для 3 класса. Формулировки заданий. Новая редакция.

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Б?лшы?ет ?лпасы Ж?йке ?лпасы