Без темы
<<  Изменение вида звездного неба в течение суток ИС «AITS» «animal identification traceability system»  >>
Илдар Юзеев - яшьлек
Илдар Юзеев - яшьлек
Илдар Юзеев - яшьлек
Илдар Юзеев - яшьлек
Нурлардан к
Нурлардан к
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Без Илдар бел
Без Илдар бел
Без Илдар бел
Без Илдар бел
Без Илдар бел
Без Илдар бел
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
?ти мине
?ти мине
?ти мине
?ти мине
?ти мине
?ти мине
Д?? ?тием минем и
Д?? ?тием минем и
Алгы сафтагы шагыйрь
Алгы сафтагы шагыйрь
“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда
“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда
Илдар Юзеев
Илдар Юзеев
Илдар Юзеев
Илдар Юзеев
Илдарны
Илдарны
Ул минем остазым иде
Ул минем остазым иде
Ул минем остазым иде
Ул минем остазым иде
Н??иб? Ихсанова
Н??иб? Ихсанова
Н??иб? Ихсанова
Н??иб? Ихсанова
Исламия
Исламия
Исламия
Исламия
Ф?нис Яруллин
Ф?нис Яруллин
Ф?нис Яруллин
Ф?нис Яруллин
Остаз
Остаз
Остаз
Остаз
Картинки из презентации «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы» к уроку английского языка на тему «Без темы»

Автор: 1. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока английского языка, скачайте бесплатно презентацию «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2631 КБ.

Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы

содержание презентации «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика 11алмый газапланды. И?ат д?ньясында яш?де.
?ырчысы. Т?нн?р кебек з??г?р сагышларым, Шигырьл?ре бел?н д?ньяны аз булса да
К?лл?р кебек тир?н уйларым... матурларга ты- рышты. Д?ньяны? б?тен
2Нурлардан к?перл?р салып, К?рештереп р?х?тен шигырь язганда тойгандыр ул. ??м
торсамчы, С?енечл?р китер?че Бер тылсымчы гармун уйнаганда... Гарумунны кулга алу
булсамчы. бел?н ?к ?зг?р? иде. К??еле бел?н бу
3Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т?фтил? д?ньядан китеп тора. Беркемг? д? с?йл?рг?
бел?н. Шагыйрьне? ?ти-?нисе Гафур абый ярамаган серл?рен гармунга с?йли, ??м ул
бел?н Ш?к?р? апа. Укытучы буларак, серл?р мо?, к?й бел?н д?ньяга тарала.
балаларны? бигр?к т? инша язганда с?з таба Туфан Ми?нуллин.
алмый интег?л?рен бел? идем. Шуны? ?чен 12Ул минем остазым иде. Казаннан ми?а
мин Илдарга да, абыйсы Нилг? д? кечкен?д?н хат язган беренче чын шагыйрь Илдар абый
?киятл?р с?йли ??м шигырьл?р укый торган бул-ды. Ул минем остазым иде. Фикерд?шем,
булдым, кыска шигырьл?р ятлатам. серд?шем иде. Гоме-рем буена ?лк?н дустым
Экскурсияд?н, урманнан ?ил?кт?н кайткач, булып калды. Илдар абый беренче карашка
к?рг?нн?ре турында язарга куша идем. Шулай кайгысы булмаган бер б?хетле кеше шикелле.
итеп балалар матур иншалар язарга ?йр?неп ?мма аны? к??еле тулы фа?ига, ?аны тулы
киттел?р, шигырьл?р яза башладылар. Ильдар х?ср?т иде. С?лам?тлекк? туймагангамы юаш,
Юзеевны? ?нисе Ш?к?р? апа. кыюсыз, тыйнак булып тоела иде. Асылда
4Без Илдар бел?н 46 ел берг? яш?дек. аннан принципиаль, туры с?зле шагыйрь
Шул гомер эченд? аны? бер ген? тапкыр да тагын булдымы ик?н? Ул татар к??елен? и?
кимсетерлек, р?н?етерлек авыр с?з ?йтк?не якын шагыйрьл?рне? берсе. Без аны бик озак
булмады. Илдар бик игелекле, м?рх?м?тле сагынырбыз ?ле. Роберт Ми?нуллин.
кеше. Матурлык ярата иде Илдар, бакчадагы 13Н??иб? Ихсанова. Ш??к?т Биктимеров.
ч?ч?кл?рг? гел соклана иде, х?тта аларны Илдар ?зене? ?ан торышына беркайчанда
?з?рг? кызгана иде. Кешене? у?ышына хыян?т итм?де. Гел ?зе булып калды. Мен?
шатланып яхшы ?ылы с?з ?йт? бел? торган х?зер ул юк... ? к??елне? аны юксынганы
олы ?анлы кеше иде. Илдар Юзеевны? хатыны сизел?. Илдарны? ми?а атап язган язуларын
Т?фтил?. Илдар Юзеев ??м Ш??к?т Галиев и? кир?кле к?газьл?рем бел?н берг?,
тормыш ипт?шл?ре бел?н. с?зл?рен к??елемд? саклыйм. ?зен сагынам.
5“ Илдар Юзеев ?с?рл?ре – шигырьме ул, Илдар бик тыйнак кеше иде ??м беркайчан да
лирик поэмамы, драма ?с?реме яис? аны? “минем пьесамны куегыз” дип тал?п итеп
с?зл?рен? язылган ?ырмы – ??рчак к??ел кеше борчып й?рм?де. Илдарны? хыялы кыр
т?рен? ?теп кер?, д?ньяга я?ача карарга, казы булып з??г?р ?аваларга менеп ?ирне?,
аны тир?нр?к а?ларга м??б?р ит?. Юморы д?нья-ны? матурлыгын кешел?рг? к?рс?теп,
м?гън?ле, фикерл?ре зир?к, и?аты эчкерсез к??елл?ренд? м?х?бб?т уятып аларны
аны?.” Минтимер Ш?ймиев. сафландыру иде.
6?ти мине ?з халкымны, аны? м?д?ниятен 14Исламия ??м Х?лил М?хм?товлар. Со?гы
яратырга ?йр?тте. Ул минд? китапка тапкыр без Илдар абый бел?н Васильевода ял
м?х?бб?т уятты. Гармунчы Ильдар Юзеев итк?нд? очраштык. Хатыннарыбыз бел?н к?н
уллары бел?н. Улы Салават оныклары Самат саен ч?й янында с?йл?шеп, кызык
??м Динара бел?н. Улы Илгиз. Ильдар вакыйга-ларны иск? алып к?лешеп утыра
Юзеевны? Улы - Салават. идек. Илдар абыйны? сабыр таби-гатьле
7Д?? ?тием минем и? беренче т?рбиячем итагатьле кеше ик?нен бел? идем.Бу талант
иде! Ул мине балачакта бик к?п н?рс?г? иясе бел?н якыннан аралашкач, а?а х?рм?тем
?йр?тте, шуны? ?чен мин а?а бик р?хм?тле. тагын да артты. Илдар абый К.Тинчурин
Ул мине шахмат уйнарга, ?ст?л янында театры бел?н и?ади дуслык-та иде. Без аны?
?земне д?рес тотарга, м?чене сыйпарга язган ?с?рл?-рен зарыгып к?теп ала идек,
?йр?тте. Л?кин и? зур р?хм?тем татар аны? ?с?рл?ренд? - бер-берсен кабатламый
теленд? укырга ?йр?тк?н ?чен. Илдар торган саф к??ел-ле яшьл?р, м?х?бб?т, гафу
Юзеевны? оныгы Самат Юзеев. ит? алмаслык язмышлар. Аны? «Кыр казлары
8Алгы сафтагы шагыйрь. Илдар Юзеев артыннан» спекталенд?ге ?ыр мине кошлар
башка к?п кал?мд??шл?ренн?н ?зенч?лекле биеклеген? к?т?рде.
тавышы бел?наерылып тора. Бу тавышта 15Ф?нис Яруллин. Рабит Батулла. Илдар
Такташ авазы да тоемлана. Аны? турында, Юзеев турында с?йл?г?нд?, аны? гаять
?ич т? икел?нмич?, ул – замана д?р???д? юморга бай и? авыр чагында
шигъриятене? и? матур традициял?рен ?зен? шалтыратса? да: “Си-не? алда зарлану оят,
туплаган б?хетле шагыйрьл?рне? берсе дип Ф?нис”,-дип с?зне и?ат м?сь?л?сен? боруын,
?йт?се кил?. Юзеев реализмы романтик зар--ланмыйча дуслары алдында д?р???сен
ашкыну бел?н заман яшьл?рене? бай рухи тагын да к?т?р?ен ?йтми м?мкин т?гел.
д?ньясын ?ырлауга юн?лг?н. Минемч?, Илдар Илдарны? тагын бер матур сыйфаты: ул
Юзеев - без яш?г?н к?нн?рне? к?ен, а???ен кешене шатландыра, аны? у?ышларына с?ен?
тапкан шагырь. Илдар Юзеев ??м Х?с?н бел? иде. Илдар Юзеев и?атын ике канат
Туфан. ?авада тотып тора. Аны? берсе – лирика,
9“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда икенчесе – юмор. Кайсы гына поэмасын алып
?зебезне? буын шагыйрь- л?рен юксындым, карама, анда сагыш, лирика, мо? чы?лый.
ниндидер бушлык урнашты к??елг?. Мен? шул Аны? шигъри мо?нары драматур-гиясенд? д?
вакытта “Совет ?д?бияты” журнал колач ??я, лирикасы бел?н юморы, берг?
редакциясене? ишеген кагучыларны? берсе – ?релеп, тама-шачы к??еленд? ?ылы х?тир?л?р
Ш??к?т Галиев, икенчесе – Илдар Юзеев, калдыра.
?ченчесе - Хисам Камалов булды. ?д?би 16Остаз ??м ш?керт Илдар Юзеев, Ленар
т?г?р?к эшч?нлеге алар вакытында Ш?ех. Казан тикле Казанга да мине Илдар
шаулады.Илдар минем к?з алдымда ?ск?н абый тартып китерг?н-дер. Ул минем х?лл?р
шагыйрь ?йт? алам. Мин аннан егерме яшьк? бел?н гел кызыксынып торды. Кайчак-ларда:
олы. Хикм?т анда т?гел. Рухы бел?н якын. “Ленар, син ниг? минем оныгым т?гел
Авылны? мо?нарынна аерыла алмый газап- ик?н?”- дип куй-галый. ?зе д? ми?а д??
ланган кешене? хисл?ре анда.”. Сибгать ?тием кебек якын, кадерле. Б?лки, д?? ?ни
Х?ким. бел?н ген? ?ск?нг? шулай-дыр... Оныкка
10Илдар Юзеев... ??рвакыт мо? тулы бабай назы, аны? акыл ?йр?т?е, тормыш
шигъри хал?тт? иде ул – к??еленн?н ил?ам т??ри-б?сен д? биреп калдыруы да кир?ктер.
китеп тормагандыр. Илдар Юзеев и?аты - И.Юзеев укучылар арасында.
милли байлыгыбыз, туган телебез х?зин?се. 17
Шагырь ?зе ил?амланып янган ч?ч?к. 18Кояш к?к гомерем баеды да Т?шеп с?нде
Шигърият безне гомерлек дус итте. Ярты офык читен?. Шигырь д?фт?рл?рем тулмаса
гасыр д?вамында укучылар бел?н ме?л?п да, Со?гы нокта куям битен?. Китм?ск? дип
очрашуда булганбыз. Гаил?л?р бел?н дуслар. калам, б?тенл?йг?, Л?кин калсам да мин
Яшь язучылар бел?н эшл?г?нд? берг? туры Казанда, ?ан к?б?л?к булып Ямадыга Очар
килдек. Серл?р – фикерл?р уртак иде. со?гы юлны язганда. Каберем? м?рм?р димим,
И?атын остазларыбыз Х?с?н Туфан, Сибгат бары Туган якны? ташын куйсыннар, “Юзи –
Х?ким бел?н ян?ш? к?р?м. Ш??к?т Галиев. ?ирне? мо?лы баласы!”-дип, С?зл?ремне анда
А.Яхин, Ш.Галиев, И. Юзеев. уйсыннар! Хушлашмыймын. Мин бит калам,
11Илдарны? тормышы ал да г?л булмаса да, Калам, дуслар, шигырь-?ырымда! ”Кеше кит?
ул кайгы-х?ср?тл?рен эчен? яшереп яш?де, - ?ыры кала”,-дил?р, ? калганы бар да
шаян тапкыр с?зл?р бел?н безне га??пл?н- ерунда! Еламагыз, дуслар, беркайчан да,
дерде. Ул гел уйнап-шаярып кына й?рг?н Тырышыгыз ?ырлап яш?рг?! Васыятем итеп
ик?н дип уйларга ярамый. К?лг?нд? д? куларбамны Калдырырга булдым яшьл?рг?.
к?зл?ре ??рвакыт сагышлы була иде. Ул ?ырларымны сезг? б?л?к ит?м, ?зем калам
ми?ербансыз бу заманда ?зен? урын таба ?ырда яш?рг?!
Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы.ppt
http://900igr.net/kartinka/anglijskij-jazyk/ildar-juzeev-jashlek-m-romantika-yrchysy-124714.html
cсылка на страницу

Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы

другие презентации на тему «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы»

«Chinese New Year» - Taboos. Big dinner. The First day of the Lunar New year. The Lunar New year. Couplets. Chinese Lunar Calendar. The Dragon And The Lion Dance. Very busy during. Chinese red envelopes. The Origin Of Chinese New Year. All about Chinese New Year. Red-paper couplets.

«Семья на английском» - Мой сынок испортил кран. Муж по-английски … husband. Family. Запомнить трудно разве? Родня в России у меня Сказал знакомый финн. Ко мне пришел друг на обед Друг по-английски просто … friend. Ты проводи знакомых вниз, Знакомые иначе … kith. Сын, сынишка значит … son. Стихи - договорки. Тетя по-английски … aunt.

«Big Ben clock» - A modern picture of 'Big Ben'. The clock and dials were designed by Augustus Pugin. The surround of the dials isgilded. BIG BEN. The origin of the nickname Big Ben is the subject of some debate. Significance in popular culture l. At the base of each clock dial in gilt letters is the Latin inscription:

«Сленг английского языка» - Уродливая девушка. Рефери. Beans. Девушка. Демонстрация. Деньги. Желаемое. Странный человек. Полицейский участок. Cabbage. Начальник. Участник соревнований. Сплетница. Сложная проблема. Интеллектуал. Пакет. Патрульный полисмен. American slang. Руки. Важная персона.

«Healthy life» - How do I do this? Healthy eating. Guide your choices with the help from « Food guide pyramid» and the Dietary Guidelines for Americans. Add exercise into your weekend plans. A well balanced diet coupled with regular exercise is a successful combination to help keep your body fit. Eating too much salt can increase the risk of developing high blood pressure. Having high blood pressure increases the risk of developing coronary heart disease.

«Holidays in Britain» - In Gteat Britai children don’t go to school on the 1st of September. A shamrock is a plant with three leaves. HOLIDAYS. They play jokes and tricks on other people, even on teachers. People send Valentine’s cards to someone they love. On that day people wear a shamrock. April Fool’s Day April Fool’s Day is on the 1st of April.

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы