Без темы
<<  Дружба Замена придаточного определительного причастным оборотом  >>
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
1-бет
1-бет
1
1
1
1
Гидросфера б
Гидросфера б
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Жерді? су
Е?
Е?
2
2
Е? кіші м
Е? кіші м
2
2
Е? ?зын
Е? ?зын
Е? ірі
Е? ірі
Мені? географиялы
Мені? географиялы
"Су тамшыларыны
"Су тамшыларыны
?йге тапсырма:
?йге тапсырма:
Картинки из презентации «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера» к уроку английского языка на тему «Без темы»

Автор: Comp1. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока английского языка, скачайте бесплатно презентацию «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2135 КБ.

Жерді? су ?абы?ы-гидросфера

содержание презентации «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Жерді? су ?абы?ы-гидросфера. 16к?лі. Максимум тере?дігі 1637 м.
Д?ниеж?зілік су айналымы. 17Е? ?зын ?зен - Африкада?ы Ніл
2 (Кагерамен бірге) ?зені, ?зынды?ы 6671 км.
31-бет. Жердегі су 2-бет. Суды? 18Е? ірі ?зен бассейні - О?т?стік
?асиеттері 3-бет. Е?...Е?...Е?... 4-бет. Америкада?ы Амазонканы? ?зен бассейні.
Д?ниеж?зілік су айналымы 5-бет. «Мені? Ауданы 7 млн км жуы?. 2.
географиялы? зерттеулерім» 6-бет. ?зі?ді 19Мені? географиялы? зерттеулерім. Мені?
тексер 7-бет. О?ырманнан оралымды ой «Су географиялы? зерттеулерім. Т а п с ы р м
тамшыларыны? саяхаты». 1-бет. Жердегі су а: Д?ниеж?зіні? физикалы? картасыны?
2-бет. Суды? ?асиеттері 3-бет. к?мегімен гидросфераны? т?тасты?ын
Е?...Е?...Е?... 4-бет. Д?ниеж?зілік су д?лелде?дер “К?мекші”: Картадан м?з бас?ан
айналымы 5-бет. «Мені? географиялы? е? биік тауларды табы?дар, олар ?алай деп
зерттеулерім» 6-бет. ?зі?ді тексер 7-бет. аталады? Осы таулардан ?андай ірі ?зендер
О?ырманан оралымды ой «Су тамшыларыны? басталады? ?зендер ?з суын ?ай те?ізге
саяхаты». ??яды? Те?іздер ?андай м?хитты? б?лігі
41. 2. 7. 3. 6. 4. 5. болып табылады?
5М?хиттану. Гидрология. ??рлы? 20?зі?ді тексер. 1 тапсырма.
гидрологиясы. Д?ниеж?зілік м?хит ж?не оны? Географиялы? диктант. Гидросфера - ... Жер
б?ліктерін зерттейді. ??рлы?та?ы суларды шарында?ы суды? .... м?хиттар мен
зерттейді. те?іздерді? ?лесіне тиеді. М?зды?тар мен
6Гидросфера б?ліктері. т?ра?ты ?арлар?а - ...., жер асты суларына
7І? І. Суды? ерекше ?асиеттері. ІІ. - ...., ?зен,к?л, батпа?та?ы ж?не
ІІІ. Су - тірі а?заларды? ??рамды б?лігі. атмосферада?ы сулар?а - ... тиесілі. Су
Су к?птеген заттарды ерітеді. Су а?ыны жер таби?атта 3 к?йде .... кездеседі. Су –
бедерін ?згертеді. Олар те?із ж?не м?хит тірі а?заны? ??рамды б?лігі. Барлы? .....
жа?аларын жыралап, ?те тере? ??гірлер ж?не 80-99%, ал.... 75%-?а жуы?ы судан т?рады.
алып ?зен ал?аптарын тудырады. Су к?птеген Егер адам ?з дене массасында?ы ыл?алды?
заттарда ерітеді. ??рлы??а ?ара?анда 6-8% – нан айырылса, .... ?алады, егер
жылуды су баяу жинайды, со?ан орай ол 10-12%- ы жол?алтса, .... Суды? м?хиттан
жылуды бая береді. Осы?ан байланысты ?ыс атмосфера ар?ылы ??рлы??а ж?не ??рлы?тан
мезгілінде м?хиттар ??рлы??а жылу береді, м?хит?а ?здіксіз ауысу ?рдісін .... деп
ал жазда сал?ын ?келеді. атайды. ??рлы?та?ы ?зен суы ?рбір .... ,
8Гидросфераны? ??рамдас б?ліктеріні? ал тірі а?зада?ы су ..... а?арып отырады.
жа?ару кезе?дері. Гидросфераны? ??рамдас М?хит бетінен булан?ан суды? бір б?лігі
б?ліктері. Жа?ару кезе?дері. Д?ниеж?зілік о?ан ?айта ?осылады. М?ны .... дейді.
м?хит. Жерасты сулары. Топыра?та?ы сулар. 212 тапсырма. “Е? ерекше” кестесін
Полярлы? толтыр. 1. Д?ние ж?зіндегі е? тере? к?л.
9 Максимум тере?дігі 1637 м. 2. Д?ние
10 ж?зіндегі е? ?лкен м?хит. Ауданы.179,5 млн
11Е?...Е?...Е?... км2. 3. Е? биік сар?ырама, биіктігі 1054
122. 3. Е? ?лкен м?хит - Тыны? м?хиты. м. 4. Е? ірі те?із-к?л. Ауданы 371 мы?
Оны? ауданы 179,5 млн км, су к?лемі 710360 км2, ?зынды?ы 1200 км, ені 320 км. 5. Е?
мы? км, орташа тере?дігі 3980 м. ірі ?зен бассейні. Ауданы 7 млн км2 жуы?
13Е? кіші м?хит - Солт?стік м?зды м?хит. 6. Е? ?зын ?зен. ?зынды?ы 6671 км. 7. Е?
Ауданы 14 млн км, орташа тере?дігі 1220 м. кіші м?хит. Ауданы 14 млн км2.
2. 22"Су тамшыларыны? саяхаты"
142. Е? ірі те?із-к?л - Еуразияда?ы О?ырманнан оралымды ой.
Каспий те?ізі. Ауданы 371 мы? км, ?зынды?ы 23?йге тапсырма: “Гидросфера туралы
1200 км, ені 320 км. ??ым. Д?ниеж?зілік су айналымы” та?ырыбын
15Е? биік сар?ырама - О?т?стік о?у. “Д?ниеж?зілік су айналымыны?
Америкада?ы Анхель сар?ырамасы. Биіктігі жергілікті жерді? экологиялы? жа?дайына
1054 м. ?сері” атты ?осымша материалдар дайындау.
16Е? тере? к?л - Еуразияда?ы Байкал
Жерді? су ?абы?ы-гидросфера.ppt
http://900igr.net/kartinka/anglijskij-jazyk/zherd-su-abyy-gidrosfera-117624.html
cсылка на страницу

Жерді? су ?абы?ы-гидросфера

другие презентации на тему «Жерді? су ?абы?ы-гидросфера»

«Гидросфера 6 класс» - Мировой круговорот воды. Приводить примеры значения воды для жизни на Земле и для человека. Что такое гидросфера? Гидросфера. Научиться по памяти давать определение понятий гидросфера и мировой круговорот воды. Вода покрывает более 71% поверхности Земли. География, 6 класс. Существуют малый и большой круговороты воды.

«Гидросфера Земли» - Количество воды в гидросфере практически постоянно. Объем гидросферы громаден. Среди рек есть очень полноводные. Назовите самое большое по площади озеро мира? Гидросфера. Население Австралии живет в основном за счет подземных вод. Как называется самое глубокое озеро мира? Какова максимальная глубина океана?

«География 6 класс гидросфера» - В) Определите по карте какое море глубже Балтийское или Чёрное? М. Ю. Лермонтов. Во сколько раз меньше, чем из 1т. воды Красного моря? Возможна жизнь на земле без воды … гидросферы? 5. Схема волны. "Гидросфера". 4. Географические задачи. География, 6 класс. 3. Номенклатура. Какой океан глубже Тихий или Индийский?

«Тест по гидросфере» - Гидросфера. Ниагарский. Каспийское. Самое глубокое озеро на земле? Скопление пресного льда на суше. Закономерная смена природных зон в горах. Озеро Виктория. Самый высокий водопад на земле. Озеро Байкал. Что такое ледник? Анхель. Байкал. Скопление воды в природном углублении, на суше. Виктория. Сарезское озеро.

«Гидросфера география» - Подземные воды. Суша. Океан. Круговорот воды в природе – всемирный процесс. Родник. Испарение. Конденсация пара. Реки. Гидросфера. Урок географии в 6-ом классе. Части. Ветер. Ледники. Вода! Состав гидросферы. Озёра. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь… Осадкидождь. Осадки – снег.

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Жерді? су ?абы?ы-гидросфера