Без темы
<<  П о р т ф о л и о П ро д о л ж а я т р у д о в у ю д и н а с т и ю , р а с с к а ж у о п р о ф е с с и и у ч и т е л я  >>
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
Навчально-методичний посібник для вчителя; Навчальний посібник для
У навчально-методичному посібнику подано: Пропедевтичну програма
У навчально-методичному посібнику подано: Пропедевтичну програма
У навчальному посібнику для учня, викладено теоретичний матеріал з
У навчальному посібнику для учня, викладено теоретичний матеріал з
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
Робочий зошит подає: різноманітні завдання для закріплення матеріалу
Робочий зошит подає: різноманітні завдання для закріплення матеріалу
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
Чому саме Скретч
Чому саме Скретч
Чому саме Скретч
Чому саме Скретч
У середовищі Скретч використо-вується принцип складання кубиків Лего,
У середовищі Скретч використо-вується принцип складання кубиків Лего,
Нові можливості програмування
Нові можливості програмування
Переваги Скретча
Переваги Скретча
Переваги Скретча
Переваги Скретча
Переваги Скретча
Переваги Скретча
Привабливий інтерфейс
Привабливий інтерфейс
Офіційний сайт спільноти «Скретч»
Офіційний сайт спільноти «Скретч»
Скретч керує роботом
Скретч керує роботом
Скретч та спіраль мислення
Скретч та спіраль мислення
Скретч допомагає опанувати навички ХХІ сторіччя:
Скретч допомагає опанувати навички ХХІ сторіччя:
П р е з е н т у є
П р е з е н т у є
Скарбниця знань
Скарбниця знань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Приклади завдань
Картинки из презентации «П р е з е н т у» к уроку на тему «Без темы»

Автор: Kompik. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока , скачайте бесплатно презентацию «П р е з е н т у.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 9483 КБ.

П р е з е н т у

содержание презентации «П р е з е н т у.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1П р е з е н т у є. 141. Колективна. Словесний. -. Мета
2Навчальний комплект з інформатики уроку пригадати, які ж задачі розв’язує
«Шукачі скарбів. ІІ рівень» для 5–8 класів наука інформатика, у яких сферах
(за програмою О. В. Коршунової) 2010 рік. діяльності людина використовує комп’ютер,
СХВАЛЕНО МОН України. які можливості людини підсилює комп’ютер,
3Спрямованість курсу — розвиваюча, а також пригадати правила поведінки у
навчання орієнтоване на здобуття нових комп’ютерному класі. 5. Колективна.
знань в області інформатики та Словесно-наочний. Посібник, можливо
інформаційних технологій, активізацію таблиці з правилами поведінки та технікою
розумових процесів, формування й розвиток безпеки у комп’ютерному класі. 3. Групова.
у школярів узагальнених способів Пізнавальна гра. Клас ділиться на три
діяльності, формування навичок самостійної групи. Кожній групі пропонується
пошукової роботи. підготувати відповіді на питання: «для
4Навчально-методичний посібник для чого можна використовувати комп’ютер 1)
вчителя; Навчальний посібник для учня; вдома 2) у навчанні 3) у творчості. Етапи.
Робочий зошит; Комп’ютерну програму. Кількість хвилин. Форми навчання. Методи
5У навчально-методичному посібнику навчання. Засоби навчання. Поради. 4.
подано: Пропедевтичну програма «Кроки до Постановка мети уроку перед учнями. 5.
інформатики. Шукачі скарбів. II рівень» Знайомство з новим матеріалом. 6.
для учнів 5–8 класів; Календарно-тематичне Засвоєння нових знань (робота з
планування; Поурочне планування з посібником).
розробкою всіх етапів сучасного уроку та 152. Колективна. Словесний. Посібник.
поради вчителю щодо їх реалізації; Вчитель вказує на які абзаци звернути
Розв’язок завдань, що подані у зошиті для увагу при роботі вдома з посібником і
учня та у комп’ютерній програмі “Скарбниця повторює основні поняття, що були
знань. ІІ рівень”. розібрані на уроці. 3. Колективна.
6НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ІНФОРМАТИКИ Словесний. Посібник. 10. Індивідуальна.
«ШУКАЧІ СКАРБІВ. ІІ РІВЕНЬ» для 5–8 Самостійна робота учнів. Робочий зошит.
КЛАСІВ. Навчальна програма з інформатики Рекомендується 8 хвилин самостійної роботи
для 5-8 класів. учнів, а 2 хвилини перевірка виконання
7Навчальна програма. «Шукачі скарбів. завдань (можна вибірково взяти зошити у
Іі рівень». Навчальна програма з учнів), повідомлення і обговорення вірних
інформатики для 5-8 класів. 5 клас (1 відповідей. Етапи. Кількість хвилин. Форми
година на тиждень). 5 клас (1 година на навчання. Методи навчання. Засоби
тиждень). 5 клас (1 година на тиждень). І навчання. Поради. 7. Вказівки на те що
семестр. І семестр. І семестр. 1. Вступний учні повинні запам’ятати. 8. Первинна
урок. Правила поведінки в комп’ютерному перевірка розуміння навчального матеріалу
класі. 1. 2. Повторення основних (відповіді на запитання у посібнику). 9.
відомостей. Робота з клавіатурним Засвоєння нових знань (виконання вправ у
тренажером. 3. 3. Текстовий редактор. 7. зошиті).
4. Програму створення електронних 164. Індивідуальна та групова
презентацій. 4. Розв’язування логічних діяльність. Евристично-пошуковий. Робочий
задач (орієнтовне використання резервного зошит. Для розв’язку цього завдання
часу). Розв’язування логічних задач запропонувати учням у кожному рядку
(орієнтовне використання резервного часу). таблиці проставити цифри, що відповідають
2. ІІ семестр. ІІ семестр. ІІ семестр. 5. висловлюванням хлопців, а потім
Мова програмування Скретч. 8. 6. проаналізувати отриману картинку і
Найпростіший графічний редактор (Paint аба викреслити не вірні. На цьому етапі
його різновиди). 7. Робота з прикладним запропонувати сильним учням розв’язувати
програмним забезпеченням навчального завдання самостійно, а іншим об’єднатися у
призначення (орієнтовне використання пари або трійки. Вірна відповідь на
резервного часу). Робота з прикладним завдання: Сергій-1, Юрій-2, Віктор-3,
програмним забезпеченням навчального Роман-4. 7. Індивідуальна або в парах.
призначення (орієнтовне використання Самостійна робота учнів. Комп’ютер.
резервного часу). 2. Комп’ютерна програма «Скарбниця знань. ІІ
8Навчальна програма. «Шукачі скарбів. рівень», пункт меню «Інформація.
Іі рівень». 6 клас (1 година на тиждень). Інформатика. Комп’ютер» Рекомендується 5
6 клас (1 година на тиждень). 6 клас (1 хвилин самостійної роботи учнів, а 2
година на тиждень). І семестр. І семестр. хвилини на повідомлення та обговорення
І семестр. 1. Повторення вивченого в 5 вірних відповідей. 1. Колективна.
класі. 2. 2. Інформація та інформаційні Самостійна робота учнів. Плакат для
процеси. 8. 3. Операційна система. 5. проведення хвилинок релаксації. Приклад
Розв’язування логічних задач (орієнтовне виконання: не повертаючи голови подивитися
використання резервного часу). праворуч і зафіксувати погляд на рахунок
Розв’язування логічних задач (орієнтовне 1-4, потім подивитися прямо на рахунок
використання резервного часу). 2. ІІ 1-4, аналогічно подивитися праворуч, вверх
семестр. ІІ семестр. ІІ семестр. 4. та вниз. Повторити декілька разів. Етапи.
Моделювання. 4. 5. Мова програмування Кількість хвилин. Форми навчання. Методи
Скретч (продовження). 7. 6. Розробка навчання. Засоби навчання. Поради. 10.
міні-проектів у середовищі Скретч. 4. Розвиток логічного мислення (розв’язок
Робота з прикладним програмним логічних задач з розділу «Гімнастика для
забезпеченням навчального призначення розуму»). 11. Перевірка розуміння
(орієнтовне використання резервного часу). навчального матеріалу (виконання вправ на
Робота з прикладним програмним комп’ютері). 12. Хвилинка релаксації.
забезпеченням навчального призначення 17Відповіді на завдання з комп’ютерної
(орієнтовне використання резервного часу). програми «Скарбниця знань. ІІ рівень»
2. (пункт меню «Інформація. Інформатика.
9Навчальна програма. «Шукачі скарбів. Комп’ютер»): Завдання №1 Обчислювальні
Іі рівень». 7 клас (1 година на тиждень). можливості (архітектор, бухгалтер, касир,
7 клас (1 година на тиждень). 7 клас (1 конструктор, секретар) Виготовлення за
година на тиждень). І семестр. І семестр. допомогою комп’ютера (архітектор,
І семестр. 1. Повторення вивченого в 6 конструктор, фотограф, секретар) Пошук
класі. Робота з клавіатурним тренажером. даних (бібліотекар, секретар) Збереження
2. 2. Мова програмування Скретч даних (архітектор, бухгалтер, конструктор,
(продовження). 8. 3. Розробка бібліотекар, фотограф, секретар) Завдання
міні-проектів у середовищі Скретч. 4. №2 Кухар Завдання № 3 Все окрім «Заштопати
Розв’язування логічних задач (орієнтовне дірку», «Відремонтувати стілець» Завдання
використання резервного часу). №4 Потрібно вилучити: «Забігати до класу з
Розв’язування логічних задач (орієнтовне найбільшою швидкістю» «Приходити до класу
використання резервного часу). 2. ІІ в брудній та мокрій одежі» «Приносити до
семестр. ІІ семестр. ІІ семестр. 4. класу улюблені іграшки» «Працюючи за
Музичні редактори й музичні програвачі. 3. клавіатурою натискати на клавіші, якомога
5. Середовище Flash. 8. 6. Розробка сильніше» «Вказуючи на об’єкти,
міні-проектів у середовищі Flash. 5. розташовані на екрані, торкатися екрану
Робота з прикладним програмним пальцями». 1. Колективна. Словесний.
забезпеченням навчального призначення Посібник, робочий зошит. Учні повинні
(орієнтовне використання резервного часу). виконати домашнє завдання у зошиті і
Робота з прикладним програмним опрацювати відповідний параграф у
забезпеченням навчального призначення підручнику. 1. Колективна. Словесний. -.
(орієнтовне використання резервного часу). Етапи. Кількість хвилин. Форми навчання.
1. Методи навчання. Засоби навчання. Поради.
10Навчальна програма. «Шукачі скарбів. 13. Домашнє завдання до наступного уроку.
Іі рівень». 8 клас (1 година на тиждень). 14. Підведення підсумків.
8 клас (1 година на тиждень). 8 клас (1 18У навчальному посібнику для учня,
година на тиждень). І семестр. І семестр. викладено теоретичний матеріал з курсу.
І семестр. 1. Повторення вивченого в 7 Посібник створено з урахуванням вікових
класі. 1. 2. Системи числення. Робота з особливостей учнів 5-х класів і для
клавіатурним тренажером. 5. 3. Комп’ютерна додаткової мотивації учнів розроблені
графіка. 2. 4. Графічний редактор розділи: Це цікаво; Для допитливих;
растрової графіки. 7. Розв’язування Коротко про головне.
логічних задач (орієнтовне використання 19
резервного часу). Розв’язування логічних 20
задач (орієнтовне використання резервного 21
часу). 2. ІІ семестр. ІІ семестр. ІІ 22
семестр. 5. Мова сценаріїв Action Script. 23
8. 6. Розробка навчального програмного 24
забезпечення в середовищі Flash. 6. 7. 25Робочий зошит подає: різноманітні
Підсумковий урок. 1. Робота з прикладним завдання для закріплення матеріалу курсу;
програмним забезпеченням навчального зміст практичних робіт; домашні завдання;
призначення (орієнтовне використання рубрику «Гімнастика для розуму», яка
резервного часу). Робота з прикладним створена для того, щоб додатково
програмним забезпеченням навчального стимулювати у школярів розвиток логічного
призначення (орієнтовне використання мислення.
резервного часу). 2. 26
11Тема уроку: Інформація. Інформатика. 27
Комп’ютер Мета уроку: Навчальна — 28
формування уявлення учнів про поняття 29Чому саме Скретч?
«інформація», задачі науки «Інформатики», 30У середовищі Скретч використо-вується
про можливості комп’ютера та сфери принцип складання кубиків Лего, з яких
діяльності людини, в яких використовується навіть наймолодші діти можуть зібрати
комп’ютер Виховна — виховання бережливого прості конструкції.
ставлення до комп’ютерної техніки, 31Program One; Var i:integer; Begin For
толерантного відношення до товаришів, i:=1 to 10 do Writeln(‘Hello, world!’)
вміння працювати у малих групах. end. Порівняйте.
Розвиваюча — розвиток логічного мислення 32Нові можливості програмування.
та кругозору учнів; підвищення 33Переваги Скретча. «Низька підлога» —
інформаційної культури учнів. Обладнання можливість почати програмувати з мінімумом
для уроку: комп’ютерна програма «Скарбниця необхідних знань.
знань. ІІ рівень», таблиця «Правила 34Переваги Скретча. «Висока стеля» —
поведінки у комп’ютерному класі», посібник можливість створювати складні проекти.
та робочі зошити для учнів. Тип уроку: 35Переваги Скретча. «Широкі стіни» —
комбінований урок (повторення вивченого в підтримка великого різномаїття проектів.
початковій школі, нові відомості з теми). 36Привабливий інтерфейс.
12Компетенції учнів на уроці: Основні 37Офіційний сайт спільноти «Скретч»
поняття. Основні знання. Основні вміння. http://scratch.mit.edu/. На цьому сайті Ви
Інформація. Задачі, що розв’язує наука можете: скачати комп’ютерне середовище
інформатика. Користування маніпулятором «Скретч», що поширюється розробниками
миша. Наука «Інформатика». Можливості безкоштовно; переглянути різноманітні
Комп’ютера. Виконання завдань проекти, створені у «Скретч»;
запропонованих у комп’ютерній програмі поспілкуватися та поставити питання щодо
«Скарбниця знань. ІІ рівень». Сфери «Скретч»; Поширити свої розробки, або
діяльності людини, що пов’язані з розробки своїх учнів.
використанням комп’ютера. Правила 38Офіційний сайт спільноти «Скретч».
поведінки та техніка безпеки у http://scratch.mit.edu/.
комп’ютерному класі. 39Скретч керує роботом.
13Основні етапи уроку: 1. Колективна. 40Скретч та спіраль мислення.
Словесний. -. Привітання, перевірка 41Скретч допомагає опанувати навички ХХІ
підготовленості учнів до уроку, виявлення сторіччя: Творче мислення. Ясне
відсутніх. Мета цього етапу уроку — спілкування. Системний аналіз.
мобілізувати дітей до праці, активізувати Використання технологій. Ефективна
їх увагу, створити робочу атмосферу на взаємодія. Проектування. Постійне
уроці. 4. Групова. Пізнавальна гра. На навчання.
даному етапі уроку клас можна поділити на 42Скретч та математика.
дві групи. Одна з груп придумує назву 43
професії людини, інша повинна розповісти, 44Інсталяція програми не вимагає від
як у цій професії можна застосувати вчителя додаткових професійних знань та
комп’ютер. Вчитель повинен корегувати та навичок. Програма «Скарбниця знань»™ II
за необхідністю доповнювати відповіді. рівень» розташована на офіційному сайті
Висновок по закінченні гри: комп’ютери видавництва www.vesna-books.com.ua.
надійно увійшли в життя людини і тому у Програма РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО за
школах з 1985 року вивчають предмет умови придбання навчального комплекту.
інформатика. 2. Колективна. Словесний. 45Скарбниця знань. ІІ рівень (5–6 клас).
Учням пропонується з запропонованих слів 46Приклади завдань.
(інформація, комп’ютер, алгоритм) обрати 47Приклади завдань.
найголовніше для науки інформатики. Учні 48Приклади завдань.
коментують і обґрунтовують свої відповіді 49Приклади завдань.
– вчитель робить висновок і переходить до 50Приклади завдань.
наступного етапу уроку. Етапи. Кількість 51Приклади завдань.
хвилин. Форми навчання. Методи навчання. 52Тел.: 067 571 34 43 057 760 23 89
Засоби навчання. Поради. 1. Організаційний e-mail: anna-vesna@ukr.net
момент, психологічна. 2. Мотивація Інтернет-адреса: www.vesna-books.com.ua.
навчання. 3. Актуалізація опорних знань. Дякуємо за увагу!
П р е з е н т у.ppt
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/p-r-e-z-e-n-t-u-182895.html
cсылка на страницу

П р е з е н т у

другие презентации на тему «П р е з е н т у»

«Экзамен ГИА по информатике» - Программное обеспечение. Оформление результатов выполнения. Организация рабочего места участника. Проверка готовности аудитории. Рекомендации ТПК. Процедура проведения экзамена. Рекомендуемый состав специалистов. Правила сохранения результатов. Особенности проведения государственной (итоговой) аттестации в новой.

«Умный дом» - Нужно ли думать об энергосбережении. Энергосбережение. Доступные устройства. Безопасность. Стенд. Домашняя автоматизация. Умный дом. Доступные датчики. Возможность использовать системы. Комфорт. Системы и компоненты домашней автоматизации. Управление мультимедийным контентом. Подходы к автоматизации дома.

«Пороки» - Нарушения пролиферации. Различные примеры аномалий и пороков развития. Персистирование боталлова. Расщелина губы. Вторичная эмбриональная индукция. Отсутствие (атрезия) ануса. Пороки. Нарушение клеточной гибели. Пример вторичной индукции. Врожденные нарушения развития. Нарушение миграции клеток. Примеры.

«Растровые и векторные изображения» - Растровая графика. Системы цветов в компьютерной графике. Растровые объекты. Недостатки. Векторные изображения. Достоинства. Система аддитивных цветов. Форматы графических файлов. Изображения фотографического качества. Векторные форматы. Векторная графика. Насыщенность. Растровые форматы. Технология обработки графической информации.

«Перевороты в России» - Перед смертью Екатерина Первая назначила своим преемником Петра Алексеевича. внука Петра Первого. Портреты Петра Третьего. Карл де Моор. Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте. Вортман Х.А. Е.Лансере. После смерти Петра Второго вновь встал вопрос о престолонаследии. Незадолго до смерти Анна Ивановна объявила наследником престола Ивана Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны, а саму Анну Леопольдовну регентшей.

«Курс основы религиозных культур» - Как будет организовано преподавание нового курса и взаимодействие школы с семьёй? Что такое добро и зло, добродетель и порок, альтруизм и эгоизм? Священное Писание и Священное Предание. Почитание святых. Модуль знакомит учащихся с основами светской этики. Хранители предания в религиях мира. Основы светской этики.

Без темы

23683 презентации
Урок

Без урока

1 тема
Картинки