Без темы
<<  Тема учебного проекта Тема1  >>
Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый
Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый
Хат – ис
Хат – ис
Хат – ис
Хат – ис
2011-нче ел Г.Тукай елы
2011-нче ел Г.Тукай елы
Картинки из презентации «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру» к уроку на тему «Без темы»

Автор: Марсель. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока , скачайте бесплатно презентацию «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 220 КБ.

Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру

содержание презентации «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, 11?рн?кл?рен очратырга була. Аларны б?тенесе
аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен д? яттан бел?. Сез д? ?лк?н сыйныфларда
?зл?штер? ?чен шартлар булдыру. 2. А.С.Пушкинны? “Евгений Онегин” поэмасын
Фикерл??, х?тер с?л?тл?рен, б?йл?нешле укыганда т?п геройларны? м?х?бб?т хатларын
с?йл?м телл?рен ?стер?. 3. Хат язу укырсыз. Шунда игътибар ит?рсез, ничек
культурасы т?рбиял??. ?и?азлау. Компьютер, матур, н?фис итеп язылган алар. Татар
проектор, таратма материал, хат ?рн?кл?ре. ?д?биятында да тулысы бел?н хат р?вешенд?
Материал 1. д?реслек. – «М?гариф» язылган ?с?рл?р бар. М?с?л?н, Г. Кутуйны?
н?шрияты, 2005 2. А?латмалы с?злек. 3. “Тапшырылмаган хатлар” повесте тулысы
Интернеттан алынган материаллар. бел?н хат. Галияне? ?з м?х?бб?те
2Д?рес планы I Оештыру. II Иск?нд?рг? язган хатлары. (?зекне уку,
Актуальл?штер?. ?тк?н д?рес материалын фикер алышу).
иск? т?шер? (фигыль темасын кабатлау) ?й 12Эш хатына тукталыйк. (Деловые письма)
эшен тикшер? III Я?а белем ??м к?некм?л?р М?с?л?н сез бик зур фирма директоры, эш
булдыруга ?зерлек. Тактадагы ??мл?л?рне хатлары кемг? язылырга м?мкин ??м нинди
тикшер?. Д?рес темасы, максаты бел?н максат бел?н? ?йе, эш хаты партнер эзл??,
таныштыру. IV Я?а белем ??м к?некм?л?р фирма к?рс?тк?н хезм?т т?рл?рен т?къдим
булдыру. Н?рс? ул хат? Хат т?рл?ре Ш?хси ит?, яки фирма товарын т?къдим ит?. Эш
хатлар М?х?бб?т хатлары Эш хаты Т?къдим хатларыны? бер т?ре буларак реклама
хаты ?авап хаты Кайгы уртаклашу хаты хатлары да тора. Алар х?зерге вакытта
Котлау хаты VКире информация алу. почта ящикларында бик к?п ята. Л?кин без
Рефлексия VI ?й эше Хат язарга VII аларны? барысын да укыйбызмы? Х?зер бер
Билгел?р кую, йомгаклау. тикшер? ясап карыйк. Мин сезг? бер ?ем эш
3Каз канаты каурый-каурый, Хатлар хатлары т?къдим ит?м сез шуларны?
язарга ярый. Уйнамагач та,к?лм?г?ч, Бу кайсыларын сайларсыз ик?н ??м ни ?чен? ?
д?нья ниг? ярый? кайсы хатлар сезне? игътибарыгыздан читт?
4III Я?а белем ??м к?некм?л?рне калыр ик?н? (укучылар хат сайлый) Ни ?чен
формалаштыруга ?зерлек Тактадагы ??мл?г? бу хатларны укырга булдыгыз? Т?сле, матур
игътибар итегез. Сау бул, кадерле дустым, к?газьд? эшл?нг?н. Кызыктыра: “Как получит
ми?а да хат яз! - Сезне?ч?, бу ??мл? от государства 120 000 рублей” Ч?нки минем
кайдан алынган? (хаттан) - Без б?ген исемем язылган. “Х?рм?тле, М?гыйнов
сезне? бел?н н?къ мен? хатлар турында Илшат.......” Бу конверт эченд? ниндидер
с?йл?шербез. Д?ресебезне? темасы – “Хат”. б?л?к бар. Фирманы? бик югары д?р???д?
Б?ген хатларны? т?рл?ре, аны язу булганлыгы к?рен?. П?хт? язылга, ак
нормалары, этикеты, б?ек кешел?рне? хат к?гпзьд? эшл?нг?н, штамп бар, фирма знагы
?рн?кл?ре бел?н танышырбыз. Д?фт?рл?рне (билгесе) куелган, имзаны фирманы?
ачып, число ??м теманы язып куегыз. IV Я?а директоры ?з кулы бел?н куйган. ? ни ?чен
белем ??м к?некм?л?р булдыру Сез ничек бу хатларны укымадыгыз? Ч?нки аклы-каралы,
уйлыйсыз, хат н?рс? ул? А?латмалы с?злект? к?газе юнь К?п ??м вак язылган, укып
хат с?зен? булган билгел?м?не карыйк ?ле. торасы килми. “Зин?ар ?чен, минем хатны
(1 укучы чыгып с?злект?н хат с?зен? укыгыз!!!!!” дип язылган. Бу хатны
а?латма таба, кычкырып укый). укысалар да, ?зен х?рм?т итк?н фирма ?з
5Хат – ис. ?зара х?б?рл?ш? максатында д?р???сен т?шереп шулай язмас.
кемг?дер атап язып ?иб?рел? ??м тапшырыла 13Дим?к, эш хатлары эш буенча языла.
торган язма. Л?кин б?генге к?нд? фирмаларны? саны
6Каурый кал?мн?р гайсы гасырда барлыкка искиткеч к?п. Эш хатлары бик к?п кил?.
килг?н? Кайсы гасырда язулар барлыкка Кайбер хатлар б?тенл?й укылмыйча кала.
килг?н? Хат ни ?чен кир?к? Сез ?зегез Шу?а к?р? фирмалар т?рле кызыктыру
хатлар язасызмы? Хатны кемн?рг? язып була? чаралары эзл?п табалар. Адресатны? исемен
Хатлар кемн?н кил?? Ни ?чен без хатларны язалар, аны? турыда информация ?стил?р,
сир?к язабыз? Тагын хатлар турында конверт эчен? б?л?к куялар, игътибарны
н?рс?л?р бел?сез? Сез ничек уйлыйсыз, хат ??леп ит?че бер ген? ??мл?не конвертны?
алу к??еллеме? тышына язып куялар. М?с?л?н, “Татар
72011-нче ел Г.Тукай елы. теленн?н имтиханны бишлег? ген? бирерг?
8Хат т?рл?ре: Ш?хси хатлар М?х?бб?т телисезме?”?.б. ?г?р сезне? оешмага
хатлары Эш хаты Т?къдим хаты ?авап хаты т?къдим ит? хаты килде ик?н, этикет
Кайгы уртаклашу хаты Котлау хаты. кагыйд?л?ре буенча, а?а ?авап хаты
9Ш?хси хатларга тукталыйк. Ш?хси хатлар язылырга тиеш. ?авап у?ай яки кире булырга
кемг? языла? Бу хат, гад?тт? нинди с?зл?р м?мкин. Кире ?авап булганда, аны? с?б?бе
бел?н башланырга м?мкин? Ш?хси хатны? язылырга тиеш. Кайгы уртаклашу хаты кайчан
эчт?легенд? н?рс?л?р булырга м?мкин? Хат языла? Сез ничек уйлыйсыз? Кагыйд? буенча
ничек т?мамлана? Д?реслек бел?н эш. 57нче кайгы уртаклашу хаты 10 к?н эченд?
бит 110нчы к?нег?. Хат ?рн?ге бел?н ?иб?релерг? тиеш. Котлау хаты (письма
танышыгыз. Укыган вакытта уйлагыз: хат поздравления) кайчан ??м нинди максат
ничек язылган, хатта с?з н?рс? турында, бел?н языла? Без сезне? бел?н к?газьг?
хатны кем ??м кемг? яза. (1 укучы кычкырып язылган, почта аша ?иб?рел? торган хатлар
укый) Хатны кем яза? Хат кемг? турында с?йл?штек. ? тагын нинди хатлар
адресланган? Хат ничек башлана? Хатны? бел?сез? ?йе, интернет аша, СМСлар аша
башында н?рс?л?р сорала? Хатта Эн?е н?рс? аралашырга була. Сезне? ?егезд? к?бегезд?
турында с?йли? Эн?ене? ?йтерг? тел?г?н компьютерлар интернет челт?рен?
с?зе а?лашыламы? Ни ?чен? Хат аша Эн?ене? тоташтырылган. Сез компьютерда к?бр?к
к?ефен белеп буламы? Хат ничек нишлисез? Л?кин mailда ?з почта ящигы?ны
т?мамланган? Бу хат нинди т?рг? кер?, ни булдырырга була. ??м тел?с? кемг? хат язып
?чен? Дим?к, ш?хси хатлар ничек язылырга ?иб?рерг? була. Сез бел?сезме ничек?Х?зер
тиеш? ? х?зер ш?хси хатларны язуда этикет мин сезг? к?рс?т?м. (слайдлар ярд?менд?
кагыйд?л?рен? тукталыйк. (Аерым битл?рд? интернет аша аралашу ысылын а?лату)
таратылган кагыйд?л?рне уку, ризамы, Укучылар, интернет аша аралашуны? нинди
т?гелме а?латып бару). у?ай якларын к?р?сез? ? тиск?ре яклары бар
10Ш?хси хат язуга кайбер ки??шл?р: мик?н? Сезне?ч?, кайсы хат язу алымы и?
Язуыгыз ачык, а?лаешлы, п?хт? булырга яхшысы?
тиеш. “Ашыгып язам, шу?а к?р? язуым 14IVАлган белемн?рне тикшер?, системага
ямьсез” диг?н с?зл?р килешле булмас. салу, ныгыту - Укучылар, без б?ген нинди
Орфографик хаталар бел?н язылган хатны тема ?стенд? эшл?дек? - Н?рс? ул хат? -
?иб?р? бер д? матур булмас. Шу?а к?р?, Хатларны? нинди т?рл?рен исегезд?
с?злек бел?н эш ит?рг? кир?к. К?ефегез калдырдыгыз? - Хат язуны? нинди
начар булса, хат язудан тыелып торыгыз. кагыйд?л?ре исегезд? калды? - Хатларны
?г?р ш?хси хат компьютерда бастырылган ничек ?иб?рерг? була?
булса да, имзаны ?з кулы? бел?н куярга 15V Йомгаклау ?йе, без кешел?р бел?н
кир?к. Хатларны саклау гад?те булса....... аралашмыйча тора алмыйбыз. Ерактагы
(д?вам итегез). якыннар бел?н д? т?рлеч? аралашырга була.
11Дим?к, без к?бр?к ш?хси хатлар язабыз. Шуны? бер мисалы – хат язу. Хатны б?генге
Алар аша туганнар, дуслар бел?н к?нд? интернет аша да ?иб?рерг? булла. Бу
аралашабыз. Хат башында, гад?тт? с?ламл?? бик тиз, у?айлы. Вакытны да аз ала,
с?зл?ренн?н со?, х?лл?рне, с?лам?тлекне адресатыгыз интернет челт?ренд? булса,
сорашу булырга тиеш. Хатны? эчт?легенд? ?авапны да шул ук вакытта алырга була.
нинди вакыйгалар, я?алыклар турында с?з Хатны ак к?газь битен? ?з кулы? бел?н д?
барса да, логик эзлеклелек булырга тиеш. язып, почта аша ?иб?рерг? м?мкин. Монда
?леге этикет ки??шл?рен ист? тотырга инде я?алыклар бел?н берг? к??ел ?ылысын
кир?к. Имзаны ?з кулы? бел?н ген? куярга. да сиз?рг? була. К?рг?небезч?, хат язу бер
Ш?хси хатларны? бер т?ре – м?х?бб?т д? ?и?ел эш т?гел. Аны? ?з кануннары бар.
хатлары кемг? языла? Бу хатта к?бр?к н?рс? ?д?бият ф?ненд? хат формасында язылган
?стенлек ит?: вакыйга ?лл? хисме? М?х?бб?т ?с?рл?р бар. Аларны эпистоляр жанр дип
хатларын язуга нинди ки??шл?р бирер атыйлар. М?с?л?н, ?.Такташны? «Кил?ч?кк?
идегез? Этикет буенча: “Т?рбияле кеше хатлар»ы, Г.Кутуйны? «Тапшырылмаган
беркайчан да аноним хат язмас” дип ?йтел?. хатлар»ы. Аны? берсе – шигырь бел?н
М?х?бб?т хатын язу ?чен тел байлыгы кир?к. язылган, икенчесе – повесть.
“Мин сине яратам, син ми?а ошыйсы?” диг?н 16VI ?й эше Мен? сез д? ?йд? хат язып
с?зл?р бел?н ген? матур хат яздым диеп карагыз ?ле. К?нд?лекл?рне ачып, ?й эшен
булмый. ?з хисл?ре?не башка с?зл?р бел?н язып куегыз. Хат язарга. Ул хат
д? белдер? белерг? кир?к. Шу?а к?р? дустыгызга, туганнарыгызга, яраткан
китаплар к?п укырга кир?к. Классик кешегезг? булырга м?мкин. VII Билгел?р
?д?биятта м??гелек м?х?бб?т хатлар кую, саубуллашу.
Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру.pptx
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/tema-khat-maksat-1.-ukuchylarda-khat-any-trlre-khat-jazu-kagyjdlren-zlshter-chen-shartlar-buldyru-247040.html
cсылка на страницу

Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру

другие презентации на тему «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру»

«Информационные технологии в начальной школе» - Цор. АРМ учащихся. Электронные учебные материалы учителя начальных классов открытого доступа. АРМ учителя. Классификация АРМ в школе. Интернет для начальной школы. Информационная среда начальной школы. Информационная среда школы. Комплект цифрового оборудования. Фгос. Задачи информатизации начального обучения.

«Фарадей» - Ток. Ранние годы. Электрический генератор. Майкл Фарадей. Сеть переменного тока. Опыты Фарадея. Изменение силы тока. Существование магнитного поля. Трансформатор. Занятия в Городском философском обществе. Упрощенный вариант опытов Фарадея. Фарадей по праву считается одним из основателей электротехники.

«Подготовка к олимпиаде по обществознанию» - Число заданий. Поиск социальной информации. Основные социальные объекты. Примеры рекомендаций. Подготовка к заочному этапу XV турнира им. М.В. Ломоносова. Правильный ответ. Задания части 2. Популяризация обществоведческих знаний. Разновидности олимпиадных заданий. Олимпиада школьников по обществознанию.

«Культура Древней Азии» - Террасы. Первая в мире письменность. Вода. Стела царя Эаннатума. Цивилизация. Слой плодородной земли. Художественная культура. Территория. Персонаж. Зиккурат. Статуя Гудеа. Гений-хранитель. Жители города. Дорога к храму. Вавилон. Возникновение письменности. Крылатый бык. Искусство. Изобретение письменности.

«Виды кухонь» - Перед подачей к столу добавить мелко нарубленную зелень. Курицу нарезать порционными кусками. Украинские кулинары не скупятся добавлять в блюда чеснок. Приготовить мясной бульон. К столу подается с любым из плодово-ягодных соусов. Очень любят на Украине овощные блюда, в том числе из - свеклы. Для абхазской кухни характерны самые различные блюда.

«Цивилизация» - Что происходит с культурой, когда она выполняет свою функцию? Определения культуры и цивилизации. Типы культуры многообразны. Что общего находил Шпенглер в культуре и живых организмах? Гармоничный человек. Миру ставятся цели, определяемые самим человеком. По мнению философа, каждая культура имеет свою душу.

Без темы

23685 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Картинки
900igr.net > Презентации по > Без темы > Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру