Без темы
<<  Журнальный столик Жыціе Ефрасінні Полацкай  >>
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Ауданда діни т
Дін саласында
Дін саласында
?арат?бе ауданы –облысты
?арат?бе ауданы –облысты
?арат?бе ауданы –облысты
?арат?бе ауданы –облысты
Діни о
Діни о
Діни о
Діни о
Егіндік
Егіндік
Егіндік
Егіндік
Ауданды
Ауданды
Егіндік
Егіндік
Егіндік
Егіндік
?оск?л селолы
?оск?л селолы
?оск?л селолы
?оск?л селолы
?оск?л ауылы
?оск?л ауылы
2012 жылды
2012 жылды
2012 жылды
2012 жылды
Жусандой селолы
Жусандой селолы
Жусандой селолы
Жусандой селолы
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
?арат?бе ауданды
К?сіптік лецейде
К?сіптік лецейде
К?сіптік лецейде
К?сіптік лецейде
Ш?птік
Ш?птік
Ш?птік
Ш?птік
???ы?
???ы?
???ы?
???ы?
???ы?
???ы?
??рбан айт мерекесі
??рбан айт мерекесі
??рбан айт мерекесі
??рбан айт мерекесі
Картинки из презентации «Жылы туралы слайд» к уроку на тему «Без темы»

Автор: user. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока , скачайте бесплатно презентацию «Жылы туралы слайд.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 5062 КБ.

Жылы туралы слайд

содержание презентации «Жылы туралы слайд.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1?арат?бе ауданды? ішкі саясат б?лімі. 7шаруашылы?ы. Халы? саны 15971 адам.
?арат?бе - 2013 жыл. « Діни ахуал ж?не 8Діни бірлестіктер. Жастар саясаты. №.
аудан ?кімдігі жанында?ы діни Діни ?йымдар атауы. Діни бірлестіктер
бірлестіктермен байланыстар ж?ніндегі саны. Жетекшілері. Діни ?ибадаттар саны.
Ке?ес ж?мысы туралы ». Діни о?у орындарында о?итын ш?кірттер
2 саны. «?арат?бе ауданды? м?сылмандар
3Ауданда діни т?ра?тылы?ты, мешіті» Егіндік?л ауылды? мешіті. 2.
конфессияаралы? келісімді орнату мен діни Бек?азиев ?ділжан Т?лебай?лы – ?МДБ
экстремизм мен терроризмні? алдын алу. ?арат?бе ауданы бойынша ?кіл имамы. 2. 4.
?арат?бе ауданы ?кімдігі. Ауданды? ішкі 14 ж?не 29 жас аралы?ында?ы жастар саны.
саясат б?лімі. Баспана сатып алу?а 2010-2012ж 38 жас?а.
4?арат?бе ауданы ?кімдігі жанында?ы К?терме ж?рдема?ы алу?а 2010-2012ж 105
Діни бірлестіктермен байланыс ж?ніндегі жас?а. Дипломен ауыл?а ба?дарламасы. 5080.
Ке?ес. 66 миллион 739 мы? 11 миллион. 77 милион
52012 жылы ?арат?бе ауданы ?кімдігі 739 мы?
жанында?ы Діни бірлестіктермен байланыс 9Діни о?у орындарында?ы ш?кірттер.
ж?ніндегі Ке?есте ?арастырыл?ан негізгі Батыс ?аза?стан облысында ?МДБ-?а ?арасты
м?селелер. «Ке?есті? 2012 жыл?а арнал?ан «Орал» медресесі (ислам орта арнаулы білім
жоспарын бекіту ?сыныстар енгізу туралы» беру о?у орны) 1 діни о?у орны бар.
Егіндік?л ауылында?ы намазхананы? 2011 ?арат?бе ауданы бойынша 2010 жылы
жылы ат?ар?ан есебі туралы «Аудан медресені 2 т?лек бітірді. Медресені ?ызыл
т?р?ындары арасында діни сауаттылы?ты дипломмен ая?та?ан Ж?нібеков ?мірбек
арттыру ба?ытында ??рыл?ан ауданды? ?лібек?лы Алматы ?аласында?ы “Н?рИслам”
а?паратты?-насихат топтарыны? ж?мысы, университетіне о?у?а ?абылданса, Бегайдар
жоспарлары,аудан жастары арасында А?ташев ауданды? мешіттерге жолдама алды.
кездесулер семинарлар ?ткізу туралы» «№21 ?азіргі уа?ытта медреседе бізді? ауданнан
к?сіптік лецейдегі жастар арасында діни 3 ш?кірт білім алуда. Оларды? екеуі 2013
экстремизмні? алдын алу ба?ытында ат?ар?ан жылы о?уларын бітіреді.(?анат Ж?кенов,
ж?мыстары туралы». «Егіндік?л,?оск?л Н?рс?лтан ??спанов, Ораз ?міриев).
ауылды? округтеріндегі діни ахуалды талдау 10Егіндік?л селолы? округінде ?ткен діни
ж?не зерделеу ж?мыстарын ж?ргізу туралы» шара. ?атысушылар: ауыл т?р?ындары, мектеп
«Баспас?з беттерінде теріс діни а?ымдарды? о?ушылары мен ата-аналар, полиция
жастар?а тигізетін кері ?сері туралы ж?не инспекторы, жастар жетекшілері. Барлы?ы
д?ст?рлі ??ндылы?тарды насихаттау 114 адам. Б?О ДІД бас маманы ?.Мажиев пен
ма?сатында?ы ма?алалар?а сараптама жасау Бас имам Б.?ли?лыны? с?з с?йлеу с?ті.
». «?аза?стан Республикасыны? «Діни ?ызмет 11Ауданды? ішкі саясат, білім беру,
ж?не діни бірлестіктер туралы» За?ына мешіт имамыны? ?атысуымен Егіндік?л
с?йкес дiни ?дебиет ж?не дiни ма?сатта?ы селолы? округінде ?ткен жиын. ?атыс?андар
заттарды дінтану сараптамасынан ?ткізу мектеп о?ушылары мен ата аналар, ауыл
ж?ніндегі сараптамалы? топты? ?ызметі жастары, дін жолында ж?рген азаматтар.
туралы» “Білім беру саласында?ы ат?арыл?ан Барлы?ы 118 адам, 2012 жыл ?ырк?йек айы.
шаралар туралы”. А.Зейнуллинні? жастар?а Отан с?йгіштік пен
6Дін саласында?ы мемлекеттік саясатты ?аза?станды? патриотизм ж?нінде о?ушылар?а
т?сіндіруге ба?ыттал?ан іс-шаралар. 2012 идиологиялы? рух беру с?ті.
жыл мен 2013 жылды? басынан бастап 12Егіндік?л ауылы. О?ушылары мен ата
а?паратты? топ м?шелеріні? ?атысуымен 11 аналар.
д??гелек ?стел, 2 семинар-ке?ес, 4 діни 13?оск?л селолы? округіндегі діни шара.
ке?ес, 13 лекциялы? д?рістер, сондай-а?, Барлы?ы 92 адам. Ауыл ?кімі Е.?абдрашты?
арнайы кесте бойынша орта мектептерде - 7, округтегі діни ахуалды баяндау с?тінен.
барлы? мектеп о?ушыларымен ж?не оларды? 14?оск?л ауылы.
ата-аналарымен - 11, облысты? департамент 152012 жылды? 14-16 а?пан к?ндері ?оск?л
?ызметкерлерімен – 7, облысты? бас имам ауылында ?ткен жиын. Т?ра?а етуші аудан
ж?не найб имам ?атысуымен 5, аудан ж?не ?кіміні? орынбасары С.?мірза?ов. Б?О ДІД
селолы? округ т?р?ындарымен - 13, барлы?ы директоры Т.Ны?метов, Бас маман ?.Мажиев ,
1945-ке жуы? аудан т?р?ындарын ?амты?ан ?МДБ Б?О найб имамы . ?.Мажиевті?
кездесулер ?ткізілді. Ке?ес т?ра?асы исламда?ы 4 масхабты т?сіндіру с?тінен.
С.?мірза?овты? діни ахуалды талдау с?ті. 16Жусандой селолы? округі Ханк?л
7?арат?бе ауданы –облысты? о?т?стік ауылында ?ткен діни шара. Барлы?ы 83 адам.
шы?ысында орналас?ан ?кімшілік б?лік. 17
Атырау облысыны? ?ызы?о?а, А?т?бе 18К?сіптік лецейде ?ткен д??гелек ?стел.
облысыны? Ойыл аудандарымен шектесіп 19Ш?птік?л ауылды? м?дениет ?йі № 21
жатыр. ??рыл?ан жылы – 17 ?а?тар 1928 жыл. к?сіптік лецей студенттерімен кездесу.
?кімшілік орталы? – ?арат?бе ауылы. Аума? 20???ы? ?ор?ау органдарымен бол?ан
к?лемі – 10,0 мы? км? Халы? саны – 15971 ке?ес.
Экономикада?ы басым сала – ауыл 21??рбан айт мерекесі.
Жылы туралы слайд.ppt
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/zhyly-turaly-slajd-214827.html
cсылка на страницу

Жылы туралы слайд

другие презентации на тему «Жылы туралы слайд»

«Тюменский театр кукол и масок» - История Тюменского государственного театра кукол и масок. Главный художник с 1991 г. – Сергей Михайлович Перепелкин. Андерсен, Шарль Перро, Сельма Лагерлеф. В штате театра – на 1 января 2004 г. 17 актеров. О театре. Предпочтение отдается классикам: Н. В. Гоголь, К. Гольдони, К. Гоцци, А.С. Пушкин, В. Гауф, Х.-К.

«Работа над проектом» - Система «Международный бакалавриат» допускает только персональные проекты. Обобщающий этап: оформление результатов. Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете. На наработанном учениками материале учитель решает свои задачи по обучению и воспитанию. Отчет исследовательской экспедиции.

«Глобус» - Дети 2 группы. Шар нанесен на ось и наклонен по отношению к подставке. Есть другое определение глобуса. Много разных глобусов есть и теперь. Послушаем каждую группу. Когда – то мореплаватели брали с собой глобусы в далекие и опасные путешествия. Шарообразный, шар. Верно. Прочитайте определение глобуса в учебнике на с. 42.

«Изменения весной» - О чём предупреждают нарисованные знаки? Назови животное, которое относится к рыбам: Дельфин; Бегемот; Карп. Назови животное, которое относится к насекомым: Бабочка; Снегирь; Червь. Гнездование Выведение птенцов. Появление потомства Линька. Рыбы. Птицы. Назови животное, которое относится к птицам: Щегол; Жираф; Питон.

«Музеи Лондона» - Дом-музей Георга Фридриха Генделя. Музей Транспорта в Лондоне. Национальная галерея Лондона. Изучение музеев Лондона. Музеи Лондона известны на весь мир. Британский музей. Коллекции картин, исторических ценностей. Музеи Лондона. Музеи Лондона являются культурными ценностями. Список некоторых музеев Лондона.

«Лекарственные препараты по химии» - Лекарственные вещества разделяют по двум классификациям: фармакологическая и химическая. Фармацевтика. Фармацевтическое производство развивалось неравномерно и зависело от ряда обстоятельств. Фармацевтическая промышленность является сравнительно молодой отраслью производства. Типы лекарств. В наши дни химики синтезируют большое количество лекарственных препаратов.

Без темы

23687 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Картинки
900igr.net > Презентации по > Без темы > Жылы туралы слайд