Без темы
<<  Жылы туралы слайд З?ркАн с?нгате  >>
Ефрасіння Полацкая
Ефрасіння Полацкая
"Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду
"Ефрасіння — незвядальны квет райскага саду
Спаса - Ефрасіннеўская царква
Спаса - Ефрасіннеўская царква
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет
...Красные, горизонтальные линии – они параллельные или нет
Черные, или белые точки, что ты видишь
Черные, или белые точки, что ты видишь
Щелкни дальше
Щелкни дальше
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Жыціе Ефрасінні Полацкай
Щелкни дальше
Щелкни дальше
Слоўнік
Слоўнік
Картинки из презентации «Жыціе Ефрасінні Полацкай» к уроку на тему «Без темы»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока , скачайте бесплатно презентацию «Жыціе Ефрасінні Полацкай.pps» со всеми картинками в zip-архиве размером 3022 КБ.

Жыціе Ефрасінні Полацкай

содержание презентации «Жыціе Ефрасінні Полацкай.pps»
Сл Текст Сл Текст
1"Жыціе Ефрасінні Полацкай". 17Правер сябе: В) пострыг А) жыццё ў
Асноўныя этапы жыцця беларускай асветніцы. царкве Святой Сафіі, перавпісванне кніг Г)
2Мэты: вызначыць, у чым заключаліся будаўніцтва царквы Святога Спаса Б)
сутнасць і значэнне рэлігійнай і паломніцтва ў Іерусалім.
асветаіцкай дзейнасці Ефрасінні Полацкай, 18
раскрыць вялікую гуманістычную ролю яе 19Праблемныя пытанні: І. “Жыціе”–твор
намаганняў служыць свайму народу і сваёй літаратуры Сярэднявечча. Абгрунтуйце гэту
Радзіме, устанавіць гістарычныя сувязі думку. ІІ. Хто з’яўляецца аўтарам “Жыція”
паміж мінулым і сучаснасцю, яскравым – невядома. Аднак мастацкія асаблівасці
пацвярджэннем якіх з'яўляецца ўплыў твора, даюць падставу меркаваць, што гэта
рэлігій на асветніцкую дзейнасць Ефрасінні быў таленавіты і адукаваны чалавек, жыхар
Полацкай; праз параўнанне і аналіз Полаччыны і яе адданы патрыёт. З якіх
гістарычных фактаў і падзей развіваць у радкоў можна аб гэтым меркаваць. ІІІ.
вучняў аналітычныя здольнасці, фарміраваць “Жыціе” –твор не чыста мастацкі. Ён мае
уменні працы з гістарычнымі дакументамі, службова-прыкладное значэнне,
партрэтам гістарычнай асобы і дакумен-тальныя рысы. Пацвердзіце гэта на
ілюстрацыямі; на яркіх прыкладах служэння прыкладах.
Ефрасінні Полацкай свайму народу выхоўваць 20Незвычайная фізкультхвілінка.
у вучняў высокія маральныя якасці і 21На следующей картинке нужно
пачуцці асабістага грамадзянскага абавязку сосредоточенно смотреть на черную точку.
перад сваёй Радзімай, адказнасці перад Через некоторое время исчезнет серая
сучаснікамі і нашчадкамі за свае ўчынкі і аура...
дзеянні. 22Щелкни дальше.
3Ефрасіння Полацкая. 23На следующей картинке нужно
4"Ефрасіння — незвядальны квет зафиксировать центральную точку и двинуть
райскага саду. Ефрасіння — арол, што, головой «вперед - назад».
лунаючы ў небе, праляцеў ад захаду і да 24Щелкни дальше.
ўсходу, як прамень сонечны, прасвятліў 251) Расслабься и смотри неотрываясь 30
зямлю Полацкую“ Кніга жыцій і хаджэнняў. сек. на 4 маленькие точки в центре. 2)
5нардзілася Е. Полацкая. Каля 1101 г. Потом переведи медленно взгляд на стену (
Лазар Богша зрабіў крыж. 1161 г. или что-то большое и одноцветное) возле
Здзейсніла падарожжа ў іерусалім. 1167 г. тебя. 3) Ты увидишь, как образуется
Е. Полацкая памерла. 23 мая 1167 г. светлый круг. 4) Пару раз моргни и ты
6Спаса - Ефрасіннеўская царква. увидишь, как в этом кругу образуется
7 фигура. 5) Что или кого ты видишь? Щелкни
8Слоўнік. Жыціе – жанр (твор) дальше.
старажытнай літаратуры, які апавядае пра 26Слоўнік. Асветнік – вядомы царкоўны
жыццё духоўнай ці свецкай асобы, прызнанай дзеячы, пісьменнікі, якія сваімі думкамі і
царквой святой. Структурная схема (канон) справамі рабілі жыццё людзей больш
жыція: І. Уступная частка-пахвала Богу. узнёслым, мэтанакіраваным і чалавечым.
ІІ.Асноўная частка – апавяданне пра Гуманіст – чалавек, які прызнае права
дзяцінства, юнацтва, духоўныя подзвігі, чалавека на зямное шчасце, прапагандуе
пакуты і смерць святога. ІІІ.Заключная ідэалы чалавека-любства, высокую годнасць
частка – пахвальнае слова ў гонар святога. чалавека.
9Незвычайная фізкультхвілінка. 27Гістарычны партрэт Ефрасінні Полацкай.
10...Красные, горизонтальные линии – они Рэлігійны дзеяч. Асветніца. Гуманіст.
параллельные или нет? Щелкни дальше. Святая. Пайшла ў манастыр, была ігуменняй,
11Да, Они параллельные! Щелкни дальше. адкрывала манастыры, будавала цэрквы,
12Черные, или белые точки, что ты ажыццявіла паломніцтва ў іерусалім.
видишь? Щелкни дальше. Перапісвала кнігі, адкрывала школы, вучыла
13Ты можешь видеть черные и белые точки, людзей грамаце, выхоўвала дзяцей.
но там только белые. Щелкни дальше. Дапамагала бедным, вучыла жыць у любові і
14На следующей картинке нужно сяброўстве, папярэджвала ад варожасці
сосредоточенно смотреть на черную точку. паміж людзьмі. Прызнана праваслаўнай і
Через некоторое время исчезнет серая каталіцкай цэрквамі нябеснай заступніцай
аура... зямлі беларускай.
15Щелкни дальше. 28Дамашняя заданне. Старонка 56. Пытанне
16Размяркуйце ў храналагічнай пасля- 8 у літаратурных сшытках.
доўнасці факты з біяграфіі: А) жыццё ў Сачыненне-мініацюра “Ефрасіння Полацкая –
царкве Святой Сафіі, перапісванне кніг Б) славутая дачка зямлі беларускай, і я
паломніцтва ў Іерусалім В) пострыг Г) ганаруся, што…”.
будаўніцтва царквы Святога Спаса.
Жыціе Ефрасінні Полацкай.pps
http://900igr.net/kartinka/bez_uroka/zhytse-efrasnn-polatskaj-227813.html
cсылка на страницу

Жыціе Ефрасінні Полацкай

другие презентации на тему «Жыціе Ефрасінні Полацкай»

«Ярославские изразцы» - Немного истории. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Церковь Михаила Архангела. Тихвинская церковь. Изразечных дел мастера наших дней. Техника обжига важна. Фантазии на темы ярославских изразцов. Технология изготовления изразца. Красные терракотовые рельефные изразцы. Церковь Рождества Христова. Церковь Богоявления.

«Детское чтение» - Что делает Денис? Гуляет с папой. Сидит на горке. Играет с песком. Стоит на дорожке. Пьёт сок. Кушает. Играет. Держится за руль. Купается в реке. Обнимает мишку. Смеётся. Спит.

«Проект школьный дворик» - Задачи: Облагородить территорию школы. Основной этап реализации проекта. Основные этапы реализации проекта. Выращивание цветочной рассады и организация ухода за цветочными культурами. Создать декоративное оформление школьного дворика. Разработка дизайна «зеленого насаждения», разбивка клумб, рабаток…

«Звук Р» - Лы –ры – лы-моет Ларочка Полы. Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу. Ру-лу-ру-пробежал я по Ковру. Дифференциация звука «Р» в чистоговорках. Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов. Уменьшить спастичность артикуляционных органов. Упражнение «маляр» Цель :укреплять мышцы языка.

«Здоровье и выбор профессии» - Цель урока. Здоровье и выбор профессии. 1.Как помочь выбрать профессию- СимоненкоВ.д. 2. Твоя профессиональная. Задание. Выбор профессии. Влияние здоровья на успех в профессии. Профессиональный план. Вопросы: Почему необходимо учитывать состояние здоровья при выборе любой профессии? Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры.

«Глобальные проблемы современного мира» - Глобальные проблемы. Загрязнение атмосферы. Пути решения проблемы войны и мира. Наличие глобальных проблем, решить которые в одиночку, разрозненными усилиями невозможно. Угрожают гибелью всему человечеству. Предотвращение угрозы ядерной войны и сохранение мира (проблема войны и мира). Наличие мирового рыночного хозяйства, для которого национальные границы не существуют.

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Картинки
900igr.net > Презентации по > Без темы > Жыціе Ефрасінні Полацкай