Информационная система
<<  Аппаратурно-технологические схемы перерабатывающих производств Теоретическая. Законодательство РФ в сфере закупок  >>
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
БЭК елдеріні
?аза?станда
?аза?станда
Картинки из презентации «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде» к уроку экономики на тему «Информационная система»

Автор: Almas. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 764 КБ.

БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде

содержание презентации «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы 7б?луге; - тауарлар ?ндiрiсiн ?ыс?арту?а
модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды немесе то?тату?а; - белгiлi бiр
?йлестіруді? негізі ретінде. ?аза?стан сатушылармен не сатып алушылармен
Республикасы Б?секелестікті ?ор?ау (тапсырыс берушiлермен) шарт жасасудан бас
агенттігі (Монополия?а ?арсы агенттік). тарту?а ?кеп со?са немесе ?кеп со?уы
Астана ?аласы, 2013 жыл. м?мкiн болса, бір тауар нары?ында
2Тауар нары?тарын талдау. . Талдау тауарларды сатуды не сатып алуды ж?зеге
н?тижелері бойынша ?Р ?кіметіне ж?не асыратын б?секелес шаруашылы? ж?ргізуші
салалы? мемлекеттік органдар?а 18 ?сыныс субъектілер арасында?ы келісімдерге тыйым
енгізілді, оны? ішінде 7 ?сыныс іске салу?а ж?не картель деп тану?а жатады.
асыру?а ?абылданды. 1-слайд. 8БЭК елдеріні? ж?не Еуразиялы?
3Монополия?а ?арсы за?наманы? б?зылуын экономикалы? комиссияны? Б?секелестік
аны?тау. . Сумма штрафа в бюджет ж?ніндегі ?йлестіру ке?есі. Модельный
составила 181 784 150 тенге. Бюджетке закон о конкуренции. Б?секелестік саясат
т?скен айыпп?л сомасы 181,8 млн. те?гені саласында?ы негізгі ба?ыттар бойынша
??рады. 2-слайд. бірлескен ж?мыс топтары: жосы?сыз
4Экономикалы? шо?ырлануды ба?ылау. . б?секелестікке тыйым салуды са?тауды
3-слайд. ?амтамасыз ету (ЕЭК); б?секелестікке ?арсы
5Модельный закон о конкуренции. келісімдерге тыйым салуды са?тауды
«?аза?стан Республикасыны? кейбір ?амтамасыз ету (ЕЭК); ?стем жа?дайды теріс
за?намалы? актілеріне б?секелестік пайдалану?а тыйым салуды ?амтамасыз ету
м?селелері бойынша ?згерістер мен ж?не т.б. (ЕЭК); Тараптарды? нормативтік
толы?тырулар енгізу туралы» 2013 жыл?ы 24 ???ы?ты? актілеріні? б?секелестікке
наурызда?ы ?аза?стан Республикасы За?ыны? реттеуші ?серін ба?алау (ЕЭК);
жа?алы?тары. Нары? субъектілерін т?л?алар б?секелестікті адвокаттандыру (Беларусь);
тобы деп тануды? шекті м?ні – акциялары БЭК-ке ?атысушы мемлекеттерді?
(?атысу ?лестері) 25 %-дан 50%-?а экономикаларына негізсіз мемлекеттік
?л?айтылды. 2. Экономикалы? шо?ырлануды? 5 ?атысуды ?ыс?арту (?аза?стан);
м?міле т?ріні? 2-еуіне хабарлама т?ртібі экономикалы? шо?ырлануды (?осылулар мен
енгізілді. 3. М?міле экономикалы? бірігулерді) ба?ылау (Ресей). 7-слайд.
шо?ырлану деп танылатын тауарларды 9Еуразиялы? б?секелестік ж?ніндегі
?ткізуді? жиынты? к?леміні? шекті м?ні 5 ынтыма?тастасты? ?йымы. Саяси сипатта?ы
есе ?л?айтылды. 4. ?німді тауар биржалары арты?шылы?тар: ?аза?станны? имиджіне
ар?ылы ?ткізген жа?дайда, доминант ?олайлы ?сер ету Отанды? бизнес ?шін
субъектілерді ?олданылып отыр?ан тиімді а?паратты? орта ??ру Экономикалы?
шектеулерді? бір?атарынан босату сипатта?ы арты?шылы?тар: ?аза?станны? да,
белгіленді. 5. Мемлекеттік функцияларды ЕБЫ?-?а м?ше бас?а елдерді? де аума?ында
орындау?а у?кілетті т?л?алар?а ж?не олар?а тауар нары?тарына кемсітусіз ?ол жеткізуді
те?естірілген т?л?алар?а, сондай-а? ж?не к?сіпкерлерді? ???ы?тарын са?тауды
жергілікті ат?арушы органдар?а ?амтамасыз ету Бюджет т?сімдерін ?л?айту
б?секелестікке ?арсы іс-?рекеттер ?шін ?леуметтік сипатта?ы арты?шылы?тар:
жауапкершілік белгіленді. 6. Монополия?а ?аза?станда ж?мыссызды? де?гейіні? арту
?арсы за?наманы? б?зылуы туралы ?аупін т?мендету; Білім беру ?леуетін
м?ліметтерді алдын ала ?арау р?сімі алып арттыру. 8-слайд.
тасталды. 4-слайд. 10Нормативтік ???ы?ты? реттеу тетігін
6Б?секелестікті? біры??ай ?а?идаттары жетілдіру. Р?Т ше?берінде РН-ны?
мен ?а?идалары туралы келісім. Модельный б?секелестікке ?серін ба?алау (Б?Б).
закон о конкуренции. 5-слайд. Мыналар : 1) ?олданыста?ы нормативтік ???ы?ты? база
Б?секелестікті? жай-к?йін ба?алау (реттеуші нормалар). ?абылдан?ан Н?А-ны
?дістемесі; 2) Монополиялы? жо?ары (т?мен) (РН-ды) ?айта ?арау туралы ?сыныстар.
ба?аларды ай?ындау ?дістемесі; 3) 9-слайд. 1-кезе? «?арапайым м?селелер
Б?секелестік ?а?идаларын б?з?аны ?шін ?дістемесі» бойынша ?зірлеуші органны?
айыпп?лдарды есептеу ж?не оларды салу РН-?а ?зіндік (ішкі) ба?асы. 2-кезе?
т?ртібі ?дістемесі; 4) Нары?ты Монополия?а ?арсы орган тарапынан реттеуші
трансшекаралы??а жат?ызу ?лшемдері; 5) норманы талдау. 3-кезе? Монополия?а ?арсы
Б?секелестік ?а?идаларыны? б?зылуы туралы органны? реттеуші база?а, сондай-а?
?тініштерді (материалдарды) ?арау т?ртібі; мемлекеттік органдарды? РН-ды ?зіндік
6) Б?секелестік ?а?идаларыны? б?зылуын ба?алауы бойынша ?ызметіне мониторингі.
тергеу т?ртібі; 7) Б?секелестік РН-ды монополия?а ?арсы орган?а келісуге
?а?идаларыны? б?зылуы туралы істерді ?арау жіберу туралы шешім ?абылдау.
т?ртібі; 8) Тараптарды? мемлекеттік ба?аны Сарапшыларды, аккредиттелген ?йымдарды
реттеуді енгізу фактілері бойынша тарта отырып, РН-ды интернет-ресурста
?тініштерді беру ж?не оларды ?арау ке?інен тал?ылау. Мемлекеттік органдарды?
т?ртібі; 9) ЕЭК пен Тараптарды? у?кілетті ?ызметін ба?алау.
органдарыны? а?паратты? ?зара іс-?имыл 11К?сіпкерлік ?ызметке негізсіз
жасау т?ртібі ?абылданды . Келісу мемлекеттік ?атысуды ?ыс?арту. 10-слайд.
сатысында: 10) Еуразиялы? экономикалы? 12?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы
комиссияны? ж?ктерді тасымалдау тарифтері сатып алу ж?йесі. ММ, мемлекеттік
де?гейін ?згерту бойынша темір жол к?лігі к?сіпорындар, мемлекет 100% ?атысатын А?,
?йымдарыны? іс-?рекеттерімен ЖШС. ?азАгро, Зерде, Парасат, … Жер
т?тынушыларды? ???ы?тары мен м?дделеріні? ?ойнауын пайдаланушылар. Таби?и
б?зылуы туралы оларды? ?тініштерін ?арау монополиялар субъектілері. «С?-Фармация»
?а?идалары. Тал?ылау сатысында: 11) ??пия ЖШС. 11-слайд. Сам?ры?-?азынаны? ??рамына
а?паратты ?ор?ау ж?не оны жария еткені кіретін компаниялар тобы (600-ге жуы?
?шін жауапкершілік т?ртібін ай?ындайтын компания).
келісім 12) Б?секелестік туралы модельдік 13?сынылып отыр?ан сатып алу схемасы.
за? 12-слайд. Жо?арыда санамалан?ан сатып алу
7Б?секелестік туралы модельдік за? ?а?идалары Сатып алу туралы ?лгі за?да
Модельный закон о конкуренции. 6-слайд. белгіленген сатып алуды ж?ргізуді?
Б?секелестікке ?арсы келісімдер. Модельдік біры??ай т?сілдері мен ?а?идаттарына
за?да тыйым салын?ан іс-?рекет т?рлері. с?йкес келуі тиіс.
Мемлекетті? к?сіпкерлік ?ызметке ?атысуын 14?аза?станда ?олданылып отыр?ан
ба?ылау (?аза?стан Республикасыны? Доминанттар тізілімін ?алыптастыру
за?намасыны? айры?ша ерекшеліктері Норма схемасы. Кемшіліктер. 13-слайд.
Б?секелестік туралы ?Р За?ында к?зделген). Субъектілерді ТІЗІЛІМГЕ енгізу ж?не алып
Мемлекет мынадай: - мемлекетті? ?лтты? тастау ж?нінде ?сыныстар. Нары?
?ауіпсіздігін, ?ор?аныс ?абілетін немесе субъектілеріне мемлекеттік ба?алы?
?о?ам м?ддесін ?ор?ауды ?амтамасыз етуді? реттеуге дейін белгілі бір міндеттемелер
?зге м?мкіндігі болма?ан; - мемлекеттік мен шектеулер ?ою; Монополия?а ?арсы
меншіктегі стратегиялы? объектілер за?наманы б?зушылы?тар?а уа?тылы ден
пайдаланыл?ан; - ?о?амды? ?ндірісті? ?оймау; Доминант субъектіні? ?лесі
б?секелестік жо? немесе б?секелестік ?згерген кезде ж?не сот?а ша?ымдану
жеткілікті дамыма?ан салаларында?ы н?тижелері бойынша тауар нары?ына ?айта
тауарлар ?нідірісіне ?о?амды? ?ажеттілік талдау ж?ргізуді? ?ажеттілігі. Б?йры?,
бол?ан жа?дайларда ?о?ам мен мемлекетті? ?аулы ж?не нары? субъектілері мен
?ажеттіліктеріне ?арай ай?ындалатын реттеушілерге ?зінділер жіберу.
?леуметтік-экономикалы? міндеттерді шешу ?дістемелік ке?ес. ?Р ?кіметі ?кілдеріні?
ма?сатында к?сіпкерлік ?ызметке ?атысады. ?атысуымен ?тетін Бас?арма. Тауар
Егер м?ндай келісімдер: - ба?аларды нары?тарын талдау (2 ай?а созылады).
(тарифтердi), же?iлдiктердi, ТІЗІЛІМГЕ енгізу туралы шешімдерді сот?а
?стемеа?ыларды (?осымша а?ыларды) ж?не ша?ымдану 5-18 ай?а созылады (2012 жылы
(немесе) ?стеме ба?аларды белгiлеуге 32% ).
немесе ?стап т?ру?а; - сауда-сатты?тарда 15Таби?и монополиялар салаларын
ба?аларды к?теруге, т?мендетуге немесе ?ыс?арту. 14-слайд.
?стап т?ру?а; - тауар нары?ын аума?ты? 16Назарлары?ыз?а рахмет! ?аза?стан
?а?идаты, тауарларды сату немесе сатып алу Республикасы Б?секелестікті ?ор?ау
к?лемi, ?ткiзiлетiн тауарлар ассортиментi агенттігі (Монополия?а ?арсы агенттік).
не сатушыларды? немесе сатып алушыларды? Астана ?аласы, 2013 жыл.
(тапсырыс берушiлердi?) ??рамы бойынша
БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде.ppt
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/bek-eldern-bsekelestk-turaly-modeldk-zay-ltty-zanamalardy-jlestrud-negz-retnde-110559.html
cсылка на страницу

БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде

другие презентации на тему «БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде»

«Бэк-офис» - МИДЛ бизнеса 2. Учет в Excel. Своевременность. Работа через интернет. Потребности бизнеса. Критерии клиента: 1. БЫСТРО; 2. КАЧЕСТВЕННО; 3. ДЕШЕВО; 4. ПРИЯТНО. Программы должны быть масштабируемыми. Фронт. Самоконтроль, ответственность. CRM. Выбор программы (ПО) - критерии. Непрерывность учета. Централизация.

«Умные системы» - Базовое свойство умных систем - адаптивность. Сформировать единую модель Организации «как должно быть». Второе правило: автоматизация неэффективной операции увеличит неэффективность. Адаптивная информационная система. Типовые модели – типовые конфигурации информационной системы, для определенных отраслей.

«Предприятие 1.0» - Первоначальный баланс является 'отправной точкой' для формирования прогнозного баланса. Рассрочка может быть сроком до одного месяца(квартала). Накладные затраты могут как облагаться НДС так и нет. Задайте «шаг» планирования – помесячно или поквартально Задайте статьи расходов. Создание бизнес-задания для одновременного производства.

«Методы бизнес-анализа» - Причинно-следственный анализ проблем. Портфельный анализ. Анализ. Портфельный анализ продуктов GE/McKinsey. Функционально-стоимостной анализ процессов. Ранжирование процессов. Анализ организационной фрагментарности. Причинно-следственный анализ. Анализ и расчет необходимой численности исполнителей процесса.

«Информационные системы в менеджменте» - Рассуждение на основе прецедентов. Извлечение знаний в базах данных. Архитектура СППР. Структура экспертной системы поддержки принятия решения. Классификации СППР. Структура системы управления. История ИС. Методы поддержки принятия решений. Технология управления. СППР. СППР, управляющие сообщениями.

«Шаблоны ИТ в бизнесе» - КИС для стратегии дифференцирования. Внедрение ИТ как изменение архитектуры предприятия. Шаблоны ИТ в бизнесе – кастомизация по запросу. Модель Захмана - II. Модель Захмана архитектуры предприятия (с точки зрения ИС). Шаблоны ИТ в бизнесе – автоматизация бизнес-процессов. Шаблоны ИТ в бизнесе – самоорганизующаяся система.

Информационная система

26 презентаций об информационной системе
Урок

Экономика

125 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Информационная система > БЭК елдеріні? Б?секелестік туралы модельдік за?ы – ?лтты? за?намаларды ?йлестіруді? негізі ретінде