Без темы
<<  Органические краски Орден Рыцарского единения представляет  >>
Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках
Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках
Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках
Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках
Національне виховання — це виховання дітей на культурно-історичному
Національне виховання — це виховання дітей на культурно-історичному
Протягом останніх десятиліть було розроблено низку концепцій з
Протягом останніх десятиліть було розроблено низку концепцій з
Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання учнів: На
Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання учнів: На
Учебник математики для 5 класса Н.А.Тарасенковой содержит очень много
Учебник математики для 5 класса Н.А.Тарасенковой содержит очень много
Примеры задач: 1) Горы Апецка, Боревка и Говерла находятся в
Примеры задач: 1) Горы Апецка, Боревка и Говерла находятся в
Задачи учебника содержат сведения о количестве жителей Украины,
Задачи учебника содержат сведения о количестве жителей Украины,
Учитель математики должен знакомить детей с именами известных
Учитель математики должен знакомить детей с именами известных
Учащимся 6 класса предлагают расшифровать фамилию известного
Учащимся 6 класса предлагают расшифровать фамилию известного
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У 7-9 класах можливо розширити знання учнів про культуру українського
У процесі навчання слід звертати увагу учнів на прізвища українських
У процесі навчання слід звертати увагу учнів на прізвища українських
Широкие возможности в плане воспитания патриотизма открываются при
Широкие возможности в плане воспитания патриотизма открываются при
В процесі вивчення математики
В процесі вивчення математики
В процесі вивчення математики
В процесі вивчення математики
В процесі вивчення математики
В процесі вивчення математики
Выпускники школы должны иметь активную гражданскую позицию
Выпускники школы должны иметь активную гражданскую позицию
Выпускники школы должны иметь активную гражданскую позицию
Выпускники школы должны иметь активную гражданскую позицию
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Картинки из презентации «Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу» к уроку экономики на тему «Без темы»

Автор: Я. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 7267 КБ.

Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу

содержание презентации «Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Організація роботи з 14задания вида: а) к изображенным графикам
національно-патріотичного виховання на функций подберите пословицы, раскрывающие
уроках природничого циклу. суть процессов функций б) постройте
2Національно-патріотичне виховання, яке графики функций, соответствующие смыслу
є визначальним у формуванні духовних пословицы. Примеры пословиц: “Чим далі в
цінностей молоді, сьогодні актуальне як ліс, тим більше дров”, “Кашу маслом не
ніколи, ураховуючи нові зіпсуєш”, “ Розум добре, а два – краще”,
суспільно-політичні реалії в Україні. Адже “Више голови не стрибнеш”. Задачи из
саме духовність і високий рівень украинского фольклора: За 30 монет купили
свідомості є основою майбутнього 30 птиц. Сколько купили птиц каждого вида,
політичного, економічного та культурного если за 3 воробьев заплатили одну монету,
розвитку нашої держави. І покликання за 2 голубей – тоже одну монету, а за одну
освітніх закладів полягає у тому, щоб крім горлицу – 2 монеты, при этом купили хотя
міцних знань забезпечити у молодих людей бы одну птичку каждого вида?
формування духовно багатого та національно 15У процесі навчання слід звертати увагу
свідомого світогляду. Найважливішим учнів на прізвища українських математиків,
пріоритетом національно-патріотичного на їхній внесок у розвиток математичної
виховання є формування ціннісного науки. Одне з таких прізвищ - М. П.
ставлення особистості до українського Кравчук, на пам'ятнику якого написано:
народу, Батьківщини, держави, нації, до «Моя любов - Україна і математика». М. П.
кожної людини. «Якщо ми йдемо до знань та Кравчук - академік Всеукраїнської Академії
при цьому поступаємось в моралі, то ми Наук, якого 1938 року безпідставно
йдемо не вперед, а назад» Арістотель. репресували і заслали на Колиму, де він
3Національне виховання — це виховання загинув. Суттєву допомогу вчителю нададуть
дітей на культурно-історичному досвіді відповідні матеріали, вміщені в
свого народу, його звичаях, традиціях та українських шкільних підручниках з
багатовіковій мудрості, духовності. математики. Учащиеся 7 -9 классов узнают
Правильно організоване національне также следующих математиков:
виховання формує повноцінну особистість, Н.А.Чайковский, А.С.Смогоржевский,
індивідуальність, яка цінує національну та Н.И.Гулак, В.Я.Буняковский, Д.А.Граве.
особисту гідність, совість і честь. М.П.Кравчук.
Виховання у молодих поколінь почуття 16Широкие возможности в плане воспитания
любові до Батьківщини, активної патриотизма открываются при проведении
громадянської позиції нині визнані тематических внеклассных мероприятий,
проблемами загальнодержавного масштабу. посвященных украинским математикам:
Патріотизм — одна з найважливіших рис математические вечера, викторины,
всебічно розвиненої особи. конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы
4Патріотизм (грец, ????????? — презентаций, газет . На таких мероприятиях
співвітчизник, patr?s — батьківщина, можна познакомить уч-ся с жизнью,
Вітчизна) — це любов та відданість деяльностью известных украинцев, их
Батьківщині, прагнення своїми діями вкладом в развитие науки и техники,
служити її інтересам. Слово прийшло з предложить решить несколько задач,
грецької ??????, що означає земля батька, составленных ними.
предка. Патріотизм передбачає гордість за 17В процесі вивчення математики. велика
матеріальні і духовні досягнення свого увага приділяється економічному вихованню
народу, своєї Батьківщини, бажання учнів. На уроках та в позаурочний час,
збереження її характерних особливостей, її розв'язуючи задачі з економічним змістом,
культурного надбання та захист інтересів вчитель формує уміння оперувати
своєї громади, народу в цілому. економічними категоріями: норма часу,
Патріотичне виховання повинно сприяти норма виробітку, продуктивність праці,
єднанню українського народу, зміцненню собівартість продукції, рентабельність,
соціально-економічних, духовних, прибуток, якість продукції… …А також
культурних основ розвитку українського виховує бережливість, учить оцінювати
суспільства і держави. економічну ефективність технологічних
5Протягом останніх десятиліть було процесів, аналізувати результати
розроблено низку концепцій з патріотичного впровадження нових технологій.
виховання молоді: Концепція національної 18В процесі вивчення математики. Під час
системи виховання (1996); Концепція розв'язування задач треба не лише
національно-патріотичного виховання формувати первинні знання економіки, а й
(2009); Концепція громадянської освіти та проводити бесіди виховного характеру, Та
виховання в Україні (2012); Концепція переконувати дітей, що економічні знання
Загальнодержавної цільової програми дадуть змогу краще адаптуватися в умовах
патріотичного виховання громадян на ринкових відносин, впровадження
2013-2017 рр.; Концепція фермерства, нових форм господарювання.
національно-патріотичного виховання дітей 19Примеры экономических задач: 1. В
і молоді (2015) – була затверджена наказом классе 10 лампочек по 100 Вт каждая. Если
МОН № 641 від 16 червня 2015. они будут гореть зря 1 час, то будет
6Методичні рекомендації з організації потрачено 1 кВт/ч электроэнергии. В нашем
патріотичного виховання учнів: На уроках районе свыше 420 классов. Посчитай потери
математики національно-патріотичне электроэнергии в пределах района. 2.
виховання відбувається опосередковано, Затраты эмалевой краски на однослойное
через умову математичної задачі відповідно покрытие составляют 180 г на 1 м?. Хватит
до вікових особливостей учнів. У 5-6 ли 4 кг эмали, чтобы покрасить стену
класах доцільно надавати пріоритет длиной 6 м и высотой 4 м? 3. Струйка воды
вихованню в учнів любові до України, її толщиной в спичку дает за сутки потерю 480
природи, рідного дому, школи, рідної мови, л. Посчитай потери воды, если 100 человек
шляхом складання самими учнями (або за не до конца закрутят краны ? Скольким
допомогою вчителя) і розв'язування задач, жителям хватит этой воды на сутки, если
в яких мова йде про їх рідний край. Це минимум использования воды на одного
задачі, що містять історичні дані, человека 6 л? 4. По плану предприятие
відомості про тваринний та рослинний світ должно ежемесячно тратить по 1500 т угля.
регіону, в якому проживають школярі. Благодаря режиму экономии сохранено 3 %
7Учебник математики для 5 класса месячной нормы угля, причем 40 %
Н.А.Тарасенковой содержит очень много сэкономленной суммы потрачено на премии
задач, дополнительного материала рабочих, а остаток - на фонд предприятия.
направленного на воспитание патриотизма у Какой доход предприятия за счет экономии
детей. Так из текстовых задач учащиеся топлива, если 1 т угля стоит 1800 грн.?
узнают, что самое глубокое озеро Украины – 20При изучении в 6 кл. темы «Диаграммы»,
Свитязь, Днепр – третья по длине река в 9 кл. «Начальные сведения о статистике»,
Европы, самое большое природное озеро в в 11кл. «Элементы статистики» ученики
Украине – Ялпуг, Говерла – наивысшая знакомятся с графическим представлением
вершина Украинских Карпат и самая высокая информации об Украине: площади крупнейших
точка Украины, Синевир – национальный парк водохранилищ, природно-заповедный фонд,
в Украинских Карпатах… Много задач на структура посевных площадей, количество
расстояния между городами Украины. В этих жителей наибольших городов, количественное
задачах предлагается записать цифрами соотношение граждан Украины разных
числа, встречающиеся в тексте, найти национальностей, динамика рождения детей,
глубину, длину, ширину, высоту, средняя годовая температура воздуха в
расстояние, средние величины, площади, отдельных регионах Украины, таблица
процент от числа, дробь от числа, развития Киевского митрополитена,
округлить величины… Из раздела «Узнайте количество студентов Киевского
больше» ученики узнают, что национального университета им
пирамиды-усыпальницы есть и в Украине, на Т.Г.Шевченко, результаты выступления
Полтавщине. украинских школьников на Международных
8Примеры задач: 1) Горы Апецка, Боревка математических олимпиадах…
и Говерла находятся в Украинских Карпатах. 21При изучении в 9кл. темы «Вероятность
Гора Апецка имеет высоту 1512 м, гора случайного события», в 11кл. «Элементы
Боревка – 1695 м, а гора Говерла - 2061 м. статистики» ученикам можно предложить
На сколько гора Говерла выше, чем горы следующие задания: 1) оценить вероятность
Апецка и Боревка? 2) Свитязь – самое появления заданных букв на одной странице
глубокое озеро Украины. Его средняя из повести Марко Вовчок «Институтка», 2)
глубина равна 7,2 м, что составляет 360% составить частотную таблицу наличия
средней глубины озера Кагул. Найдите определенных букв в стих-ии Т.Г.Шевченко
среднюю глубину озера Кагул. 3) Длины рек «Садок вишневий коло хати”, определить
Украины: Днепр – 2,285 тыс.км, Днестр – моду, полученных данных, 3) ребенок играет
1,362 тыс.км, Южный Буг – 0,857 тыс.км. с карточками разрезной азбуки.Найти
Десна – 1,126 тыс.км. Округлите эти числа вероятность того, что он составит слово
до :1) десятых; 2) сотых. “вишиванка”, “калина”, “Україна”…
9Задачи учебника содержат сведения о 22У 10-11 класах серед основних виховних
количестве жителей Украины, столицы завдань є прищеплення любові до
Украины, городских и сельских жителей, их Батьківщини, відданості своєму народу,
процентном соотношении. Дети учатся гордості за його культурні надбання,
переводить гривны в копейки и наоборот. вболівання за його долю. Важливо
Знакомятся с рецептом выпечки хлеба, с продовжити ознайомлення учнів з іменами та
производством национальных продуктов: біографіями видатних українських
сахарная свекла – сахар, молоко – сыр, математиків. Наприклад, розповісти учням
подсолнечник – масло, пшеница – мука. про творця одного з важливіших методів
Узнают о средней урожайности культур, о % інтегрування -М. Остроградського
получения сахара из свеклы, муки из (народився і похований на Полтавщині).
пшеницы, … Тем самым дети получают первые Учнів основної та старшої школи варто
экономические знания, учатся уважать труд також залучати до проектної діяльності,
сельских людей, бережно относиться к пов'язаної з вивченням діяльності відомих
национальным культурам и продуктам. українських математиків. Наприклад, учням
Примеры задач: 1) Из сахарной свеклы можна запропонувати такі теми для
получают 16% сахара. Сколько кг свеклы розроблення проектів: «Остроградський –
нужно собрать, чтобы получить 64 кг математик і патріот», «Премії НАН України
сахара? 2) Сколько нужно смолотить імені видатних українських учених»,
пшеницы, чтобы получить 24 кг муки, если «Пам'ятники українським математикам»,
масса муки составляет 6/8 массы пшеницы? «Збірник українських історичних задач» …
10Учитель математики должен знакомить Старшокласникам можна запропонувати
детей с именами известных математиков, их написати есе на тему «Чому можна навчитись
вкладом в развитие науки. Раздел учебника у ... (того чи іншого вченого)». Такі
«Узнайте больше» отличная помощь в этом завдання дозволять учням більш глибоко
учителю. Он знакомит 5-ов с биографиями осмислити біографію ученого, вибрати цінні
таких известных украинских математиков и якості особистості та висловити власні
их вкладом в развитие науки, как міркування щодо співвідношення заслуг
В.М.Глушков (теория алгоритмов), учених та їхніх морально-етичних якостей.
М.И.Ядренко (элем.матем-ка, При цьому в учнів виникає почуття гордості
комбинаторика), А.Г.Конфорович (история за свою країну та її співвітчизників.
мат-ки), Феофан Прокопович , 23Выпускники школы должны иметь активную
М.В.Остроградский (матем.анализ). гражданскую позицию. Воспитанию этого на
М.В.Остроградский. уроках математики может способствовать
11Учащимся 6 класса предлагают проектная деятельность. Примеры тем
расшифровать фамилию известного проектов для уч-ся 11 кл.: а) Как может
украинского математика Г.Ф.Вороного и помочь статистика и теория вероятностей
самостоятельно познакомиться с его при составлении семейного и
биографией, решив примеры на сложение и государственного бюджетов, а также в
вычитание дробей с разными знаменателями. частной предпринимательской деятельности?
Знакомство с нелегкой судьбой украинских б) Вклад ученого-математика М.П.Кравчука в
ученых, примеры их жизни и деятельности развитие математического анализа.
должны способствовать формированию Целесообразна ли була позиция
гражданских качеств. М.П.Кравчука? О каких жизненных ориентирах
12У 7-9 класах можливо розширити знання этого человека она свидетельствует? Как вы
учнів про культуру українського народу за думаете, нужны ли они современному
допомогою різних українських орнаментів украинцу?
(вишиванок) в процесі вивчення 24Патриотический долг учащихся в период
геометричних перетворень. Бажано звернути обучения в школе – учиться на “хорошо” и
увагу учнів на те, що багато орнаментів “отлично”, закаляться физически,
лише на перший погляд видаються воспитывать в себе моральные и волевые
симетричними або утвореними шляхом качества гражданина Украины . Ученики
паралельного перенесення. Насправді ж должны знать, что твердое знание предмета
створення орнаментів людиною є процесом необходимо для того, чтобы стать хорошим
творчим, не завжди підпорядкованим инженером, строителем, экономистом, для
математичним законам (на відміну від овладения техникой военного искусства,
машинного орнаментування). многими профессиями, нужными в армии. От
13 защитника Родины требуются глубокие знания
14При изучении различных функций, их точных наук: физики, математики,
свойств с целью патриотического воспитания электроники, кибернетики.
нужно знакомить учеников с устным народным 25Спасибо за внимание! Отримуйте
творчеством (украинскими пословицами, задоволення від своєї роботи!
поговорками). Так, можно предложить уч-ся
Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу.pptx
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/organzatsja-roboti-z-natsonalno-patrotichnogo-vikhovannja-na-urokakh-prirodnichogo-tsiklu-225678.html
cсылка на страницу

Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу

другие презентации на тему «Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу»

«МО гуманитарного цикла» - Межсекционная работа. Проблема. Члены школьного МО учителей гуманитарного цикла. Основные формы работы. Активизировать внеклассную работу по предметам. 1. Анкетирования 2. Заседания МО 3. Предметные недели 4. Участие в методических семинарах, педсоветах. Урок русского языка в сельской модельной библиотеке (6 класс).

«Циклы в Паскале» - Напишем программу: Проверьте алгоритм трассировкой. Блок-схема алгоритма вычисление факториала. Дано N кубиков, На которых написаны буквы. Запустить программу на паскале. 1 этап Что дано и что требуется найти. Программирование цикла на Паскале. Проведение расчетов и анализ полученных результатов. 4. Составление программы.

«Экономические циклы» - Годы. Жесткость заработной платы порождает «безработицу ожидания». Жесткость заработной платы. Продолжительность 2-4 года. Y (фактический ВВП). С 1999 г. уровень безработицы в России снижался: 1999 г. - 12,6% 2000 г. - 9,8% 2001 г. - 8,9% 2002 г. - 8,6%. Предложение денег. Индекс потребительских ожиданий.

«Жизненный цикл товара» - Основы маркетинга Лекция «Жизненный цикл товара». Жизненные циклы. Мода – стиль, признанный и популярный в настоящее время в определенной сфере деятельности. Кривая с повторным циклом. Проблемы концепции ЖЦТ. Разновидность товара имеет традиционную кривую жизненного цикла. Мода. Объем продаж. Срок жизни товара ограничен.

«Основы теории организации» - Объективные законы организации. Система управления и контроля организацией. Управление как сущность организации. Внутренняя среда организации. Эволюция организационной структуры. Характеристики мобильно – интеллектуальной организации. Направления совершенствования организационной структуры. Модель организации стратегического управления.

«Зарубежная недвижимость» - Здесь важен ГРАМОТНЫЙ подход. Возможность получить кредит под низкие проценты 3,5-6%. Общие тенденции на рынке зарубежной недвижимости. Почему россиянам выгодно покупать недвижимость за рубежом именно сейчас? Ситуация на рынках зарубежной недвижимости: Египет. Тенденции 2010 г. Причины приобретения зарубежной недвижимости россиянами:

Без темы

757 презентаций
Урок

Экономика

125 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Без темы > Організація роботи з національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу