Компании
<<  HP Partner Fundamentals 2009 Возможности зеленой низкоуглеродной экономики на региональном уровне  >>
Selling Wellness by Oriflame
Selling Wellness by Oriflame
Apie gaminius
Apie gaminius
Vitaminai ir mineralai
Vitaminai ir mineralai
Riebaluose tirpstantys vitaminai • Vitaminas A • Vitaminas D •
Riebaluose tirpstantys vitaminai • Vitaminas A • Vitaminas D •
Vandenyje tirpstantys vitaminai • Vitaminas C • B grup
Vandenyje tirpstantys vitaminai • Vitaminas C • B grup
Vandenyje tirpstantys vitaminai • Vitaminas C • B grup
Vandenyje tirpstantys vitaminai • Vitaminas C • B grup
• Gele
• Gele
Omega 3
Omega 3
„Wellness Pack“ – pagrindiniai ingredientai
„Wellness Pack“ – pagrindiniai ingredientai
„Wellness Pack“ – pagrindiniai ingredientai
„Wellness Pack“ – pagrindiniai ingredientai
Astaksantinas
Astaksantinas
WellnessPack – Key ingredients
WellnessPack – Key ingredients
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
Angliavandeni
Angliavandeni
Glikemijos indeksas (GI)
Glikemijos indeksas (GI)
Nesotieji riebalai
Nesotieji riebalai
Gaus?s baltym
Gaus?s baltym
„Wellness by Oriflame“ i
„Wellness by Oriflame“ i
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
„Natural Balance“ kokteilis
L?k?t?s modelis
L?k?t?s modelis
Kaip parduoti Wellness
Kaip parduoti Wellness
Darbas grup
Darbas grup
Картинки из презентации «Selling Wellness by Oriflame» к уроку экономики на тему «Компании»

Автор: ntadmin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Selling Wellness by Oriflame.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 11850 КБ.

Selling Wellness by Oriflame

содержание презентации «Selling Wellness by Oriflame.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Selling Wellness by Oriflame. KAIP 19de?rel?s, r?kyta kiauliena) • Riebus s?ris
PARDUOTI WELLNESS. ir kiti pieno produktai. GYVENIMO B?DAS IR
2Kod?l reikia vartoti maisto papildus? MITYBA.
Po daugiau nei 50 met?, pirmaujantys 20„Natural Balance“ kokteilis
medicinos ?urnalai, rekomenduoja visiems NUGAL?TOJAS! „Natural Balance“ kokteilis.
suaugusiems vartoti vitaminus. Tiek Unikalumas. Suderintos grynos ir
„Naujosios Anglijos medicinos ?urnalas“, nat?ralios maistin?s med?iagos. Trys
tiek „Amerikos medicinos asociacijos“ gaus?s baltym? ?altiniai, kurie apr?pina
?urnalas padar? ?ias i?vadas: „Did?ioji optimaliu amino r?g?ties kiekiu.
dalis ?moni? su maistu negauna pakankamo Klinikiniais tyrimais ?rodyta, kad ?is
kiekio vis? vitamin?“ „Nepakankamas vis? svorio metimo b?das yra saugus, nat?ralus,
vitamin? kiekio suvartojimas sukelia efektyvus ir pastovus. Auk?tos kokyb?s
l?tines ligas, tokias kaip infarktas, Omega 3. ?emas GI. Patentuota formul?
v??ys, osteoporoz?“ „Optimalus folio tiktai „Wellness“ produkt? segmentui.
r?g?ties lygis, kartu su nepakankamu Natural?s skoniai. „WELLNESS“ PRODUKTAI.
kiekiu vitamin? B6 ir B12, yra rizikingi 21„Wellness by Oriflame“ i?did?iai
faktoriai atsirasti ?irdies kraujagysli? pristato. Pakeiskite savo gyvenim?
ligoms, nervini? l?steli? ydoms, taip pat ?iandien! Nat?ralaus svorio reguliavimo
gaubtin?s ?arnos bei kr?ties ligoms; ma?as vadovas.
vitamino D vartojimas sukelia osteoporoz?, 22„Natural Balance“ kokteilis. Pasiekite
bei kaul? ret?jim?; nepakankamas savo tikslus! Svorio metimo modelis. 3
vartojimas antioksidant? vitamin? pagrindiniai veiksniai, ?takojantys svorio
(vitamin? A, E ir C) gali sukelti kai metim?: Mityba Su„Natural
kurias l?tines ligas“ „Patartina visiems Balance“kokteiliu j?s? maistas bus
suaugusiems vartoti maisto papildus“ pilnavertis ir subalansuotas. Kaip veikti
Atsi?velgiant ? tai, kiek daug laiko 30 minu?i? lengv? treniruo?i? kasdien,
prireik? medicininiams ?urnalams pagaliau pavyzd?iui, pasivaik??iojimo. „Wellness“
prieiti prie ?i? i?vad? bei tai, kad bendruomen? Svorio metimo tikslus lengviau
daugelis gydytoj? n?ra tur?j? mokym? ?ia pasiekti komandoje - kartu aktyviai
tema medicininiuose universitetuose. treniruojantis. „WELLNESS“ PRODUKTAI.
Gydytojai yra ypatingai susidom?j? gydymui 23„Natural Balance“ kokteilis. Svorio
skiriamais vaistais, tod?l rekomenduoti metimo modelis. Naudokite ?iuos b?dus
maisto papildus jiems n?ra pirmenyb?. s?kmei pasiekti. NAT?RALAUS SVORIO METIMO
3Kod?l vartoti? - 6 pagrindin?s B?DAS. GYVENIMO B?DO PALAIKYMO METODAS.
prie?astys. 1 prie?astis. Daugelis ?moni? STAIGIOS PRAD?IOS B?DAS. „WELLNESS“
per daug valgo Did?ioji dalis tyrim? PRODUKT? LYGMUO.
parod?, kad dauguma ?moni? negauna visko, 24„Natural Balance“ kokteilis. Svorio
ko reikia i? savo maisto. Pavyzd?iui, metimo modelis. • Ekstremal?s gyvenimo
viename Jungini? Valstij? ?em?s ?kio b?do poky?iai greitesniam svorio metimui •
skyriuje buvo apklausta 20 000 ?moni? ir Naudokite ?? model? daugiausia 2 savaites,
paai?k?jo, kad nei vienas nesuvartoja tada pereikite prie Nat?ralaus svorio
pakankamo kiekio vitamin? ir mineral?. Yra metimo b?do. KMI?30. „WELLNESS“ PRODUKTAI.
keletas ?imt? medicinini? tyrim?, kurie Prie?pie?iai. Pavakariai. Pusry?iai.
patvirtina, kad kiekvienas j?s? ?eimos Piet?s. STAIGIOS PRAD?IOS MODELIS.
narys stokoja pagrindini? maistini? 25„Natural Balance“ kokteilis. Svorio
med?iag?. 2 prie?astis. Dirvo?emio metimo modelis. • Palaipsniui keiskite
i?eikvojimas. Naujovi?ka ?em?s ?kio masin? gyvenimo b?d? ilgalaikiam svorio metimui
gamyba eikvoja dirvo?emio maistingas ir reguliavimui. KMI 25-29,9. „WELLNESS“
med?iagas, “negr??indami” j? atgal. PRODUKTAI. Prie?pie?iai. Pavakariai.
Sintetini? tr??? naudojimas skatina Pusry?iai. Piet?s. NAT?RALAUS SVORIO
augim?, bet maistingomis med?iagomis METIMO MODELIS.
nepapildo. Tod?l, kai j?s atsikandate 26„Natural Balance“ kokteilis. Svorio
nat?ralios salotos lap? ar gabal?l? baltos metimo modelis. Suvartokite 1–2 kokteilius
duonos, j?s gaunate ma?iau maisting? kasdien kaip pried? prie kasdieninio
med?iag? nei gaudavote i? t? pa?i? maisto • B?kite susikaup? ir energingi
produkt? prie? 50 met?. 3 prie?astis. vis? dien? • I?laikykite savo svor?:
Maisto apdorojimas. Did?ioji dalis maisto, vartokite sveikesn?, lengvesn? ir gerai
kur? j?s vartojate, yra vienaip ar kitaip subalansuot? „u?kand?“! GYVENIMO B?DO
apdorotas. Kai maistas yra apdorojamas, PALAIKYMAS. KMI ?25. „WELLNESS“ PRODUKT?
jis yra “pa?eid?iamas” ugnimi, ?viesa, LYGMUO.
deguonimi ar stipriais temperat?ros 27L?k?t?s modelis. • ?vie?ios salotos ir
poky?iais ar dr?gme. ?ie veiksmai ?vie?ios spalvotos dar?ov?s. •
sunaikina gyvybi?kai svarbias, greitai Angliavandeniai. • Gaus?s protein?
nykstan?ias maistines med?iagas. ?altiniai. GYVENIMO B?DAS IR MITYBA.
Apdorojimo pavyzd?iai: kepimas, malimas, 283 maisto grup?s. 1 grup? Pagrindin?s
trynimas, virimas, d?iovinimas ir kt. dar?ov?s. 2grup? Pagrindiniai baltymai. 3
4Kod?l vartoti? - t?sinys. 4 grup? Pagrindiniai angliavandeniai. Gr?dai
prie?astis: Maisto laikymas ir (avi?os, rugiai, kvie?iai) Bulv?s
transportavimas. Visas maistas genda. Tai Sald?iosios bulv?s Moli?gai Kukur?zai
didel? problema maisto pramonei, nes Salier? ?aknys Rupi? milt? makaronai Rupi?
did?ioji dalis maisto yra ve?amas ilgus milt? duona Kynva Lak?tiniai Makaronai
atstumus. D?l ?ios prie?asties ? maist? Ry?iai Bulgur kruopos. Salotos ?pinatai
yra dedami cheminiai preparatai, kurie Gar?garst?s Petra?ol?, kalendra,
padeda apsaugoti j? ir suteikia “ilgesn? vaista?ol?s Kop?stas, lapinis kop?stas
gyvenim?”. Nepaisant chemini? preparat?, Agurkai Pipirai Pomidorai Brokoliai Morkos
maistini? med?iag? kiekis per laik? ?paragai Burok?liai Ridik?liai ?iediniai
ma??ja, nors produktai ir nepakei?ia savo kop?stai Briuselio kop?stai ?alieji
i?vaizdos. Netgi ?vie?i vaisiai ir salierai Pankolis Daigai (saul?gr???, mung
dar?ov?s yra apipurk?ti etileno dujomis, pupeli? ir kt) J?r? dumbliai Alyvuog?s,
siekiant kad jie grei?iau sunokt?. Taigi avokadai Svog?nai, ?esnakai Grybai
tai , kas atrodo sveikai, neb?tinai yra Kukur?zai L??iai Pupel?s (vis? r??i?)
sveika. 5 prie?astis : Maisto paruo?imas ?irneliai Avin?irniai. L??iai Avi?os
ir virimas. Dauguma vartoja Pupel?s (vis? r??i?) Kiau?iniai Tofu ?uvis
pusfabrika?ius. Net jei j?s gaminate J?r? g?ryb?s Vi?tiena Kalakutas Soj?
maist? namie, did?ioji dalis maisto bus pada?as Nerieb?s, nesaldinti pieno
virtas ar keptas, bet ne ?alias. Problema produktai ar j? gaminiai (s?riai,
tokia: kuo daugiau j?s maist? verdate, jogurtai, pienas).
kepate, tuo ma?esn? lieka maisting? 29Pagrindiniai veiksmai, padedantys
med?iag? vert?. 6 prie?astis : Maisto liekn?ti Greitas ?jimas ma?iausiai 60
saugojimas namie. ?aldytuvai sul?tina minu?i? /dien? (gali b?ti 30 minu?i? 2
maisto gedim?, bet tikrai jo nesustabdo. kartus dienoje) Kilnokite svorius,
Su kiekviena diena, visas maistas, kuris lankykite aerobikos u?si?mimus, va?in?kite
yra j?s? ?aldytuve, praranda maistines dvira?iu, ?okite ma?iausiai 30 minu?i?, 3
med?iagas. Kai kurie ?mon?s valgo kartus per savait? I?gerkite po stiklin?
?aldytuve rast? 3 savai?i? senumo maist? vandens prie? kiekvien? valg? Valgykite
arba atsine?a kok? nors maist? i? pusry?ius, pietus ir vakarien? kiekvien?
sand?liuko, kuris jau seniai ten guli. Per dien? tuo pa?iu metu Suma?inkite maisto
?? laik? kai kurios gyvybi?kai svarbios porcijas (naudokite ma?? l?k?tut?) ir
maistin?s med?iagos visi?kai i?nyksta. valgykite neskub?dami, ma?iausiai 20
5Apie gaminius. minu?i? Valgykite i? l?to (20-30 min.)
6Vitaminai ir mineralai. daug kramtydami ir vis pad?kite ?akut? kol
7Riebaluose tirpstantys vitaminai • kramtote. Galvokite apie kiekvien? kasn?;
Vitaminas A • Vitaminas D • Vitaminas E • valgydami ne?i?r?kite televizoriaus,
Vitaminas K. neskaitykite knygos bei nedirbkite
8Vandenyje tirpstantys vitaminai • I?gerkite kokteil? 30 minu?i? prie?
Vitaminas C • B grup?s vitaminai. pietus, vien? po piet? su gabal?liu
Water-soluble vitamins • Vitamin C • The B vaisiaus ir bet kuriuo kitu laiku kai
vitamins. norite ko nors saldaus Po kiekvieno maisto
9• Gele?is • Selenas • Kalcis • Jodas • valykite dantis – tai suma?ins poreik?
Magnis • Cinkas • Varis. • Iron • Selenium papildomam maistui Miegokite ma?iausiai 8
• Calcium • Iodine • Magnesium • Zinc • valandas per par?. Eikite miegoti
Copper. anks?iau. Venkite pyrag?li?, bandeli?,
10Omega 3. Nauda. Kod?l vartoti? saldaini?, desert?, tra?ku?i? ir pana?i?
Stiprina nervin? sistem?, bei palaiko aliejuje kept? u?kand?i?, baltos duonos,
galvos smegen? funkcij? Gerina ?irdies ir makaron?, ry?i?, vaisi? sul?i? ir kit?
kraujagysli? sistem? , bei ma?ina sald?i?/saldint? g?rim?. Tro?kinkite
cholesterol? Turi prie?u?degimin? poveik? garuose, virkite ar kepkite maist?.
?uvis da?nai yra u?ter?ta, tod?l i? ?uvies Venkite riebaluose kept? patiekal?. ?iuo
gaunamos nepilnavert?s omega 3 r?g?tys laikotarpiu nevartokite alkoholio ar bent
Nepakankamai vartojama ?vairi? ?alumyn?, jau ribokite jo kiek?, pvz viena taur? per
lin? s?men? bei rie?ut? Maiste esantys savait? jei b?tina.
riebalai skatina u?degimus. 30Bendros ?inios. Astaksantinas yra
11„Wellness Pack“ – pagrindiniai tirpstantis riebaluose antioksidantas,
ingredientai. WellnessPack – Key kuris yra 100 kart? stipresnis u? vitamin?
ingredients. Omega 3. Omega 3. ?rodytas E ?ymus Harvardo profesorius Walter Willet
gro?io ir geros savijautos efektas: • rekomenduoja vartoti multivitamin? ir
Lygina od? ir pagerina jos dr?gm?s lyg? i? mineral? maisto papildus Moksliniai
vidaus; • Saugo ?irdies ir kraujagysli? tyrimai parod?, kad astaksantinas pasi?ymi
sistem?; • Pagerina smegen? veikl? ir stipriomis prie?u?degimin?mis savyb?mis ir
atmint?. Proven beauty and well-being stiprina od?, raumenis, apsaugo lipidus
effects • Smoothens skin and improves its nuo oksidacijos Kokteilio “Natural
moisture levels from within • Protects Balance” GI (glikeminis indeksas) yra 28.
your cardiovascular system • Supports Viskas kas yra ?emiau 55 yra vertinama
brain function, learning and memory Is kaip ma?ai. Paprastai ?mogus,
strongly anti-inflammatory. „WELLNESS“ dalyvaujantis svorio metimo programoje,
PRODUKTAI. THE WELLNESS PRODUCT RANGE. per 9 m?nesius vidutini?kai numeta 9 kg
12„Wellness Pack“ – pagrindiniai Omega 3 pagerina galvos smegen? bei
ingredientai. Omega 3. Gryna ir saugu. nervin?s sistemos veikl?, suma?ina ?irdies
Tinkamai apsaugo nuo oksidant? su lig? rizik?, veikia ypatingai
galingais antioksidantais. Apdorota prie?u?degimi?kai ir gali suma?inti
molekulin?s distiliacijos , atitinka reumato simptomus, egzemas, ?vynelin?
farmacijos klas? (GMP). I?gaunama i? 31Kaip parduoti Wellness.
?uvies, gausu DHA ir EPA Neturi sunki?j? 32Klausimai, ? kuriuos atsakome „TAIP“.
metal? ir kit? ter?al?, n?ra GMO ?uvies Ar manote, kad sud?tinga kasdien sveikai
?elatinos kapsul?s – n?ra galvij? ar maitinintis? Ar manote, kad sud?tinga
kiauli? ?elatinos. Sud?tyje nat?ralus numesti svor?? Ar kartais po darbo
Omega 3, o ne koncentruotas, taip jau?iat?s nuvarg?? O gal kartais
u?tikrinama auk??iausia riebal? r?g??i? pavargstate darbo metu? Ar kartais
kokyb? „WELLNESS“ PRODUKTAI. praleid?iate pusry?ius ar pietus? Ar
13Astaksantinas. Nauda ir unikalumas. manote, kad sunku rasti nusipirkti sveik?
Kod?l vartoti? vienas stipriausi? u?kand?i??
antioksidant?, randam? gamtoje apsaugo nuo 33Pristatome: „Natural Balance“
u?degim? dr?kina od?, suteikia jai kokteilis Nepamir?kite, kad viskas yra
elastingumo, bei padeda apsaugoti nuo greita ir paprasta. Formul? i? 3 ger?
ultravioletini? spinduli? stiprina protein? ?altini? ?emas glikeminis
raumenis, bei didina i?tvermingum? indeksas Skaidulos Subalansuot? riebi?j?
sportuojant. Sunku gauti pakankam? kiek? r?g??i? formul? (vi?tos yra maitinamos
antioksidant? su kasdienine mityba lin? s?menimis, tod?l Omega 3 mes gauname
Antioksidant? papildai yra naudingi i? vi?t? kiau?ini?) Sukurtas organus
vartoti d?l da?no greito maisto vartojimo, transplantuojan?io ?ved? gydytojo Svorio
bei modernaus gyvenimo stiliaus numetama 0,5 – 1 kg/sav.
Astaksantinas yra ?ymiai veiksmingesnis 34Trumpa istorija – Wellness Pack. ?iuo
nei ?prasti, vandenyje tirpstantys metu maistas neturi tiek nauding?j?
antioksidantai. med?iag?, kaip prie? 100 met?, tad mes
14WellnessPack – Key ingredients. da?nai vartojame „tu??ias kalorijas“ Visos
„Wellness Pack“ – pagrindiniai maistingosios med?iagos reikalingos
ingredientai. Swedish Beauty Complex kasdien – garantuotos Vitaminai,
(Astaxanthin). „Swedish Beauty Complex“ mineralai, antioksidantai, naudingosios
(astaksantinas). Swedish Beauty Complex is riebiosios r?g?tys Astaksantinas ir Omega
the only source of astaxanthin available 3 turi ne?tik?tinai ger? poveik? odai,
on the market with clinically- documented raumenims, kraujotakos sistemai ir
beauty and performance effects: • Reduces apsaugai nuo u?degim?
fine lines and wrinkles • Improves skin 35?mogaus psichologija: 4 prie?astys
elasticity • Reduces skin dryness • pirkti. “Bandos” sindromas (mes esame
Increases muscle performance and endurance visuomen?s dalis; jei visi tai daro – Anna
Did you know that after taking the Swedish ir Fabio taip pat – mes nenorime likti
Beauty Complex, astaxanthin is transported nuo?alyje) Taupymas (25% pigiau
to every cell in your body to protect them dalyvaujant „Prenumeratos programoje“)
against free radicals? „Swedish Beauty Dabar arba niekada! (pasi?lymas galioja
Complex“ yra vienintelis astaksantino tiems, kas teigia: a? esu ?ia ?iandien,
produktas, kur? galima ?sigyti rinkoje su bet rytoj neb?siu) Abejingumas (tai taip
klinikiniais dokumentais, patvirtinan?iais puiku – kod?l j?s tur?tum?te likti
produkto efektyvum?: • Suma?ina mimikos ir abejingas?).
kitas rauk?les • Pagerina odos elastingum? 36Galimi neigimai, atmetimai. 3
• Suma?ina odos saus?jim? • Padidina ?ingsniai: sutikite (a? suprantu j?s?
raumen? i?tvermingum? ir tonus? Ar ?inote, nuomon?....Olga tur?jo t? pat?) i?sisukite
kad, pavartojus „Swedish Beauty Complex“, (bet jos daktaras sak?...) reaguokite
astaksantinas yra perne?amas ? kiekvien? (taigi ji u?siregistravo ? ?i? program?,
k?no l?stel? ir apsaugo j? nuo laisv?j? nes taip pigiau) ?inokite, kokios galimos
radikal?? THE WELLNESS PRODUCT RANGE. atmetimo reakcijos ir pasiruo?kite ?
„WELLNESS“ PRODUKTAI. kiekvien? i? j? atsakyti 3 atmetimo
15„Natural Balance“ kokteilis. reakcijos – kovokite, b?kite atkakl?s, bet
16Angliavandeni? kompleksas. ne ?kyr?s!
Angliavandeni? kompleksas. • Neskaldyti 37U?baikite tem? Paklauskite savo
gr?dai • Juoda duona • Rudi/laukiniai kliento: „Kokiems ?mon?ms i? j?s? artim?j?
ry?iai • Dar?ov?s, vaisiai ir ank?tin?s reik?t? „Natural Balance“ kokteilio?“ „Ar
dar?ov?s. • Balta duona • Balti ry?iai • norite u?siprenumeruoti abu gaminius:
Baltas cukrus • Sald?s pyragai?iai ir „Natural Balance“ kokteil? ir “Wellness
saldainiai. GYVENIMO B?DAS IR MITYBA. Pack” ar tik vien? i? j??“ „Dauguma
17Glikemijos indeksas (GI). – nurodo, pradeda vartoti „Natural Balance“ kokteil?
kaip greitai ir kiek pakyla cukraus kiekis por? m?nesi?, nor?dami numesti svor?. Jei
kraujyje (gliukoz?), pavartojus maisto, j?s dalyvaujate „Prenumeratos programoje“,
kuris turi angliavandeni? Kai valgomas mokate u? 3 (10-20 dien? pristatymas) ir
maistas su ?emu GI: cukraus kiekis tuomet gausite 4-?j? dovan?. Taigi ar
kraujyje kyla palaipsniui, jis i?laikomas norite dalyvauti “Prenumeratos programoje”
stabilus ir subalansuotas. Tai suteikia ar pabandysite vien? arba dvi pakuotes?“
energijos ilgesniam laikui. Kai valgomas „Ar norite paragauti bra?kin? ar vanilin?,
maistas su auk?tu GI: cukraus kiekis ar tik vien? i? j??“ „Dauguma perka vien?
kraujyje pakyla labai greitai ir stipriai. “Wellness Pack'?” moterims ir vien?
Po to labai greitai krenta, tod?l vyrams, nes prie?ingu atveju vienas i?
prarandama energija ir darbingumas. partneri? naudos kito. Gal nor?tum?te
GYVENIMO B?DAS IR MITYBA. Maistas, kuriame papasakoti, kaip vartojate maisto papildus
daug angliavandeni? Maistas, kuriame daug namuose?”.
kompleksini? angliavandeni? 386 auksin?s taisykl?s. Kuo geresn?
18Nesotieji riebalai. Sotieji riebalai. pardavimo viet? i?sirinksite, tuo didesn?
• Riebi ?uvis • Alyvuogi? aliejus, raps? u?sakym? surinksite B?kite pasiruo??s
aliejus • Rie?utai, migdolai • Avokadas. • (?inios apie gaminius) Netur?kite
Tropini? vaisi? (kokos?) aliejus • i?ankstinio nusistatymo prie? kit?
Sviestas, pienas, s?ris • Gyvulin?s kilm?s interesus – teisingai „nustatykite“ savo
riebalai. GYVENIMO B?DAS IR MITYBA. teritorij? Tur?kite teising? po?i?r?
19Gaus?s baltym? ?altiniai. Negaus?s Kontroliuokite situacij? Pateikite
baltym? ?altiniai. • ?uvis • Kiau?iniai • pavyzd?i? (demonstruokite gaminius,
?irniai, pupos, l??iai • Neriebus pienas gerinkite savo sveikat?, ?pro?ius,
ir kiti pieno produktai. • Riebios m?sos gyvenimo b?d? ir u?sidirbkite pinig?.
produktai (m?sainiai, riebi kiauliena, 39Darbas grup?se.
Selling Wellness by Oriflame.ppt
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/selling-wellness-by-oriflame-243126.html
cсылка на страницу

Selling Wellness by Oriflame

другие презентации на тему «Selling Wellness by Oriflame»

«Тормозная жидкость» - 9. Дорожные испытания. 2. Новые требования к тормозным жидкостям для систем ABS. 6. Качественные характеристики ТЖ ROSDOT для систем ABS. OEM тормозные жидкости. 5. Внешний вид ROSDOT для систем ABS. 9. Дорожные испытания продолжение. Характеристики покупателей новой тормозной жидкости ROSDOT. Наиболее востребованные тормозные жидкости.

«Развитие компании» - Дальнейший рост прибыльности обществ электросвязи. Управление развитием сети. Результаты работы Связьинвеста в 2002 году. Финансово-экономическая служба. Увеличение кадрового потенциала. Динамика валового дохода. Управление человеческими ресурсами. Этапы реструктуризации. Совершенствование системы стратегического управления.

«Ауди Центр Варшавка» - Сфокусированный, прямой маркетинг. На основе данных ГК АвтоСпецЦентр. Уполномочен Ауди Россия осуществлять дипломатические продажи. Входит в ГК АвтоСпецЦентр. Факторы успеха Работа менеджеров отдела продаж. Ауди Центр Варшавка Общая информация. Факторы успеха Выбор эффективных источников коммуникаций.

«Лакротэн» - Характеристика дисперсий акриловых сополимеров, растворимых в щелочах. Оргхимпром Производство акриловых дисперсий. Дисперсии «Лакротэн» в водоосновных ЛКМ для печати по ДВП. Массовая доля нелетучих веществ, % 54 рН ок.9 Объемная концентрация пигмента. % 59. Линия по отделке ДВП. Цветопередающие свойства растворенных полиакрилатов.

«Производство гранул» - Котельные коттеджных поселков (от 150 кВт – 5 МВт). Стоимость сырья. Одна из самых молодых отраслей Российской экономики Самая быстрорастущая отрасль! Малые и средние котельные. Схема размещения оборудования малой производительности (на примере линии SPC – 450 кг/ч). Требования к инфраструктуре производства.

«Торговая компания» - Преимущество Аутсосрсинга для производственной или импортирующей компании очевидны. Брендинг торговых марок, входящих в дистрибьюторский портфель. Торговый менеджер по VIP клиентам. Мы прекрасно ориентируемся в ситуации на Укранском рынке. Менеджеры по закупкам и маркетингу. Супервайзер по рознице Одесская Область.

Компании

40 презентаций о компаниях
Урок

Экономика

125 тем
Картинки