Уроки физики
<<  Профессиональная деятельность учителя математики и физики Айтуковой Алины Григорьевны На применение правила равновесия рычага блоку  >>
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
Аны?тамасы: Критериалды ба
Аны?тамасы: Критериалды ба
ША?ЫН ЖОБА Та
ША?ЫН ЖОБА Та
Назарлары
Назарлары
Картинки из презентации «Лттар достыы туралы» к уроку физики на тему «Уроки физики»

Автор: www.powerpointstyles.com. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Лттар достыы туралы.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1735 КБ.

Лттар достыы туралы

содержание презентации «Лттар достыы туралы.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1ША?ЫН ЖОБА Та?ырыбы: Критериалды 19?айтара білуіне, ?здерін еркін ?стап,
ба?алау ж?йесін ?аза? тілі п?нін о?ытуда ?ысылмай с?йлеуге баулу.
(диктант) ?олдану. Free Powerpoint 20Саба?ты? т?рі: ?айталау саба?ы
Templates. Саба?ты? барысы: І. ?йымдастыру кезе?і:
2Ма?саты: Ба?алауды? диктант ж?мысында С?леметсі?дер ме балалар! Отыры?дар. Б?гін
?олданылатын критерийлерімен таныстыру. сыныпта кім кезекші? Сыныпта кім жо??
Free Powerpoint Templates. Б?гін нешесі? Аптаны? ?ай к?ні? Б?гін ауа
3Міндеттері: О?у ?рдісіні? ?рбір райы ?андай? Жа?сы отыра ?ой.
кезе?інде о?ушыны? дайынды? де?гейін 21Диктант ?аза?стан Бізді? Отанымыз –
аны?тау; О?у ба?дарламасына с?йкес ?аза?стан Республикасы. ?аза?стан –
о?ытуды? ма?саты мен н?тижелеріні? т?уелсіз, к?п ?лтты мемлекет. Бізді? жер
жетістіктерін о?ушыларды? ?здеріні? к?мірге, м?най мен газ?а аса бай. Бізді?
талдауы; ?рбір о?ушыны? жеке даму егістікте бидай мен к?ріш, с?лы мен тары
траекториясын ба?ылау; О?у ба?дарламасын ?седі. ?аза?стан Республикасыны? астанасы
ме?герудегі ол?ылы?тарды жою ?шін – Астана ?аласы. Астана – ?сем ?ала. Ол
о?ушыларды ынталандыру; О?у Есіл ?зеніні? жа?асында орналас?ан. ?ала
ба?дарламасыны? тиімділігін ба?ылау; О?у жылдан-жыл?а к?ркейіп келеді. ?аза?стан
?рдісін ?йымдастыруды? ж?не о?у материалын Республикасы Т?уелсіздік Мемлекеттер
ме?геруді? ерекшеліктерін аны?тау ?шін Досты?ыны? ??рамына енді. ?аза?стан
м??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері Республикасы Біріккен ?лттар ?жымына
байланысты ?амтамасыз ету. Free Powerpoint м?шелікке ?абылданды. ?аза?станда барлы?
Templates. ?лттар тату т?рады. ?й ж?мысы.?айталау.
4К?тілетін н?тиже: О?ушыны? т?л?алы? 22??рылымы: Диктант – 65 с?зді ??райды,
ба?ытын белсенді позиция?а ба?ыттау; е? жо?ар?ы ?пай -10; 1- ші грамматикалы?
Т?л?аны ?зіндік жауапкершілікке, т??ырлы тапсырма, жо?ар?ы ?пай -3 2- ші
н?тижеге, ба?ыт?а жеткізу; Білім грамматикалы? тапсырма, жо?ар?ы ?пай -3.
алушыларды? дайынды? де?гейі мен ?су 23А. Т?менде к?рсетілген талаптарды?
динамикасын кез-келген кезе?де аны?тау; еш?айсысы ескерілмеген жа?дайда. 0.
?рт?рлі ж?мыстардан ал?ан ба?аларды Тазалы?ы талап?а сай емес, каллиграфиялы?
дифференциалдау?а болады (?здік ж?мысы, ?ателер кездеседі, о?ушыны? 3 т?зетуі бар.
к?нделікті ба?а, ?й ж?мысы т.б); Емледен 7, тыныс белгіден 5 ?ате жіберген.
??рылымды? ба?алау мен на?тылы ба?алаулар 1. Тазалы?ы талап?а сай емес,
ар?ылы о?ушыны? е?бегін аны?тау; О?ушыны? каллиграфиялы? ?ателер кездеседі, о?ушыны?
ба?алау ж?йесіне толы? ?ана?аттануын 2 т?зетуі бар. Емледен 6 ?ате, тыныс
аламыз. Free Powerpoint Templates. белгіден 4 ?ате жіберген. 2. Тазалы?ы
5Аны?тамасы: Критериалды ба?алау- б?л талап?а сай, біра? каллиграфиялы? ?ателер
білім беруді? ма?саты мен мазм?нына кездеседі, о?ушыны? 1 т?зетуі бар. Емледен
негізделген о?ушыны? о?у- танымды? 5 ?ате, тыныс белгіден 3 ?ате жіберген. 3.
??зырлы?ын ?алыптастыруда алдын-ала Тазалы?ы талап?а сай, біра? каллиграфиялы?
белгіленген жетістіктермен салыстыру ?ателер кездеседі, о?ушыны? 1 т?зетуі бар.
?рдісі . Free Powerpoint Templates. Емледен 4 ?ате, тыныс белгіден 2 ?ате
6Критериалды ба?алауды енгізуді? жіберген немесе о?ушы сол ?ателерді?
ма?саты: Мектепте о?ыту сапасын жо?арлату ішінде біртекті ?ателерді жіберген. 4.
Мектеп о?ушыларды? білімін халы?аралы? Тазалы?ы талап?а сай, біра? емледен 3
стандарт?а с?йкестендіру. ?ате, тыныс белгіден ?атесі жо? немесе
7Критериалды ба?алауды? басты тыныс белгіден 1 ?ате. 5. Тазалы?ы талап?а
ерекшелігі: Алдын ала ?сыныл?ан ба?алау сай, жазуы аны?. Емледен 2, тыныс белгіден
шкаласы; Аны?, ай?ындылы?ы; Ба?аны? 1 ?атесі бар. 6-7. Тазалы?ы талап?а сай,
?ділдігі; ?зін ба?алау?а м?мкіндікті? жазуы аны?. Емледен 1, тыныс белгіден
берілуі. ?атесі жо? 8-9. Еш ?атесі жо?, жазуы аны?,
8Критериалды ба?алау ж?йесіні? таза жазыл?ан, азат жол са?тал?ан, т?зету
м?мкіндіктері. Критериалды ба?алау жо?. Ж?мыс талап?а сай орындал?ан. 10.
міндеттері: * О?у ?рдісіні? ?рбір Ба?алау критерилері. ?пай. Диктант (max
кезе?інде о?ушыны? дайынды? де?гейін 10). . . . . . . .
аны?тау; *О?у ба?дарламасына с?йкес 24Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С.
о?ытуды? ма?саты мен н?тижелеріні? Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С.
жетістіктерін о?ушыларды? ?здеріні? Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С.
талдауы; * ?рбір о?ушыны? жеке даму Фонетикалы? талдау (max 3) М??алім С.
траекториясын ба?ылау; *О?у ба?дарламасын Грамматикалы? тапсырма (max 6)
ме?герудегі ол?ылы?тарды жою ?шін Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
о?ушыларды ынталандыру; *О?у талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
ба?дарламасыны? тиімділігін ба?ылау; * О?у 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
?рдісін ?йымдастыруды? ж?не о?у материалын Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
ме?геруді? ерекшеліктерін аны?тау ?шін талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
м??алім, о?ушы ж?не ата-ана арасында кері 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
байланысты ?амтамасыз ету. Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
9Критериалды ба?алау арты?шылы?тары: талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
*О?ушыны? жеке басы емес, тек ?ана ж?мысы 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
ба?аланады; *О?ушыны? ж?мысы д?рыс Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
орындал?ан ж?мыс ?лгісімен (эталон) талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
салыстырылады; *?лгі (эталон) о?ушылар?а 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
алдын-ала белгілі; *О?ушы?а ба?алау Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
алгоритмі алдын-ала белгілі; *Білім талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
беруді? сапасы артады. 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
10Критериалды ба?алау: М??алімдерге: * Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
Сапалы н?тиже алуды ?амтамасыз ететін талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
критерийлерді ??растыру?а; ?з ж?мысын 3) В. Грамматикалы? тапсырма (max 6)
талдау ж?не жоспарлау ?шін а?парат алу?а; Морфологиялы? тапсырма с?з таптарына
О?у ?рдісіні? сапасын жа?сарту?а; ?рбір талдау (зат есім, сын есім, етістік) (max
о?ушыны? жеке ерекшеліктерін ескере 3) В. Т?менде к?рсетілген талаптарды
отырып, о?ушы ?шін о?ытуды? жеке орындай алмады. 0. -С?з табына талдау
траекториясын алу?а; Ба?алауды? ?р т?рлі барысында, оны р?сімдеуде ?ателер жіберді,
т?сілдері мен ??ралдарын ?олдану?а; * О?у с?з таптарыны? ерекшеліктерін толы?
ба?дарламасыны? мазм?нын жетілдіру бойынша аны?тай алмады. 0,5. -О?ушы ж?мысты
?сыныстар енгізуге м?мкіндік береді. орындады,біра? талдау т?ртібін б?зды, с?з
11О?ушылар?а: *Н?тижені талдау ?шін табыны? барлы? белгілерін аны?тай алмады,
ба?алау критерийлерін білу ж?не т?сінуге; ж?мысты р?сімдеуде ?ателер жіберген жо? 1.
Рефлексия?а ?атысу, я?ни ?зін ж?не ?з -О?ушы ж?мысты орындады, біра? талдау
достарын ба?алау?а; * На?ты есептерді ретін б?зды, с?з табыны? белгілерін
шешуде білімдерін ?олдану, ?з ойларын аны?тауда ?ателер жіберді. 1,5. -О?ушы
еркін жеткізе білуі, сын т?р?ысынан ойлай ж?мысты орындады, біра? , біра? талдау
білуге. ретін б?зды. С?з табыны? белгілерін
12Ата-аналар?а: *Баласыны? білім аны?тауда ?ателер жіберген жо?. 2. -О?ушы
де?гейлерін ба?ылай алу?а; * Баласыны? о?у ж?мысты орындады, Ж?йелі талдау жасады,
?рдісін ба?ылай алу?а; * Баласына о?у біра? с?з табыны? белгілерін аны?тауда
?рдісі кезінде ?олдау к?рсетуге м?мкіндік ?ателер жіберді. 2,5. -О?ушы ж?мысты
береді. ?атесіз орындады. Талдау ж?йесін са?тады
13Критериалды ба?алау ж?йесінде ж?не жазуды д?рыс р?сімдеді. 3. -Т?менде
?олданылатын жалпы ??ымдар. ?алыптастырушы к?рсетілген талаптарды орындай алмады. 0.
ж?не ?орытындылаушы ба?алау: -О?ушы ж?мысты орындады, біра? буын?а
?алыптастырушы ба?алау к?нделікті о?у ажырата алмады, т?рлерін білмеді, дауысты,
?рдісінде о?ушыларды? а?ымда?ы білім дауыссыз дыбыстарды? жасалу жолдарын
де?гейлерін аны?тау ?шін ж?не м??алім мен білмеді. 1. -О?ушы ж?мысты орындады,
о?ушы арасында ?зара байланысты орнату буын?а д?рыс б?лді, т?рлерін ажыратуда
?шін ?олданылады. ?орытындылаушы ба?алау ?ателер жіберді. Дауыссыз дыбыстарды?
б?л білімді жалпылау, ?орытындылау жасалу т?рлерін білмеді. 2. -О?ушы ж?мысты
кезінде, тарауды? немесе модульді? орындады, буын?а б?луде, ажыратуда,
со?ында, немесе таным ?рдісіні? ?андай да дыбысты? талдау жасауда ?ателер жіберген
бір сатысында о?ушыны? жетістіктерін жо?. 3.
ба?алау ?шін ?олданылады. 25Ба?а. Пайызды? к?рсеткіш. ?пай саны.
14?алыптастырушы ба?алау: * К?нделікті «5». 91-100%. 14,5- 16. «4». 72-90%. 11,5–
о?у ?рдісі кезінде ж?ргізіледі (?здік 14,4. «3». 53-71%. 8,5 – 11,4. «2». 0-52%.
ж?мыстар, тесттер т.с.с.) * О?ушы?а ?з 0 – 8,4.
ж?мыстарын ??деуге ж?не жо?ары н?тижеге 2610. 3. 2. 15. 5. 8. 2,5. 3. 13,5. 4.
жетуге к?мектеседі; * М??алімге о?ушыны? 9. 1,5. 2. 12,5. 4. 9. 3. 3. 15. 5. 10.
материалды ме?гергені туралы а?парат 2,5. 3. 15,5. 5. 6. 1,5. 1. 8,5. 3. №. №.
жина?тау?а, талдау?а ж?не жоспарлау?а Аты – ж?ні. Аты – ж?ні. Негізгі ба?алау.
м?мкіндік береді. Негізгі ба?алау. Негізгі ба?алау. Негізгі
15?орытындылаушы ба?алау: * ?рбір б?лім ба?алау. Негізгі ба?алау. А. В. С. Балл.
со?ында ?ткізіледі(ба?ылау ж?мысы немесе Ба?а. 1. 1- о?ушы. 2. 2- о?ушы. 3. 3-
?орытынды сына? ж?мысы ) * О?ушылар?а о?ушы. 4. 4- о?ушы. 5. 5- о?ушы. 6. 6-
?рбір б?лім бойынша ?з білім де?гейлерін о?ушы. Ж?мысты? орындалуы: Білім сапасы:
к?рсетуге м?мкіндік береді * М??алімге Ж?мысты? орындалуы: Білім сапасы: 88%.
о?ушыларды? жетістіктері туралы ?орытынды 77%. 72%. 80%. 83%.
пікір жасау?а ж?не ?орытынды ба?аны ?ою?а 27Критериалды ба?алауды? пайдасы.
м?мкіндік береді. На?тылы? ?ділдік Ынталандыру Белсенділік
16 Жеке т?л?а.
17 28?орытынды Критериалды? ба?алау ж?йесін
18П?н бойынша ?олдану: Тест. М?тінмен ?олдану ар?ылы біз: О?ушыны? т?л?алы?
ж?мыс. Диктант. ?аза? тілі мен ?дебиеті. ба?ытын белсенді позиция?а ба?ыттау;
Шы?армашылы? ж?мыстар. Мазм?ндама. Т?л?аны ?зіндік жауапкершілікке, т??ырлы
М?нерлеп о?у. н?тижеге, ба?ыт?а жеткізу; Білім
19Саба? жоспары. Сыныбы: 6 «Б». Саба?ты? алушыларды? дайынды? де?гейі мен ?су
та?ырыбы: Диктант «?аза?стан». Саба?ты? динамикасын кез-келген кезе?де аны?тау;
ма?саты: Білімділік: ?ткен та?ырыптар ?рт?рлі ж?мыстардан ал?ан ба?аларды
бойынша о?ушыларды? білімдерін дифференциалдау?а болады (?здік ж?мысы,
пысы?тау,о?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейту, к?нделікті ба?а, ?й ж?мысы т.б);
?з ойларын тияна?ты жеткізе білуге ??рылымды? ба?алау мен на?тылы ба?алаулар
м?мкіндік беру Дамытушылы?: о?ушыларды? ар?ылы о?ушыны? е?бегін аны?тау; О?ушыны?
с?здік ?орын, тіл байлы?ын дамыта отырып, ба?алау ж?йесіне толы? ?ана?аттануын
талдау, сараптау, керектісін тауып алу аламыз.
машы?тарын дамыту?а баулу. Т?рбиелік: тез 29Назарлары?ыз?а рахмет!
ойланып, жауапты ж?йелі т?рде шапша?
Лттар достыы туралы.ppt
http://900igr.net/kartinka/fizika/lttar-dostyy-turaly-186573.html
cсылка на страницу

Лттар достыы туралы

другие презентации на тему «Лттар достыы туралы»

«Проект Открытие» - Проект «Открытие»-результат: Всё современное – детям! Проект «Открытие» в процессе обучения физике. Интегрированный общешкольный фестиваль наук: Контингент учащихся по национальному составу. Скажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай действовать – и я научусь! Задачи учителя: Кабинет физики. Анализ уровня подготовленности учащихся к обучению и восприятию учебного материала по физике.

«Уроки здоровья» - Слабое звено. Физкульминутки: Учителя в школе. Количество видов преподавания (норма не менее 3-х). Количество видов учебной деятельности (норма 4-7). Надавит сверху РО-ЖЕ-АШ и вдруг концы свои отдашь. Учитель физики применяет: Медики констатируют существенное ухудшение здоровья детей в нашей стране.

««Физика» 10 класс» - Корректировка деятельности МО по результатам мониторинга. Решаемость заданий проверочной работы. 19 января 2012 года. Выводы и рекомендации. Вебинар. Структура и содержание диагностической работы. Учителям физики получить адресную методическую помощь методиста-предметника. Проблемы. Результаты диагностической работы.

«Справочный материал по физике» - Относительные диэлектрические проницаемости веществ. Массы некоторых изотопов. Физика. Коэффициент теплопроводности. Физические свойства газов и паров. Относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков. Относительная магнитная проницаемость веществ. Энергия ионизации. Универсальные физические постоянные.

«Занятия физикой» - Облегчают усвоение темы и анимации в презентации «Свободное падение тел»; «Готовимся к контрольным и зачетам». В учебной деятельности. Термодинамика. Многие процессы микромира и быстродействующие процессы невидимы для нас; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ в 7 классах.

«План урока по физике» - Конвекция в жидкости. Новый вид теплообмена- излучение. Постановка проблемы в начале урока. Нагреваем 2 стержня. Какие особенности вы увидели. Взаимодействие учителя и ученика. Красиво оформленные радиаторы отопления. Излучение. Что наблюдаем. Ложка, помещенная в стакан с горячей водой, нагревается.

Уроки физики

10 презентаций об уроках физики
Урок

Физика

134 темы
Картинки