Достижения Ломоносова
<<  Открытия Ломоносова В области химии, физики и астрономии Размагничивание кораблей – существенный вклад физиков в Великую Победу  >>
?аза?
?аза?
Ш?О Тарба
Ш?О Тарба
1941 – 45 ж. Ке
1941 – 45 ж. Ке
Назарлары
Назарлары
Картинки из презентации «Сатар туралы» к уроку физики на тему «Достижения Ломоносова»

Автор: 777. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Сатар туралы.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 229 КБ.

Сатар туралы

содержание презентации «Сатар туралы.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1?аза? ?лтынан шы??ан ке?ес ода?ыны? 8ауданын­да ту?ан. А?а лейтенант. Батарея
батырлары. командирі. Шауляй ?а­ласы ?шін бол?ан
2Ш?О Тарба?атай ауданы Тана мырза орта ?рыста жау?а ойсырата со??ы беріп, ?лкен
мектебі Ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ніні? ерлік к?рсеткен. 24.3.1944 . 53.
о?ытушы-?йымдастырушысы Байназаров Айдын ?АЛДЫ?АРАЕВ Ж?ма?али (1922-1944).
Айт?али?лы. Т?ркі­мен­станны? Ташауыз облы­сында?ы
31941 – 45 ж. Ке?ес Ода?ыны? фашистік Ходжейлі ауданында ту?ан. ?атарда?ы
Германия?а ?арсы со?ыс жылдарында жауынгер. 1943 жылы Днепрден ?ту кезінде
?аза?станды?тар ерлікпен шай?асып, Украина ерен ерлік жаса?ан. 15.1.1944. 54. ?АМЗИН
?шін шай?аста 200-ге жуы?, РКСФР ?шін – ?анаш (1919-1944). Павлодар облысыны?
70, Белоруссияда – 50-ден астам, Латвияда Ермак ауданында ту?ан. Рота командирі,
– 8, Молдовада – 7, Литвада – 6, Эстонияда лейтенант. Днепрден ?ту кезінде ас?ан
– 1, Польшада – 47, Венгрияда – 22, ерлік к?рсетіп, ?аза тап?ан. 13.9.1944.
Чехословакияда – 7, Румынияда – 5, 55. ?АРА??ЛОВ Ж?ман (1921-1944).
Австрияда – 3, Югославияда – 2, Германияда ?ара?алпа?­стан­­да?ы Ахунбабаев ауы­лында
– 63 ж?не Жапония?а ?арсы со?ыста (?иыр ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Украина,
шы?ыста) – 3 жауынгер батыр атанды. ?. К. Солт?стік Кавказ майдандарында
О. Б. арасында ?арулы к?штерді? барлы? шай­?ас­?ан. Чехословакияны азат ету ?шін
т?рлері мен ??рамаларыны? ?кілдері, бол?ан ?рыстар?а ?а­тысып, ерлікпен ?аза
мамандары ж?не ?атарда?ы жауынгерден тап?ан.
дивизия командиріне дейінгі ?скери ата?ы 924.3.1945. 56. МАМЫРАЕВ Мартбек. 1908
бар адамдар болды. Соларды? ішінде 100-ге жылы ?ара?анды облысыны? ?ар?аралы
тарта ?аза? (сонымен ?оса Ке?ес Ода?ыны? ауда­нында ту?ан. А?а сержант. Пулеметші.
Батыры ата?ын ал?ан 11 ?аза? республикадан Днепрден ?ткен кезде ?лкен ерлік, батылды?
тыс жерде туып, ?арулы к?штер ?атарына сол к?р­сеткен. 15.1.1944. 57. М?МЕТОВА М?нш?к
жа?тан ша?ырыл?ан), 290 орыс, 86 украин, 8 (1922-1944). Орал облысыны? Орда ауданында
татар, 7 ?збек, 3 мордва, 2 беларусь, ту?ан. А?а сержант. Пулеметші. Невель
бір-бірден т?жік, эстон, корей, лезгин, ?ала­сы ?шін бол?ан ?рыста ?а­жайып ерлік
?й?ыр ж?не еврей халы?тарыны? ?кілдері к?рсетіп, ?аза тап?ан. 1.3.1944 . 58.
бар. Б?л жо?ар?ы ата?ты 4 адам МОЛДАБАЕВ Ережепбай (1925-1944). Шым­кент
(Т.Бигелдинов, Л.Беда, С.Луганский, облысыны? ?атынк?пір елді мекенінде ту?ан.
И.Павлов) 2 м?рте алды. Презентацияда ?а­тар­да?ы жауынгер. Висла ?зе­ні­нен ?ту
?аза? ?лтынан шы??ан батырлар туралы кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. 23.9.1944.
м?ліметтер к?рсетілген. 59. МОЛДА?АЛИЕВ Жан­?азы (1917-1944).
41. АБДОЛОВ Михаил 1918 жылы Орал Семей облысыны? Абай ауда­нында ту?ан.
облысыны? Чапаев ауданында?ы Бітік Рота командирі. Лейтенант. Сталинград,
?ыста?ында малшы отбасында ту?ан. Батыр Воронеж, Дон майдандарында шай?ас?ан.
ата?ына 1944 жыл?ы 7 ?арашада Дунайдан ?ту Украинада?ы Черонопаровка деревнясы ?шін
кезіндегі ерлігі ?шін ?сыныл?ан. бол?ан ?рыста жау дзотыны? аузын ?з
23.3.1945. 2. АЙТ??ЛОВ С?лім 1913 жылы денесімен жауып, ?а?арманды?пен ?аза
Орал облысыны? Жа?а?ала ауданында?ы М?­?ыр тап?ан. 19.3.1944. 60. МОЛДА??ЛОВА ?лия
?ыста?ында ту?ан. Кіші лейтенант. Батыр (1924-1944). А?т?бе облы­сыны? ?обда
ата?ына 1943 жыл?ы 29 ?ырк?йекте Днепр ауданын­да ту?ан. Ефрейтор. Мерген.
?шін бол?ан ?рыста к?рсеткен ерлігі ?шін 2-При­балтика майданында бо­лып, Псков
?сы­ныл?ан. 17.12.1943. 3. АЙТЫ?ОВ Із??тты облысыны? Но­во­сокольники станциясы
(1922-1944). Шы?ыс ?а­за?­стан облысыны? ма­?ын­да?ы шешуші шай­?ас­та
?лан ауда­нында ту?ан. Гвардия жауынгерлерді ?рыс?а бастап,
стар­шинасы, барлаушы. Батыс Двина ?а?арманды?пен ?аза тап?ан. 4.6.1944. 61.
?зенінде, Полоцк ?аласында бол?ан ?рыста М?САЕВ М??ат (1919-1954) Астрахань
ерлік к?рсеткен. 22.7. 1944 . 4. А?БАУОВ облы­сыны? ?арабалы ауданында ту?ан.
Ораза? 1908 жылы Орынбор облы­сында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Пулеметші. Тисса
Гвардия капи­та­ны. 1943 жылы Днепр, ?зенінен ?ту ?шін бол?ан ?рыста жау­ды? 60
Припять ма­?ында?ы ?рыстарда тап­?ыр­лы?, солдаты мен офицерін, 3 пулемет ?ясын
ерлік к?рсеткен. 17.10.1943 . 5. АУХАДИЕВ жой?ан. Со?ыстан кейін Сталинград
?ойгелді (1907-1943). Семей об­лысыны? облысында е?бек етті. 24.3.1945 . 62.
К?кпекті ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы М?ТКЕНОВ Серікбай (1913-1944). Павлодар
жауын­гер. 1943 жыл?ы Днепр ?зені ?шін облысыны? Краснокутск ауда­нында ту?ан.
бол?ан ?рыста ?лкен ерлік к?рсетіп, Зе?бірек командирі. Бір ?зі жауды? 1
негізгі к?шті? кедергісіз ?туін ?амтамасыз танкісін, 40 ша?ты солдаты мен офицерін
еткен. 16.10.1943. 6. ?БДІ?ЛИЕВ ?ара?озы жой?ан. Украи­наны азат ету со?ысында
(1908-1943). Шымкент облысыны? Ленгір ерлікпен ?аза тап?ан. 3.2.1944. 63.
ауданында ту?ан. Лейтенант. Батыр ата­?ына МАХАМБЕТОВ Жа?ыпбек 1912 жылы ?ы­зыл­орда
1943 жыл?ы Мелитополь ?аласында?ы ?рыста облысыны? Сырдария ауданында ту?ан. Кіші
к?рсет­кен ерен ерлігі ?шін ?сы­ныл?ан. сержант. Пулеметші. Черкасск об­лысыны?
1.11.1943 7. ?БДІРОВ Н?ркен (1919-1942). Крещатик село­сы ?шін бол?ан шай?аста
?ара?анды об­лысыны? ?ар?аралы ауда­нында 40-тан астам жауды жер жас­тандырып, бір
ту?ан. Сержант. 1942 жылы Ростов облысыны? танк пен ?ш машинаны жой?ан. 22.2.1944.
Вешенск ауданында?ы бол­?ан ?уе ?рысында 64. МАМЫТОВ Хасан. 1922 жылы Шымкент
жан?ан ?ша­?ын жау техникасыны? облы­сыны? Ленгір ауданында ту­?ан.
шо­?ырлан­?ан жеріне д?л ба?ыттап, ?атарда?ы жауынгер. Пу­леметші.
ерлікпен ?аза тап?ан. 31.3.1943 . 8. Сталинград, Днепр ?шін бол?ан ?рыс­тар­?а
?БДІЖАППАРОВ Сады?. 1925 жылы Шымкент ?атысып, Рогачев ?аласын жаудан азат ету
об­лысыны? Шаян ауданында ту?ан. ?атарда?ы кезінде ?лкен ерлік к?рсетті. 3.6.1944.
жауынгер. Батыр ата?ына Батыс Двинадан 65. МАСИН Темір (1907-1947). Орал
жал?ыз ?зі ?тіп, жау пулеметін ж?не 30-дай облысыны? Орда ауданында ту?ан. ?лы Отан
неміс солдатын жой?ан ерлігі ?шін со?ысында ?атарда?ы жауынгерден рота
?сыныл?ан. 22.7.1944 . 9. ?БЕУІЛОВ М??атай командиріне дейін к?терілген. Минск тас
(1917-1944). Семей облы­сыны? Ш?бартау жолын жаудан ?ор?ау кезінде ?лкен ерлік
ауданында ту­?ан. Гвардия сержанты. Ба­тыр жаса?ан. Бейбіт ?мірде Тайпа? ауданды?
ата?ына Венгрияны азат ету со?ысында партия комитетіні? хатшысы болып ж?ріп,
к?рсеткен ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 1947 жылы дала ?ртін ?шіруде ?аза тап?ан.
28.04.1945 . 10. ?БУТ?ЛІПОВ ?нуар. 1923 1024.3.1945. 66. МОМЫШ?ЛЫ Бауыржан
жылы ?ызылорда облысыны? Жа?а?ор?ан (1910-1982). Жамбыл облысыны? Жуалы
ауда­нында ту?ан. Пулемет расчетіні? ауда­нын­да ту?ан. Гвардия полковнигі.
командирі. Батыр ата?ына Тисса ?зені Со?ыс жылдарында жеке басыны?
ма?ын­да бол?ан ?рыста ?зеннен 47 рет ?а?арманды?ымен, ?рыс ж?ргізудегі
?айы?пен ?атынап, рота жауынгерлерін шеберлігімен к?зге т?скен. Сол кезді?
?скери жаб­ды?тармен ?амтамасыз еткен ?зінде-а? орталы? баспадан оны? ?скери
е?бегі ?шін ?сыныл?ан. т?л?асын ай?ын бейнелеген А.Бекті?
524.03.1945 . 11. ?ЖІМОВ Т?лебай. 1921 «Арпалыс» повесі жары? к?рген. Дивизия
жылы Астрахань об­лысыны? Икрян ауданында бас?ар?ан. 12.12.1990. 67. НЫСАНБАЕВ Боран
ту?ан. 1944 жылы Крастностив ?аласын азат (1918-1943). Гурьев облысы­ны? Есбол
етуде, Висла ?зенінен ?ткенде ?лкен ерлік ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер.
к?рсеткен. 29.4.1944 12. ?ЛІМБЕТОВ Абылай. Минометші. Лески ?аласында бол­?ан
1921 жылы Шымкент облысыны? ?ызыл??м шай?аста жауып т?р?ан о??а ?арамастан
ауданында ту?ан. Батыр ата?ына Брянск, жауды? бірнеше атыс ?ясын гранатамен
Украина жерлерінде ?ткен ?рыстарда к?зсіз тал?андап, ер­лікпен ?аза тап­?ан.
ерлік к?рсеткені ?шін ?сыныл?ан. 23.9.1943. 68. Н?РЛЫБАЕВ Жолдыбай
30.10.1943. 13. ?ШІРОВ Сейіт?асым. 1924 (1922-1945). Шым­кент облысыны? Ма?та­арал
жылы Шымкент облысыны? Т?ркістан ауданында ту?ан. Капитан. Ар­тиллерия
ауда­нында д?ниеге келген. ?а­тарда?ы батарея­сыны? ко­мандирі. Сталинград,
жауынгер. Батыр ата?ына Белоруссия, Польша Украина, Белоруссия майдандарында ерлікпен
?шін бол?ан ?рыстар алдын­да?ы барлауда шай­?асып, Лукац-Крейц ?аласы ма?ында?ы
?лкен ерліктер к?рсеткен ерж?ректігі ?шін с?рапыл ?рыста ерлікпен ?аза тап?ан.
?сыныл?ан. 24.3.1945. 14. БАЙМА?АНБЕТОВ 24.3.1945. 69. Н?РМА?АМБЕТОВ Са?адат. 1924
С?лтан (1920-1943). ?ос­танай облысыны? жылы А?мола облысыны? Алексеев ауда­нын­да
Семиозер ауданында ту?ан. А?а сержант. ту?ан. Рота, батальон командирі болды.
Ленинград ?шін бол­?ан ?рыста жау Солт?стік Кавказ, 4-Украина, 1-Белоруссия
амбра­зу­расын денесімен жауып, ерлікпен майдандарында шай­?асып, Пилица ?зені
?аза тап?ан. 21.02.1944 . 15. БАЙМ??АНОВ ма?ын­да бол?ан ?рыста ас?ан ерлік
М?са (1910-1945). Гурьев облы­сыны? Ма?ат к?рсеткен. Со?ыстан кейінгі жылдары
ауданында ту?ан. Взвод командирі. Одер Москвада?ы жо?ары ?скери ака­демияны
?зенін кесіп ?ту кезінде ?лкен ерлігімен бітірді. Т?уелсіз елімізді? т???ыш
таныл?ан. 10.04.1945. 16. БАЛМА?АНБЕТОВ ?ор?аныс министрі болды. Армия генералы.
Ма?аш. 1914 жылы ?ызыл­орда облысыны? 27.2.1945. 70. Н?РПЕЙІСОВ Біліс
?а­залы ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы (1919-1945). ?ара?алпа?­стан­ны?
жауынгер. Днепропетровск об­лысыны? Та?так?пір ауданында ту­?ан. ?ш?ыш. А?а
Бородаевка ?ыс­та?ы ма?ында бол?ан лейтенант. Авиациялы? барлау полкінде
шай­?аста ?а?арманды?, те?дессіз батылды? ?ызмет етіп, ?лкен ерліктер к?рсеткен.
к?рсеткен. 22. 2.1944 . 17. БЕГЕНОВ М?ди Берлин ма?ында жауынгерлік тапсырманы
(1916-1944). Астрахань облысыны? Ахтуба орын­дау кезінде ?а?арман­ды?­пен ?аза
ауданында ту?ан. Б?лімше командирі. тап?ан. 18.8.1945. 71. Н?РСЕЙІТОВ
Днепрден ?ту кезінде ас?ан ерлік Жаппасбай. 1923 жылы ?ызыл­орда облысыны?
к?рсеткен. 19.3.1943 . 18. БЕЛІБАЕВ Тере??зек ауданында ту?ан. ?атарда?ы
З?кария. 1917 жылы Семей облы­сы­ны? Абай жауынгер. Днепрден ?ту кезінде жан?иярлы?
ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. ерлік, ?а­?ар­манды? к?рсеткен. 10.1.1944
Днепр­ден ?ту кезінде ас?ан ерлік . 72. НИЕТ?АЛИЕВ Ерденбек (1914-1945).
к?рсеткен. 10.10.1943 . 19. Б?КЕНБАЕВ Орал об­лысыны? Ж?нібек аудан­ын­да ту?ан.
М?лкаждар. 1924 жылы А?т?бе облысыны? Атты ?скер эс­ка­дро­ныны? командирі.
Ж?рын ауда­нында ту?ан. Лейтенант. Ол Майданда батылды?ымен, к?зсіз ерлігімен
бас?ар?ан взвод Буг ?зені ма?ында?ы ?рыста аты шы??ан. Гер­ма­ния­ны? Рацебур ?аласы
жауды? 102 солдаты мен офицерін ?ол?а ма?ында бол­?ан шай?аста ас?ан ерлік
т?сірген. 22.2.1945 . 20. БАЛТАБЕКОВ к?р­сетіп, ?аза тап?ан . 24.3.1945 . 73.
Иман?али (1925-1945). А?­т?бе облысыны? Н?РЖАНОВ ?азбек (1919-1945). ?ара?анды
?обда ауда­нында ту?ан. Сержант. Пулемет облы­сыны? А?то?ай ауданында ту­?ан.
расчетіні? командирі. Одер ?зені Барлаушылар взводы­ны? командирі. Вологда,
ма?ын­да­?ы Одерфельд деревнясы ?шін Орел, Зуки, Десна, Сож, Днепр, Пруть,
шай­?аста?ы бір апта ішінде 120 жауды? Березина ?зен­дерінен ?ту кезінде небір
к?зін жойып, ерлікпен ?аза тап?ан. ерліктер к?рсеткен. Волков ?аласын алу
10.4.1945 . 21. БАЙЫСОВ Матай (1903-1943). кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. 24.3.1945 .
Талды?ор?ан об­лы­сыны? Талды?ор?ан 74. ОРА?БАЕВ Есен. 1922 жылы Орал
ауда­нында ту?ан. Днепрден ?ту кезінде облы­сыны? Чапаев ауданында ту­?ан.
?лкен ерлік к?рсетіп, Киев облысыны? Артиллерия училище­сі­ні? т?­легі.
Черняхов селосы ?шін бол?ан ?рыста ?аза Чехословакияны, Вен­грияны жаудан азат ету
тап?ан. 10.1.1944. 22. БЕКБОСЫНОВ операцияларында ?лкен ерліктер к?рсеткен.
Серік?азы. 1925 жылы Семей облысыны? Абай 1125.3.1945 . 75. О?ТАЕВ Бейсен. 1922
ау­данында ту?ан. Свирь ?зенінен ?ту жылы Шымкент облы­сыны? Арыс ауданында
кезінде жан­?иярлы? ерлікті? ?лгісін ту­?ан. ?а­тарда?ы жауынгер. Бар­лаушы.
к?рсеткен. Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік жаса?ан.
621.06.1944. 23. БИГЕЛДИНОВ Тал?ат. 30.10.1943. 76. ОРАЗОВ Ілияс (1922-1945).
1922 жылы А?мола об­лысыны? А?мола Ташкент облысыны? Янгиюль ауданында ту?ан.
ауданында ту?ан. Балалы? ша?ы Фрунзе Лейтенант. Взвод командирі. Ат?ыштар
?аласында ?ткен. Чкалов ?ск­е­ри авиация дивизиясында бо­лып, Дунай ?зенінен ?ту
училищесін бітірген. Калинин, Воронеж, опе­рациясында ?а?арманды?ты? шынайы
Дала­лы? Украина, Одер мен Ниджердегі ?лгісін к?рсеткен. Со??ы бір ?рыста ?аза
?рыстар?а ?атыс?ан. Жау?а ?арсы 305 д?ркін тап­?ан. 24.3.1945. 77. РАХИМОВ Сабыр
?шып шы?ып, сан рет батылды? пен (1902-1945). 1943 жылдан гвар­дия
тап?ырлы?ты? ?лгісін к?рсет­кен. Сол ?шін генерал-майоры. Полк, дивизия командирі
батыр ата?ына екі м?рте ?сы­ныл­?ан бол?ан. Рос­тов­ты, Польшаны азат етуге
?аза?ты? дара азаматы. 26.10.1944., ?атысып, аса к?рнекті ?скери басшы
27.6.1945. 24. ?АБДУЛЛИН М?лік де?гейінде к?рінген. 6.5.1965 . 78.
(1915-1973). К?кшетау облы­сыны? Зеренді РЫСБЕКОВ ??рманбай (1922-1943). Шым­кент
ауданында ту?ан. Рота командирі. Майор. облысыны? Фрунзе ау­данында ту?ан. Взвод
Ата?ты 8-ші гвардиялы? дивизия сапында командирі. Украинада бол?ан ?рыс­тарда
шай?ас?ан. Ба­тыр ата?ына М?скеу т?біндегі ас?ан жан?иярлы? к?р­сетіп, Днепр ?зенінен
ерлігі ?шін ?сыныл?ан. 30.1.1943. 25. ?ту кезінде ерлікпен ?аза тап?ан.
Д?УЛЕТБЕКОВ Амантай (1917-1943). ?ара?анды 10.1.1944 . 79. СЕ?ГІРБАЕВ М?сабек
облысыны? Жа?аар?а ауда­нында ту?ан. (1914-1941). Талды­?ор­?ан облысыны?
Зе?бірек командирі. Дон, Еділ ?зені, Курск ?аратал ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы
иініндегі шай?астар?а ?аты­сып, ?р кезе?де жау­ынгер. 28-гвардияшы-пан­фи­ловшыны?
?з зе?бі­ре­гімен жауды? 24 танк, 13 бірі. Дубосеково разъезі т?бінде ?з
зе?бірегін, 200-ге жуы? фашисті жой?ан. серіктерімен жауды? 50 танкісіне ?арсы
24.12.1943. 26. ДОСМ?ХАМБЕТОВ ?бу т?рып, ерлікпен ?аза тап?ан. 21.7.1942.
(1920-1943). Солт?стік ?аза?стан облысыны? 80. СИХЫМОВ Есм?рат (1922-1942).
Приишим ауданында ту?ан. Рота командирі, Талды?ор?ан облысыны? А?су ауданында
а?а лейтенант. Днепрден ?ту кезінде ерен ту?ан. Пулемет расчетіні? командирі.
ерлік, ?а?арманды? ?лгісін к?рсеткен. Погудино ?ыста­?ында 2 са?ат ай?асып, 60
16.10.1943. 27. ЕЛЕУІСОВ Ж?нібек 1925 жылы гитлершілді жер жас­тан­ды­рып, ерлікпен
Алтай ?лкесі, Таулы Алтай автономиялы? ?аза тап?ан. 18.10.1943 . 81. СЫПАТАЕВ
облысында ту?ан. Пулеметшілер б?лімшесіні? ?арсыбай (1918-1942). Шымкент облысыны?
командирі. Воронеж майданында?ы ?рыстарда Шаян ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер.
?а?арманды? ?лгі­сін к?рсеткен. 16.10.1943 Сталинград іргесіндегі бол?ан ?рыстарда
. 28. ЕСБОЛАТОВ Нарс?тбай (1913-1941). ?ажайып ерлік ?лгісін к?рсетіп, со??ы бір
Талды­?ор­?ан облысыны? А?су ауда­нында шай?аста жау танкілерімен жеке дара
ту?ан. 28 панфиловшы жауынгерді? бірі. ай?ас?ан. А?ыр?ы минасын ?олына ?стап,
Дубосеково разъезі т?біндегі ?рыста танк астына ??лап, оны жойып жіберіп, ?аза
ерлікпен ?аза тап?ан. 21.7.1944 . 29. тап?ан. 17.4.1943 . 82. СМАЙЫЛОВ Сады?.
ЕСТЕМІСОВ Саттар (1919-1943). Жамбыл 1911 жылы Шымкент облы­сыны? Б?ген
облы­сыны? Шу ауданында ту?ан. Сержант, ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. ?з
автомат­шы­лар б?лімшесіні? командирі. зе?­бірегімен немістерді? 7 танкісін, 2
Смоленск облысыны? Пречистинск ауданында зе?бірегін ж?не 300-ден астам жауды жойып,
бол?ан шай­?аста ?лкен ерлік к?р­сетіп, ас?ан ерлік к?рсеткен. 1.11.1943. 83.
?а?арманды?пен ?аза тап?ан. 4.6.1944. 30. СМА??ЛОВ ?айыр?али. 1919 жылы Гурьев
ЕСЕТОВ Расул 1924 жылы Шымкент облысыны? об­лысыны? Балы?шы ауда­нында ту?ан.
Т?ркістан ?аласында ту?ан. Б?лімше Ростов, Новороссийск ?алаларын азат етуге
командирі. Шабуыл кезінде оны? б?лімшесі ?атыс?ан. Десантшылардан ??рал?ан 20
жау­ды? 50 солдаты мен офицерін жойып, жауынгер 44 к?н бойы жау ?ыспа?ына т?теп
о?-д?рі ?оймасын ?ол­?а т?сірген. беріп, Елтиген ?ыста?ы ?шін бол?ан ?рыста
13.9.1945 . 31. ЕС?АЛИЕВ С?ндет?али те?дессіз ерлік к?рсеткен. Ата?ты жазушы
(1924-1944). Орал облысыны? Б?рлі ?абит М?сіреповті? «?аза? солдаты»
ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. романыны? прототипі. 17.11.1943. 84.
Могилев облысыны? Лидица деревнясы ма?ында С?ЛЕЙМЕНОВ Жолдас. 1921 жылы Шымкент
бол?ан шай?аста жау амбразурасын об­лы­сыны? Сарыа?аш ауданында ту­?ан.
кеудесімен жауып ?аза тап?ан. 24.3.1945. Барлаушылар тобыны? командирі. Днепр ?шін
32. ЖАЗЫ?ОВ ?ожабай. 1920 жылы А?т?бе бол?ан ?рыс­та ?а?арманды? ерлік ?лгі­сін
облысы­ны? Бай?анин ауданында ту­?ан. к?рсетіп, жауды орасан шы­?ын­?а
Лейтенант. Барлау­шы­лар взводыны? ?шырат?ан. К?п ?ару-жа­ра?ты ?ол?а
командирі. ?р кезе?де жауды? 250 офицер, т?сірген.
солдатын т?т?ын?а ал?ан. Будапештегі жау 1230.10.1943 . 85. С?РА?АНОВ
тобын жойып, ?лкен ерлік ісімен к?зге ??дайберген. 1921 жылы Павлодар облысыны?
т?с­кен. 28.4.1945 . 33. ЖА?СЫ??ЛОВ Качир ауданында ту?ан. Зе?бірек
Са­ды?. 1924 жылы Орал облы­сыны? Жа?а?ала батареясыны? командирі. А?а лейтенант.
ауданында ту?ан. Миномет б?лімшесіні? Вол­гадан Шпрееге дейін да??ты ерлік
командирі. Днепрден ?ту ?шін бол?ан ?рыста жолымен ж?ріп ?ткен. 15.5.1946 . 86.
?лкен ерлік, батылды? к?рсеткен. СУХАМБАЕВ А?аділ (1920-1944). Жамбыл
22.2.1944. 34. ЖАН?ЗА?ОВ Абдулла облы­сыны? Свердлов ауданында ту?ан.
(1918-1944). А?т?бе облысыны? ?обда ?атарда?ы жауынгер. Белоруссияны, Литваны,
ауда­нын­да ту?ан. Автоматшы. Невель Поль­шаны азат ету со­?ыс­тарына ?атыс?ан.
?аласы мен Глуховка елді мекенінде Польшада бол?ан ?рыста пулемет
жан?иярлы? ерлікпен к?зге т?скен. Батыс амбра­зурасын денесімен жауып, ерлікпен
Двина ?зенінен ?ту кезінде ?аза тап?ан. 24.3.1945 . 87. ТАС??ЛОВ
?а?ар­ман­ды?пен ?аза тап?ан. ?алыбай. 1922 жылы Шымкент об­лысыны?
722.7.1944. 35. Ж?НІСОВ М?жит Бостанды? ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы
(1917-1945). Орал облысы­ны? Жа?а?ала жау­ын­гер. Днепр ?зенінен ?ту кезінде
ауданында ту?ан. Старшина. Автомат­шы. ?лкен ерлік к?рсеткен. 30.10.1943. 88.
Днепр­ден ?ту кезінде ?скери бас­шылы? ТО?АТАЕВ Ра?ымжан. 1923 жылы Алматы
тапсырма­сын м?л­тік­сіз орындап, облысыны? Е?бекші?аза? ауда­­нында ту?ан.
опе­ра­цияны? с?тті орындалуын ?ам­тамасыз ?атарда?ы жау­ынгер. Артиллерия ат­?ыштар
еткен. 20.12.1943 . 36. ЖАМАН?АРАЕВ полкыны? ??рамын­да со?ы­сып, бір шай?аста
?аша?ан 1910 жылы Алма­ты облысыны? Шелек жауды? 9 танкісі мен 4 бронотранспортерін
ауда­нын­да ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. жойып жіберген. 29.6.1945. 89. ТО?ТАРОВ
Сталинград, Курск, Украинада?ы шай?астарда Т?леген (1921-1942). Шы?ыс ?аза?­стан
ер­лік к?рсеткен. 17.10.1943. 37. ЖОЛДАСОВ облысыны? ?лан ауда­нын­да ту?ан.
Лесбек. 1920 жылы Шымкент облы­сыны? Келес ?атарда?ы жау­ынгер. 8-гвардиялы?
ауданында ту­?ан. Рота командирі. Дунай дивизияда ?ыз­мет еткен. 1942 жылы 9
?зенінен ?ту кезінде ерлік ?лгісін а?­панда Бородино ?шін бол­?ан ?рыста
к?рсеткен. 24.3.1945. 38. Ж?МАЛИЕВ ?илмаш ас?ан ерлік жасап, немістермен ?оян-?олты?
(1918-1945). РСФСР-ді? Донбасс облысында?ы шай­?аста ?а?арманды? ?лгісін к?рсетті.
Прима ауданында ту?ан. Кіші сержант. 30.1.1943. 90. ТЕМІРБАЕВ Сейітхан. 1922
Варшава т?біндегі ?рыста ?ажап ерлікті? жылы ?останай об­лысыны? Таран ауданында?ы
?лгісін к?рсетіп, жауды? 2 дзотын жойып, ?ызылжар ауылында ту?ан. Взвод, рота
биіктегі блиндажын топтал?ан гранатамен командирі болып, Белоруссия, Польшаны азат
тал­?ан­дап, немістерді ?ыр?ын?а етуге ?атыс?ан. Берлинге ша­буыл кезінде
?шырат?ан. 27.2.1945. 39. ИШАНОВ Естай тап?ырлы? пен батылды? таныт?ан. 31.5.1945
1906 жылы ?останай облы­сыны? Жеті?ара . 91. ТУ?АНБАЕВ ?адыран (1924-1944). Алтай
ауданында ту?ан. Гвардия кіші сер­жан­ты. ?л­ке­сіні? Усть-Кан ?ыста?ында д?ниеге
Днепрді? батысында?ы Медвин ауданында келген. Ат?ыштар ди­­визиясыны? ?атарда?ы
д?ш­пан­ны? 3 танкісін, ?ару тиеген 7 жау­­ынгері. Ерж?рек ?аза? ?ла­ны талай
машинасы мен бір ба­тальон­?а жуы? ?скерін ?иын тап­сыр­маларды абыроймен
жойып, ересен ерлік к?рсеткен. 17.10.1943. орын­да­?ан. Днепрден ?ту кезінде жау
40. ИБРАГИМОВ Темірбек (1922-1943). пулеметтерін батылды?пен жойып,
Шымкент облысыны? Ш?уілдір ауда­нында жа­ра­лан­?ан со? шептен шы?арылып,
ту?ан. ?атарда?ы жау­ынгер. Днепрден ?ту госпитальда ?айтыс болды. 19.3.1944 . 92.
кезінде аса зор ерлік к?рсетіп, ?аза Т?КТІБАЕВ ?рм?ш (1917-1944). ?ызылорда
тап?ан. 30.10.1943. 41. ИСАХАНОВ Берген облы­сыны? ?азалы ауданында ту­?ан. Кіші
(1922-1970). ?ара?анды об­лы­сыны? сержант. Солт?стік батыс, 2-Прибалтика
Жа?аар?а ауда­нында ту?ан. Б?лімше майдан­да­рында со?ыс?ан. Перели ?ыс­та?ы
командирі, сержант. Днепрден ?ту кезінде т?біндегі ?рыста ас­?ан ерлікпен ?аза
ерлік пен батылды? к?рсетіп, операцияны? тап?ан. 24.3.1945. 93. ТЫШ?АНБАЕВ ?ожахмет
с?тті ?туіне ?лкен ы?пал жаса?ан. (1917-1943). Талды­?ор?ан облысыны?
30.10.1943 . 42. КЕНЖЕБАЕВ Т?ле. 1902 жылы Панфилов ауданында ту?ан. ?атар­да?ы
Алматы об­лы­сыны? Шелек ауданында ту­?ан. жауынгер. Зе?бірекші. ?ы­рым­да?ы Елтиген
Атты ?скер полкыны? жау­­ын­гері. Днепрден ауда­нын­да неміс танкілерімен бет­ке-бет
?ту кезінде ?лкен ерлік пен ба­тылды? ?рыста ерлік к?р­се­тіп, ?аза тап?ан.
к?рсеткен. 15.1.1944. 43. К?МЕКБАЕВ 16.5.1944 . 94. ?РГЕНІШБАЕВ Ыдырыс
Тайымбет. 1896 жылы ?ы­зыл­орда облысыны? (1912-1943). А?­т?бе облысыны? Шал?ар
?арма?шы ауданында ту?ан. Бар­лау­шы­лар ауда­нында ту?ан. Сержант. Б?лімше
б?лімшесіні? командирі. Кезекті бір командирі. Днепрден ?ту кезінде жауды?
операцияда бір ?зі 60 фашисті ?лтіріп, 90-нан астам солдаты мен офицерін жойып,
12-сін т?т?ын?а ал?ан. Одерден ?ту кезінде осы ?рыста ?аза тап?ан.
ересен ерлік к?рсеткен. 10.4.1945 . 44. 1315.1.1944. 95. ?СЕНОВ Абдолла
К?БІКОВ Хамит (1916-1973). Талды?ор?ан (1924-1943). Шымкент облы­сыны? Т?ркістан
облы­сыны? Панфилов ауда­нында ту?ан. ?аласында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер.
Зе?бірек б?лім­ше­сіні? командирі. Украина жерінде жауды? 8 танкісін жойып,
Сталинград, Берлин, Прага ?шін бол­?ан сол жой?ын ?рыста ерлікпен ?аза тап?ан.
?рыстар?а ?атыс?ан. Одер ?зенінен ?ткен 25.8.1943 . 96. Х?САЙЫНОВ Ахмедияр
кезде жауды? 3 танкісін, 30-дай солдат, (1924-1986). Орал облысыны? Орда ауданында
офицері мен 4 бронь­ды машинасын жой?ан. ту?ан. ?атарда?ы жауынгер. Мелитополь
10.4.1945. 45. ?ОСАЕВ ?лікбай (1905-1941). ?аласын азат ету кезінде бір ?зі 40 ша?ты
Алматы облы­сы­ны? Е?бекші?аза? ауда­нында жауды жойып, ерен ерлік к?рсеткен.
ту?ан. ?атарда?ы жау­ын­гер. ?а?арман 28 1.11.1943. 97. Ш?КЕНОВ Кенжебек. 1924 жылы
гвар­дияшы панфиловшыны? бірі. Дубосеково Семей облысыны? Жарма ауда­нын­да ту?ан.
т?бінде бол?ан жой?ын со?ыста ерлікпен Пулемет училищесін бітірген. 2-Украина
?аза тап?ан. 21.7.1942 . 46. ?АУЫНБАЕВ май­данында болып, Днепрден ?ту кезінде
То­?ан­бай. 1923 жылы Шымкент облысыны? жауды? ша­буылын 3 рет тойтарып, 17
?ызыл??м ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы солдаты мен офицерін, ірі калибирлі
жау­ынгер. Днепрден ?ту кезінде ас?ан пулеметін жой?ан. 22.2.1944. 98. Ш?КІРОВ
ерлік жасап, к?зге т?скен. Астан??л (1921-1945). ?збекстанны? ?ндіжан
830.10.1943. 47. ?ИЗАТОВ Ж?лел. 1920 ?аласында ту?ан. Барлау взводыны?
жылы Солт?стік ?аза?­стан облысыны? Ленин жауынгері. Неман ?зенінен е? бірінші болып
ауда­нында ту?ан. ?атарда?ы жау­ын­гер. ?тіп, б?кіл полкты? ?скери тактикасын
Днепрден ?ту кезінде ?лкен ерлік ?згертіп, жау?а жой?ын со??ы беруге жа?дай
к?рсеткен. 17.1.1944. 48. ?ОЖАБЕРГЕНОВ жаса?ан. С?йтіп, ерлікпен ?аза тап?ан.
?лиас?ар (1917-1941). Тал­ды­?ор?ан 24.3.1945 . 99. Ш?КІРОВ С?ду. 1922 жылы
облысыны? ?ара­тал ауданында ту?ан. Жамбыл облысыны? Талас ауданында ту?ан.
?атар­да­?ы жауынгер. ?а?арман 28 ?атарда?ы жауынгер. Днепрден ?ту кезінде
гвардияшы-панфиловшыны? бірі. Дубосеково Лоевода?ы биіктікке алдымен жетіп, ту
т?біндегі шай­?аста ерлікпен ?аза тап?ан. тіккен. 30.10.1943. 100. ЫС?А?ОВ ?апай.
21.7.1942 . 49. ??РМАНОВ А?ан (1918-1943). (1906-1973). Семей облы­сы­ны? Жарма
А?мола облы­сыны? Атбасар ауданында ту?ан. ауданында ту?ан. ?атарда?ы жауынгер.
Ат?ыштар дивизия­сы­ны? ??рамында ?рыс?а Сталинград, Украина майдан­да­рында ?лкен
?а­ты­сып, ?жеттігімен к?зге т?с­кен. ерліктер к?р­сеткен. 13.9.1944 . 101.
Днепрден ?ту кезінде ерлікпен ?аза тап?ан. ЫБЫРАЕВ ?йткен. (1924-1944). Семей
15.1.1944. 50. ?АБЫЛОВ Т?лен (1917-1945). облы­сы­ны? Жа?асемей ауданында ту?ан.
Алматы облы­сыны? Шелек ауданында ту­?ан. Старшина. Жауды? 6 зе?бірегі мен 12
?атарда?ы жауынгер. Сталинград, Дон, пулемет ?ясын жойып ?аза тап?ан. 24.3.1945
?ырым, Украина майдандарында?ы к?п­теген . 102. ЫБЫРАЕВ Ыс?а? (1911-1965).
?рыстар?а ?атыс­?ан. Кенигсберг ?аласы Солт?стік ?а­за?­стан облысыны? Приишим
?шін бол?ан шай?аста ?лкен ерлік к?рсетіп, ауданында ту?ан. Ат­?ыштар взводыны?
?аза тап?ан. 19.4.1945. 51. ?АЙЫПОВ командирі. Одер ?зенінен ?ту кезінде
Ж?нісбай (1907-1944). Алматы об­лысыны? ?а?арманды?ты? ерен ?лгісін к?рсеткен.
Шелек ауданында ту?ан. Старшина. Танкке 27.2.1945. 103. ІЛИЯСОВ На?и. 1920 жылы
?ар­сы о? ататын зе?бірек командирі. Ас?ан ?ызылорда облысыны? Тере??зек ауданында
мергендігімен к?зге т?скен. Новгород ту?ан. ?а­тар­да?ы жауынгер. Дунай
?ала­сы ?шін бол?ан ?рыста ?лкен ерлік ?зенінен ?ту кезінде ба­тылды? пен ерлік
жаса?ан. 1.7.1944. 52. ?АЙЫРБАЕВ Махмет. к?р­сеткен. 9.4.1945.
1925 жылы Семей облы­сыны? Бес?ара?ай 14Назарлары?ыз?а рахмет!
Сатар туралы.pptx
http://900igr.net/kartinka/fizika/satar-turaly-173377.html
cсылка на страницу

Сатар туралы

другие презентации на тему «Сатар туралы»

«Жанр ода» - Вступление . Ода « На день восшествия…»- типичное произведение в духе классицизма. Каким стилем написана ода? Студент немецкого университета. Эпоха Елизаветы — яркая страница в летописи русской культуры. «Пётр Великий русской литературы» (В.Г.Белинский). Мир –основа блага государства Главная часть. Отрок Ломоносов на берегу моря.

«Оды Ломоносова» - Послание Ломоносова потомкам. Не солнце ль ставит там свой трон? Не льдисты ль мещут огнь моря? "Ода на день восшествия на всероссийский престол Елизаветы Петровны" (1747). Изделия завода «Гусь-Хрустальный». Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром. Пространная твоя держава О как тебя благодарит!

«Оды Ломоносов» - Небесну пищу я вкушаю, На верьх Олимпа вознесен!». Первая ода Ломоносова – «Ода на взятие Хотина». Оды Михаила Васильевича Ломоносова. Куда я ныне восхищен? Большое количество од Ломоносов посвятил Елизавете Петровне: Ода 1750 г. посвящена точным наукам. «Пройдите землю и пучину, И степи, и глубокий лес, И нутр Рифейский, и вершину, И саму высоту небес.

«Оды Ломоносов» - Виды: -победно-патриотическая; -похвальная; -философская; -духовная; -анакреонтическая. Ода 1750 г. посвящена точным наукам. «…Какую радость ощущаю? Ода – лирический жанр, пришедший в европейскую литературу из античной поэзии. Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно, Чего еще не видел свет…».

«Математика Ломоносова» - Большое значение Ломоносов придавал математике, рекомендуя широко применять математические методы в других науках. Химия и математика! Elementa Chimiae Mathematicae. Ломоносов и математика. Во всех научных трудах Ломоносов применял строго логический метод, принятый в математике и других точных науках.

«Ломоносов и его открытия» - Оптика. Труды М.В. Ломоносова по физике и астрономии. Открытие атмосферы Венеры. Иллюстрации М. В. Ломоносова к рукописи «Явление Венеры на Солнце…». 1761. Прохождение Венеры по диску Солнца, 8 июня 2004 года. Определения корпускул. Исследования по астрономии. Введение. В презентации представлены основные труды М.В. Ломоносова по физике и астрономии.

Достижения Ломоносова

26 презентаций о достижениях Ломоносова
Урок

Физика

134 темы
Картинки