Виды спорта
<<  План – конспект урока по легкой атлетике в 11 – а классе ( юноши) Эстафетный бег  >>
Картинок нет
Картинки из презентации ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)» к уроку физкультуры на тему «Виды спорта»

Автор: administrator. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физкультуры, скачайте бесплатно презентацию ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар).ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 149 КБ.

«ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)

содержание презентации ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар).ppt»
Сл Текст Сл Текст
1«ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» 14талабын реттеу ??рама команданы
?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А ?алыптастыру Спортты? іс-шараларды ?ткізу
РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Б??аралы?-спортты? іс-шараларды?
Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а к?нтізбесі Спорт т?рлеріні? ?а?идалары
арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары Спортшыларды тіркеу.
(39, 40-тарма?тар). 15Кадрлар даярлау ж?не спортшыларды
2За? жобасын ?абылдау ?ажеттігіні? ?леуметтік ?амтамасыз ету (к?термелеу)
негіздемесі. За? нормаларыны? атал?ан шараларын арттыру. Арнайы дене шыны?тыру
салада ???ы? ?олдану т?жірибесіне с?йкес білімі туралы диплом негізінде
келмеуі Дене шыны?тыру-спортты? ?оз?алыс педагогикалы? (жатты?тырушы-о?ытушы)
субъектілеріні? ?ызметін жетілдіру ?ызметке ?ойылатын талаптар ж?ніндегі
?ажеттілігі К?сіби спортты, допинг норма енгізілді жатты?тырушыларды ж?не
??ралдары мен ?дістерін пайдалану?а ?арсы спорт т?решілерін міндетті т?рде
іс-?имыл м?селелерін ???ы?ты? реттеуді? аттестаттау к?зделді (спорт федерациялары)
жетілдірілмеуі Спортты? медицина саласын Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен
тиімді дамыту ж?не реттеу ?шін за?намалы? ж?лдегерлеріне т?р?ын ?й беру туралы бап
негіздерді? болмауы. енгізілді.
3За? жобасын ?абылдау ?ажеттігіні? 16?аза?стан Республикасыны? за?намалы?
негіздемесі. ?кіметті? ж?не у?кілетті актілеріне дене шыны?тыру ж?не спорт
органны? за??а т?уелді актілерді ?абылдау м?селелері бойынша ?згерістер мен
??зыретіні? жо?ты?ы Спорт федерациялары толы?тырулар енгізу. 1. «Халы?ты?
жауапкершілігіні? т?мендігі Б??аралы? денсаулы?ы ж?не денсаулы? са?тау ж?йесі
спортты ж?не спорт инфра??рылымын дамыту туралы» ?аза?стан Республикасыны? Кодексі
м?селелері бойынша мемлекетті?, ж?мыс 2. ?аза?стан Республикасыны? Бюджет
берушіні? ж?не азаматтарды? арасында?ы кодексі 3. ?аза?стан Республикасыны?
?зара іс-?имылды? болмауы ?олданыста?ы «?кімшілік ???ы? б?зушылы? туралы» кодексі
За?да мазм?ны на?тыланба?ан декларативтік 4. «Т?р?ын ?й ?атынастары туралы»
нормаларды? к?п болуы, ?айшылы?тарды? ж?не ?аза?стан Республикасыны? За?ы 5.
ескірген нормаларды? болуы. «?аза?стан Республикасында?ы жергілікті
4Дене шыны?тыру ж?не спорт саласында мемлекеттік ж?не ?зін-?зі бас?ару туралы»
мемлекеттік бас?аруды жетілдіру. ?кіметті? ?аза?стан Республикасыны? За?ы.
??зыреті ке?ейтілді: спортты? іс-шараларды 17?аза?стан Республикасыны? Бюджет
материалды? ?амтамасыз ету нормативтері кодексіне толы?тырулар. республикалы?,
бекітілетін т?л?аларды? ?атарына барлы? облысты? ж?не Астана мен Алматы ?алалары
д?режедегі ?скери ?ызметкерлер мен ???ы? де?гейінде мемлекеттік спорт мекемелерін
?ор?ау органдарыны? ж?не арнайы ?стау туралы функциямен толы?тырылды.
мемлекеттік органдарды? ?ызметкерлері 18«Халы? денсаулы?ы ж?не денсаулы?
енгізілді - спортты? іс-шараларды? тізбесі са?тау ж?йесі туралы» Кодекске
ж?не спортшылар мен жатты?тырушыларды толы?тырулар. Спортшылар?а медициналы?
а?шалай к?термелеу т?лемдеріні? ?а?идасы к?мек к?рсетуді ?йымдастыру туралы б?лім:
толы?тырылды - ірі спортты? іс-шаралар?а спортшылар мен жатты?тырушылар?а
??рама команданы даярлау м?селелері медициналы? к?мек к?рсету; спортты?
бойынша ?йымдастыру комитетін ??ру іс-шараларды? ?атысушыларын медициналы?
??зыреті енгізілді. к?мекпен ?амтамасыз ету ж?не оларды
5Дене шыны?тыру ж?не спорт саласында медицналы? тексеру негізінде жарыс?а
мемлекеттік бас?аруды жетілдіру. У?кілетті жіберу. У?кілетті органны? ??зыреті туралы
органны? ??зыреті ке?ейтілді: спорт бап толы?тырылды.
т?рлерін тану ?а?идасын бекіту ж?не спорт 19?аза?стан Республикасыны? «?кiмшiлiк
т?рлеріні? тізілімін ?алыптастыру ???ы? б?зушылы? туралы» кодексiне
спортты?-б??аралы? іс-шараларды? толы?тырулар. Мынадай жа?дайларда
к?нтізбесін ?алыптастыру ?а?идасын бекіту ?кімшілік жауапкершілік к?зделеді:
«Мамандандырыл?ан спорт мектебі» Саба?тар мен жарыстар ?ткізетін орындарды
м?ртебесін беруді бекіту спортты? керек-жара?тармен ж?не
спортшы-м?гедектерді сыныптау т?ртібін жабды?тармен ?амтамасыз ету бойынша
ж?не шарттарын бекіту жергілікті ат?арушы талаптарды орындамау; Спортты? медицина
органдарды? спортты? ата?тарды беруге саласында?ы талаптарды б?зу (спортшыларды
?атысты ?ызметін аны?тау ж?не толы?тыру. д?рігерді? р??сатынсыз жарыс?а жіберу);
6Спортты? федерацияларды? ?ызметі. 20?аза?стан Республикасыны? «?кiмшiлiк
Аккредиттеуді? жа?а талаптары (атал?ан ???ы? б?зушылы? туралы» кодексiне
р?сім республикалы?, сондай-а? жергілікті толы?тырулар. Мынадай жа?дайларда
де?гейде аны?тал?ан. Б?л ретте ?кімшілік жауапкершілік к?зделеді:
федерациялар?а ?ойылатын талаптар спортты? Мемлекет меншігіндегі дене
олимпиадалы?, олимпиадалы? емес ж?не шыны?тыру-сауы?тыру, спортты? ж?не
?лтты? т?рлерін ескере отырып шектелді) спортты?-техникалы? ?имараттарды? нысаналы
Спортты? федерацияларды? ???ы?тары мен ж?не функционалды? ма?сатын солар?а те?
міндеттері бекітілді. дене шыны?тыру-сауы?тыру, спортты? ж?не
7?о?амды? бірлестіктерді? р?лін спортты?-техникалы? ?имарат ??рмай жою,
арттыру. ?лтты? Олимпиада комитеті туралы ?згерту;
бап ке?ейтілді: халы?аралы? ?оз?алыста?ы 21«Т?р?ын ?й ?атынастары туралы»
ж?не ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы ?аза?стан Республикасыны? За?ына
р?лі Паралимпиадалы?, Сурдлимпиадалы? толы?тырулар. 3-бап. «?аза?стан
комитеттер ж?не «Спешиал Олимпикс» Республикасыны? т?р?ын ?й ?оры» мынадай
комитеті туралы баптар енгізілді - оларды? мазм?нмен толы?тырылды: Облыстарды?,
?ызметіні? негізгі функциялары аны?талды. республикалы? ма?ызы бар ?аланы?,
8Азаматтарды? денсаулы?ын ?ор?ау ж?не астананы? жергілікті ат?арушы органдарыны?
б??аралы? спортты дамыту. Е?бек Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен
?жымдарында ведомстволы? дене ж?лдегерлері болып табылатын спортшылар?а
шыны?тыру-спортты? ?о?амдар ??ру туралы к?термелеу т?рінде т?р?ын ?йлерді оларды?
норма енгізілді білім беру ?йымдарында меншігіне беру ерекшеліктері «Дене
студенттер мен мектеп лигасын ??ру ???ы?ы шыны?тыру ж?не спорт туралы» ?аза?стан
к?зделді. Республикасыны? За?ында ай?ындалады.
9Студенттік ж?не мектеп спортын дамыту. 22«?аза?стан Республикасында?ы
Жалпы білім беру мектептеріні? базасында жергілікті мемлекеттік ж?не ?зін-?зі
мамандандырыл?ан спортты? сыныптар ж?не бас?ару туралы» ?аза?стан Республикасыны?
тере?детілген о?у-жатты?у р?сімдері бар За?ына толы?тырулар. Мынадай функциялармен
топтар ??ру к?зделді білім беру толы?тырылды: азаматтарды? т?р?ылы?ты жері
?йымдарында студенттік ж?не мектеп спорт бойынша ж?не жаппай демалу орындарында
лигасын ??ру ???ы?ы ?арастырылды. спортпен ш??ылдануы ?шін инфра??рылым
10?скери ?ызметкерлер мен ???ы? ?ор?ау жасау «Дене шыны?тыру ж?не спорт туралы»
ж?не арнайы мемлекеттік органдар ?аза?стан Республикасыны? За?ына с?йкес
?ызметкерлеріні? арасында спортты дамыту. Олимпиада ойындарыны? чемпиондары мен
Мынадай нормалармен толы?тырылды: - ?скери ж?лдегерлерін т?р?ын ?ймен ?амтамасыз ету.
?ызметкерлер мен ???ы? ?ор?ау ж?не арнайы 23За? жобасыны? ?леуметтік-экономикалы?
мемлекеттік органдар ?ызметкерлеріні? салдары. За? жобасын ?абылдау ?аза?стан
спортты? даярлы?ы - Нормативтермен Республикасында ?леуметтік сала мен
?амтамасыз етілуі (спортты? киім, экономиканы дамыту ?шін ?осымша жа?дайлар
тама?тану ж?не фармакология) - ??рама жасау?а м?мкіндік береді: ?аза?стан
команданы ?алыптастыру ж?не спортты? хал?ыны? дене шыны?тырумен ж?не спортпен
іс-шараларды ?ткізу т?ртібі. т?ра?ты ш??ылдануы ?шін м?мкіндіктері
11Е?бек ?жымдарында спортты дамыту. ке?ейеді, елімізде дене шыны?тыру-спортты?
?ызметкерлер ж?не оларды? отбасыны? ?оз?алыс дамитын болады Халы?ты? ауру?а
м?шелері ?шін материалды? базаны ??ру ж?не шалды?у де?гейі т?мендеп, денсаулы?ы
дене шыны?тыру-спортты? саба?тарын ?ткізу ны?аяды, экономикалы? белсенді ?мірі ?зара
талаптары ?жымды? шарттармен аны?талады т?седі. Н?тижесінде мемлекетті?
Е?бек ?жымдарында ерікті т?рде ж?не медициналы? ?ызмет к?рсету ж?не уа?ытша
салалы? ?а?идаттар бойынша ведомстволы? е?бекке жарамсызды? бойынша ж?рдема?ы
дене шыны?тыру-спортты? ?о?амдарын ??ру?а т?лемдеріне шы?ыстары ?ыс?арады, е?бек
болады ?рбір салада бір ?ана республикалы? ?німділігі артады.
ведомстволы? дене шыны?тыру-спортты? ?о?ам 24За? жобасыны? ?леуметтік-экономикалы?
??ру?а болады. салдары. Жалпы халы?ты? санынан 2020 жыл?а
12М?гедектер спортын дамыту. ?арай 30%-ыны?, 2030 жыл?а ?арай 40%-ыны?
Спортшы-м?гедектерді сыныптау енгізіледі спортпен ж?не дене шыны?тырумен ж?йелі
(функционалды? м?мкіндіктеріні? д?режесі айналысуына жер-жерде жа?дай жасалатын
бойынша паралимпиадалы? ж?не болады ?олданыста?ы спортты?, дене
сурдлимпиадалы? спорт т?рлерінен шыны?тыру-спорт кешендерін жа?арту, ?рі
жарыстарда те? м?мкіндіктерін ?амтамасыз жа?асын салу есебінен елімізде б??аралы?
ету) О?у-жатты?у процесіні? ерекшеліктері спорт ж?не дене шыны?тыру-спортты?
(Жарыстарды ?ткізу, спортшыларды даярлау ?оз?алыс тиісті де?гейде дамитын болады
т?ртібі ж?ніндегі ?а?иданы бекіту). Мемлекетті?, ж?мыс берушілерді? ж?не
13?лтты? спорт т?рлерін дамыту. азаматтарды? ?ріптестігіні? негізінде
Азаматтарды? еркі бойынша ?лтты? спорт ?ызмет ететін салалы? ж?не ?о?амды?
т?рлері бойынша ?уес?ой ж?не к?сіп?ой спортты? бірлестіктер/?о?амдасты?тар
спорт клубтарын ж?не олар?а те?естірілген желісін ??ру ж?не дамыту ?шін жа?дай
?йымдарды ??ру ???ы?ы к?зделген ?лтты? жасалатын болады.
спорт т?рлерін дамыту спорт клубтарын, 25За? жобасыны? ?леуметтік-экономикалы?
мектептерін, секцияларын ашу, ?лтты? спорт салдары. 2020 жыл?а дейін барлы?
т?рлерінен спортты? іс-шараларды ?ткізу де?гейдегі білім мекемелерінде спорт
ж?не спортшыларды? олар?а ?атысуы, тиісті т?рлерінен клубтар мен спортты? секциялар
инфра??рылым жасау ар?ылы ?амтамасыз желісі 40%-?а ?л?аяды Дене шыны?тыру мен
етілетін болады. спорт саласында?ы мемлекеттік бас?аруды?
14Спортшыны даярлау (спорт резерві ж?не тиімділігі артады Спортты? субъектілерді?
жо?ары жетістіктер спортын дамыту). Спорт жауапкершілігі мен спортшыларды
?йымдарында?ы спортшыны? жас шамасы медициналы? ?амтамасыз ету де?гейі артады.
«ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар).ppt
http://900igr.net/kartinka/fizkultura/dene-shynytyru-zhne-sport-turaly-azastan-respublikasyny-zay-zhaa-redaktsija-negzdeme-azastan-respublikasy-kmetn-2013-zhyla-arnalan-za-zhobalau-zhmystaryny-zhospary-39-40-tarmatar-133084.html
cсылка на страницу

«ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)

другие презентации на тему ««ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)»

«Спорт и спортсмены» - Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровыми нравственно. Оторвались, ушли. Человек- творение природы. «О спорт, ты благородство!». И тогда Капитанов встал с седла на педали… Но спорт знает примеры благородства и среди соперников. Восходило солнце. В спорте нельзя «жить вечно». До финиша всего лишь 250 метров.

«Спорт Московской области» - Базовые Олимпийские виды спорта развиваемые в Московской области. О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области. Центры олимпийской подготовки Московской области.

«История спорта» - 5 причин заняться спортом. Спорт – физические упражнения с целью укрепления организма. Профессиональный. Из истории спорта. Спорт. Футбол. С кем из спорящих вы согласны? Проблема лишнего веса. Спорт и подростки. Любительский. Перечислите виды спорта, наиболее популярные среди современной молодёжи. Заполните схему:

«Популярный спорт» - Принцип британского образования: "В здоровом теле - здоровый дух". Рэгби. Рыбалка является самым популярным видом спорта в провинции. Спасибо за внимание Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Очень хорошо работает группа поддержки. История спортивного комитета великобритании. Футбол. Скачки.

«Спорт в мире» - Вы можете увидеть восхитительную панораму Большого залива, побывать в соборе Св. Мальта. Одно из самых посещаемых мест в Британии. Эдинбург. Джона и загадочных пещерах Гар Далам. Оксфорд. Можно побывать в известных во всём мире парках: Эпкот Центр и Уорлд Дисней. “The world is not enough …”. ЛОНДОН – поистине одна из красивейших столиц мира.

Виды спорта

38 презентаций о видах спорта
Урок

Физкультура

35 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по физкультуре > Виды спорта > «ДЕНЕ ШЫНЫ?ТЫРУ Ж?НЕ СПОРТ ТУРАЛЫ» ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? ЗА?Ы ЖА?А РЕДАКЦИЯ Негіздеме – ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2013 жыл?а арнал?ан за? жобалау ж?мыстарыны? жоспары (39, 40-тарма?тар)