Без темы
<<  72 года со дня освобождения г.Шахты I место в мире  >>
Сапалы білім беруге
Сапалы білім беруге
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Интерактивті оn-lain сыныбы
Картинки из презентации «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы» к уроку географии на тему «Без темы»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока географии, скачайте бесплатно презентацию «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 344 КБ.

?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы

содержание презентации «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1?аза?стан Республикасыны? “Білім 172006 2007. 17.
туралы” За?ы. 1. 18Жалпы білім беретін мектептерді?
21999 жыл?ы «Білім туралы» за? ??рылысы. 1991-2006 жылдары: 1)жергілікті
Міндеттерді шешті. Білім беруді? ?ол бюджеттен – 124 мы? орынды? 318 мектеп;
жетімділігі. Білім беруді? т?тасты?ы мен 2)республикалы? бюджеттен – 84,2 мы?
?здіксіздігі. Білім беру ?йымдары орынды? 133 мектеп салынды Барлы?ы: 209,2
нысандары мен т?рлеріні? ?р т?рлілігі. 2. мы? орынды? 451 мектеп. 18.
3Жа?а шарттар. Б?сеге ?абылетті білім 19Мектептер желісіні? ?суі. 2007-2009
беруді дамытуды? ?ажеттілігі. ?ЛЕМДЕ жылдар?а арнал?ан айма?тарды?
«Білім» ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУ. Жа?андану ?леуметтік-экономикалы? дамуыны? ?ыс?а
процестеріні? к?шеюі. 31. мерзімді жоспарында жобалы? ?уаттылы?ы -
4?Р «Білім туралы» жа?а за?ыны? 150 мы? о?ушы орынды? жалпы ??ны 140 млрд.
міндеттері. ?лемдік білім беру ке?істігіне Те?геден жо?ары сома?а 228 мектеп ??рылысы
ы?палдастыру. Педагогтік ?ызметкерді? ?арастырыл?ан. 2007 жылы апатты?
м?ртебесін к?теру. Сапалы білім беруді? жа?дайда?ы мектептер мен о?ушы орныны?
?ол жетімділігіне кепілдікті к?шейту. жеткіліксіздігі м?селелерін шешуге
Білім беруді? бас?ару ж?не ?аржыландыру м?мкіндік беретін 65 мектеп пайдалану?а
ж?йесін жетілдіру. 4. беріледі. 19.
512 жылды? білім беруді енгізу 20Мектепке дейінгі ?йымдар ??рылысы.
?амтамасыз етіледі. Білім беру ??рылымы 2007 жылы 3,5 мы? орынды? 17 мектепке
1997 жыл?ы Халы?аралы? білім сыныптамасы дейінгі ?йымдар салынады. Оны? ішінде
стандарттарыны? білім беру ба?дарламалары ауылды? жерлерде - 0,8 мы? орынды? 11
сыныптамасыны? ?лшемдеріне балаба?ша. 2007 жылды? 8 айында б?рын
с?йкестендірілді. Техникалы? ж?не к?сіптік жабыл?ан 13 мы? орынды? 137 балаба?ша
білім беруді? мазм?ны мен ??рылымы ?айта ?алпына келтірілді. 20.
?аралды. ?лемдік білім беру ке?істігіне 212005 жылы – 829 мектеп. 2007 жылы -
ы?палдастыру. 5. 1009 мектеп. 2004 жылы – 802 мектеп. 2007
6Кредиттік технология?а негізделген жылы а?ымда?ы ж?ндеуден 6724 мектеп ?тті.
жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кейінгі Жалпы білім беретін мектептерді? к?рделі
білім беруді? ?ш де?гейлі моделі ж?ндеуден ?туі. 21.
бекітіледі. Білім беруді? сапасын 22Мектептерді? материалды?-техникалы?
ба?алауды? ?лтты? ж?йесі одан ?рі дамиды. базасы. Мектептерді? п?ндік кабинеттермен
Жо?ары о?у орындарын мемлекеттік ?амтамасыз етілуі. 2005 жылдан бастап
аккредиттеу халы?аралы? ?лгіге с?йкес мектептерді? п?н кабинеттері
?о?амды?-к?сіптік аккредиттеу т?ріне It-технологиямен жабды?талады
ауысады. ?лемдік білім беру ке?істігіне республикалы? бюджет есебінен: 613 -
ы?палдастыру. 6. 3. физика кабинет 1317 - лингафонды?
7Азаматтарды ?леуметтік ?ор?ауды мультимедиялы? кабинет 2007 жылы: 353
к?шейтеді. ?аза?стан Республикасыны? лингафонды? мультимедиялы? кабинет 747
за?дарымен ?арастырыл?аннан бас?а физика кабинеті жабды?талады. Алда?ы
жа?дайларда, педагогтар?а негізгі жылдары елді? негізгі ж?не орта
ж?мысынан тыс міндеттерді ж?ктеуге тиым мектептерін It-технологиялы? п?н
салынады. Со?ыс?а ?атыс?андар?а кабинеттерімен барынша ?амтамасыз ету
те?естірілген адамдар?а ЖОО-?а т?суге жоспарлануда. 22.
квота бекітіледі. ЖОО-да о?у а?ысы толы? 23Жалпы білім беретін мектептерді
мерзімге бірден т?ленген жа?дайда, Интернетке ?осу. ?.ж. тамызында Елбасыны?
к?терілмейді. 7. ?атысуымен ?тетін Интерактивтік саба?ты?
8?ЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР: - САУЫ?ТЫРУ?А дайынды?ы ше?берінде 1000 мектеп 512
АРНАЛ?АН Ж?РДЕМА?Ы - «?ЗДІК ПЕДАГОГ» кбит/секунд жылдамды?та Интернетпен
ГРАНТЫ, - «ЖОО-ны? ?ЗДІК О?ЫТУШЫСЫ» - ?амтамасыз етіледі. ?.ж. тамызында
АУЫЛДЫ? ЖЕРЛЕРДЕ ОТЫН?А Ж?НЕ Т.Б. ?ОСЫМША Елбасыны? ?атысуымен ?тетін Интерактивтік
А?Ы Т?ЛЕУ. Педагог ?ызметкерді? м?ртебесі саба?ты? дайынды?ы ше?берінде 1000 мектеп
педагог ?ызметкерлерді? айры?ша м?ртебесін 512 кбит/секунд жылдамды?та Интернетпен
мемлекеттік мойындау. О?у ж?ктемесін ?амтамасыз етіледі. 23.
азайту: - аптасына 20-дан 18 са?ат?а дейін 24Интерактивті оn-lain сыныбы.
бастауыш мектептерде - жоо-да - Интерактивті та?та. Т?белік бекіту. Веб
ара?атынас: магистрлер мен о?ытушылар 4:1 камера. Проектор. Компьютер. ADSL Модем.
докторлар мен о?ытушылар 3:1. 8. Интернет. 24.
9Сапалы білім беруге ?ол жетімділікті 25Интерактивті оn-lain сыныбы. 2008
?амтамасыз ету. 1. Арнайы. Ересектер ?шін жылды? бюджеттік жобасында ?осымша 1000
білім. Бас?а. Мамандан?ан. мектепте it-технологиялы 4 интерактивті
Ы?палдастырыл?ан. Білім беруді? барлы? сыныпты орнату?а ?аражат ?арастырыл?ан: 1
де?гейі ?шін білім беру ба?дарламаларыны? ?мбебап оn-lain сыныбы 1 химия кабинетіне
т?рлерін ке?ейту. 9. арнал?ан оn-lain сыныбы 1 биология
10Сапалы білім беруге ?ол жетімділікті кабинетіне арнал?ан оn-lain сыныбы 1
?амтамасыз ету. Кепілді кредиттеуді? физика кабинетіне арнал?ан оn-lain сыныбы.
ж?йесін ??ру. Білім беруді ?йымдастыруды? 25.
жа?а т?рлерін енгізу. 2. Инновациялы? 26Білім беру ж?йесіні? міндеттері.
білім беру консорциумдары. Жо?ары Педагогты? к?сіби ж?мысыны? мазм?нынын
техникалы? мектептер. Инновациялы? т?бегейлі ?згерту: мектепке инновациялы?
университеттер. 10. педагогикалы? технологияларды ?олдану?а
11Бас?ару ж?йесін жетілдіру. ??ірлердегі ?абілетті ж?не дайын м??алімдер ?ажет;
білім беру басшыларын та?айындауды келісу. М??алімдерді? біліктілігін тестілеуді
Орта білім беруді? мемлекеттік ?йымдарыны? енгізу: ?аза?стан Республикасыны?
директорларын конкурсты? іріктеу. 11. за?намаларын, педагогика ж?не психолгия
12?Р «Білім туралы» за?ына ?осымша негіздерін, о?ыту ?дістемесі мен п?н
шы?ындар (16 млрд. те?ге)? Млн. тенге. 12. мазм?нын білу; 26.
13За?наманы б?з?аны ?шін жауапкершілікті 27Білім беру ж?йесіні? міндеттері:
к?шейту. Педагогикалы? ?деп нормаларын ?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерінде
б?з?аны ?шін – 10 айлы? есептік п?ндерді о?ытатын мектептер желісін ??ру.
к?рсеткішке дейін айыпп?л. Ата-аналы? Кемінде ?ш тілді ме?герген к?пм?дениетті
міндетін ат?арма?аны ?шін – 10 айлы? т?л?аны т?рбиелеу стратегиясын ?зірлеу.
есептік к?рсеткішке дейін айыпп?л. 27.
Басшыны? ?з міндетін орындамауынан білім 28Білім ж?йесіні? міндеттері. ?осымша
алушылар мен ж?мысшыларды? денсаулы?ына білім беретін орталы?тарды?, аула клубтары
келтірілген же?іл зиян ?шін – 50 айлы? мен бас?а да мектептен тыс ?йымдарды?
есептік к?рсеткішке дейін айыпп?л. 13. ?леуетін арттыру. ?осымша білім беретін
14Мамандар: педагогикалы? маманды?тар?а мектептер, балалар ж?не жас?спірімдерді?
гранттарды? б?лінуі. Жыл. Жыл. 14. шы?армашылы? ?йлері мен орталы?тар желісін
152007 жыл - 85968. 2004 жыл - 52107. одан ?рі дамыту. 28.
Мамандар: м??алімдерді? біліктілігін 29Педагогтарды? Ар-намыс кодексі мен
арттыру. 15. Антын дайындау. Білім ж?йесіні?
16Білімді ?аржыландыру. 16. міндеттері. Мектептердегі а?ша жинау,
17Мамандар: м??алімдерді? ж?не КМ ?урешілікке салу ж?не о?ушы ата-анасыны?,
о?ытушыларыны? орташа айлы? жала?ысы (1 ?о?амны? ?тініштеріне ?стірт ?арау
нормативтік ж?ктемені? есебінен)? 2004 фактілерін жою. 29.
?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы.ppt
http://900igr.net/kartinka/geografija/azastan-respublikasyny-blm-turaly-zay-61929.html
cсылка на страницу

?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы

другие презентации на тему «?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы»

«География почв России» - Типы почв южных широт. Типы почв северных широт. Основные типы почв России. Почва- зеркало природы. В.В. Докучаев.

«Город Бийск» - С чего начинался наш родной город. Бийская крепость – начало июня 1718г.. Бийская крепость в цифрах и фактах. Жизнь города. Решение задач на сложение и вычитание натуральных чисел. Мой город. Присоединение верховьев Оби к России. Крепость - город. Длина стен острога. Родной город. Цели урока.

«Учебный проект по географии» - Критерии выполнения защиты. Разработка собственного варианта решения проблемы. Актуальность проблемы. Оценка проекта. Задания проекта. Проекты учащихся. Проблема. Значение в экономике страны. Идея проекта. Негативные тенденции отрасли. Рейтинговая оценка проекта. Создание металлургического завода полного цикла.

«Президент Чувашской республики» - Статья 69 1. Президентом Чувашской Республики может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 2. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Президента Чувашской Республики на пять лет.

«Полиция США» - Важен факт предоставления и аккуратность – содержание не оценивается. Практики оценки деятельности полиции в США. Оценки на уровне страны Два исследования: Uniform Crime Reports - ежегодный отчет, который выпускает ФБР на основе агрегации данных полицейской отчетности Для отчета выбраны восемь видов наиболее серьезных преступлений Федеральный закон, по которому все полиции обязаны предоставлять ФБР статистику по восьми видам преступлений по определенной форме в обязательном порядке.

«Содружество государств» - Дезинтегрирующие факторы. Интеграционные процессы в СНГ. Организация Договора о коллективной безопасности. Рабочим языком СНГ является русский язык. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. Общая информация. Начало Истории. Цели создания союза. ГУУАМ — организация, противопоставляющая себя региональным объединениям с участием России.

Без темы

1126 презентаций
Урок

География

196 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по географии > Без темы > ?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ы