Треугольник
<<  Нового s класса 2013 Виды и формы проектов по истории и обществознанию с точки зрения развития социально значимых компетенций у старшеклассников  >>
Чи є симетрія в природі
Чи є симетрія в природі
Де шукатимемо симетрію
Де шукатимемо симетрію
Серед тварин та людей
Серед тварин та людей
Світ рослин
Світ рослин
Світ рослин
Світ рослин
Світ рослин
Світ рослин
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Майстерності конструювати за допомогою симетрії можна навчитися у
Перетворення симетрії в просторі
Перетворення симетрії в просторі
Перетворення симетрії в просторі
Перетворення симетрії в просторі
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Симетрія відносно точки та прямої
Картинки из презентации «Симетрія відносно точки та прямої» к уроку геометрии на тему «Треугольник»

Автор: c. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока геометрии, скачайте бесплатно презентацию «Симетрія відносно точки та прямої.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2932 КБ.

Симетрія відносно точки та прямої

содержание презентации «Симетрія відносно точки та прямої.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Симетрія відносно точки та прямої. 31центром симетрії кола? А. О. Х. В. 1. 4.
Тема уроку : 3. 2. А. С. D. 5. 7. В. А. В. 6.
2Симетрія-це слово грецького 32Теорема:перетворення симетрії відносно
походження, означає спів розмірність. точки є рух. Доведення У трикутниках XOY
3Симетрія-це властивість геометричної та X`OY`: кути при вершині О рівні як
фігури Ф, що характеризує певну вертикальні; OX=OX`, OY=OY`- за означенням
правильність форми Ф, незмінність її при симетрії відносно точки. З рівності
дії рухів та дзеркальних відображень. трикутників випливає рівність сторін
4Чи є симетрія в природі? XY=X`Y`. X. Y`. O. Y. X`.
5Результати попереднього опитування 6-х 33Задача 11. Якою є фігура, симетрична
класів. Чи існує симетрія в природі? відносно даної точки: а)до відрізка? б)до
6Де шукатимемо симетрію? Серед тварин, кута? в)до трикутника? (Відрізок) (кут)
птахів та риб. Серед дерев та квітів. (трикутник).
7Серед тварин та людей. Це вісь 34Симетрія відносно прямої. Точка Х`
симетрії голови людини Це вісь симетрії називається симетричною точці Х відносно
голови тварини. прямої a. а- фіксована пряма Х-довільна
8Світ рослин. В рослинах симетрію не точка ХМ- перпендикуляр до прямої а
скрізь вдалося знайти. ? ХМ=МХ`. М. a. X. X`.
9 35Запитання: де розташована точка,
10 симетрична до точки Х, якщо Х лежить на
11 прямій а ? Х. Точка, симетрична до Х, є
12 сама точка Х. А.
13Майстерності конструювати за допомогою 36Перетворення фігури F у фігуру F`, при
симетрії можна навчитися у природи. якому кожна її точка Х переходить у точку
14Перетворення симетрії в просторі. Х`, симетричну відносно даної прямої а,
Симетрія відносно площини називають ще називається перетворенням симетрії
дзеркальним відображенням.. Симетрія відносно прямої а. При цьому фігури F та
багатогранника. Її властивості є одночасно F` називаються симетричними відносно
і прості, і складні; її способи виявлення прямої а. А. F. Х. Х`. F`.
– і одноразові, і багаторазові. 37Якщо перетворення симетрії відносно
15 прямої а переводить фігуру F у себе, то ця
16 фігура називається симетричною відносно
17 прямої а, а пряма а називається віссю
18 симетрії фігури. Наприклад, прямі, на яких
19 лежать діагоналі ромба, є його осями
20Фіксована точка. Довільна точка на симетрії. X. X`. X. X`.
площині. О. Х. 38Фігури, симетричні відносно осі. 1. C.
21О. Побудуємо промінь ХО. Х. C. В. M. B. 2. С. 3. 4. O. B. D. А. D. A.
22Х`. О. Х. Точка Х` називається N. D. B. A. 7. 6. 5. C. A. O. a. A. B. A.
симетричною точці Х відносно точки О. За 9. 10. 8.
точку О на промені ОХ відкладемо точку Х` 39Перетворення симетрії відносно прямої
так , щоб ХО=ОХ`. є рух. Теорема:
23Точка А` – симетрична до точки А 40Приклади побудови трикутника,
відносно точки О. Запитання: знайти точку, симетричного до даного, відносно точки. B.
симетричну до точки О відносно точки О. B. A`. C. A. C. A. O. A`. C`. C. B`. A`.
Х`. А. О. А`. Х. Відповідь: точка О. B. C`. A. B`.
24Перетворення фігури F у фігуру F`, при 41C. B`. A`. a. C. C`. O. C`. A. B. A.
якому кожна її точка X переходить у точку B. B`. A`. C. B. A. a.
X`, симетричну відносно даної точки О, 42Побудувати трапецію, симетричну до
називається перетворенням симетрії даної відносно точки О та прямої а. В. С.
відносно точки О. X. F`. О. F. X`. D`. А`. О. В`. А. D. C`. a. C`. B. C. B`.
25Точку О називають центром симетрії, а A`. A. D. D`.
фігури F та F` - симетричними відносно 43Завдання 1. Точки А і В симетричні
точки О. Х. О. Х`. відносно прямої L. Побудувати пряму L.
26О. Х`. О. Х. X. X`. Завдання 2. Точки А і В при симетрії
27Точка А переходить в точку С, оскільки відносно прямої а переходять у точки A` та
АО=ОС. Точка В переходить в точку D, B`, AB=5. Чому дорівнює довжина A`B` ?
оскільки ВО=ОD. Точка С перейде в точку А, Відповідь:A`B`=5. В. А. L. В. А. L. А).
точка D в точку В - аналогічно. В. С. О. b).
D. А. 44А`. О. А. А. a. А`. Завдання 3.
28ВИСНОВОК: перетворення симетрії Побудувати точку А`, симетричну до точки А
відносно точки О переводить паралелограм у відносно точки О. Завдання 4. Побудувати
себе. точку А`, симетричну до точки А відносно
29Якщо перетворення симетрії відносно прямої а.
точки О переводить фігуру F у себе, то 45В. О. A`. B`. А. Завдання 5.
вона називається центрально-симетричною, а Побудувати відрізок А`B`, симетричний до
точка О називається центром симетрії. відрізка АВ відносно точки О.
30Отже, паралелограм є 46B. B`. A`. A. a. Завдання 6.
центрально-симетричною фігурою. Запитання: Побудувати відрізок A`B`, симетричний до
які ще приклади центрально-симетричних відрізка АВ відносно прямої а.
фігур ви знаєте ? 47Завдання додому: пункт 85, 86. № 19,
31Центральносиметричні фігури. 1.Вкажіть 12.
центри симетрії фігур. 2.Чому центр кола є
Симетрія відносно точки та прямої.ppt
http://900igr.net/kartinka/geometrija/simetrja-vdnosno-tochki-ta-prjamo-227664.html
cсылка на страницу

Симетрія відносно точки та прямої

другие презентации на тему «Симетрія відносно точки та прямої»

«Точки небесной сферы» - В день весеннего равноденствия 21 марта и осеннего равноденствия 23 сентября склонение Солнца ? = 0°. Поэтому экваториальные координаты используются для создания звездных карт и атласов. В день летнего солнцестояния 22 июня склонение Солнца ? = +23°27?. Движение Земли вокруг Солнца и кажущееся годичное движение Солнца по эклиптике.

«Критические точки функции» - Среди критических точек есть точки экстремума. Критические точки функции Точки экстремумов. Критические точки. Определение. Но, если f' (х0) = 0, то необязательно, что точка х0 будет точкой экстремума. Точки экстремума (повторение). Примеры. Необходимое условие экстремума.

«Колебание точки» - Геометрическая прогрессия. Малое сопротивление. Движение = свободные колебания + вынужденные колебания. 3. Примеры колебаний. Биения. Показывает во сколько раз амплитуда колебаний превосходит статическое отклонение. 4. Примеры колебаний. Жесткость пружины. Промежуточная ситуация. Общее решение = общее решение + частное решение однородного у-я неоднородного у-я.

«Расстояние от точки до прямой» - В единичном кубе A…D1 найдите расстояние от точки A до прямой A1C. В единичном кубе A…D1 найдите расстояние от точки A до прямой CB1. В единичном кубе A…D1 найдите расстояние от точки A до прямой B1C1. 4. Треугольник ABC – произвольный. В единичном кубе A…D1 найдите расстояние от точки A до прямой B1D1.

«Точка симметрии» - Почему разные организмы обладают разными видами симметрии? Примеры вышеупомянутых видов симметрии. Фигуры, имеющие более двух осей симметрии. Симметрия вращения. Кристаллы алмаза. Такая фигура обладает центральной симметрией. Фигуры, имеющие две оси симметрии. При n = 2 мы имеем осевую симметрию. . Фигуры, обладающие центральной симметрией.

«Предел функции в точке» - Для достаточно малых значений. Следовательно, функция. Функция. Отметим на. Тождественны при условии. Функции в точке. Функцию. Точке. Отличаются от предельного значения. Которую читают: «предел функции. А функции. Рациональных, иррациональных, тригонометрических выражений, то функция. Равен значению функции в.

Треугольник

42 презентации о треугольнике
Урок

Геометрия

40 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по геометрии > Треугольник > Симетрія відносно точки та прямої