Сети
<<  Ассоциация директоров по комунникациям и корпоративным медиа России Средства и методы решения анимационных задач в сети INTERNET  >>
1) Б??аралы
1) Б??аралы
Картинки из презентации «Аламтор туралы» к уроку информатики на тему «Сети»

Автор: user. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока информатики, скачайте бесплатно презентацию «Аламтор туралы.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 634 КБ.

Аламтор туралы

содержание презентации «Аламтор туралы.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Та?ырыбы: «Медиа ж?не коммуникация». 8журнал?а, видеофильмдерге,
Зерттеу с?ра?ы: «?аламторды? медиа ж?не радиоба?дарлам?а, аудиожазбалар?а
коммуникация?а ?сері». ??рманова ??ралай ж?гінетіндер 1998 жылдан 2012 жыл?а ?арай
Ерназар Хадиша. азай?ан.
2Кіріспе. ?аламтор ?зіне 3 негізгі 92) Б??аралы? а?парат ??ралдарына ?з
медианы біріктірді, олар: газет, теледидар сайтына а?парат енгізе алатын ?аламтор
ж?не радио. ?азіргі жа?а технологиялар мен ?олданушыларыны? кез-келгені конкурент
?аламторды? дамы?ан заманында д?ст?рлі бола алады. Сол ар?ылы журналистиканы
а?парат к?здеріне ?аламторды? ?андай ?сері ы?ыстырып келеді.
бар? Бар?ан сайын жиірек халы? 103) ?леуметтік желілер ар?ылы
газет-журналдарды сатып ал?аннан г?рі, ?арым-?атынас жасау адам денсауы?ына зиян.
?аламтор ар?ылы со??ы жа?алы?тармен Виртуалды ?арым-?атынастан кейін адам
танысуды тиімдірек к?реді. Б?л ?рине бетпе-бет с?йлесудегі ?абілетін жо?алтады.
газет-журналдар басып шы?арылатын Сонымен ?атар ?леуметтік желілерге деген
редакциялар?а теріс ?сер етеді. т?уелділік пайда болуы м?мкін.
3О? ?серлері. 11?орытынды. ?аламторды? медиа мен
41) ?лыбританияда?ы Microsoft коммуникация?а о? да, теріс те ?серлері
филиалыны? зерттеуі бойынша, Google News бар. Оны? д?ст?рлі б??аралы? а?парат
сия?ты жа?алы? агрегаторлары жергілікті ??ралдарын ы?ыстырып келе жат?аны да рас.
жа?алы? сайттарына деген с?ранысты? ?суіне Оны? халы??а жа?алы?тардан же?іл ?рі
септігін тигізеді. Ал б??аралы? а?парат жылдам хабардар болуына ?олайлы
??ралдарыны? к?пшілігі ?з жа?алы?тарын бол?анымен, газет, журнал, радио сия?ты
?аламтор ар?ылы халы??а жеткізуге а?парат таратушы ??ралдарды? ж?мысын
тырысады, сонды?тан б?л м?селені? то?татып, ма?ыздылы?ын жо?алтып, жабылуына
?зектілігі артып келе жатыр. алып келетінін де ескеру керек. ?аламтор
52) ?аламторды коммуникация арнасы коммуникацияда да ?лкен орын алды, тіпті
деуге де болады. ?аламтор тірі тірі коммуникация?а альтернативті жол
коммуникация?а альтернативті ?арым-?атынас р?лін ат?ара алды.
??ралы бола алды. Амстердам 12Ба?алау. Б?л та?ырып?а с?йкес
университетіндегілер жас?спірімдерді? дерекк?здерді іздеу о?ай?а со??ан жо?.
психологиясы теріс ?серін бермейтіндігін, Себебі, ?аламторды? медиа мен
керісінше ?леуметтік ?арым-?атынастарын коммуникация?а о? ?сері ж?нінде а?парат
берік ететіндігін айт?ан. аз. Біра? теріс ?сері ж?нінде а?парат
63) ?азіргі кезде баспас?здік БА? жеткілікті болды. ?ажет а?параттар?а ?ол
?здеріні? Интернет-?лгілерін тиімді жеткізуге уа?ыт жеткілікті болды. Біра?,
?олданып отыр. Ал кейбіреулері ?а?аздан ?аламтор ар?ылы алын?ан а?паратты корытып,
Желіге толы? к?шіп ал?ан – мысалы, Time презентация ретінде ??деу ?шін уа?ыт
медиатобы 2007 жылды? к?ктемінде «Life» жеткіліксіз болды. Ж?ппен ж?мыс істеген
журналыны? баспас?здік ?лгісін жауып, ?олайлы да о?ай болды, уа?ытты ?немдеді.
содан бері Интернетте ?ана жарияланып Ат?аратын ж?мысты ж?ппен б?ліп орындау
т?рады. Біра? зерттеушілерді? басым тиімді.
к?пшілігі интернетті? дамуы д?ст?рлі БА?-? 13Библиография
жойылуына алып келеді деп есептемейді. http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyani
7Теріс ?серлері. -interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yun
81) Б??аралы? а?парат ??ралдары бар?ан shestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-
сайын жиі Google-?а деген наразылы?тарын nformatsionnogo-prostranstva
білдіруде. Медиа-магнат Руперт Мердокты? http://www.towave.ru/news/issledovaniya-go
айтуы бойынша ?аламтор д?ст?рлі б??аралы? gle-news-polza-ili-vred-dlya-lokalnykh-smi
а?парат ??ралдырын ?олданыстан ы?ыстырып html
келеді. Статистикалы? м?ліметтерге http://cyberleninka.ru/article/n/mass-medi
с?йенсек компьютерден алынатын а?парат -v-internet-i-mezhtsivilizatsionnaya-kommu
к?здеріне с?йенетіндер 2005 жыл?а ?ар?анда ikatsiya
арт?ан: 2008 жылы 72% к?рсетті, ал http://www.psyho.ru/news/podrostok-i-on-la
керісінше БА?-ына: теледидар?а, газет, n-obshhenie-polza-ili-vred/.
Аламтор туралы.pptx
http://900igr.net/kartinka/informatika/alamtor-turaly-214808.html
cсылка на страницу

Аламтор туралы

другие презентации на тему «Аламтор туралы»

«Коммуникации страховщика» - Коммуникации должны быть комплексными, направленными на создание единого положительного образа страховщика, и не будут поддержаны реальным высоким качеством страхового обслуживания. Побуждающая реклама оказывает воздействие на поведение, а не на отношение страхователя. Симпатия. Основная идея формирования благоприятного общественного мнения заключается в том, что организация предлагает страховую продукцию в интересах потребителя, а не только ради извлечения прибыли.

«Интернет-коммуникации» - Мы готовы учиться и менять привычки ради доступа к актуальной и своевременной информации. Школа. Неоценима роль Интернета в формировании бизнес-сообществ. Потребитель всегда прав Интернет подкупил нас – потребителей! Коммуникации – общение, взаимодействие, обмен информацией, чем-либо. В обиходе иногда говорят «Ине?т».

«Компьютерные сети и коммуникации» - Материальные. Информационные. Internet Explorer. Аппаратно-программное обеспечение работы компьютерных сетей. Коммуникации. Компьютерные коммуникации. Аудиторные. Виды компьютерных сетей. Компьютерная коммуникационная среда. Характеристика каналов связи. Модем – устройство. Аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей.

«Коммуникации» - Что есть сегодня: Peoplenet оператор 3G. Co-brand Skype. Примеры применения. Как сделать магазин уникальным? На примере ebay. Эволюция инструментов электронной коммерции: и-магазин и виды коммуникаций. ФОРУМ-комьюнити. Внутри ветки форума: Co-brand skype – прямой контакт с нужным экспертом банка. Пример на PEOPLEnet.ua.

«Вычислительные системы сети и телекоммуникации» - 1946 год. Стивен Хорстейн 1961 год. 1982 год. Недостаток: Повышение быстродействия центральных устройств не дает общего повышения быстродействия. 1956 г. БЭСМ-6. Человек на Луне 1969 год. Персональный компьютер модели IBM PC. По сферам деятельности человека: 1950 год. Zilog Z80 – микропроцессор. По функциональным возможностям и размерам:

«Компьютерные сети» - Корпоративные компьютерные сети. Что такое топология сети? Адресация в Интернет. Унифицированный указатель ресурса URL. Интернет. Что такое браузер? Оптоволоконные компьютерные сети. Региональные компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. Коаксиальные компьютерные сети. Низкоскоростные компьютерные сети.

Сети

21 презентация о сетях
Урок

Информатика

130 тем
Картинки