Office
<<  MS Office Word Использование Microsoft Office в школе  >>
Кереш: Сезне
Кереш: Сезне
Тасма бел
Тасма бел
Тасма объектлары
Тасма объектлары
Т?ркемн
Т?ркемн
Т?ркемн
Т?ркемн
?ст?м? салынмалар п
?ст?м? салынмалар п
Кече кораллар аслыгы
Кече кораллар аслыгы
Тиз кер
Тиз кер
К?нд?лек командалар
К?нд?лек командалар
Microsoft office т
Microsoft office т
Microsoft office т
Microsoft office т
Стильл
Стильл
Формат к
Формат к
Масштаб
Масштаб
Бастыруга
Бастыруга
?йе, бастыруга
?йе, бастыруга
Гади исемлекл
Гади исемлекл
Текст керт
Текст керт
Исемлекне туктату
Исемлекне туктату
Исемлекл
Исемлекл
Исемлекл
Исемлекл
Тамгалармы,
Тамгалармы,
Тамгалармы,
Тамгалармы,
Тамгалармы,
Тамгалармы,
Чик, к
Чик, к
Бик чикл
Бик чикл
Бит чикл
Бит чикл
?леге шаблонны куллану
?леге шаблонны куллану
Картинки из презентации «Microsoft office word» к уроку информатики на тему «Office»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока информатики, скачайте бесплатно презентацию «Microsoft office word.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 1670 КБ.

Microsoft office word

содержание презентации «Microsoft office word.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Microsoft® office word ® 2007 32Со?гы документлар. Я?а. Ачу. Н?шер ит?
кулланмасы. Эшне тизл?т? Ябу. Word параметрлары. Word’тан чыгу.
2Кулланма эчт?леге. Кереш: Сезне? 33Яшерелг?н командалар. Word’ны? эше
ишетк?негез бармы? 1-нче д?рес: Тасма бел?н ничек идар? итеп була? Мондагы
бел?н танышу 2-нче д?рес : К?нд?лек барлык параметрлар – Word параметрларыны?
командалар 3-нче д?рес: Гади исемлек. ?леше. Аларны к?р? ?чен Word параметрлары
Беренче ике д?рест? ки??ш ителг?н т?йм?сен? басу зарур. Ул Microsoft Office
м?сь?л?л?р исемлеге ??м барлык д?ресл?рд? т?йм?сен? баскач чагылдырыла торган
тест сораулары бар. сайлакта урнашкан. Т?п. Со?гы документлар.
3Кереш: Сезне? ишетк?негез бармы? Я?а Я?а. Ачу. Н?шер ит? Ябу. Word
Word 2007 версиясе чыкты. Бу курста параметрлары. Word’тан чыгу.
программада эшегезне тизл?т? юллары 34К?нег?л?р. Тамгалы исемлек ?ст?гез.
к?рс?тел?ч?к. Сез профессиональ ??м матур ????т стильл?рне кулланып карагыз, аннары
документлар т?зерг? ?йр?н?ч?ксез. Алар ?зг?решл?рне к?р? ?чен масштабны
дуслар ??м коллегаларыгызны, ?лб?тт?, та? кечер?йтегез. ????т стильл?р ?ыелмасын
калдырачак. ?зг?ртегез. Формат к?черм?сен кулланып
4Курс максатлары. Word бел?н эшне бик карагыз. Бит макетын кулланып, битк?
?и?ел?йт? торган я?а м?мкинлек – Тасма ?зг?рт?л?р кертегез. Т?рле ысуллар
бел?н эш ит?. Документ т?з?д? и? еш, кулланып, бастыруны башкарыгыз.
гад?ти командаларны табу. 35Тест 2, 1-нче сорау. Тамгалы
5Беренче д?рес. Тасма бел?н танышу. исемлекл?рне ясау ?чен кайсы салынманы?
6Тасма бел?н танышу. Word 2007-не кайсы т?ркемен кулланырга кир?к? (Бер ген?
ачкач, сез и? беренче итеп Тасманы ?авапны сайлагыз.). Бит макеты
к?р?ч?ксез. Ул Word’ны? ?ске ?лешенд?ге салынмасыны? Параграф т?ркемен. Т?п
?лк?. Тасмада и? еш кулланылган командалар салынмасыны? Параграф т?ркемен. ?ст??
урнаштырыла, шу?а к?р? гел кулланылып салынмасыны? Тамгалар т?ркемен. ?ст??
торган командаларны эзл??г? артык к?п салынмасыны? Текст т?ркемен.
вакыт китм?яч?к. Бу я?а м?мкинлек эшегезне 36Тест 2, 1-нче сорау: ?авап. Т?п
тизл?тер ??м ?и?ел?йтер. Т?п. Paste. салынмасыны? Параграф т?ркемен. Ул тамгалы
Шрифт. Параграф. исемлекне ачу урыны. Ки??ш: Тамгалы
7Тасма гад?ти гам?лл?р ?чен кулланыла. исемлекне Кече кораллар аслыгы ярд?менд?
Барлык гад?ти гам?лл?р д? бер урында д? ачып була. Эшне тиз?йт?
урнашканга, Тасма эшне к?пк? ?и?ел?йт?. 37Тест 2, 2-нче сорау. Word’ны? я?а
М?с?л?н, Т?п салынмасындагы командаларны версиясенд? бастыру параметрларын ничек
кулланып, текстны кис? ??м ?ст??; Стиль сайларга? (Бер ген? ?авапны сайлагыз.).
?лк?сенд? - текст форматлавын ?зг?рт?; Бит Тасмадагы Бастыру т?йм?сен? чирттерерг?.
макеты салынмасында ис? - фон т?сен Тиз кер?ле кораллар аслыгында Бастыру
?зг?рт? м?мкин. Т?п. Paste. Шрифт. т?йм?сен? чирттерерг?. Microsoft Office
Параграф. т?йм?сен кулланырга. Беренче яки икенче
8Тасма объектлары. Тасманы? ?ч ?лешен ?авап.
ист? калдыру аны? эшен ?и?елр?к а?ларга 38Тест 2, 2-нче сорау: ?авап. Microsoft
м?мкинлек бир?ч?к. Бу ?ч ?леш: салынмалар, office т?йм?сен кулланырга. Биред? сез
т?ркемн?р ??м командалар. Салынмалар: Бастыруны карап алу командасын да куллана
Тасмада ?иде т?п салынма бар. ??рберсе аласыз.
эшне? бер ?лк?сен белдер?. Т?ркемн?р: ??р 39Тест 2, 3-нче сорау. Масштаб кайсы
салынмада б?йл?нешле объектларны ?ыйган почмакта урнашкан? (Бер ген? ?авапны
т?ркемн?р бар. Командалар: Команда – ул сайлагыз.). ?ске у?. ?ске сул. Аскы сул.
т?йм?, сайлак яки м?гъл?мат кертеп булган Аскы у?. Эшне тизл?т?
кыр. Т?п. Шрифт. Параграф. 40Тест 2, 3-нче сорау: ?авап. Аскы у?
9Т?ркемн?рд?ге Диалог т?р?зе почмакта. Аскы у? почмакта зурайту ??м
кабызучылары. Кайбер т?ркемн?рне? аскы у? кечер?йт? идар?тл?ре урнашкан. Масштаб
почмагында кечкен? диагональ уклар бар . идар?тл?рен к?р? ?чен К?ренеш сайлагын да
Алар Диалог т?р?зе кабызучылары дип атала. кулланып була.
Т?ркемг? б?йле башка параметрларны карау 41?ченче д?рес. Гади исемлекл?р.
?чен, ?леге укларга чирттерегез. Шуннан 42Гади исемлекл?р. Исемлекл?р - барлык
со? Word’ны? элекке версиял?ренн?н сезг? документларны? да бик м??им ?леше: ул,
инде таныш булган диалог т?р?зе яки м?с?л?н, кыскача эчт?лек ?чен д?,
м?сь?л?л?р ?лк?се к?рс?тел?ч?к. Параграф. исемлект? санау ?чен д? кир?к. Санлы
Шрифт. Т?п. Шрифт. Тамгалар аралары. исемлекл?р м?гълумат т?ртибен к?рс?т? ?чен
Шрифт. и? кулай. Т?ртип кир?к булмаса, тамгалы
10?ст?м? салынмалар п?йда булу. Кайбер исемлек кулайрак булырга м?мкин.
салынмалар кир?к булганда гына Исемлекл?р бер д?р???ле булырга м?мкин:
чагылдырыла. М?с?л?н, сез р?семне мондыйларда барлык объектлар бер д?р???д?
?ст?дегез ди ??м аны? бел?н башка гам?лл?р ??м чигенешл?рсез урнаша. К?п д?р???ле
башкарасыгыз кил?: ?йтик, кис? яки исемлек исемлек эченд? исемлек булуын
текстны? р?сем тир?ли урнашу р?вешен белдер?. Меркурий Венера ?ир Марс.
?зг?рт?. Бу командаларны кайдан табып Меркурий Венера ?ир Марс. Меркурий Венера
була? Р?сем кораллары. Формат. Р?сем ?ир Ай Марс Фобос Деймос.
фигуралары. Р?сем чиге. Р?сем эффектлары. 43Текст керт? вакытында исемлекл?р т?з?
Р?сем стильл?ре. Исемлекне башлау ?чен бернич? ысул бар,
11?ст?м? салынмалар п?йда булу. Кайбер л?кин и? еш кулланылганы – исемлекне текст
салынмалар кир?к булганда гына керт? вакытында т?з?. Сезг? тамгаланган
чагылдырыла. Эзл?п газапланмагыз. исемлек кир?к булса, йолдызчык (*)
Т?б?нд?гене ген? эшл?рг? кир?к: Р?семне символын кертеп, буш ара калдырыгыз.
тамгалагыз. Р?сем кораллары килеп чыга. Йолдыз тамгага ?йл?н? ??м исемлек т?зел?.
Формат салынмасына чирттерегез. Р?сем Исемлект? текстны кертк?ч, ENTER т?йм?сен?
стильл?ре кебек р?сем бел?н эшл??не? басыгыз ??м кил?се юлда я?а тамга килеп
?ст?м? командалары килеп чыга. Р?сем чыгачак. Нокта. Нокта. A. Буш ара.
кораллары. Формат. Р?сем фигуралары. Р?сем Меркурий Венера ?ир Марс. Меркурий Венера
чиге. Р?сем эффектлары. Р?сем стильл?ре. ?ир Марс. Меркурий Венера ?ир Марс.
12Кече кораллар аслыгы. Кайбер 44Текст керт? вакытында исемлекл?р т?з?
командалар шул кад?р кир?кле, алар гел кул Исемлекне башлау ?чен бернич? ысул бар,
астында булырга тиеш. М?с?л?н, текстны л?кин и? еш кулланылганы – исемлекне текст
форматларга кир?к, л?кин сез Бит макеты керт? вакытында т?з?. Санлы исемлекне т?з?
салынмасында эшлисез. Форматлау ?чен берле санын кертеп, нокта куегыз
параметрларын к?р? ?чен Т?п салынмасына да (1.), артыннан буш ара калдырыгыз. Бу -
чирттерерг? м?мкин, л?кин аны? ?и?елр?к Word 2007 программасында я?алык; элекке
ысулы да бар. Бит макеты. A23B. версиял?рд? исемлек башлансын ?чен ENTER
13Кече кораллар аслыгы. Кайбер т?йм?сен? басу кир?к иде. Нокта. Нокта. A.
командалар шул кад?р кир?кле, алар гел кул Буш ара. Меркурий Венера ?ир Марс.
астында булырга тиеш. Йомры бел?н текстны Меркурий Венера ?ир Марс. Меркурий Венера
тамгалагыз. Аннары к?рс?ткечне сайланган ?ир Марс.
текст ?стен? китерегез. ?т? к?ренм?ле Кече 45Текст керт? вакытында исемлекл?р т?з?
кораллар аслыгы чагылдырылачак. Исемлекне башлау ?чен бернич? ысул бар,
К?рс?ткечне а?а китерс?гез, ул тулысынча л?кин и? еш кулланылганы – исемлекне текст
к?рен?ч?к ??м анда форматлау параметрларын керт? вакытында т?з?. Х?рефле исемлекл?р
?зг?ртерг? м?мкин булачак. Бит макеты. санлы исемлекл?рне? бер варианты гына
A23B. булганга, аны т?з? ?чен х?рефне кертеп,
14Тиз кер?ле кораллар аслыгы. Тиз кер?ле нокта куегыз, ??м буш ара калдырыгыз.
кораллар аслыгы - ул Тасмадан ?ст?р?к ??м Нокта. Нокта. A. Буш ара. Меркурий Венера
сулдарак урнашкан бер аслык. Анда гел ?ир Марс. Меркурий Венера ?ир Марс.
кулланылган командалар урнаштырылган: Меркурий Венера ?ир Марс.
Саклау, Баш тарту ??м Кабатлау. Р?семд? 46Исемлекне туктату. Исемлект? со?гы
Тиз кер?ле кораллар аслыгына еш пункт кертелг?ч, исемлекне ничек
кулланылган командаларны ?ст?? юлы туктатырга? Р?семд? и? ?йб?т ысуллар
к?рс?телг?н. Бу очракта алар ??рвакыт кул к?рс?телг?н. Исемлекне туктатуны? и? ?и?ел
астында булачак. Командаларны Тиз кер?ле юлы - р?семд? сулда к?рс?телг?нч?, ENTER
кораллар аслыгыннан бетереп т? була. Т?п. т?йм?сен? ике тапкыр басу. Башка ысул
Тиз кер? аслыгына ?ст?? Тиз кер? корал кир?к булса, м?с?л?н, ?ст?ге тамга яки
аслыгын к?йл??… Тиз кер? аслыгын Тасма текст чигенешенд? текст керт?сегез килс?,
астында к?рс?т? Тасманы ?ыю. BACKSPACE т?йм?сен? басыгыз. Меркурий
15К?нег?л?р. Тасманы кулланып карагыз. Венера ?ир Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун.
?ст?м? салынмаларны чагылдырыгыз ??м, Меркурий Венера ?ир Марс Юпитер Сатурн
р?сем ?ст?п, Р?сем кораллары бел?н эшл?п Уран Нептун. Enter. Backspace.
карагыз. Кече кораллар аслыгы бел?н эшл?п 47Исемлекл?рд? абзацлар бел?н эш ит?;
карагыз. Тиз кер?ле кораллар аслыгы бел?н исемлекл?рне ?ст?? М?с?л?н, сез санлы яки
эшл?п карагыз. Т?ркем ??м командаларны тамгалы исемлек т?зисез, ??м сезг? кайбер
яшерегез. пунктларга икенчел абзацлар ?ст?рг?
16Тест 1, 1-нче сорау. Word 2007-д? бу телисез, ди. (Р?семд? к?рс?телг?н.). Бу
т?йм?г? бассагыз, н?рс? була? (Бер ген? очракта бернич? ысул кулланырга м?мкин.
?авапны сайлагыз.). Документ ?чен урын Кир?клесен сайлау документыгызны?
к?бр?к булсын дип, Тасма вакытлыча хал?тенн?н ??м ш?хси сайлавыгыздан тора.
яшерел?. Текстны? шрифт ?лч?ме зурая. Исемлекк? керм?г?н абзацлар.
?ст?м? параметрлар к?рс?тел?. Тиз кер?ле 48Исемлекл?рд? абзацлар бел?н эш ит?;
кораллар аслыгына команда ?ст?л?. исемлекл?рне ?ст?? М?с?л?н, сез санлы яки
17Тест 1, 1-нче сорау: ?авап. ?ст?м? тамгалы исемлек т?зисез, ??м сезг? кайбер
параметрлар к?рс?тел?. Гад?тт? диалог пунктларга икенчел абзацлар ?ст?рг?
т?р?зе ачыла. Ул Word’ны? элекке телисез, ди. (Р?семд? к?рс?телг?н.). ENTER
версиял?рен? охшаш булырга м?мкин. урынына SHIFT+ENTER т?йм?л?рен? баскач,
18Тест 1, 2-нче сорау. Тиз кер?ле икенчел абзацлар т?зел?. Икенчел абзацтан
кораллар аслыгы кайда урнашкан ??м аны со? исемлекне д?вам ит? ?чен, кил?се санны
кайчан кулланалар? (Бер ген? ?авапны кертегез ??м нокта куегыз. Бу гам?л
сайлагыз.). Ул экранны? ?ске сул ?лешенд?, исемлекне автомат р?вешт? д?вам иттер?ч?к.
??м аны еш кир?к булган командаларны Unlisted paragraphs. Исемлекк? керм?г?н
урнаштыру ?чен кулланалар. Ул текст абзацлар.
?стенд? урнашкан ??м аны форматлауны 49Тамгалармы, ?лл? саннармы? Ялгыш
?зг?ртерг? кир?к булганда кулланалар. Ул типтагы исемлек т?зедегезме? Тамгалар
экранны? ?ске сул ?лешенд?, ??м аны куеп, х?зер саннар ?йб?тр?к булыр дип
документка тиз кер? ?чен кулланалар. Ул уйлыйсызмы? Кайгырмагыз, берсенн?н
Т?п салынмасында урнашкан ??м аны я?а икенчесен? к?ч? бик ?и?ел. |. Исемлекне?
документны ачу ?чен кулланалар. бер?р урынына чирттерегез ??м Тасмада
19Тест 1, 2-нче сорау: ?авап. Ул Маркерлар яки Т?ртибе т?йм?сен?
экранны? ?ске сул ?лешенд?, ??м аны еш чирттерегез. Меркурий Венера. Т?п.
кир?к булган командаларны урнаштыру ?чен Параграф. Шрифт.
кулланалар. Ул Саклау, Баш тарту ??м 50Тамгалармы, ?лл? саннармы? ?леге
Кабатлау т?йм?л?ре булган кечкен? аслык. т?йм?л?рне я?а исемлекл?р т?з? ?чен д?
Еш кулланылган командаларны ?ст?? ?чен, кулланырга м?мкин. |. Т?йм?г? басып,
командага у? т?йм? бел?н чирттерерг? ??м исемлекне? беренче пунктын керт? башлагыз,
Тиз кер?ле кораллар аслыгына ?ст?? диг?нне яки инде кертелг?н текстны сайлап,
сайларга кир?к. Маркерлар яки Т?ртибе т?йм?сен? басып, ??р
20Тест 1, 3-нче сорау. Кече кораллар абзацны исемлекк? ?йл?ндерегез. Меркурий
аслыгы т?б?нд?гел?рд?н кайсы гам?л Венера. Т?п. Параграф. Шрифт.
башкарылса п?йда була. (Бер ген? ?авапны 51Тест 3, 1-нче сорау. Бер д?р???ле
сайларга.). Тасмадагы актив салынмага ике исемлек н?рс? ул? Аерым пунктларында
тапкыр чирттер?. Текстны тамгалау. Текстны икенчел пунктлар булмаган исемлек. Бер
тамгалап, ?стен? к?рс?ткечне китер?. чигенешт? булган тамгалар яки саннар
Саналганнарны? тел?с? кайсысы. исемлеге. Бер пункттан торган исемлек.
21Тест 1, 3-нче сорау: ?авап. Текстны Тамгаларны т?гел, ? саннарны гына
тамгалап, ?стен? к?рс?ткечне китер?. кулланган исемлек.
Тамгаланган текстка у? т?йм? бел?н 52Тест 3, 1-нче сорау: ?авап. Аерым
чирттерс?гез, ул шулай ук п?йда була. пунктларында икенчел пунктлар булмаган
22Икенче д?рес. К?нд?лек командалар. исемлек. Бер д?р???ле исемлект? исемлек
23К?нд?лек командалар. Word 2007 – я?а эченд? исемлек була алмый!
??м искиткеч ?айлы. Л?кин эшлисе эшл?р д? 53Тест 3, 2-нче сорау. Тамга буларак
бар. Бу д?рес и? еш кулланылган кара ноктаны кулланган тамгалы исемлекне
командаларны? урынын табырга ?йр?т?ч?к. автомат р?вешт? т?з? ?чен нинди текст
М?с?л?н, документны ничек т?зерг?? керт? зарур? (Бер ген? ?авапны сайлагыз.).
Исемлекл?р, стильл?р, язуны тикшер? кайда? 1. ??м буш ара @ ??м буш ара a. ??м буш
Ничек бастырырга? ?леге д?рест? ара * ??м буш ара.
программаны? я?а дизайны командаларны н?къ 54Тест 3, 2-нче сорау: ?авап. * ??м буш
кир?кле урынга урнаштыруы к?рс?тел?ч?к. ара. Йолдызчык бел?н буш араны кертк?ч ?к,
24Microsoft office т?йм?сенн?н башлагыз. я?а тамгалы исемлек т?зел?.
Microsoft office т?йм?се х?зер word’та 55Тест 3, 3-нче сорау. Текст чигенеше
эшне башлау урыны. А?а баскач, документны ?ст?ге текст чигенешен? тигез булсын ?чен
т?з?, ачу яки ябу ?чен сайлак килеп чыга. н?рс? эшл?рг? кир?к? (Бер ген? ?авапны
Со?гы документлар. Т?п. Я?а. Ачу. Н?шер сайлагыз.). Исемлекне бетерерг? ??м
ит? Ябу. Word параметрлары. Word’тан чыгу. линейкадагы чигенешл?рне кулланып я?а
25Стильл?р кайда? Сезг? калын ??м курсив абзацны? башын тигезл?рг?. Я?а исемлек
кебек форматлау м?мкинлекл?ре аз тоеламы? пунктын ?ст?п, тамганы бетерер ?чен
Форматлауда к?члер?к кораллар кир?кме? Я?а BACKSPACE т?йм?сен? чирттерерг?. Я?а
Word’ны? стильл?р к?йл?нешен ?йр?негез. исемлек пунктын ?ст?п, ике тапкыр
Сез инде к?йл?нг?н ????т стильне яки BACKSPACE т?йм?сен? басырга. Я?а исемлек
?зегез т?зег?н стильне куллана аласыз. ¶ пунктын ?ст?п, я?адан ENTER т?йм?сен?
Буш ара… 2-нче башлам. ¶ Гад?ти. 1-нче басырга.
башлам. Стильл?р. 56Тест 3, 3-нче сорау: ?авап. Я?а
26Стильл?р кайда? Стильл?р бел?н Т?п исемлек пунктын ?ст?п, тамганы бетерер
салынмасындагы Стильл?р т?ркеменд? эшл?п ?чен BACKSPACE т?йм?сен? чирттерерг?. Бу -
була. Р?семд? кир?кле стильл?рне ачу юлы абзацны? чигенешен тигезл?? ?чен и? ?и?ел
к?рс?телг?н. ????т стильл?р инде юл.
к?йл?нг?н, профессиональ к?ренешле, алар 57Д?ртенче д?рес. Чик, к?л?г? яки тутыру
тиз ??м ?и?ел кулланыла ала. Word’ны? шушы эффектын ?ст??
версиясенд? алар я?ача чагылыш алдылар. 58Чик, к?л?г? яки тутыру эффектын ?ст??
Тагын бернич? ?зер ????т стильне к?р? ?чен Чик, к?л?г? яки тутыру эффекты котлау
бу т?йм?г? чирттерегез. Стильл?р ?лк?сен открыткалары ?чен ген? кулланылмый.
ачу ?чен диалог т?р?зен кабызучыга Word’та текстны, таблица ??м шакмакларны,
чирттерегез. ¶ Буш ара… 2-нче башлам. ¶ график объектларны ??м б?тен битл?рне
Гад?ти. 1-нче башлам. Стильл?р. т?рлеч? аерып к?рс?т? ?чен т?рле
27Формат к?черм?се. Башка тиз форматлау м?мкинлекл?р бар. ?леге д?рест? с?з ?зер
командасы – ?рн?кк? карата форматла?. Ул ??м ?зг?ртел? торган параметрлар ??м
Т?п салынмасындагы Алмашу буферы аларны ?ст?? юллары турында барачак.
т?ркеменд?. Сез Формат к?черм?се бел?н ?ле Биз?кле бит чиге ??м градиентлы тутыру
таныш булмасагыз, ул - форматлауны эффекты булган график объект.
текстны? бер ?лешенн?н башка ?лешк? 59Бик чикл?ре. Сез докукментны? тел?с?
к?черм?л?? юлы. Формат к?черм?сен куллану кайсы ?лешен? тулы яки ?лешч? чикл?р ?сти
?чен, к?рс?ткечне форматы к?черм?л?н?ч?к аласыз. Word к?пт?рле бит чикл?рен т?къдим
текстка китерегез ??м аннары ?рн?кк? ит?: бизнес стиленд?гед?н алып, биз?к
карата форматла? т?йм?сен? чирттерегез. буларак кулланылган чикк? кад?р. График
Т?п. Алмашу буферы. Шрифт. Абзац. бит чиге булган документ.
28Масштаб. Бер?р н?рс? ?ст?г?ч, 60Бит чикл?ре. Сайлау м?мкинлеге бар:
детальл?рне зурайтырга кир?к булырга Гомуми чик тибы гад?тид?н алып к?л?г?ле,
м?мкин. Шу?а к?р? сезг? зурайту идар?те ?ч ?лч?мле, яис? ?зегез к?йл?г?н
кайда ик?нен белерг? кир?к. Аскы у? р?вешт?гег? кад?р була ала. Сызыкны?
почмакка карагыз. Кечер?йтеп карау ?чен, стиле, т?се ??м калынлыгы к?йл?н?.
шуышманы сулга, зурайтып карау ?чен – у?га Документ р?сми булмаса ??м бер?р т?рле
шудырыгыз. вакыйгага яки б?йр?мг? б?йл?нг?н булса,
29Бастыруга ?зерме? Сез документны бер?р с?нгатьч? стиль кулланып була.
бастырырга ?зер. ?лл? юкмы? Башта Чикл?р ??м буяу салу. Бит макеты.
битл?рне? бастырылачак к?ренешен тикшер? Рамкалар. Бит Чикл?ре. Буяу салу. К?йл??:
бик файдалы. Барлык кир?кле ?йберл?р Бит Стиль: Алдан карап чыгу. Т?с. Ки?лек.
макеты салынмасында. Бит к?йл?? т?ркеменд? Куллану: Р?сем. Параметрлар… Хуп. Баш
?лч?м (8.5 x 11, A4 ??м башкалар), Юн?леш тарту.
(китапча ??м альбомча), ??м Ярашулар бар. 61Текст ?чен чикл?р ??м к?л?г? Текстны?
Бит макеты. Чигенеш. яки р?семн?рне? аерым ?лешл?рен чикл?р
30?йе, бастыруга ?зер. Бастырырга ?зер эчен? алып була. Бу аерып к?рс?т? ?чен
булгач, Microsoft Office т?йм?сен? эшл?н?. Чикл?р ??м буяу салу диалог
басыгыз. Бастыру командасына чирттерс?гез, т?р?зен Т?п салынмасындагы Параграф
Бастыру диалог т?р?зе килеп чыгачак. т?йм?сен? басып ача аласыз. Чикл?р ??м
Моннан тыш, Бастыру командасыны? у? буяу салу. Бит макеты. Рамкалар. Бит
ягындагы укка к?рс?теп, ?ст?м? Чикл?ре. Буяу салу. К?йл??: Стиль: Алдан
параметрларны да ачып була. Онытмагыз, карап чыгу. Т?с. Ки?лек. Куллану: Р?сем.
х?зер сезне? башка м?мкинлекл?регез д? Параметрлар… Хуп. Баш тарту.
бар: Т?п. Документны карап алу ??м 62Тест 4, 1-нче сорау. Битк? чик
бастыру. Я?а. Бастыру. Бастыру алдыннан ?ст??не? и? ?и?ел юлы нинди? (Бер ген?
басакны, к?черм?л?р санын ??м башка ?авапны сайлагыз.). Бит тир?сенд? чик
бастыру параметрларын сайлау. Ачу. Тиз ясау. Бит макеты салынмасыны? Бит фоны
бастыру. Саклау. Килешенг?нч? кулланылучы т?ркеменд? Бит чикл?ре т?йм?сен? басу. Бит
басакка документны ?зг?рт?л?рсез ?иб?р?. тир?сенд? таблица ясау.
Саклау р?веше… Бастыруны карап алу. 63Тест 4, 1-нче сорау: ?авап. Бит макеты
Бастыру алдыннан битл?рне карап чыгып, салынмасыны? Бит фоны т?ркеменд? Бит
?зг?рт?л?р керт?. Бастыру… чикл?ре т?йм?сен? басу. Шулай ук Т?п
31?йе, бастыруга ?зер. Бастырырга ?зер салынмасында Параграф т?ркемене? Чикл?р
булгач, Microsoft Office т?йм?сен? т?йм?сен? басып була.
басыгыз. Бастыру Тиз бастыру Бастыруны 64Тест 4, 2-нче сорау. Бит чиге буларак
карап алу. Онытмагыз, х?зер сезне? башка н?рс? кулланылырга м?мкин? (Бер ген?
м?мкинлекл?р д? бар: Т?п. Документы алдан ?авапны сайлагыз.). Т?рле типтагы чикл?р,
карай ??м бастыру. Я?а. Бастыру. Бастыру м?с?л?н, ?ч ?лч?мле ??м к?л?г?ле.
алдыннан басакны, к?черм?л?р санын ??м Сызыкларны? к?йл??ле стильл?ре, т?се ??м
башка бастыру параметрларын сайлау. Ачу. ки?леге. Графикалы чикл?р. Югарыдагыларны?
Тиз бастыру. Саклау. Килешенг?нч? барысы да.
кулланылучы басакка документны 65Тест 4, 2-нче сорау: ?авап.
?зг?рт?л?рсез ?иб?р?. Саклау р?веше… Югарыдагыларны? барысы да. Сез башка чик
Бастыруны карап алу. Бастыру алдыннан типларын, сызык стильл?рен, т?сл?рен ??м
битл?рне карап чыгып, ?зг?рт?л?р керт?. ки?леген сайлый аласыз. Шулай ук махсус
Бастыру… вакыйгалар ?чен графикалы чик к?йл?п була.
32Яшерелг?н командалар. Word’ны? барлык 66?леге шаблонны куллану. ?леге шаблон
к?нд?лек функциял?ре Тасмада урнашкан. турында тулы м?гъл?мат ?чен иск?рм?л?р
Аларны табу ?и?ел. ? документ т?з?г? ?лк?сен яки тулы иск?рм?л?р битен карагыз
карамаган, л?кин word эше бел?н идар? (К?ренеш салынмасы).
ит?че яшерелг?н параметрлар кайда? Т?п.
Microsoft office word.pptx
http://900igr.net/kartinka/informatika/microsoft-office-word-140559.html
cсылка на страницу

Microsoft office word

другие презентации на тему «Microsoft office word»

«Microsoft Word 2007» - В меню выберите команду Свернуть ленту. Кнопка "Office" расположена в левом верхнем углу окна. Интерфейс Microsoft Word 2007 Вкладки. Общая характеристика текстового процессора. По умолчанию открывается только 7 встроенных вкладок. Нажмите кнопку Настройка панели быстрого доступа. Встроенные вкладки ленты.

«Office приложения» - StarOffice KOffice GNOME Office Siag Office Andrew Office. Взаимодействие Office-a. Окно приложения (упр). Свойства программ. Сохранение документа 2. Разные принтеры (черновой – чистовой) Файл ? печать. Печать. Цель семинара. Печать в PDF. 3 - Текст. Свободные offices. Сохранение документа. Крупные значки Мелкие значки Список Таблица Свойства Просмотр.

«Формулы в Microsoft Word» - Запуск редактора формул (Microsoft Equation). Вопросы. Развитие познавательных интересов, навыков работы на компьютере. Плавающее меню редактора математических формул. Каково назначение редактора формул? Редактор формул в Microsoft Word. Задание. Раздаточный материал. Цели урока: Панель инструментов "Формула".

«Microsoft Office 2007» - “Which of the following best describes your organization’s timeline for implementing or upgrading to Microsoft Office SharePoint Server?”. Aggressive adoption of MOSS 2007 by enterprises changes the ECM landscape by introducing content services for the masses. ECM needs tops the list of MOSS adoption drivers . . .

«Microsoft Word 2003» - Microsoft Word 2003. Текстовий редактор. Команда Сервіс? Правопис. Які операції можна виконувати у даному Меню? Які операції можна виконувати з абзацами? Який вид Меню використовується? Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому переважає… Платон. Повторно набирати прізвища? Вирівнювання Міжрядковий інтервал Інтервали до і після абзацу Відступ першого рядка.

«Программа Microsoft Office 2007» - Microsoft PowerPoint. Microsoft Word. Microsoft Access. Структура офисного приложения. Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access. Microsoft Excel. Microsoft Office 2007. Microsoft Access —приложение для управления базами данных.

Office

25 презентаций о Office
Урок

Информатика

130 тем
Картинки