Слайды
<<  Слайд-лекция Заголовок слайда  >>
Слайд-лекция
Слайд-лекция
1 текемет – ою-
1 текемет – ою-
2 ?лтты
2 ?лтты
3 « алтыба
3 « алтыба
4 «асы
4 «асы
5 бесікке салу д
5 бесікке салу д
5 бесікке салу д
5 бесікке салу д
6 т?сау кесер салты
6 т?сау кесер салты
6 т?сау кесер салты
6 т?сау кесер салты
7 ?ыран
7 ?ыран
7 ?ыран
7 ?ыран
8 баптал
8 баптал
8 баптал
8 баптал
9 ?аза
9 ?аза
9 ?аза
9 ?аза
10 жетіген –
10 жетіген –
10 жетіген –
10 жетіген –
Картинки из презентации «Слайд-лекция» к уроку информатики на тему «Слайды»

Автор: Admin. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока информатики, скачайте бесплатно презентацию «Слайд-лекция.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 3797 КБ.

Слайд-лекция

содержание презентации «Слайд-лекция.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Слайд-лекция. Та?ырыбы: «?лтты? 8с?рінбе, Шы?-??з?а шы??анша б?гілме,
??ндылы?тарды? ерекшелігі» П?ні: ?аза? Болаттай ?абыр?а? ?атайсын, От ?ш?ын
тілі Барлы? маманды?ты? студенттеріне ойнасын т?рі?де. ?за? боп иншалла, ?мірі?,
арнал?ан. ?ара?анды мемлекеттік техникалы? Тасысын шатты?тан к??ілі?.
университеті. ?р т???ыш президентіні? 97 ?ыран ??сты? а? аулауы. Іле-Алатау
білім ордасы. ?аза? тілі ж?не м?дениеті ?лтты? саяба?ы аума?ында Орта Азияда?ы
кафедрасы. Авторы: О?ытушы ?.?. Н?ржанова. жойылып бара жат?ан жабайы ??старды
?ара?анды 2012. ?сіруді? жал?ыз ?ана кешені орналас?ан.
2Слайд-лекцияны? жоспары: 1. Текемет – Б?л жерде с???ар, б?ркіт, ?ыран ??старын
с?ндік-?олданбалы ?нер туындысы; 2. ?лтты? ?сіріп а? аулау?а ?йретеді. Б?рын?ы
ойындарды? пайдасы; 3. «Алтыба?ан» ойыны; заманнан бастап с???ар ?аза? хал?ыны? а?
4. Асы?» ойыны; 5. Бесікке салу д?ст?рі; аулау ??сы ретінде ?олданыл?ан. Жырт?ыш
6. Т?сау кесе салты; 7. ?ыран ??сты? а? ??сты? ?анаты ?алы?та?ан кезде 2м-ге дейін
аулауы; 8. Баптал?ан ешкі с?ті – жетеді. ?сіру кешенінде сонымен ?атар
аллегрия?а ?арсы ем; 9. ?аза? тазысы ?аза?ты? ата?ты а?шы итін Тазыны к?руге
жойылып барады; 10. Жетіген – ?аза?ты? болады.
?лтты? аспабы. 108 баптал?ан ешкі с?ті – аллегрия?а
31 текемет – ою-?рнек басыл?ан кілемні? ?арсы ем. Ешкі с?ті – диеталы? азы?, тез
т?рі. Текемет – с?ндік-?олданбалы ?нер ?ортылады. Ол ана с?тіне ??сас келеді.
туындысы, бетіне т?рлі т?сті ою-?рнек Біра? кемшіліктері де бар. Мысалы, ешкі
басыл?ан киіз ?й жи?азы. Текеметті? туу с?тінде д?румендер мен темір аз болады,
тарихы мен оны жасау технологиясы ?аза?ты? есесіне минералдар мен май?а бай келеді.
ерте д?уірдегі (бізді? заманымыздан б?рын ?азіргі уа?ытта баптал?ан ешкіні? с?тін
6 – 5 ?асырлар) ?мір-т?рмысынан тамыр д?рігерлер аллегрия?а ?арсы емге ?олдану?а
тартады. болады деген.
42 ?лтты? ойындарды? пайдасы. Ойын – 119 ?аза? тазысы жойылып барады.
баланы? білім-білік да?дысын Этнограф ?рі жазушы Н?ржан М?рат?лі: -
?алыптастыратын т?рбие ??ралы. Ойын – ?аза?ты? тазысы ?зіні? тектілігімен,
баланы? ойлау ?абілетін арттыратын ?зіні? тазалы?ымен, ?зіні? а?ылдылы?ымен
іс-?рекет. ?лтты? м?раны? бай ?азынасы – ерекшеленген. Таби?атынан негізі тазы иті
халы?ты? ?лтты? ойындар. Жалпы ойынны? ?те ?я? ж?нді, суы??а, ысты??а шыдамайды.
?андай т?рі болмасын, атадан бала?а, Б?л итті б?рын султандар мен серілер ?з
?рпа?тан-?рпа??а ауысып отырады. Халы? ?йлерінде ба?ып ?сірген. Тазы иті ?зіні?
ойындары ?мірлік ?ажеттіліктен туады да, орнында, тыныш жата беретін бол?ан,?ры
психологиялы? жа?ынан денсаулы? са?тау?а болма?ан, б?л итке арнайы тама?
негізделеді. Тап?ыр да ал?ыр, шымыр да ?зірлейтін. Б?л ит сонымен ?атар, жаман
епті, ?айратты да ?ажырлы бала ?сіруді пи?ылмен келген адамды ?йден ?уып шы?атын,
армандамайтын отбасы жо?. Демек ойынны? осылай тазы иті иесін, оны? от басын
?зі бала ?шін білікті?, т?лімні? ?айнар ?ор?ап ж?рген.
к?зі болып табылады. 1210 жетіген – ?аза?ты? ?лтты? аспабы.
53 « алтыба?ан» ойыны. «Алтыба?ан» - Жетіген — жасалуы да, ойналу ?діс-т?сілі
?аза?ты? ?лтты? ойыны. Алтыба?анды де ?те к?рделі аспап. Ертеректе ел
сыры?ты? екі басында ?ш-?штен ?оса?тап арасында са?тал?ан к?не жетігенні? ішегі
(мосы а?аш сия?тандырып) байлайды. атты? ?ылынан та?ылып, тиекті? орнына
Ба?анны? аша тарма?ы сыры??а кигізіліп асы?тар пайдаланылатын бол?ан. Аспапты?
т?ру?а тиіс. Алтыба?анды ??растырып ??ла? к?йі осы асы?тарды ?рлі-берлі
бол?аннан кейін, оны? екі басынан ?ш ?атар жылжыту ар?ылы келтірілген. Ішек сандары
ар?ан байлайды. Алтыба?анны? дене жетеу бол?анды?тан, аспап Жетіген атал?ан.
шыны?тыру?а да пайдасы мол. Ол – ауылды? Жетіген аспабы т?ркі тілдес халы?тарды?
жерде ?лі де ?ызы?ты ойындарды? бірі. барлы?ында да бар ж?не ?з тілдік
64 «асы? » ойыны. «Асы?» ойыны - атауларымен аталады.
балаларды? ежелгі спортты? ойыны. Та?ыр 13Та?ырыптарды бекіту бойынша
ала??а к?лдене?інен т?зу сызы? сызады да, тапсырмалар. 1. Берілген суреттер бойынша
соны бойлай тігілген кенейді кезектесіп та?ырып беріп, ??гіме ??растыры?ыз. 2.
са?амен ату ар?ылы мер­гендік сынасады. ?аза? хал?ыны? ?лтты? ?ол ?нері жайлы
??МАР. Ойын?а 2-4 адам ?атысады. Оларды? ?ыс?аша ??гіме жазы?ыз. 3. ?андай ?лтты?
жа?сы жонылып, табаны ?ай­рал?ан т?рт ойындарды? т?рін білесіз? Бір т?рін
асы?ы болуы керек. Ойыншылар ?зара келісіп баяндап бері?із. 4. ?аза?ты?
же?імпаз?а ж?лде та?айындап алады да, салт-д?ст?рлеріні? біріне ??гіме ??ра?ыз.
кезек-кезек т?рт асы?ты иіреді. Егер 5. Т?рт т?лік малды? пайдасы, ма?ыздылы?ы
иіруші: т?рт б?к, не т?рт шік, не т?рт жайлы ?з ойы?ызды жасы?ыз. 6. «Ит жеті
алшы, не т?рт т?йке т?сірсе, ж?лде­ні? ?азынаны? бірі» деген та?ырып?а ??гіме
жартысын алады, т?рт асы? т?рт т?рлі ??растыры?ыз. 7. «?аза?ты? ?лтты?
т?ссе, онда тігілген ж?лдені т?гелдей аспаптары» та?ырыбына с?хбат ??растыры?ыз.
алады. Осылайша ойын жал?аса береді. 14Ба?ылау с?ра?тары. 1. Текеметті? туу
75 бесікке салу д?ст?рі. Алас, алас, от тарихы мен оны жасау технологиясы ?ай
алас, А? бесікке с?уле шаш! Жайлы болсын ?асырлардан белгілі? 2. Асы? ойыныны?
т?сегі, П?ле-жала аула? ?аш! Ж?ргек жаяр ?андай атауларын білесіз? ??мар ойыны
бесікке Б?ры??ыны? жолы б?л. Сені ?алай ойналады? 3. Т?сау кесер д?ст?рінде
сылап,сипаймын Хауа ананы? ?олы б?л ала жіпті не ?шін ?олданады? 4.?ыран
Мамы?тай боп бесігі?, Арта берсін ??старды? ?андай т?рлерін білесіз? 5. А?
несібі?!... Н?рестені бесікке б?леуге аулайтын иттерді? ?андай т?рін білесіз? 6.
міндеттелген ?же бесікті? т?рлі ?ажетті ?лтты? аспаптарды? ?айсызын білесіз?
н?рселерін т?гендеп, ы??айла?ан со?, ырым ?лтты? аспаптар ?алай б?лінеді? 7. Бесікке
?ана емес, жа?а орынны? тазалы?ы ?шін салу д?ст?рі туралы не білесіз?
аршаны? б?рін жа?ып, соны? отымен бесікті 15Пайдаланыл?ан ?дебиеттер. 1. Асылбеков
аластайды. А. Суретші: ?ткенов Д., Бесік жыры,
86 т?сау кесер салты. Т?сау кесу – Алматы, “Жалын”, 1989 ж. 2. С?з лйын 1.0.
?аза?ты? ?мір сапарыны? с?тті болуы ?шін ?аза? тілін ойын т?рінде о?ыту. ЖШС
а? ниетпен жаса?ан ырымы, ??дай?а деген “BIMASH”, 2006 ж. 3.?аза? хал?ыны?
??лшынысы, «Баталы ел – арымас, батасыз салт-д?ст?рлері. Алматы, ТОО “Алматы
??л - жарымас» деп аталарымыз айт?андай, кітап”, 2005 ж. 4. ?аза? тілі. Мемлекеттік
а? батаны? реті осыдан кейін келетін ?ызметшілерге арнал?ан о?у ??ралы. Тілашар
сия?ты. (Бата беруді? бір ?лгісі). Т?сауы? І ?арапайым де?гей. ?ара?анды 2009 ж.
кесілді – ??лама, Тізе?ді жаралап, жылама. 16Назарлары?ыз?а ра?мет!
?анеки ?зі?ді сына да! Секірсе?, ??здардан
Слайд-лекция.pptx
http://900igr.net/kartinka/informatika/slajd-lektsija-117623.html
cсылка на страницу

Слайд-лекция

другие презентации на тему «Слайд-лекция»

«Создание слайдов презентации» - Щелчком мыши определить слайд, на который следует перейти. Выбор разметки слайда. Фон слайда можно изменить Формат - Фон. Создание слайда. Порядок создания слайдов. Шаблоны оформления. Окно программы. Вставка звука. Выбрать тип кнопки, растянуть на слайде Вставка - Гиперссылка. Кликните левой кнопкой мыши на рисунке.

«Образцы слайдов» - В результате шаблон изменится только для выделенных слайдов. Добавьте название вашей школы или проекта в угол всех слайдов. Примеры изменений, которые можно внести в образец слайдов. Использование образца слайдов для настройки презентации Microsoft Power Point. Выберите шаблон оформления, иначе образец слайдов будет недоступен.

«Слайды для презентации диплома» - Рекомендации оформления слайдов. Формулы. Формат презентации для защиты диплома. • Принцип контраста — разный размер шрифтов, разные символы, цвета. Защита диплома. Общие затраты времени. Эффекты. Максимальное количество слайдов и слов для доклада. Таблицы. Графики. Схемы. Подготовка основы доклада о НИР.

«Создание слайдов» - Вставка видео и звука. Создание анимационных эффектов презентации. Вставка диаграмм. Общие сведения. Общие возможности программы PowerPoint. Установка параметров презентации. Оформление слайда. Создание фона презентации. 14. Настройка эффектов анимации. Возможности 1. Видео из коллекции. 2. Звук из коллекции. 3. Видео из файла. 4. Звук из файла.

«Слайды» - Соотнести своё устное выступление (монологическая речь) и демонстрацию презентации (прорепетировать). «Украшение» презентации. Как можно использовать презентацию? Анимация слайдов. Вид: альбом или альманах? Я выбираю тему… Какие цвета следует выбирать для текста? Анимация. Задачи обычно уточняют цель.

Слайды

15 презентаций о слайдах
Урок

Информатика

130 тем
Картинки