Театр
<<  Театральная мастерская Театральный кружок «Теремок»  >>
Театральна культура
Театральна культура
Театральна культура
Театральна культура
Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли
Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли
Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли
Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли
Становлення класичної української драматургії пов'язане з іменами
Становлення класичної української драматургії пов'язане з іменами
Становлення класичної української драматургії пов'язане з іменами
Становлення класичної української драматургії пов'язане з іменами
У другій половині 19 століття в Україні поширився аматорський
У другій половині 19 століття в Україні поширився аматорський
Будівля “театру корифеїв”
Будівля “театру корифеїв”
І. Карпенко-Карий - «один з батьків новочасного українського театру»
І. Карпенко-Карий - «один з батьків новочасного українського театру»
Микола Садовський
Микола Садовський
Професійну акторську діяльність Панас Саксаганський розпочав у 1883
Професійну акторську діяльність Панас Саксаганський розпочав у 1883
Кропивницький Марко Лукич - фундатор українського професійного театру;
Кропивницький Марко Лукич - фундатор українського професійного театру;
М. П. Старицький - "батько українського театру" "Батьком українського
М. П. Старицький - "батько українського театру" "Батьком українського
Театральна культура
Театральна культура
Театральна культура
Театральна культура
Марія Заньковецька
Марія Заньковецька
Народилася 4 серпня (22 липня) 1854 року, в селі Заньки під Ніжином на
Народилася 4 серпня (22 липня) 1854 року, в селі Заньки під Ніжином на
Марія Заньковецька
Марія Заньковецька
Марія Заньковецька
Марія Заньковецька
Марія Заньковецька з братом Євтухієм Адасовським
Марія Заньковецька з братом Євтухієм Адасовським
Грала Наталку в «Наталці Полтавці» (1909), матір в «Остапі Бандурі»
Грала Наталку в «Наталці Полтавці» (1909), матір в «Остапі Бандурі»
М. Заньковецька в ролі Зосі у виставі за п'єсою І. К. Карпенка-Карого
М. Заньковецька в ролі Зосі у виставі за п'єсою І. К. Карпенка-Карого
М. Заньковецька в ролі Зосі у виставі за п'єсою І. К. Карпенка-Карого
М. Заньковецька в ролі Зосі у виставі за п'єсою І. К. Карпенка-Карого
Вшановуємо пам’ять Марії Заньковецької
Вшановуємо пам’ять Марії Заньковецької
Вшановуємо пам’ять Марії Заньковецької
Вшановуємо пам’ять Марії Заньковецької
Марія Заньковецька на поштовій марці 2004 року
Марія Заньковецька на поштовій марці 2004 року
Марія Заньковецька на поштовій марці 2004 року
Марія Заньковецька на поштовій марці 2004 року
Картинки из презентации «Театральна культура» к уроку МХК на тему «Театр»

Автор: User. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока МХК, скачайте бесплатно презентацию «Театральна культура.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 675 КБ.

Театральна культура

содержание презентации «Театральна культура.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Театральна культура. Театр корифеїв. 8побутовий, історично-побутовий класичний
Творчий шлях Марії Заньковецької. репертуар. Гастролював в складі Театру
2Театральне мистецтво України бере ім.. М. Заньковецької, а з 1926 року - у
початок з глибокої давнини, коли воно різних театрах. Останній його виступ на
проявлялося в народних іграх, танцях, сцені відбувся 1935 року.
піснях та обрядах. З 11 століття відомі 9Кропивницький Марко Лукич - фундатор
театральні вистави скоморохів. В епоху українського професійного театру; Йому
Київської Русі елементи театру були в належить основоположна роль у створенні
церковних обрядах. Про це свідчать фрески національної школи театрального мистецтва,
Софійського собору в Києві. У 1795 році формуванні оригінального вітчизняного
був відкритий перший в Україні репертуару. Актора не раз запрошували на
стаціонарний театр у Львові, в колишньому імператорську сцену, однак він не хотів
костелі єзуїтів. розлучитися з батьківщиною, рідним
3Становлення класичної української мистецтвом, відстоюючи у такий спосіб
драматургії пов'язане з іменами Івана право українців на свою мову і культуру.
Котляревського, який очолив театр у 10М. П. Старицький - "батько
Полтаві та Григорія Квітки-Основ'яненка, українського театру" "Батьком
основоположника художньої прози в новій українського театру" назвав Михайла
українській літературі. Петровича Старицького Іван Франко,
4У другій половині 19 століття в відзначивши його видатну роль у
Україні поширився аматорський театральний становленні й розвитку вітчизняної
рух. В аматорських гуртках розпочинали драматургії. В українському театрі М.
діяльність корифеї українського театру — Старицький був і драматургом, і автором, і
драматурги і режисери Михайло Старицький, режисером, і організатором театральних
Марко Кропивницький та Іван труп. Його перу належать п'єси, в основу
Карпенко-Карий. Заслуга швидкого розвитку яких покладено гострі соціальні конфлікти,
театру належить також і видатній родині характерні для пореформеної України:
Тобілевичів, члени якої виступали під "Не судилось", "Ой не ходи,
сценічними псевдонімами Івана Грицю, та й на вечорниці", "У
Карпенка-Карого, Миколи Садовського і темряві", "Розбите серце",
Панаса Саксаганського. Кожен із них не "Талан".
лише створив власну трупу, а й був 11
видатним актором і режисером. Провідною 12Марія Заньковецька. Театр для мене,
зіркою українського театру того часу була перш за все і після всього, — Храм. М.
Марія Заньковецька. Заньковецька.
5Будівля “театру корифеїв”. 13Народилася 4 серпня (22 липня) 1854
6І. Карпенко-Карий - «один з батьків року, в селі Заньки під Ніжином на
новочасного українського театру». І. Чернігівщині у багатодітній родині
Карпенко-Карий написав 18 оригінальних дворянина Костянтина Костянтиновича
п'єс, кожна стала своєрідною вершиною Адасовського та міщанки з Чернігова Марії
драматургії. Митець жив і працював заради Василівни Нефедової. 1876 — вийшла на
розвитку українського театру, збагативши сцену ніжинського театру. Вперше на
українську драматургію професійній сцені вона зіграла роль
соціально-психологічною та історичною Наталки («Наталка Полтавка») Івана
драмою, соціальною комедією. Йому Котляревського. Пізніше Марія Заньковецька
аплодували Москва і Кубань, Білорусь і (вона взяла цей псевдонім на згадку про
Поволжя, бо І. Карпенко-Карий був і щасливе дитинство в рідному селі Заньки)
прекрасним актором з надзвичайно тонкою працювала в найпопулярніших і
грою. А тому драматурга, режисера і актора найпрофесійніших українських трупах.
І. Карпенка-Kapoгo по праву, за висловом 14Марія Заньковецька. 70-і рр. ХІХ ст.
Івана Франка, називають одним із батьків М. Заньковецька з сестрою Лідією. 80-і рр.
українського театру. Драматург був ХІХ ст.
культурним діячем, борцем за відродження 15Марія Заньковецька з братом Євтухієм
свого народу. Адасовським. 90-і рр ХІХ ст.
7Микола Садовський. Як актор Садовський 16Грала Наталку в «Наталці Полтавці»
відзначався винятковою пластичністю, (1909), матір в «Остапі Бандурі» (1923). З
простотою, глибиною і щирістю почуттів, року в рік зростала майстерність Марії
хоч і не позбавлених характером гри Костянтинівни як драматичної актриси. В її
«нутром» (від великих емоцій до спаду). репертуарі більше 30 ролей на сцені. Це
Садовський уславився в переважно драматично-героїчні персонажі.
героїчно-історичному — Богдан Хмельницький Вона «пережила» жіноче безталання Харитини
(в одноіменній п'єсі М. Старицького), Сава («Наймичка» І. К. Карпенка-Карого, 1887),
Чалий (І. Карпенка-Карого), Гетьман Олени («Глитай, або ж Павук» М. П.
Дорошенко (Л. Старицької-Черняхівської) і Кропивницького, 1883), Ази («Циганка Аза»
героїчно-побутовому репертуарі: Дмитро М. П. Старицького, 1892), Катрі і
(«Не судилося» М. Старицького), Опанас Цвіркунки («Не судилось», 1889,
(«Бурлака» І. Карпенка-Карого); був першим «Чорноморці», 1882 М. П. Старицького),
Командором («Камінний господар» Лесі Галі («Назар Стодоля», 1882 Т.Шевченка) та
Українки) і Городничим на українській Квітчиної Уляни («Сватання на
сцені («Ревізор» М. Гоголя); крім того, Гончарівці»). А ще: Аксюші з «Лісу»
виступав у оперовому репертуарі й О.Островського (1891) та Йо із «Загибелі
уславився як виконавець українських Надії» Гейєрманса.
народних пісень. 17М. Заньковецька в ролі Зосі у виставі
8Професійну акторську діяльність Панас за п'єсою І. К. Карпенка-Карого "Сава
Саксаганський розпочав у 1883 році, Чалий". До 1917 р. М. Заньковецька в
виконавши роль Возного в «Наталці ролі Олени Чаплинської у виставі М.
Полтавці» І.Котляревського. Панас Старицького "Богдан
Саксаганський мав передусім талант коміка, Хмельницький". 80-90-і рр. ХІХ ст.
переважно з сатиричним забарвленням. Проте 18Вшановуємо пам’ять Марії
також мав успіх і в інших амплуа: у Заньковецької. Пам`ятник у Ніжині.
героїчних та трагедійних ролях. Грав у Надгробок Марії Заньковецької на Байковому
трупах Марка Кропивницького, Миколи цвинтарі в Києві.
Садовського, в 1890-1898 роках очолював 19Марія Заньковецька на поштовій марці
Товариство Українських Акторів. У 1918 2004 року. Монета в честь Марії
році Панас Саксаганський очолив Державний Заньковецької.
Народний Театр, який мав завдання ставити
Театральна культура.pptx
http://900igr.net/kartinka/mkhk/teatralna-kultura-237035.html
cсылка на страницу

Театральна культура

другие презентации на тему «Театральна культура»

«Театральное искусство» - Трагики и комедиографы греческого театра. Выписать из учебника на странице 103. Выписать из учебника на странице 104. Вклад Эсхила в театральное искусство. Эсхил. Вопросы для закрепления. Вклад Софокла в театральное искусство. Софокл. Еврипид. Аристофан. Кто является отцом греческой трагедии? Кто увеличил состав исполнителей до 15 человек?

«Театральная Москва» - Театральная жизнь Москвы!!! Мы вместе одна семья! Богатые и разнообразные формы зрелищ были созданы в странах Др. "Театр МИНИАТЮР". Под руководством Жихаревой Е.Н. "Сорочинский ярмарок". Мы всех ценим и понимаем! мы участвовали на конкурсе "ИСТОКИ". ..."Театральная завалинка".

«Театральная секция» - Привычные роли учитель – ученики преобразуются в иную модель отношений – режиссёра и актёров. Фрагменты выступления участников проекта «Хэллоуин». Выступления участников фестиваля «С днём рождения, Весна!». У учащихся наблюдалась хорошая мотивация к мероприятию. Материал был подобран согласно степени сложности и полностью соответствовал возрасту 5-7 классов.

«Деятельность театра» - Знакомить с различными жанрами музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная и т.д.). Знакомить детей с устройством театра –сценой, занавесом, зрительным залом, гримерной и т.д. Типы занятий по театральной деятельности. Новгородская областная филармония. «Фестиваль сказок». Формы организации театрализованной деятельности.

«Театр» - История создания театра. Наиболее популярным кукольный театр Петрушки был в XVII веке. . В старину на Руси популярным народным игрищем был хоровод. Гипотеза. Появились солисты-запевалы (корифеи) и лицедеи (актеры). Скоморохи. . Художник и зрелище. Театральная афиша. Конечно же, зрителя! Скоморохи - поводыри с медведями.

«Музыка и театр» - Для кукольного театра сочинялись специальные сценарии. Театр в переводе с греческого Theatron - место для зрелищ. Музыкальный театр. Особая форма кукольного театра — театр марионеток, деревянных кукол. Театр кукол. Успех был ошеломляющим и неожиданным. Актер (актриса) — исполнитель(ца) пьесы на сцене, главное лицо в спектакле.

Театр

25 презентаций о театре
Урок

МХК

58 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по МХК > Театр > Театральна культура