Музыка
<<  Жорж Бизе Музыка в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир»  >>
Картинок нет
Картинки из презентации «Ебек туралы слайд немесе» к уроку музыки на тему «Музыка»

Автор: Customer. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока музыки, скачайте бесплатно презентацию «Ебек туралы слайд немесе.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 100 КБ.

Ебек туралы слайд немесе

содержание презентации «Ебек туралы слайд немесе.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1?аза?стан Республикасы Білім ж?не 10о?у ?дістемесі ?олданылады. ?р саба?
?ылым министрлігі БА?О «?рлеу» А? Батыс ?зіні? логикасымен ??рылады. Саба?ты?
?аза?стан облысты? филиалы Жобаны? ма?саты о?ушыларды? дайынды? де?гейімен
та?ырыбы: “О?ушы бойында эстетикалы? берілген тапсырманы?,ма?ынаны?, ?дістеме
т?рбие ?алыптастыруда музыка саба?ыны? мен о?ыту т?ріні? с?йкестігімен
алатын орны” Жобаны орында?ан Бірік ОЖББ орындалады. Алдымен саба?ты?ма?саты мен
мектебіні? музыка п?ні м??алімі: Козина мазм?нын аны?тап алып, содан кейін ?стаз
А.В Дайында?ан:Казталов ауданы Бірік ОЖББМ о?ытуды? т?рі мен ?дісітемесін та?дап
музыка п?ні м??алімі Козина А.В. алады. Б?л та?дау саба?ты? т?ріне,
2Жобаны? туындау себептері. 1.Болаша?та мазм?нды? ерекшелігіне ?арай ж?ргізіледі.
музыка саба?ын ?андай де?гейде к?ргім 11Заманауи технологияны пайдалану.
келеді? 2.Музыка саба?ын жо?ары де?гейге Музыка саба?ында заманауи технологияларды
к?теру жолдары ?андай? 3.К?сіби пайдалану ?діс – т?сілдері.
??зіреттілікке негізделген саба? ?андай 126.Музыка саба?ы негізінен ?ш б?лімнен
болуы керек? 4.Эстетикалы? п?ндерді? т?рады:?н ?йрену, музыка ты?дау, музыкалы?
о?ушылар?а ?ажеттілігі, берері бар ма? сауат ашу. О?ушы – ?стаз – музыка, міне
31.Жобаны? ма?саты: О?ушыларды? музыка осы ?ш н?рсе саба?ты? ар?ауын ??райды.
?неріне деген практикалы? ?ызы?ушылы?ын ?стазды? басты міндеті ?зі ??ра?ан
сезімдік т?р?ыдан дамыта білу, жеке басты? жоспарына с?йкес о?ушылар?а музыка
рухани негізін ?алыптастыру. 2.Жобаны? ма?ынасына, айтайын деген к?ркем ойына
міндеті: Баланы? таби?и м?мкіндіктерін тере? ??іліп, ?мірді? музыка ?нерімен
ашып, ?абілетін дамыту ар?ылы білім ?орын байланыстылы?ын сезінуге, музыка біліміні?
жина?та?ан шы?армашылы? ?рекет жасай негізін ?абылдау?а,шы?армашылы? ?рдіске
алатын т?л?а т?рбиелеу. баулу?а ?йрету. Музыка саба?ыны? басты
4Н?тежиеге ба?ыттал?ан іс - ?рекетті ма?саттары о?ушыларды? музыка ?неріне
жоспарлау. 1- кезе?: Музыка саба?ында жа?а деген практикалы? ?ызы?ушылы?ын сезімдік
технологияны пайдалану т?сілдері. 2 – т?р?ыдан дамыта білу, жеке басты? рухани
кезе?: О?ушыларды? шы?армашылы? де?гейін, негізін ?алыптастыру бол?анды?тан,
дарындылы? ?абілетін дамыту. ?стазды? адами – сезімдік ?асиеті, адами
51.?аза?стан Республикасыны? Білім т?жірибесі ?те ?лкен орын алатынын
туралы за?ында: «Білім беру ж?йесіні? ?мытпа?ан ж?н. Саба? барысында?ы
басты міндеті – ?лтты? ж?не жалпы та?ырыптарды? ?зара байланымтылы?ы
адамзатты? ?азыналар, ?ылым мен ?стазды? шеберлігімен ?рбиді. Б?л
практикалны? жетістіктері жеке т?л?аны байланыстылы? о?у ба?дарламасыны?
?алыптастыру ?шін ?ажетті жа?дайлар мазм?ндылы?ына, саба? та?ырыптарына,
жасау», - деп ерекше атап к?рсетілген. музыкалы? материалдар?а, музыка о?ытуда
Б?гінгі жалпы білім беретін мектеп ?олданылатын ?дістемелік амалдар?а
?о?амыны? ал?а ?ой?ан к?кейкесті байланысты іске асырылады.Осы
міндеттерін ж?зеге асыру ?шін баланы? айтыл?андарды ескере отырып, саба?
таби?и м?мкіндіктерін, ?абілетін дамытып, барысында?ы та?ырыптарды ауыстырулар
д?ниеж?зілік де?гейдегі жо?ары м?дениет музыкалы? материалды? бірт?тас ма?ынада
пен ?ажетті білім ?орын жина?та?ан, ?з ж?руіне, о?ушыларды? музыка ?неріне деген
алдына жауапты шешімдер ?абылдай алатын, жанды ?атынасына негізделіп т?руы керек.
?р істе белсенді шы?армашылы? ?рекет 137.Музыка саба?ын ?йымдастыру
жасайтын ж?не ?з замандарына сай м?дени барысында?ы негігі ма?сат, на?ты
тал?амы зор, эстетикадан сусында?ан, жан – ба?дарлама ар?ылы, ?стаз ?ызметіні?
жа?ты жетілген жеке т?л?аны ж?йелігі арнасында о?у - т?рбие ісіні?
т?рбиелеу.Бізді? ?азіргі мектептерде к?рнекті компоненттері бойынша іске
т?рбие алып ж?рген жастарымызды? асырылу?а тиісті. Музыка саба?тарыны? ?р
эстетикалы? т?рбие ж?йесі ?алыптас?ан деп т?рлі ма?ынада?ы т?рлері болады. Мысалы,
айту?а болады. жоспарла?ан та?ырып?а кіріспе саба?тары,
6О?ушы к?з?арасы бойынша. та?ырыпты тере?дей о?ыту саба?тары ж?не
72.Себебі эстетикалы? т?рбиені? барлы? та?ырыпты бекіте, жан – жа?ты о?ыту
салаларын бір – бірімен байланыстыра саба?тары. Сондай – а? о?у жылыны? ?р
білген ?стаз ?ана о?ушы?а, к?ркем ?нерді? то?сан со?ында ?орытынды ма?ынада?ы
салалары ар?ылы жан – жа?ты ?сер етіп,олар концерт – саба?тар жоспарлануы ?те ?ажет.
ж?ніндегі д?ниеге к?з?арасын, адамгершілік 148.Кіріспе саба?тарда шы?арма?а деген
сезім ?алыптастыра алады. Эстетикалы? к?сіби мінездеме, ойнап к?рсету, ты?дап
?абылдау ?асиеті с?биді? жас кезінен естірту сия?ты амалдар ?олданылады.
басталады да, баланы? ?суімен байланысты Осындай саба?тар ?р то?санда бір – екі рет
?здіксіз дамып отырады. Жас с?билер ?зіні? ?ткізілгені д?рыс.Кіріспе саба?тарда
с?йікті анасыны? ?уенін ты?дап ?седі. композитор – орындаушы – ты?даушы
Алайда ол баланы? ?скен ортасына, та?ырыпты барынша мол ?амту?а тиісті.
музыкалы? эстетикалы? тал?амыны? Та?ырыпты тере?дете о?ыту саба?тары
жетілуіне, ?абылдау ?абілетіне ж?не таби?и т?мендегідей ма?ынада ??рылады.
дарындылы?ына т.б. м?селелерге байланысты. -О?ушыларды? ?мірлік ж?не музыкалы?
83.Балалар?а музыкалы? эстетикалы? т?жірибесін толы?тыра жандандыру, дыбысты
т?рбие беретін – е? ?уелі отбасы, балалар есту ж?не сауаттылы? д?режесін к?теруге
ба?шасы, мектеп, радио мен теледидардан ба?ыттал?ан та?ырыптар. -?тіп жат?ан
берілетін м?дени, музыкалы? хабарлар т.б. та?ырыптарды жан – жа?ты т?сіндіруді,
Осылар ар?ылы балаларды? шы?армашылы? на?тылы музыка ты?даумен ?штастыруды
талпыныс?а ?ызы?ушылы?ы басталады. Ал сол о?ушыларды? ?ызу араласуы негізінде
?ызы?ушылы?ты? даму процесіне тікелей ж?ргізу. -Та?ырыптарды бекіту саба?тары
?серін тигізетін негізгі т?л?а – ата – ана о?ушылар т?сінігін біліп, оларды т?рлі
мен музыка м??алімі.Баланы? кез келген ?дістемелік ?дістермен дамытып отыру.
шы?армашылы? талпынысын ??птауымыз керек. Та?ырыпты жан - жа?ты, бекіте о?ыту
Себебеі, оны? астарында, баланы? таза саба?тарында мазм?нды?, ма?ыналы?
ашылма?ан шы?армашылы? бастауы жатыр. Ол т?р?ыда?ы теориялы? білімдері сараланып,
бір суретші, музыкант, немесе а?ын болып оларды? алды??ы саба?тарда?ы жетістіктері
кетпесе де, керемет математик,д?рігер к?рсетіледі. Музыка саба?тарын е? алдымен,
,м??алім болары аны?. Міне, д?л сол кезде о?ушыларды? музыкамен ?арым – ?атынасы деп
балалы? ша?та?ы шы?армашылы?ты?, ?арау керек.
еліктеулерді? ?з ба?асын к?рсеткендігін 159.Музыканы ты?дап, ?абылдауды ?йрету,
бай?аймыз.Жас?спірімдерді? музыка ж?не саба?тарды? т?рлері мен ?дістемелік
?нерді? салалары туралы т?сініктерін амалдарды? д?рыс ?олданылуын ?немі
байыту ж?не оларды? шы?армашылы? дамытып, жетілдіріп отыру ?стазды?
?абілеттерін одан ?рі ?штау к?бінесе т?жірибені? ?лесіне тиеді. Сонымен музыка
саба?тан тыс музыкалы? іс – шараларда іске п?ні м??алімні? шы?армашылы? - к?сіби
асады, ал оны? ма?саты – ?скеле? ?рпа?ты сауаттылы?ы – б?л ?р?ашан тек ?зіні? жеке
тамыры тере? ?лтты? ?нер ?азыналарымен ойы, жеке ?атынасы, материалды топтастыру
сусындатып, ?семдік пен эстетикалы? мен оларды ба?алауы. Жинал?ан
к?з?арасын ке?ейту. С?йтіп о?ушыларды? материалдарды е?діру ба?ыты, ?зіндік жа?а
санасына,?сіресе, оларды? эмоциясы мен идеяларды? пайда болуымен жа?а с?ра?тарды?
?ш?ыр ?иялына пайдалы ?сер ету. ?орытындысы ретінде болады. Себебі
94.?детте жас?спірімдерді? музыкалы? – шы?армашылы? ж?мыс – ?р?ашанда ізденіс.
эстетикалы? тал?амы бірдей бола бермейді. 16?орытынды: 10.Жалпы білім беретін
Тіпті оларды? бірі музыканы тез ?абылдап, мектептердегі берілетін музыкалы? –
екіншісі орташа, ?шіншісі баяу ?абылдайды. эстетикалы? т?рбиені? ма?ызы зор Б?гінгі
Б?л баланы? таби?и ?абілетіне байланысты та?да балаларды жастайынан ?нерге баулу
болады да кейіннен баланы? ?скен ортасына б?кілхалы?ты? іс болып т?р?аны баршамыз?а
музыкалы? – эстетикалы? тал?амыны? белгілі. Мектеп ?абыр?асында саба?тан тыс
жетілуіне, ?абылдау, сезіну ?абілетіне ж?ргізілетін ?р т?рлі к?ркем?нер
ж?не таби?и дарындылы?ына байланысты ?йірмелері ар?ылы о?ушылар заман талабына
дамиды. Сонды?тан баланы? ?н, музыка?а сай музыкалы? – эстетикалы? білім алады.
деген с?йіспеншілігін арттыру, д?рыс Музыкалы? - эстетикалы? т?рбиені? негізгі
ба?ыт- ба?дар сілтеу музыка м??аліміні? ма?саты - жа?а адамды ?алыптастыру.
басты міндеті болып саналады.Баланы? В.А.Сухамилинский музыканы ?негелі,
к?нделікті ?мірі музыка?а толы. т?рбиелі, а?ылды адамды т?рбиелейтін ??рал
Радио,теледидар, магнитафон немесе музыка деп есептеген. «Болаша?та е?бек етіп,
аспаптарыны? е? болма?анда бір т?рі кез халы??а ?ызмет к?рсетіп, ?рпа?
келген ?йде кездеседі. Б?л ?уанышты т?рбиелейтін еліні? дамуына ?з ?лесін
жа?дай. ?йткені, м?ны? ?зі м?дениетімізді? ?осатын – мектеп о?ушылары. ?аза?станны?
?скенін, музыкамен айналысу?а ?ркімні? де болаша?ы жастар десек, жастар?а білім мен
м?мкіндігі барын, талап – тал?амыны? т?рбие беретін – ?стаздар. Сонды?тан да
арт?анын д?лелдейді. ?стаздар?а ж?ктелетін міндет ?те ауыр»
105.Жобаны? та?ырыбы айтып т?р?андай деді Елбасымыз Н.Назарбаев. Балалар
О?ушылар бойында эстетикалы? т?рбие шы?армашылы?ын дамытуда музыкалы? –
?алыптастыруда музыка саба?ыны? алатын эстетикалы? т?лім – т?рбие мен білім беру
орны ерекше ма?ызды дер едім. Музыка ісін ?лемдік дамы?ан 50 – елді? де?гейіне
саба?ы – о?ушыны? о?у – танымды?, рухани – жеткізу, оны ж?зеге асыру б?гінгі та?да
танымды? ?асиеттерін ?сіруге арнал?ан ?стаздар ?ауымыны? алдында?ы басты міндет
арнайы саба?. Бас?а саба?тар сия?ты, б?л болып табылады.
саба?та да о?у – т?рбие ж?мысыны? 17
негіздері: тапсырма беру, мазм?н – ма?ына,
Ебек туралы слайд немесе.ppt
http://900igr.net/kartinka/muzyka/ebek-turaly-slajd-nemese-192703.html
cсылка на страницу

Ебек туралы слайд немесе

другие презентации на тему «Ебек туралы слайд немесе»

«Урок музыки» - Композиционные элементы. Антуан де Сент-Экзюпери Роман «Цитадель». Экспозиция. Разработка: Углубление проблемной ситуации, поиск ответа на поставленную проблему. Художественно-педагогическая драматургия урока музыки. Драма – действие, теург – творец, создатель; драматургия – сотворение действием. Формулировка проблемы.

«Три кита музыки» - М.Пляцковский. «Чему учат в школе». Кит песня. Под какие звуки вы входили в класс? Композитор. Какие ещё бывают звуки? «ТРИ КИТА В МУЗЫКЕ» – песня, танец, марш. Звуки шумовые и музыкальные. Исполнитель. С. В. Рахманинов «Итальянская полька». Что нового узнали на уроке? Кит марш. Все на свете дети знают, Звуки разные бывают.

«Геометрия в музыке» - Иоганн Бах. Музыка – дисциплина квадривиума. Содружество математики и музыки. Размышления Пифагора. Инструмент с одной струной, которая могла пережиматься в разных местах. Монохорд. Геометрия в музыке. Морис Корнелис Эшер. Пифагорейская теория музыки. Музыка - есть таинственная арифметика души. Музыка вычисляет, сама того не сознавая.

«Лад в музыке» - Мажорный лад Минорный лад. Ладо – гармоническое развитие музыки. Песенка для детей. Песни разных королевств. Лад - средство музыкальной выразительности Лад бывает минорный и мажорный. В каком ладу может написана мелодия по картинкам? М. П. Чехов. И улыбку свою Я дарю прохожим. Я иду и пою Обо всем хорошем.

«Музыкальная культура» - Внеклассные мероприятия. Путешествие в мир музыкального театра. Мелодия –душа музыки. «Все сущее на земле есть музыка. Надо только ее услышать». Здравствуй, Троица! Интонация в музыке, живописи, слове, пластике. Мир общения. Музыкальная композиция, построения (формы) музыки. «Русские посиделки». Святки.

«Влияние музыки» - Б) Отказ от пищи и потеря веса. 3) Дельфины с удовольствием слушают классику, особенно Баха. Отрицательное влияние музыки на растения и животных: В) Цветки распускаются намного раньше. 3.На физическое тело. 5. Знаете ли вы о положительном воздействии музыки на организм? В) Замедляется рост растений.

Музыка

37 презентаций о музыке
Урок

Музыка

27 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по музыке > Музыка > Ебек туралы слайд немесе