Университеты
<<  2 класс раздел сказка мудростью богата Университеты мира  >>
Игисинова Нураш Бекпауовна
Игисинова Нураш Бекпауовна
Картинки из презентации «Италия туралы азаша» к уроку обществознания на тему «Университеты»

Автор: ер. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока обществознания, скачайте бесплатно презентацию «Италия туралы азаша.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2558 КБ.

Италия туралы азаша

содержание презентации «Италия туралы азаша.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ Ж?НЕ 81?р бір ?жым – б?л топ, біра? ?рбір топ
?ЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДА?Ы ?жым бола алмайды.
ШЫ?ЫС ?АЗА?СТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 82
Игисинова Н.Б. Т?рбие теориясы Тіркеу 83?жым контактылы ж?не негізгі болып
номері: МП 00109-08 ?сын?ан: Ф?К ж?не У?Б екіге б?лінеді. Контактылы ?жым - б?л ?жым
?скемен, 2008 жыл. белгілері бар бастаушы топ. Негізгі ?жым –
2Игисинова Нураш Бекпауовна. Философия б?л контактылы ?жымдарды? бірлестігі.
?ылымдарыны? кандидаты. 84Мысалы, контактылы ?жым - б?л
3Мазм?ны 1.Т?тас педагогикалы? ?рдісті? студенттер тобы, негізгі ?жым - факультет
п?ні ж?не м??алім ?ызметіні? нысанасы т.б.
ретінде. 2.ТП? за?дылы?тары ж?не 85?о?амда ?жымдарды орта?
принциптері 3.Т?рбие ма?саты ?леуметтік іс-?рекеттеріні? т?рлеріне ?арай
?амтамасыз етілуі 4.Д?ниетаным к?з?арасы ажыратады. К?сіпшіл ?жымдар (?ндіріс,
жеке т?л?аны ?алыптастыру тірегі шы?армашылы?, ?скери, о?у орындары)
5.Т?рбиені? мазм?ны міндетті, ма?саты ?о?амды? ?йымдар (партиялар, бірлестіктер,
6.ТП?-тегі т?рбие ?дістері, т?рі, к?сіпода?тар) Ерікті ?о?амдар, ?з
??ралдары 7.Педагогикалы? ?рдістегі ?рекетімен ерекшеленетін ?жымдар (
балалар ?жымыны? м??алімдерді? ?зара к?ркем?нерпаздар, коллекционерлер).
байланысы мен ?зара іс-?рекеті 8.Сынып 86?жым - т?рбие ??ралы. Т?л?а жан-жа?ты
т?рбие ж?йесін ??ру сынып жетекшісі даму м?мкіншілігін ?жымнан алатын
іс-?рекетіні? шы?армашылы? н?тижесі бол?анды?тан ?жымда т?л?аны? бас
ретінде 9.Отбасы т?рбиесіні? негізі. бостанды?ы болуы басты шарт болып
4Аннотация П?нні? мазм?ны: О?ып табылады.
ме?герілетін «Т?рбие теориясы» п?ні жо?ары 87Балалар ?жымын ?йымдастыру ?ажеттігі
мектептегі педагогикалы? дайындау ?о?амны? ?зі бірт?тас ?жым ретінде ?мір
ж?йесінде жо?ары м?нге ие. Студенттерді с?ретіндігінен туындайды. О?ушылар ?жымы
іс-?имыл ?стіндегі ж?не теориялы? баланы? ?мірін, о?уын, е?бегін, к?ш-?уат
проблемаларды? е? ау?ымды с?ра?тарымен м?дениетін, ойын ?йымдастыруды? е? тиімді
таныстыру, ?мірді? даму за?дылы?тарына ??ралы.
назар аудару негізінде оларды? д?рыс 88?жым проблемасын аса зор к??іл аударып
д?ниетанымын ?алыптастыру. - Т?рбиені? зерттеген педагогика ?ылымыны?
дамуыны? ?оз?аушы к?штеріне сипаттама ?айраткерлері ж?не халы? а?арту
береді - Отанды? педагогтарды? бастауыш орггандарыны? озат ?кілдері:
сынып о?ушысын о?ытуды? педагогикалы? А.В.Луначарский, Н.К.Крупская,
негіздері жайлы м?селелері о?ылады. П?нді А.С.Макаренко, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий,
о?ытуды? ма?саты: - Болаша? педагог В.А.Сухомилинский.
студенттерге «т?рбие теориясы» м?селесі 89А.В. Лунчарский: “Жа?а адамды
бойынша теориялы? ж?не практикалы? ?алыптастыруды? негізгі жа?дайы ?жым
білімдер беру. П?нді о?ып ?йренуді? болады”- деп к?рсетті. Н.К.Крупская:
міндеті: - О?ыту мен т?рбиелеу ?рдісінде “Т?л?аны? дамуы мен ?алыптасу ортасы ?жым”
болаша? т?л?аны? дамуыны? педагогикалы? - деп атап айт?ан. В.А.Сухомилинский:
теориялар туралы жалпы білім беру; “?рбір бала т?рбиесі ?жымда негізгі т?рбие
педагогика саласында?ы адамны? ат?аратын ??ралы болады. Балалар мен т?рбиешілер
?ызметін о?ып білу; о?ыту мен т?рбиелеуді? арасында?ы рухани ?арым-?атынас ?жымды?
педагогикалы? ерекшеліктері, бастауыш ?атынасты? даму процесі” – деп к?рсеткен.
сынып о?ушыларыны? даму за?дылы?тарын 90А.С.Макаренко ?жымда жеке адам
т?сіну, арнайы ?дебиеттермен ж?мыс жасау. т?рбиесіні? ?о?амды? ба?ыттылы?ын ерекше
Курс?а сипаттама «Т?рбие теориясыі» курсын атап,?жымны? т?мендегідей кейбір
о?ы?ан студент ?арастыратын негізгі белгілерін к?рсетті: ?жым т?рбиені?
??ымдармен таныс болуы, оны бас?а ма?саты ж?не объектісі, жеке адам ?жымнан
?ылымдармен саба?тастыра алуы (педагогика, тыс дамымайды. ?жым адамдарды жалпы
физиология, психология салалары) Бастауыш ма?сат?а, е?бекке ж?не е?бекті
сынып о?ушысыны? даму ерекшеліктерін тану, ?йымдастыру?а біріктіреді. ?жым барлы?
к?сіби ?ызметте п?ннен ал?ан білімдерін ?жымдармен таби?и байланысты ?о?амны?
?олдана алуы тиіс. б?лігі. ?жымны? ?зін-?зі бас?ару органдары
5Т?рбие теориясы. Мазм?ны Т?тас ж?не ?кілдері, ?йымдастырушылары болады.
педагогикалы? ?рдісті? п?ні ж?не м??алім 91Мектеп ?жымы. Бізді? елімізде ?азірі
?ызметіні? нысанасы ретінде. ТП? ?о?амны? ма?ызды ?ясы - мектеп ?жымы
за?дылы?тары ж?не принциптері Т?рбие баланы дамытуда ж?не ?алыптастыруда ?лкен
ма?саты ?леуметтік ?амтамасыз етілуі роль ат?арады. Мектептегі о?ушылар ?жымы -
Д?ниетаным к?з?арасы жеке т?л?аны б?л іс-?рекетімен (о?у,е?бек т.б) бірігіп
?алыптастыру тірегі Т?рбиені? мазм?ны топтас?ан балаларды? ма?сат?а ба?ыттал?ан
міндетті, ма?саты ТП?-тегі т?рбие т?ра?ты бірлестігі.
?дістері, т?рі, ??ралдары Педагогикалы? 92О?ушылар ?жымы. О?ушылар ?жымы
?рдістегі балалар ?жымыны? м??алімдерді? балаларды ?жымшылды??а т?рбиелеуді?
?зара байланысы мен ?зара іс-?рекеті Сынып ма?ызды ??ралы. ?жымшылды? адам м?ддесіні?
т?рбие ж?йесін ??ру сынып жетекшісі ?жым ж?не ?о?ам м?десімен мыз?ымас
іс-?рекетіні? шы?армашылы? н?тижесі байланысты?ын к?рсетеді. Адам ?жымда ?з
ретінде Отбасы т?рбиесіні? негізі. к?шіні?, ?з ?абілетіні? керек екендігін
6Педагогика п?ні ж?не м??алім т?сінеді.
іс-?рекетіні? объектісі, б?л ??ымдарды? 93Сонды?тан оларды ?немі дамтытып,
дамуы, мектеп практикасында, о?у жетілдіріп отыру педагогикалы? ?жымны?
??ралдарында, ба?дарламаларда проблемалар о?ыту ж?не т?рбие ж?мысын шы?армашылы?пен
к?рсетілген Педагогикалы? ?рдісті? м?ні, ?йымдастыруына байланысты. ?орыта айт?анда
оны? коспоненттеріні? ??рылымы Негізгі ?жым - т?рбиені? ма?ызды ??ралы.
??ымдар: “Педагогикалы? ?рдіс”, 94?жымны? даму кезе?дері О?ушылар ?жымы
“Педагогтар-о?ушылар” “Субъект-объект ?ш кезе?нен ?теді. ?жымны? даму кезе?дерін
?атынастар” “субъект-субъектік ай?ында?ан А.С.Макаренко балалар ?жымы
?атынастар”. Т?тас педагогикалы? ?рдісті? дамуыны? ма?сатына, іс-?рекетіні?
п?ні ж?не м??алім ?ызметіні? нысанасы мазм?нына,т?ртібіне,балаларды?
ретінде. ара-?атынасы т?уелділігіне байланысты
7ТП? білімділік, т?рбиелік ж?не ажыратады.
дамытушылы? ?ызметіні? ?зара бірлігі мен 95Бірінші кезе? – о?ушылар ?жымы
?зара байланысы. ТП? о?у ж?не о?удан тыс жеткіліксіз ?йымдастырыл?ан топ. М??алім
болады. Педагогикалы? ?рдісті? ?оз?аушы б?л кезе?де сынып ?мірін ?йымдастыру ?шін
к?штері. Педагогикалы? ?рдісті? т?рбиелік ж?мысты талап ?оюдан бастайды. Талап ?ою
м?ні. О?у-т?рбие ?рдісіні? ??ралы. балаларды мінез-??лы? нормасына ?йрету,
Педагогикалы? ?рдісті болжау ж?не ?леуметтік т?жірибеге тарту. Б?л кезе?де
жа?дайына диагностика жасау м?селелері. ?жым іс-?рекетінде белсенді, ынталы
8 о?ушылар?а с?йену керек. Б?л кезе?дегі
9Т?рбие - ма?сат?а ба?ыттал?ан т?л?а м??алімні? негізгі ?ызметі – о?ушыларды?
бойында к?з?арастар мен сенімдер, ?жымды? іс-?рекетін ?йымдастыру, оларды
?асиеттер мен ??ндылы?тар, мінез-??лы? ?рт?рлі іс- ?рекеттерге ?атыстыру, ?жымды
нормаларын ?алыптастыру процесі. Т?рбие - бала?а ы?пал жасайтын ??рал?а айналдыру.
ма?сатты, арнайы ?йымдастырыл?ан жан-жа?ты 96Екінші кезе?де – ?жым ?зін-?зі
?йлесімді дамы?ан т?л?аны ?алыптастыру бас?ару?а к?шеді. Б?л кезе?де белсенді
процесі. топпен ж?мыс істеуді? ма?ызы зор.
10Т?рбие - ма?сатты т?рде, адамзатты? М??алімні? ?ызметі - коммуникативті, я?ни
?мір с?ру барысында жина?та?ан ?леуметтік балалармен байланыс жасау, ?жымны? ?мірі
т?жірибесін, ?рпа?тан ?рпа??а алмастыру ?шін о?ушыларды? ынтасын ?уаттау, жалпы
процесі. Т?рбие - т?л?аны ?алыптастыру?а міндеттерді орындау?а барлы? о?ушыларды?
ба?ыттал?ан ?о?амды? институттарды? к?ш-?уатын ны?айту. ?жымны? осы даму
(отбасы, балаба?ша, мектеп, ?о?амды? кезе?інде параллельді ы?пал жасау
бірлестік) бала?а ?сер ету процесі. принципті ?олданылады, я?ни т?л?а?а талап
11Педагогикалы? ?рдісте іс-?рекет ?ою ?жым ар?ылы ж?зеге асырылады.
т?рлерін кешенді ?олдану. 97?шінші кезе?де – ?о?амды? ?мірдегі
12Педагогикалы? процесс ?ызметі етуші деректерді, ??былыстарды ба?алауда ?жымды?
ж?йе ретінде. пікір пайдаланылады. Б?л ?жымны? ?рлеу
13Педагогикалы? процесс ерекшеліктері. кезе?і. ?жым ?о?амды? пікірмен
14Т??а дамуыны? ?оз?аушы к?штері. сипатталады. ?о?амды? пікір - б?л ?жым
15М.А.Данилов Н.Д. Хмель Г. И. Щукина м?шелеріні? талаптарды, пікірлерді
Б.Т. Лихачев А.С. Макаренко Н.К. Крупская ба?алауда?ы бірлігі. ?жымды? тал?ылау,
Г. С. Костюк В. А.Сухомлинский Н.А. ба?алау, ?рекеттілік – ?о?амды? пікірді?
Завалко. Педагогикалы? проессті? ?оз?аушы негізгі ерекшеліктері.
к?штерін ?арастыр?ан ?алымдар. 98О?ушылар ?жымын ны?айту мен
16ТП? за?дылы?тары ж?не принциптері. ?алыптастыруда аса ма?ызды м?селелерді?
17Т?рбие принциптері. бірі – перспективаны та?дау. Осы?ан орай
18 А.С.Макаренконы? теориялы? м?расына
19 с?йеніп, оны? жа?ын, орта ж?не ?ашы?
20Т?рбие процесі. Т?рбие процесі-жеке перспективаларын білгеніміз ж?н. Жа?ын
адам мен балалар ?жымын ?леуметтік перспектива - б?л к?нделікті ?мірде пайда
т?р?ыдан ?алыптастыруда, оларды, ?мірге болып жеке адамды ?р-т?рлі іс- ?рекетке
дайындап, ?о?амда ?з орнын таба білуге ынталандыру, ?ызы?тыру. Мысалы,
?йретіп, ?рбір ?рекетімен, ?ызметімен жарыс,саяхат, цирк, м?ражай. Орта
?о?ам?а пайда келтіруде, ?з жеке басына перспектива- б?л перспектива?а балалар
?ана?аттан?ан сезіммен ?арау?а т?рбиелеу. лагеріне бару, жыл сайын ?ткізілген ?н,
Т?рбие процесіні? ??рылысы ?з сурет сайыстарына ?атысу. ?ашы?
ерекшеліктеріне байланысты алдына ай?ын перспектива - б?л ?жымны? немесе жеке
ма?саттар ?ойып, т?рбие мазм?ны? со?ан адамны? бір істі ?за? мерзімде орындау?а
негіздеп, оларды іс-ж?зіне асыруда талптану ма?саты. Мысалы, келешек
т?рбиені? формалары мен ?діс-т?сілдерін, маманды?ты та?дау, білім алу, мектеп
объективтік м?мкіндіктерін сонымен ?атар бітіріп ж?мыс істеуге тілек білдіру ж?не
е? со?ында жеткен жетістіктеріді? т.б.
?орытындысын белгілейді. Т?рбие 99Сынып т?рбие ж?йесін ??ру сынып
процйесіні? екі жа?тылы? функциясыны? м?ні жетекшісі іс-?рекетіні? шы?армашылы?
–педагогті? белгілі ма?сат пен жаса?ан н?тижесі ретінде.
педагогикалы? ы?палы, таби?и т?рде, 100Сынып жетекшісі, оны? міндеттері мен
о?ушыны? ?мірі мен іс-?рекеттеріні? ?ызметі Сынып жетекшісі ж?мысын
?йлесуі ?ажет. диагностикалау Сынып жетекшісі ж?мысын
21Т?рбие процесі-жеке т??аны жоспарлау Т?рбие ж?мысын жоспарлау Сынып
?алыптастыруды ма?сат?а ба?ыттал?ан ?рдіс. жетекшісіні? ата-аналармен ?зара
Т?рбие процесі-т?рбиеші мен іс-?рекетіні? ерекшеліктері Білім берудегі
т?рбиеленушіні? тиімді ?зара іс-?рекеті сынып жетекшісіні? орны Т?рбие ж?мысын
(ынты?масты?ы). Т?рбие процесіні? к?п талдау. Мазм?ны.
факторларлы?ы объективтік ж?не 101О?ушыларды т?рбиелеу. Басты міндетті
субъективті. Т?рбие процесіні? ?за?тылы?ы шешу ?шін, ол о?ушыларды зерттеп, оларды
тікелей емес т?рбие ы?палы кезе?інен жа?сы білу керек. К.Д. Ушинский
н?тижеден алыстау мен сипатталады. Т?рбие “Адам-т?рбие нысанасы” деген е?бегінде
процесіні? ерекшеліктері. былай деп жаз?ан: “Егер педагогика адамды
22Т?рбие процесіні? ?здіксіздігі б?л жан-жа?ты етіп т?рбиелеігісі келсе, онда
т?рбиеші мен т?рбиеленушілерді? ?зара педагогика е? алдымен сол адамды барлы?
іс-?рекетіні? ж?йесі. Т?рбие процесіні? жа?ынан білуі керек”. О?ушыларды жан-жа?ты
кешенділігі - мазм?ны, міндеттері, етіп т?рбиелеу ?шін класс жетекшісі оларды
ма?саты,т?рі, ?діс-т?сілдеріні? бірлікте зерттеп білуі ?ажет. Балаларды зерттеп
болуы. Т?рбие процесі екі жа?ытылы? білу класс жетекшісіні? ?з ж?мысын
сипатта болады:т?рбиешіден т?рбиеленушіге ойда?ыдай ат?аруды? басты шарты. Сынып
?арай (тікелей байланыс) ж?не жетекшісі, оны? міндеттері мен ?ызметі.
т?рбиеленушіден т?рбиеленушіге ?арай. 102Жеке о?ушылар жайлы класс жетекшісі
23Т?рбие процесіні? за?дылы?ы деп т?мендегідей м?ліметтерді білуі ?ажет: -
педагогикалы? ??былыстар мен процестерді? Баланы? денсаулы?ы - жан?яда?ы баланы?
бір-бірімен объективті т?рде байланысып ?мірі мен т?рмыс жа?дайы - баланы? ішкі
жатуымен сипатталынады. Т?рбие процесіні? жан д?ниесі, рухани байлы?ы -мінез-??л?ын,
за?дылы?ы ?о?амды? ??былыс ретінде т?рбие темпераментін, психологиялы?
за?дылы?ы мен жеке т?л?аны? даму ерекшеліктерін т.б. -адамгершілік
за?дылы?ына т?н. ?рбір жеке адамны? ?асиеттерін, е?бек к?з?арастарын,
іс-?рекеті мен ?ызметі ж?не бас?а эстетикалы? тал?амдарын, ?ызы?уларын,
адамдармен ?арым-?атынасы, оны? ?леуметтік интеллектуалды? дамуы.
?мірін ??райды. Сол себептен іс-?рекет пен 103Сынып жетекшісіні? негізгі ?ызметі.
?арым-?атынас- т?рбие процесіні? негізі, Сынып жетекшісі ?ызметіні? мазм?ны
?о?амды? м?ні зор адамгершілік сапаларын о?ушыларды? белгілі топтарында
?алыптастыратын ?зекті тірек. педагогикалы? ?рдіске жетекшілік ету
24- Жеке адам т?рбиесі мен дамуыны? функциясымен аны?талады. Сынып жетекшісі
бірлігі мен ?зара байланыстылы?ы- т?рбие о?ушыларды? ?рт?рлі іс-?рекетін
процесі за?дылы?ыны? екінші ??рамын ?йымдастырады: танымды?, е?бек,
??райды. - Т?рбие процесіні? мазм?ны жеке эстетикалы?, сонымен бірге о?ушыларды?
адамны? ішкі позициясына жаса?ан ы?палы еркін ?арым-?атынасы о?ушыларды? дем алу
?те жо?ары болатынды?ын т?рбиені? ?шінші б?лігі болып табылады. Сынып жетекшісіні?
за?дылы?ы тудырады. ?ызметінде ба?ылау ж?не т?зету ?ызметін
25- Т?рбие процесіні? ?орытынды н?тижесі ж?йелі ж?не сауатты ж?зеге асыру
б?гінгі ?мір талабына сай болуы-т?рбие т?рбиелік, ?йымдастырушылы? ж?не
ж?мысыны? т?ртінші за?дылы?ы. Т?рбие мен дамытушылы? м?ні зор, т?рбиелік ?рдісті?
?зін-?зі т?рбиелеу бірлігін-т?рбие тиімділігін арттырады.
процесіні? бесінші за?дылы?ы. -Т?рбие 104О?ушыларды зерттеп білуді? т?сілдері.
процесіні? мазм?ндамасы ?о?амды? ортаны? 105Зерттеуге ?ойылатын талаптар.
объективтік ж?не субъективтік 106Сынып жетекшісі ж?мысын диагностикалау
факторларымен ты?ыз байланыста болатынды?ы Диагностикалау ?ызметін ж?зеге асыру сынып
– т?рбие процесі за?дылы?тарыны? бірі жетекшісіні? о?ушыларды? т?рбиелігіндегі
болма?. ?згеруін ж?не бастап?ы де?гейін аны?тауды
26Т?рбие - ма?сат?а ба?ыттал?ан т?л?а ?арастырады. Ол баланы? жеке басын
бойында к?з?арастар мен сенімдер, зерттеуге, оны талдау, т?тас педагогикалы?
?асиеттер мен ??ндылы?тар, мінез-??лы? процеске сипаттама ж?не алын?ан
нормаларын ?алыптастыру процесі. Т?рбие - н?тижелерді? тиімсіз себептерін іздеуге
ма?сатты, арнайы ?йымдастырыл?ан жан-жа?ты ба?ыттал?ан. Диагностикалы? ?ызметті іске
?йлесімді дамы?ан т?л?аны ?алыптастыру асыруда сынып жетекшісі екі жа?ты ма?сатта
процесі. Т?рбие - ма?сатты т?рде, болуы м?мкін: біріншіден, ?зіні?
адамзатты? ?мір с?ру барысында жина?та?ан іс-?рекетіні? н?тижесін ?арастыру,
?леуметтік т?жірибесін, ?рпа?тан ?рпа??а екіншіден, сынып жетекшісіні? ?олында
алмастыру процесі. Т?рбие - т?л?аны баланы зерттеу диагностикалау жеке т?л?аны
?алыптастыру?а ба?ыттал?ан ?о?амды? ?алыптастыру ж?не даралы?ты дамыту
институттарды? (отбасы, балаба?ша, мектеп, ??ралдарына айналуы м?мкін.
?о?амды? бірлестік) бала?а ?сер ету 107Сынып жетекшісі ж?мысын жоспарлау
процесі. Ма?саты сынып жетекшісіні? т?рбиелік
27Т?рбиені? ма?сат?а ба?ыттал?ан іс-?рекетті? ма?сатын ?атысушылармен бірге
ы?палдары. ?арастыру болып табылады. О?ушыларды? жас
28Т?рбие процесіні? м?ні. де?гейлеріне байланысты ж?не сынып
29Т?рбие за?дылы?тарын процессіні? ?жымыны? ?алыптасу де?гейі сынып
?арама-?айшылы?тары. жетекшісіні? б?л ?рдісте ?атысу б?лігі
30Т?рбие ма?саты ?леуметтік ?амтамасыз ?згереді. Ма?сат логикасы сынып
етілуі. жетекшісіні? ?ызметін жоспарлау ?рдісінде
31Жоспар. 1.Т?рбие ма?саты т?сінігіне к?рінеді.Т?рбие ж?мысын жоспарлау – б?л
сипаттама. 2.Т?рбие ма?сатыны? м?селесі сынып жетекшісіні? ?зіне ж?не сынып ?жымын
педагогикалы? ойлар тарихында. 3.Б?гінгі іс-?рекетті тиімді ?йымдастыру?а к?мек
та?да?ы т?рбие ма?саты м?селесі. к?рсету.
32Ма?сат – ол саналы т?рде педагогикалы? 108Т?рбие ж?мысын жоспарлау Жоспарлау
іс-?рекетті? алдын-ала болжамдан?ан –т?рбие ж?мысы ж?йесіні? тиімділігі мен
н?тижесі. Т?рбие ма?саты т?сінігіне н?тижелігін аны?тайды. Ма?сатты ж?не аны?
сипаттама. жоспар педагогты? к?птеген ?ателер мен
33Педагогикалы? ?дебиетте ма?сатты? жа?ымсыз ??былыстардан шы?у?а к?мектеседі.
келесі аны?тамалары кездеседі: Т?рбие Негізделген жоспар ?ойыл?ан т?рбиелік
ма?саты т?сінігіне сипаттама. міндеттерді шешуді? жалпы болаша?ы мен
34Ма?сат ??ру процесі. Т?рбие ма?саты на?ты жолдарын ?арастырады.
т?сінігіне сипаттама. 109Ол т?мендегі функцияларды орындайды:
35Т?рбие ма?саты т?сінігіне сипаттама. ба?ыттаушы,аны?таушы я?ни на?ты
Ма?сат ??ру – ?здіксіз процесс. ?ойыл?ан ба?ыттармен іс-?рекетті? т?рлері болжау,
ма?сат пен на?ты алын?ан н?тижені? с?йкес ойлауды жанама бейнелейді, н?тижені на?ты
келмеуі, б?кіл процесті ?айта ойластыруды? ?ректтер ар?ылы ?арастырады; - ?йлестіру,
негізіне айналады, оны? перспективаларын ?йымдастырушылы?; - ба?ылау; -
?айта ?арастыру?а итермелейді. С?йтіп репродуктивтік (?абылдау).
т?рбие процесін жетілдіруді? жа?а ма?сатын 110Сынып жетекшісіні? ата-аналармен ?зара
?сыну?а м?жб?р етеді. Осыны? барлы?ы ?немі іс-?рекетіні? ерекшеліктері Т?рбиелік
ж?не ?здіксіз ма?сат ??ру?а ?келеді. процесті? тиімділігі педагогты?,
36Т?рбие ма?саты т?сінігіне сипаттама. о?ушыларды? ж?не ата-аналарды? арасында?ы
Т?рбие ма?сатын аны?тау?а ?сер ететін ?арым-?атынасына байланысты. ?лкендермен
?ажеттіліктер мен факторлар. Баланы? балаларды? арасында?ы ынтыма?тасты?ты
Ата-аналарды? Педагогтарды? Білім беру ?алыптастыру ?шін педагог, ата-аналар,
мекемесіні? ?о?амны? Факторлар. балаларды? бірлескен ?ызметі ?йымдас?ан
?ажеттіліктер. ?леуметтік-экономикалы? болса, онда ?жым бірт?тас ?лкен отбасы
жа?дай. Білім беру мекемесіні? жа?дайы. ретінде ?ызы?ты ?мір с?руі ?те ма?ызды.
Т?рбие ма?саты. О?ушыларды? жас ж?не дара Б?л отбасыны? ынтыма?тасты?ыны?
ерекшеліктері. ?жымны? даму де?гейі. ?алыптасуына ата-аналар мен балаларды?
37Т?рбие ма?саты т?сінігіне сипаттама. арасында?ы ?зара т?сінушіліктерін
Т?рбие ма?сатыны? тиімділігі т?мендегі белгілейді, отбасында жа?ымды жа?дайларды
талаптар?а байланысты. Диагностикалануы, ??райды. О?ушылармен, ата-аналармен ж?не
я?ни ма?сатты? ?сынылуы, негізделуі ж?не педагогтады? арасында?ы ынтыма?тасты?ты
т?зетілуі педагогикалы? процеске ?алыптастыру е? алдымен, осы ?рдісте
?атысушыларды? ?ажеттіліктері мен ?лкендермен ?зара іс-?рекет ?алай
М?мкіншіліктерін, т?рбие ж?мысыны? ??ралатына байланысты болады. Ата-аналар,
жа?дайларын зерделеуді? негізінде сынып жетекшілері, балаларды?
ж?ргізілуі тиіс. Реалдылы?ы, я?ни педагог-т?рбиешілері ж?не оларды?
ма?сатты? ?сынылуы мен негізделуі на?ты т?рбиелік н?тижелері тиімді болады егер,
жа?дайды? м?мкіншіліктерін ескеру ар?ылы м??алімдер мен ата-аналарды? бірлесуі
іске асырылуы ?ажет, реалды жете алатындай болуы м?мкін. Осы бірлестік негізінде –
ма?сат болу тиіс. берілген н?тижеге жету жолдары мен жалпы
38Т?рбие ма?саты т?сінігіне сипаттама. ма?сатына деген ?мтылыс бірлігі, т?рбиелік
Т?рбие ма?сатыны? тиімділігі т?мендегі ?рдіске деген к?з?арас.
талаптар?а байланысты. Саба?тасты?ы, я?ни 111Сынып жетекшісіні? ата-аналармен ?зара
ол: а) т?рбие процесінде барлы? ма?саттар іс-?рекетіні? ерекшеліктері.
мен міндеттерді? арасында?ы байланысты 112Ата-аналармен ж?мысты ?йымдастыруды?
іске асыруды; б) ма?сатты? ?сынылуы ж?не т?рлері.
негізделуіні? педагогикалы? іс-?рекетті? 113Білім берудегі сынып жетекшісіні?
?рбір куезе?інде ?амтамасыз етілуді талап орны. Мектепте о?у жылыны? басында негізгі
етеді. Н?тижеге ба?ытталуы, я?ни ма?сат?а п?ндер бойынша ?р баланы? білім де?гейі
жетуді? н?тижелерін “?лшемдеу”, ол т?рбие аны?талады. Сынып жетекшісі ата-ана,
ма?саты на?ты белгіленген жа?дайда ?ана о?ушы, п?н м??алімдерін байланыстырушы
іске асырылуы м?мкін. ?ана емес, ?арым-?атынастарын бас?арушы,
39Т?рбие ма?саты м?селесі педагогикада ба?ылаушы, ке?есші.
ежелден талданып келеді. ??л иеленушілік 114Т?рбие саба?ын ?ткізу Т?рбие шарасына
ж?не феодалды? д?уірде бас?арушы тап мінездеме беру Т?рбие ж?мысыны? мазм?ны?
т?рбиені ж?не оны? ма?сатын ашы? т?рде ?з ашу Т?рбие ?дістерін та?дау О?ушылар
?ажеттіліктеріне орай бейімдеді. А?ыл-ой ?жымыны? т?рбиелік де?гейі Т?рбие
т?рбиесі тек а?с?йектер еншісінде болды. істеріні? н?тижесі ?орытынды ?сыныс.
?арапайым халы? тек дене мен е?бек Т?рбие ж?мысын талдау.
т?рбиесін ?алыптастырды. Т?рбие ма?сатыны? 115Отбасы т?рбиесіні? негізі.
м?селесі педагогикалы? ойлар тарихында. 116Жоспар. Отбасында?ы т?рбие. Отбасы
40К?пке дейін т?рбие ма?сатын ??ру т?рлері. Отбасында?ы педагогика ?рдісті
абстрактілік-философиялы? негізде іске ?йымдастыруды? теориялы? негізі. Отбасы
асырылды, сонды?тан оны? на?ты ж?не ?ылыми т?рбиесіні? мазм?ны, ма?саты, міндеті.
негізделуін ?ажет етпеді. Т?рбие О?ушыларды? отбасымен сынып жетекшісімен
ма?сатыны? м?селесі педагогикалы? ойлар ынтыма?тасты? ?дістеріні? т?рі, ??ралы.
тарихында. 117Отбасы т?рбиесі. Отбасы т?рбиесі -
41Неміс педагогы В.Рейн (1847-1929) к?зделген н?тижеге жету ма?сатында
«т?рбие т?рбиеленушіден на?ыз жа?сы, ?з ата-аналар мен жан?я м?шелеріні? тарапына
хал?ы ?шін пайдалы ж?мыс істей алатын жасалатын ы?пал процестеріні? жалпы
шынайы ж?не мейірімді адамды ?алыптастыру атамасы.
керек», - деп жазды. Т?рбие ма?сатыны? 118Отбасыны? жетекшілік ма?ызы онда
м?селесі педагогикалы? ойлар тарихында. т?рбиеленіп жат?ан адамны? т?н-дене ж?не
42Американ педагогы Эдвард Торндайк : рухани дамуына ?сер етуші ы?палдар м?ні
«Т?рбие жалпы ал?анда адамда бас?а мен ма?ынасыны? тере?дігіне т?уелді
адамдар?а деген мейірімділікті, игілікті келеді.
ж?не таза л?ззат алу?а ?мтылысты дамыту 119Бала ?шін отбасы бір жа?ынан –
?ажет», - деп айтты. Т?рбие ма?сатыны? тіршілік ?оршауы болса, екінші тараптан –
м?селесі педагогикалы? ойлар тарихында. т?рбиелік орта.
43Кейбір батыс ?алымдары т?рбие ма?сатын 120Отбасы – б?л мектеп те, а?парат к?зі
аны?тау ?ажеттілігін жо??а шы?ару?а де, ?о?амды? ?йымдарда да, е?бек ?жымы да,
тырысты. Американ педагогы Джон Дьюи дос – жарандары да, отбасы – б?л ?деппен
(1859-1952): «Адам ?зіні? туа біткен ?нер кілті де. Т?л?аны? ?алыптасу
т?йсіктеріні? (инстинкт) ??лы болып н?тижелілігі е? алдымен отбасы?а т?уелді.
табылады ж?не оны? таби?аты ?згеріске Жан?я ?андай болса, онда ?сіп, ержеткен
келмейді», - деп т?жырымдады. Т?рбие адам да сондай.
ма?сатыны? м?селесі педагогикалы? ойлар 121Жеке адамны? ?алыптасу процесі мен
тарихында. оны? н?тижесіне болар отбасы т?рбиесіні?
44ХІХ ?асырды? екінші жартысында ж?не ХХ к?ші мен ?уатын мойындайтын болса?, ендеше
?асырды? басында «еркін т?рбие» теориясы мемлекет пен ?о?ам да т?рбиелік шараларын
?алыптасады, оны? негізінде Ж.Ж.Руссо д?рыс жолмен ?йымдастыруды е? алдымен
?сын?ан баланы? таби?и ой ж?не отбасына ?лкен назар аудар?аны ж?н.
адамгершілік м?лтіксіздігі (совершенство) 122Неке мен отбасы?а деген ?стірт
жатыр. Оны ??растырушылар: Э.Кей (Швеция), к?з?арас, халы?ты? ж?не ?лтты? ?рдістерді
К.Н.Венцтель (Ресей), М.Монтессори естен шы?ару, инабаттылы? принциптерінен
(Италия) ж?не т.б. Т?рбие ма?сатыны? та?ау, шектен тыс арсызды? пен
м?селесі педагогикалы? ойлар тарихында. маск?немдік, іштей т?ртіпті? болмауы мен
45Еркін т?рбие теориясыны? ?станушылары жынысты? сал?ыртты?, ерлі-зайыптылар
бала ?алыптасуыны? ?леуметтік негіздерін арасында жо?ары беле? ал?ан ажырасулар –
?абылдамады ж?не т?рбиені? негізгі б?рі де отбасыда?ы бала т?рбиесіне болатын
ма?сатты н?с?амасы ретінде балаларды? теріс ы?палдар к?зі.
ай?ындалып жат?ан ?ызы?ушылы?тар мен 123Педагогикалы? ?ылымны? барысында жан?я
?абілеттіліктеріні? спонтанды дамытуды, т?рбиесіні? м?селелері на?ты ?ылыми –
еркіндіктерін еште?емен шектемеуін ?сынды. теориялы? ж?не ?дістемелік мазм?н?а ие
Т?рбие ма?сатыны? м?селесі педагогикалы? бола бастады. К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой,
ойлар тарихында. П.Ф. Лесгафт ж?не бас?алар балалар
46Б?гінгі та?да?ы педагогикалы? т?рбиесін ?йымдастыруда оларды? даралы?
е?бектерде т?рбиені? орта? ма?саты ерекшеліктерін, бейімділіктерін, дене-к?ш
жан-жа?ты ?йлесімді дамы?ан т?л?аны ж?не психологиялы? даму денгейін ескеру
т?рбиелеу деп ай?ындалып отыр. Б?гінгі керектігіне ерекше к??іл б?лген. Н.К.
та?да?ы т?рбие ма?саты м?селесі. Крупская, А.С. Макаренко, В.А.
47?аза?стан Республикасыны? білім беру Сухомлинский бала т?рбиесіні? теориясын
мекемелеріндегі т?рбиені? кешенді атап к?рсеткен.
ба?дарламасында (2001) т?рбиені? жалпы 124Жан?яда?ы т?рбиені субъектілері –
ма?саты – полим?дениетті т?л?аны ата-анамен бала, ?леуметтік ма?сат,
?алыптастыру деп аны?тал?ан. Б?гінгі міндет, педагогикалы? т?сілдер, ?дістер.
та?да?ы т?рбие ма?саты м?селесі. Осы элементтерді біріктіретін негіз
48Д?ниетаным к?з?арасы жеке т?л?аны іс-?рекет.
?алыптастыру тірегі. 125Ата-ананы? ?йымдастыру ж?не ба?ыттаушы
49Жоспар. 1. Жеке т?л?а туралы т?сінік. ролін, ата-анамен бала арасында?ы ?зара
2. Жеке т?л?а дамуы туралы теориялар 3. ?атынасты? сипатын, бала т?рбиесіне ?сер
Жеке т?л?а дамуына ?сер ететін факторлар. ететін жан?яны? ма?сатты адамгершілік
4. Жеке т?л?а дамуында?ы іс-?рекет пен. ба?ыттарын, баланы? жан?яда?ы араласатын
?арым-?атынасты? алатын орны. іс-?рекетіні? алуан т?рлілігін, ата-ананы?
50Индивид - биологиялы? тіршілік иесі, т?рбие ??ралдарын, т?сілдерін, ?дістерін
барлы? адамдар тумысынан индивид болып пайдалана алу ?абілеттерін, баланы?
табылады. Т?л?а - ?зіне биологиялы? ж?не белсенділігіні? д?режесін к?руге болады.
?леуметтік ?асиеттер мен сапаларды /2-суретті ?ара?ыз/.
ме?герген адам. Даралы? - бір адамды бас?а 1262 сурет.
адамнан ерекше к?рсетіп т?ратын 127Ата-ананы? т?рбие ж?мысыны? сапасын
интеллектуалды?, еріктік, моральды?, о?ушыны? к?н т?ртібін ?йымдастыруынан
?леуметтік ж?не та?ы бас?а ?асиеттеріні? к?руге болады, онда жан?я т?рбиесіні?
жиынты?ы. ма?ызды ерекшеліктері к?рініс табады,
51Т?л?аны? ?алыптасуы – барлы? жан?яны? ?дет-??рыптарыны? бір б?лігі
факторларды? (экологиялы?, экономикалы?, болып табылады.
?леуметтік, биологиялы? ж?не т.б.) 128Жан?яны? бос уа?ытта?ы бірлескен
?серінен индивидті? т?л?а?а айналу іс-?рекетіні? о?ушы ?шін ма?ызы ?те зор.
процесі. Т?л?аны? дамуы - адамны? 129Ата-ана мен баланы? ара ?атынасы жан?я
а?засында?ы санды? ж?не сапалы? ?міріні? ай?ын к?рінісі, оны?
?лшемдерді? ?згеру процесі. Т?л?аны? микроклиматын ?алыптастырып, жан?яны? даму
т?рбиеленуі -т?л?аны? а?а ?рпа?ты? м?мкіндіктері.
?леуметтік т?жірибелерін ме?геру процесі. 130Ата-ана арасында?ы, ата-ана мен бала
52Адам даму субъектісі ретінде. Адам. арасында?ы, балаларды? арасында?ы ?зара
Жалпы дене дамуы. Интелектуалды? даму. ?атынас педагогикалы? процесті? т?рбиелік
Эстетикалы? даму. Адамгершіліктік даму. механизмдері болып табылады.
Эмоционалды? даму. 131Жан?яны? т?рбие ж?мысын зерттеуді
53 ?йымдастыру ?те ма?ызды. Ол мектеп
54 ??жаттарын (о?ушылар сипаттамасы, сынып
55 журналы, медициналы? карталар) зерттеу мен
56 талдаудан басталады. Б?л ?дісті
57 ?олдан?анда алдын ала жоспарлан?ан
58 м?селелер бойынша материалдар жинау.
59 132Жан?я – іштей т?ра?ты, т?йы? ?жым.
60 133Балаларды? жан?яда?ы т?рбиесі оны?
61Т?рбиені? мазм?ны міндетті, ма?саты. белгілі бір т?ра?ты ?леуметтік институт
62?арастырылатын с?ра?тар. Т?рбие ретінде аны?талады, ол жан?я м?шелері
?дістері, т?сілдері, ??ралдары туралы арасында?ы ?зара ?атынастарды? ?алыптасуы
т?сінік Т?рбие ?дістерін та?дап алу мен дамуына септігін тигізетін адамдарды?
шарттары Т?рбие ?дістеріні? жіктелуі жа?ынды?ы, туысты? ?атынастар, ?зара
Т?рбие ?дістеріне сипаттама. ?йелмендік, т?рмысты? ?мір. Жан?я
63Т?рбие т?рлері. А?ыл-ой м?дениеті т?рбиесіні? арты?шылы?ы да осы
Адамшершілік т?рбиесіні? негіздері Е?бек ?атынастарда, оны т?рбиені? еш?андай да
т?рбиесіні? негізі Экономикалы? т?рбие т?рі алмастыра алмайды.
???ы? ж?не саяси т?рбие Экологиялы? т?рбие 134Жан?я т?рбиесі адам ?міріне ?ажетті
негіздері Эстетикалы? т?рбие Дене негізгі ?ызметтерді ат?арады Репродуктивті
т?рбиесі. – баланы? туылуы. Т?рбиелік – жан?яны?
64Т?рбие ?дістері – б?л педагогикалы? ?рбір м?шесіні? жеке т?л?а болып
ж?мысты? т?сілдері мен жолдары ар?ылы ?алыптасуына, т?рбиелік жа?дай жасауы.
т?рбие ма?сатына жету (Т.Е.Конникова) Т?рмысты?-экономикалы? – жалпы т?рмысты,
Т?рбие ?дістері - т?рбиеші мен бюджетті бас?ару. Коммуникативті –
т?рбиеленушілер іс-?рекетіні? ?зара жан?ялы? ?атынасты, бас?а адамдармен
байланыс т?сілдері (В.А.Сластенин) Т?рбие ?атынасты ?йымдастыру. Рекреативті -
?дістері – б?л мектеп т?жірибесінде іс-?рекет ?йымдастыру.
?ойыл?ан ма?саттар?а ?ол жеткізу ?шін 135
пайдаланылатын жол (Ж.?биев). 136Жан?я – болаша? азаматты? ?леуметтену
65Т?рбие ?дісі дегеніміз т?рбиешілер мен жолында?ы ал?аш?ы ?адамдарын жасайтын
т?рбиеленушілерді? ?зара байланыс?ан бастап?ы адам. Ол бала?а моралды? ?алпы
іс-?рекетінде о?ушыларды? т?л?алы? туралы ал?аш?ы т?сініктер береді, оны
?асиеттерін ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан е?бекке баулып, ?з-?зіне ?ызмет ету
педагогикалы? ж?мыс т?сілдері. да?дыларын ?алыптастырады. Ата-ананы?
66Т?рбие т?сілі – жалпы ?дісті? бір іс-?рекеті мен мінез-??л?ы, ?мір с?ру
б?лігі, жеке-дара ?рекет, на?ты іс Т?рбие салты ар?ылы бала?а д?ниетанымды?,
??ралдары: іс-?рекетті? т?рлері, к?рнекі адамгершілік, ?леуметтік-саяси ??ндылы?тар
??ралдар, педагогикалы? ы?пал жасау беріледі.
??ралдары, коммуникация, ??ралдары. 137Ата-ана мен м??алімдерді? міндеті –
67Т?рбие ?дістерін та?дауды аны?тайтын ?о?амды? ?атынастарды? жа?а ж?йесі ?сынып
жалпы принциптер: Т?рбие ма?саттары мен отыр?ан ?леуметтік м?мкіншілікті д?рыс
міндеттері Т?рбиеленушілерді? жас ж?не пайдалану.
дара, т?л?алы? ерекшеліктері ?жымны? 138Ата-ананы? ма?ызды міндеті балалармен
?алыптасу де?гейі Т?рбиелік жа?дайлар біріккен коммерциялы? ?ызмет-?рекетке
Т?рбие ??ралдары Т?рбиешіні? т?жірибе ?атысып, оны ба?ылау, оларды баланы?
де?гейі Т?рбие уа?ыты К?тілетін адалды?ын, адамгершілігін, ??ыптылы?ын
?орытындылар. дамытатын ?ызмет к?рсетуді? ?рт?рін
68?дістерді? жіктелуі дегеніміз орындау?а ?йрету.
аны?тал?ан белгілерге ?арай ??рыл?ан 139?ркениетті ?о?ам дамы?ан сайын
?дістер ж?йесі. жан?яда?ы бала саны азайып келеді. Аз бала
69Т?рбие ?дістеріні? жіктелу проблемасын жан?яда, негізінен бір баласы бар жан?яда,
шешуде зор ?лес ?ос?ан ?алымдар: ішкі жан?ялы? т?рбиені? е? басты жа?дайы
Н.К.Гончаров, Т.Е.Конникова, жо?, ол – балалар ?арым-?атынасы. Бір
И.Т.Огородников, Н.И.Болдырев, баланы? т?рбиесі ?осымша педагогикалы? к?ш
И.С.Марынко, Г.И.Щукина, В.А.Сластенин салуды талап етеді. Жал?ыз бала?а деген
т.б. ата-ананы?, ?жесі мен атасыны? арты? к??іл
70Т?рбие ?дістері: (Т.Е.Конникова, б?луі оны белсенділігінен айырып, оны?
Г.И.Щукина бойынша). Т?л?аны? а?ыл-ойын эгоистік жа?тарыны? басым болуын
?алыптастыру ?дістері Іс-?рекетті ?алыптастырады.
?йымдастыру ж?не ?о?амды?, ???ы?ты? 140Толы? емес жан?яларда, ата-анасыны?
т?жірибе ?алыптастыру ?дістері Іс-?рекетке біреуі жо? бол?ан жан?яларда т?рбиелік
ж?не мінез-??лы??а ынталандыру ?дістері. м?селелерді шешуде кейбір
71 адамгершілік-психологиялы? ы??айсызды?тар
72??гіме – б?л адамгершілік мазм?ны бар болуы м?мкін. М?ндай жан?яларды? к?бінде
на?ты деректер мен о?и?аларды? ана мен бала ?ана болады.
эмоцияналды, ай?ын к?рінісі. Т?сіндіру – 141Жан?я т?рбиесіні? проблемасы – ананы?
т?рбиеленушіге эмоцияналды-с?зді ?сер ету жан?я т?рмысынан ?олы босамауы. Ананы?
?дісі. уа?ыты жетпеуі к?бінесе насихат, жаз?ыру,
73Этикалы? с?хбат – т?рбиеші мен ?рсу сия?ты т?рбиелік ы?палды? н?тижесіз
т?рбиеленушіні? пікір алысу?а екіжа?ты ?дістерін пайдалану?а м?жб?р етеді.
кірісуін керек ететін ж?йелі ж?не бірізді 142Микроклиматы жа?ымсыз, жан?я ?мірі
?діс т?рі. Пікірталас – т?рбиеленушілерді ?рыс-керіске, ата-ананы? бір-біріне,
?ызы?тыратын ?р т?рлі та?ырыптар?а балаларына деген ша?ымдарына, ай?ай-шу?а,
арнал?ан ?ызу пікір сайысы. ?орлы? с?здер мен іс-?рекеттерге толы
74 жан?яларда ?те ма?ызды т?рбие проблемалары
75Жатты?у – автоматты т?рде талап, туындайды.
?рекетті к?п ?айталап орындаудан болатын 143Ата-ана ???ы?ынан айрыл?алы т?р?ан
т?рбиені? т?жірибелік ?дісі. Талап – б?л ата-аналар ?леуметтік ж?не педагогикалы?
т?рбиеленушілерді? белгілі бір іс-?рекетін проблемалар тудырады. Мемлекет оларды?
тежеп не ынталандырып, жекелей ата-аналы? ???ы?тарынан айыр?анда
?арым-?атынаста жо?арылайтын, баланы? балаларды? ма?сат м?ддесін басшылы??а
белгілі бір ?асиеттеріні? к?рінуіне алады. Алайда б?л ретте оларды? ?мірі ?з
себепші ?сер ететін ?діс. ?йрету – м?нін барынша жо?алтады, ?йткені ?мір с?ру
п?рменді жасалынатын а?дыландыру. мен дамуды? ма?ыздылы?ы кемиді.
76 144?азіргі уа?ытта мектеп пен жан?я
77Ма?тау – т?рбиеленушіні? іс-?рекетіне ынтыма?тасты? ?рекетіні? келесі ба?ыттары
?ойыл?ан жа?сы ба?а. Жазалау – ?ате ай?ындал?ан: ата-аналармен
?ылы?ты ескертіп тежеу, ?з ар-?яты ?йымдастырушылы?-педагогикалы? ж?мыс;
алдында, бас?а адамдар алдында кін?сін ата-аналарды? педагогикалы? сауаттылы?ын
т?сінуге ?серін тигізетін педагогикалы? дамыту; ата-аналармен баланы? о?у ?лгерімі
?діс. Жарыс – ?ажетті сапаларды мен т?рбиесін жа?сарту ?шін ж?йелі жеке
т?рбиелеуде о?ушыларды? таби?и дара ж?мыстарын ж?ргізу.
б?секелестік ?асиеттерін ба?ыттайтын 145Елдегі т?бегейлі
балаларды? ?жымда?ы іс-?рекетін ?леуметтік-экономикалы? ?згерістерге, жеке
?йымдастыру ж?не ынталандыру ?дісі. меншікті? пайда болуына, жеке адамны? баю
78Педагогикалы? ?рдістегі балалар м?мкіндігіні? тууына байланысты
?жымыны? м??алімдерді? ?зара байланысы мен материалды? жа?ынан ау?атты жан?ялар пайда
?зара іс-?рекеті. бола бастады. М?ндай жан?яларда т?рбие
79?арастыратын с?ра?тар. ?жым туралы белгілі бір проблема?а кездеседі. К?бінесе
т?сінік ?жым - т?рбие ??ралы ?жымны? даму б?ндай жан?яда?ы бала балалы? ?жымдардан
кезе?дері. алша? болады, оны? ерекшелік сезімі
80?жым туралы т?сінік ?жым – б?л ?алыптасып, ?орша?ан адамдар?а деген
к?зделген ма?сат?а жетудегі ?йымшылды? пен ж?нсіз наразылы? эгоизімі туу м?мкін.
ма?саттылы?, іс-?рекетімен сипатталатын 146Ата-ана жан?я т?рбиесіні? ма?ыздылы?ы
адамдар тобы. баланы? ??ндылы? ба?ыттарын, оны?
81?жым - бір ма?сат?а ба?ыттал?ан моральды? ?асиеттерін ?алыптастырулары
мекемелерде ж?мыс істейтін адамдарды? ?ажет.
немесе білім беру орындарында о?итын 147Ты?да?андары?ыз?а рахмет!
студенттерді?, о?ушыларды? ж?не т.Б. Тобы.
Италия туралы азаша.ppt
http://900igr.net/kartinka/obschestvoznanie/italija-turaly-azasha-173489.html
cсылка на страницу

Италия туралы азаша

другие презентации на тему «Италия туралы азаша»

«Новосибирский государственный университет экономики управления» - Школа управления пресоналом. Подготовка к егэ. Школы-лаборатории. Всероссийская олимпиада школьников по экономике (октябрь-февраль). Интернет-проект «Репетитор». Школьная академия. Школа информатики и ИТ. Школы-лаборатории НГУЭУ. Гуманитарно-экономическая школа. Психологическая школа. Элективные курсы.

«Сын Земли» - И главная моя мечта — еще летать и летать в космос. Художники Палеха «Сын России». А. Шилов «Сын России». 12 апреля 1961 года. А. Плотнов «На родине». Имя Юрия Гагарина стало символом космической эры, символом мужества и героизма, верности своему народу… Звездный сын Земли в искусстве и литературе. Юрий Гуляев «Как нас Юра в полет провожал».

«Тамбовский университет» - Мы предлагаем следующие юридические услуги: Мы предлагаем образовательные услуги: Мы предлагаем деловые игры по следующим темам: Практический курс «Защита прав работников». Наши партнеры: Практический курс «Судебное делопроизводство». Юридическое сопровождение при получении налоговых вычетов. Региональный форум «Ключевые факторы успеха бизнеса и молодежи в тамбовской области».

«Электронный университет» - Ресурсы. Описание программы. Просмотр описания, содержательного и учебного плана программы; Организационная. Программы. создание ТУППД. Посетитель сайта. Рабочее окно группы. Пользовательская часть. Учебно-методическая компонента. Просмотр списка и краткого содержания ресурсов. «Электронный университет».

«Нижегородский университет» - Доска изготовлена белорусским скульптором С.М. Вакаром в городе Минске. Постепенно кружок становится центром научной мысли Н. Новгорода. В 1946г. Грузинской, затем на ул. Детские и юношеские годы Федорова прошли в г. Горький - г. Нижний Новгород. Богдановичи снимали квартиру на ул. Членами кружка были многие ученые.

«Средневековые университеты» - Основные выводы (продолжение). Средневековые университеты Западной Европы. Начало университетов относится к XII столетию. Венский университет. Парижский университет. Гипотеза. Основные выводы. Содержание. Парижский и Болонский университеты были первыми в Европе по времени возникновения. Пражский университет.

Университеты

21 презентация об университетах
Урок

Обществознание

85 тем
Картинки