Социальные профессии
<<  По охране труда электробезопасность для электромонтеров 2 класс профессия адвокат  >>
Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч
Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч
Член студентських товариств “Академічний кружок” та “Дружний Лихвар”;
Член студентських товариств “Академічний кружок” та “Дружний Лихвар”;
Праця Костя Левицького у товаристві «Просвіта»
Праця Костя Левицького у товаристві «Просвіта»
Діяльність в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка
Діяльність в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка
Діяльність в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка
Діяльність в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка
Економічна діяльність
Економічна діяльність
Партійна діяльність
Партійна діяльність
Депутатська діяльність
Депутатська діяльність
Державне управління
Державне управління
“Німецько-український правничий словник” (Відень, 1920) “Історія
“Німецько-український правничий словник” (Відень, 1920) “Історія
Пам'ять нащадків
Пам'ять нащадків
Пам'ять нащадків
Пам'ять нащадків
Ювілейна монета НБУ «Кость Левицький»
Ювілейна монета НБУ «Кость Левицький»
Ювілейна монета НБУ «Кость Левицький»
Ювілейна монета НБУ «Кость Левицький»
Картинки из презентации «Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч» к уроку обществознания на тему «Социальные профессии»

Автор: Irina. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока обществознания, скачайте бесплатно презентацию «Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2191 КБ.

Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч

содержание презентации «Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Кость Левицький: адвокат, політик, 12середовища, українських педагогів,
громадський діяч. (1859-1941). народовських громад і студентських гуртків
Прем’єр-міністр та міністр фінансів українофільського напряму. У публічній
Західно-Української Народної Республіки. діяльності К. Левицький поєднував
2Освіта: 1866 – 1869 рр. – початкове політичну активність з працею в
навчання у Тисменицькій середній школі національно-культурних і наукових
(нині Івано-Франківська область); 1869 – інституціях, створенням українських
липень 1878 р. – навчання у Станіславській економічних і фінансових об’єднань, участю
(тепер Івано-Франківській) гімназії. у кооперативному русі, видавничою та
Здобуття середньої освіти; 1878 – 1882 рр. публіцистичною роботою, пропагуванням
– навчання на юридичному факультеті політичних прав і свобод серед широких
Львівського університету; 1884 р. - верств населення. Політична кар’єра К.
складання докторату у Віденському Левицького була невід’ємно пов’язана з
університеті; 1890 р. – успішне складання національно-демократичною течією
іспиту на адвоката. українського руху в Галичині, де він
3Член студентських товариств пройшов шлях від рядового члена
“Академічний кружок” та “Дружний Лихвар”; політичного товариства „Народна рада” до
Співзасновник і заступник голови голови Народного комітету Української
товариства “Академічне братство”; націонал-демократичної партії, що була
Співзасновник і голова товариства “Кружок найвпливовішою політичною силою галицьких
правників” (1881); Учасник другого українців. У період керівництва К.
студентського віча в Коломиї у 1884 р., Левицького УНДП успішно поєднувала
обраний до президії віча; Співпраця з парламентську діяльність з організацією
Іваном Франком. Кость Левицький – масових акцій на її підтримку. Працюючи в
студентський активіст. керівництві УНДП К. Левицький докладав
4Праця на ниві юриспруденції. 19. 11. чималих зусиль до розбудови партійної
1881 р. – обраний головою товариства мережі й перетворення партії в масовий
“Кружок правників”; 1882 – 1889 рр. – національно-демократичний рух.
адвокатська практика у Львові; 1889 – 1900 13Державотворець. Був головою
рр. – редактор українського правового українських міжфракційних клубів в
журналу “Часопись Правнича”; 1890 р. – австрійському парламенті і Галицькому
успішне складання іспиту на адвоката й сеймі. Зусилля українського
відкриття у Львові приватної адвокатської парламентського представництва
контори; 1925-1939 рр. – голова Союзу спрямовувалося на зростання політичного
Українських Адвокатів; 1935–1939 рр. – впливу українців у державі, залучення
член органу адвокатського самоврядування - важелів державної політики до розв’язання
Найвищої Ради Адвокатів у Варшаві, українсько-польського конфлікту,
редактор видання “Життя і Право”. досягнення українцями практичних здобутків
5Праця Костя Левицького у товаристві у культурно-освітній та економічній
«Просвіта». 1881 р. – заснування родиною сферах. Діяльність у Галицькому сеймі К.
Костя Левицького читальні товариства Левицький будував на тезі про прагнення
“Просвіта” в його рідному селі Нижневі на українців добитися національної
Івано-Франківщині; 1882 р. – офіційний рівноправності й різкій критиці польських
вступ у товариство “Просвіта”; 1895 р. – політиків за небажання міжнаціональної
співредактор календаря “Просвіти”; злагоди. У роки Першої світової війни К.
1900–1906 рр. – голова Головного виділу Левицький залишався одним із чільних
(центрального органу) “Просвіти”; Червень українських політиків, був головою
1903 р. – голова єдиного Крайового Головної Української Ради і Загальної
Комітету, який займався будівництвом Української Ради. На посаді голови першого
українського Народного театру у Львові. уряду Західно-Української Народної
1908 р. – Костя Левицького прийнято у Республіки – Державного Секретаріату
Почесні члени “Просвіти”; Співпраця з розпочав будівництво молодої держави. Ним
митрополитом Андреєм Шептицьким. були зроблені перші підготовчі кроки для
6Діяльність в Науковому товаристві Злуки УНР і ЗУНР; Зосередження в руках К.
імені Тараса Шевченка. 14. 06. 1885 р. – Левицького ряду керівних посад наділяло
вступ в НТШ; З 11. 05. 1893 р. – заступник його значними владними повноваженнями, що
керівника історично-філософської секції інколи порівнювалися сучасниками з
НТШ; Активна співпраця з Михайлом диктаторськими. Останнє, однак, не було
Грушевським; 1895 – 1897 рр. – посередник можливим з огляду на демократичний
у конфліктах НТШ та видавництвом “Діло”; механізм ухвалення рішень і доволі сильне
1898 р. – співініціатор проведення реформи конкурентне середовище. Вся діяльність
статуту НТШ; 01. 06. 1899 р. – прийнятий у Костя Левицького носила чітко
дійсні члени НТШ; У 1890-х рр. – демократичний характер. Методи досягнення
співзасновник і довголітній редактор цілей у політичній галузі носили
журналу “Часопись правнича”; 1896 р. з парламентський характер, перевага
ініціативи К. Левицького надавалась мирним переговорам.
історично-філософську секцію НТШ було 14“Німецько-український правничий
поділено на 2 відділи – історичний і словник” (Відень, 1920) “Історія
правничий під проводом К. Левицького. 26 політичної думки галицьких українців
грудня 1937 р. – прийнято в почесні члени 1848-1914 рр.” (Львів, 1926) “Історія
товариства; Будинок Наукового товариства визвольних змагань галицьких українців в
ім. Т.Шевченка у Львові (поч. ХХ ст.), часи світової війни 1914-1918 рр.” (Ч.
якого допоміг придбати товариству Кость 1-2. Львів, 1928-1930) “Великий зрив: До
Левицький. історії української державності від
7Економічна діяльність. 1883 р. – березня до листопада 1918 р. на підставі
співзасновник економічної споживчої споминів і документів” (Львів, 1931)
кооперації у Львові “Народна Торговля”; Українські політики. Сильвети наших давніх
1884 р. співзасновник і провідний діяч послів і політичних діячів. Ч. 1–2. Львів,
товариства українських ремісників “Зоря”; 1936–1937. Фундаментальні праці Костя
1892 р. – співзасновник “Товариства Левицького - пам'ятки історичної та
взаїмних забезпечень від вогню, крадіжки правової мемуаристики.
та взлому “Дністер”; 1894 р. – ініціатор 15Публіцистична спадщина Костя
створення першого українського банку Левицького (книги та брошури). На юридичну
“Дністер”; 1898 – 1939 рр. – генеральний тематику: “Наша свобода, або які ми маємо
директор Крайового Союзу Кредитового, права” (Львів, 1888) “ Наш закон
згодом Центробанку; 1904 – 1939 р. – громадський або які ми маємо права і
засновник і постійний голова Крайового повинності в громаді” (Львів, 1889)
Союзу Ревізійного; 1907 р. – ініціатор “Перший рік парламенту загального
створення і голова контрольної ради голосування (1907–1908)”, (Львів, 1908)
парцеляційного (земельного) товариства “Про закон о товариствах і право збору”
“Земля”; 1909 р. – ініціатор створення (Львів, 1884) “Що має робити “Просвіта” на
“Земельного банку гіпотетичного” (1910); основі нового статуту” (Львів, 1892) “Про
8Партійна діяльність. Керівництво права рускої мови” (Львів, 1896) “Про
Загальної Української Ради м. Львів, 1915 неважність в новім процесі цивільнім.
р. 1885 р. – ініціатор створення Розвідка з австрійського права
політичної організації “Народна Рада”; 26. процесового” (Львів, 1900) “Права
12. 1899 р. – співзасновник, член президії національних меншостей” (Відень, 1923)
та президент Народного комітету “Діяльність нового парламенту в справах
Української національно-демократичної податкових” (Львів, 1908) “Міжнародна
партії (УНДП); 1897 р., 1910 р. – редактор основа справи Східної Галичини (Відень,
партійних тижневиків “Свобода” та “Діло”; 1922). На господарсько-економічну
1902 – 1906 рр. – активний учасник тематику: “Про каси позичкові” (Львів,
народних віч у Галичині від УНДП; 02. 08. 1889, 1894) “Про нові гроші” (Львів, 1892)
1914 р. – очолив Головну Українську Раду; “Про польові пошкоди” (Львів, 1893) “Про
05. 05 1915 р. – ініціатор створення і охорону власності польової” “Про шпихліри
голова Всеукраїнської надпартійної і крамниці” (Львів, 1893) “ Придбання
Загальної Української Ради, що нерухомості при екзекуційній продажі”
представляла інтереси усіх українців на (Львів, 1892) “Сільські каси позичкові і
міжнародній арені. щадниці” “Про нові спілки господарські”
9Депутатська діяльність. Імператор (Львів, 1904) “Про спис людності” (Львів,
Австро-Угорщини Франц-Йосиф І співпрацював 1900) “Закон будівельний для сіл, поменших
з Костем Левицьким у питаннях Східної міст і місточок” (Львів, 1900) “Порадник
Галичини. 1907 – 1918 рр. – депутат торгівельний” (Львів, 1905) “Про рентові
Державної Ради у Відні (парламенту оселі або рентові господарства” “ Про
Австро-Угорщини) в час роботи ХVІІІ – ХХ ґрунтовий кадастер” (Львів, 1895).
Сесій; 1910-1918 рр. – президент 16Пам'ять нащадків. Вулиця Костя
українського міжфракційного клубу у Левицького у Львові. Пам’ятник діячам ЗУНР
Австрійському парламенті; 1908-1914 рр. – і Костю Левицькому в Івано-Франківську.
депутат та голова української Палати 17Характеристика особистих якостей Костя
Галицького Крайового Сейму – парламенту Левицького його сучасниками та істориками
Галичини; Від 1910 рр. – президент діаспори: “Кость Левицький залізною
українського міжфракційного клубу в витривалістю в праці дуже пильно і завзято
Галицькому Крайовому Семі; займався справами. Виявлявся своїм хистом
10Президент міжфракційного українського і зумів об’єднати біля себе людей різної
клубу в Австрійському парламенті вдачі, характеру і переконань, що несуть
(1910-1918). Управлінська діяльність: відповідальність за пильну і витривалу
Робота у комітетах та комісіях: 24.11. працю на різних ділянках життя, що є ще
1910 р. – староста податкового комітету; більшою його заслугою, що не мав він в
02.03 1910 р. – другий заступник старости нашій минувшині взірців для наслідування”
комітету національних справ; обраний до (В.Лукич); “Нема майже ніякої области
комітету переговорів з економічних нашого публічного народного життя, на якій
стосунків з Угорщиною; Квітень 1912 р. – би не працював для нашого народу Кость
другий заступником голови української Левицький” (редакція газети “Свобода”);
делегації з питань Львівського “К. Левицький у політиці “обережний на всі
університету; Липень 1917 р. – заступник боки” (О. Кузьма); “Кость Левицький був у
керівника парламентської своїй службі громаді і народові
сільськогосподарської комісії, Староста переконаним і щиро відданим демократом,
комісії з питань відбудови країни правим і послідовним. Великої уваги
Австро-Угорського парламенту; Заступник викликала швидкість і глибочінь його
голови фінансового комітету; Заступник думки, збережена до пізньої старости,
голови збройно-економічного комітету; логічна послідовність мислення і в кожній
27.10. 1910 р. – обраний до земельної діловій справі – опертя на її правну
комісії з ліквідації заборгованості та до основаність” (І. Витанович); “Ні перед
податкового комітету; 24. 06. 1910 р. – ним, ні після нього ніхто так старанно і
обрання до бюджетної парламентської всебічно не зібрав у своїх руках усіх
комісії; Навесні 1915 р. – член почесної ниток тодішнього громадського життя. Він
президії Комітету допомоги українським був у тому часі справжнім диктатором
біженцям Галичини, які проживали у Празі. цілого українського національного життя”
1917 р. – член земельної комісії; член (С. Волинець);
військово-економічного комітету; Листопад 18Ювілейна монета НБУ «Кость Левицький».
1917 р. – член фінансового комітету; Характеристики монети: Номінал: 2 гривні
Грудень 1917 р. – член комісії Рейхсради; Тираж: 35000 штук. Материал: нейзільбер
Липень 1918 р. – заступник голови комітету Якість: спеціальний анціркулейтед Діаметр:
з питань державних договорів; 31,00 міліметра Вага: 12,08 грам Гурт:
11Державне управління. Євген Петрушевич рифований Рік випуску: 2009 р. Автори
– учень Костя Левицького, Президент ЗУНР. ескізів: Володимир Таран, Сергій Харук,
19.10.1918 р. – Участь у створенні Олександр Харук. Автори моделей: Володимир
Української Національної Ради, голова її Дем’яненко, Анатолій Дем’яненко.
Львівського (центрального) комітету; 19Кость Левицький: Правила. Поради.
Листопад-грудень 1918 р. – прем’єр-міністр “Розуміти своє завдання супроти рідного
та міністр фінансів ЗУНР; Жовтень 1919 р. народу”; “Працювати ідейно, щоб дати свою
– 1924 р. – праця в уряді ЗУНР на духову лепту для рідного народу”; “Ми
еміграції у Відні. Спочатку на посаді повинні вибирати на політиків сам цвіт
уповноваженого у справі преси і нашої інтеліґенції”; “В політиці треба
пропаганди, пізніше уповноваженого брати, що можна і поки час, щоб не було
секретаря закордонних справ; Очолював запізно”; “Конституція є гарантом життя та
делегації ЗУНР на міжнародних конференціях свободи кожного громадянина, держави”;
у Ризі (1920), Женеві (1921) та був членом “Творити для себе економічні установи може
делегації ЗУНР на Генуезькій конференції тільки нарід самосвідомий, а дійти до
(1922). Водночас очолював Комітет свободи національної – може тільки нарід
політичної еміграції; 1923 р. – після економічно незалежний, значить заможний”;
самоліквідації уряду згідно з рішенням “Сила рідної мови лежить в любові самого
Ліги Націй про анексію Східної Галичини, народу до мови, бо лише той народ має
К. Левицький повернувся до Львова, входив будучність, котрий любить рідну мову”; “
до Центрального комітету Українського Міжнаціональні суперечності шкодять
Національно-Демократичного Об’єднання; 30 соціальному, культурному й економічному
червня 1941 р. очолив Раду Сеньйорів прогресу й роблять його майже неможливим,
(передпарламент, із 30 липня 1941 р. – і тому всі повинні бути готовими
Українська Національна Рада); співпрацювати над справою національного
12Громадський діяч, політик. Формування порозуміння”;
громадсько-політичних поглядів К. 20Дякую за увагу! © Ірина Василик,
Левицького відбувалося під впливом кандидат історичних наук, доцент Київ,
національно свідомого родинного 2014 р.
Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч.ppt
http://900igr.net/kartinka/obschestvoznanie/kost-levitskij-advokat-poltik-gromadskij-djach-74471.html
cсылка на страницу

Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч

другие презентации на тему «Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч»

«Профессия адвокат» - Профессионально важные качества: Юриспруденция: Должен знать. Профессия адвоката — одна из древних. Не дать слабому запутаться, и не допустить, чтобы сильный пренебрег нормами закона. Считается одним из самых высокооплачиваемых адвокатов в России. Все профессии ХОРОШИ ... Назначение адвоката –. Заслуженный юрист Российской Федерации.

«Строение кости» - Надкостница. Строение костной ткани под микроскопом. Химический состав костей. Внутренний слой. Строение костей, состав, соединение и доврачебная помощь при повреждениях скелета. Практическая работа. Строение кости. Костное вещество. Типы соединения костей. Строение костей. Виды соединительной ткани.

«Юрист, адвокат» - Высшее юридическое образование и стаж работы. Уголовное право. Выбор будущей профессии. Чем старше люди, тем больше разветвляются их жизненные пути. Адвокат. Выбор профессии или профессиональное самоопределение. Правопорядок. Трудности. Юрист. Компетенции адвоката.

«Бортпроводник» - Васькинская основная общеобразовательная школа. Представляем профессию. Требования к кандидатам: Является ли профессия бортпроводника мужской профессией? Разнообразие. Обязанности бортпроводника: На работу - в полет. Бортпроводник -. Есть здесь и свои недостатки: Главная задача -. Бортпроводник.

«Как стать президентом» - Кинотеатр. Цены на нефть. Важное для кораблестроения открытие. Выстиранное бельё. Важная встреча. Дни рождения. Возможность поздравить граждан. Президент России. Итоги встречи. Школа президентов. Тебя попросили честно разделить что-нибудь.

«Работа социального работника» - Типы взаимоотношений с клиентом. Основные функции социального работника. Роль учителя. Типичные ситуации в профессиональной деятельности социального работника. Обмен различными социальными благами. Жизнедеятельность индивида. Коммуникативная функция. Национальная система социального страхования. Охраняет репутацию профессии.

Социальные профессии

36 презентаций о социальных профессиях
Урок

Обществознание

85 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по обществознанию > Социальные профессии > Кость Левицький: адвокат, політик, громадський діяч