Конкурсы
<<  Конференция памяти Ю.С. Мартынова «Соматоневрология» Практическая Конференция Фокус на будущее  >>
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година
Първите спомени за фанфарния оркестър датират от далечната 1939 година
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е назначен
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян Стоянов ръководи
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;
Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка Камджалова;
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Национална конференция „Училището-желана територия на ученика”
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Подготовка и реализация на мултимедийната презентация; Моделиране и
Източници за реализация на проекта:
Източници за реализация на проекта:
Източници за реализация на проекта:
Източници за реализация на проекта:
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива
Сценарият за концерта е написан от творческият екип и развива
Сценарият включва :
Сценарият включва :
Сценарият включва :
Сценарият включва :
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър
Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния оркестър
Те свирят-Чувате ли ги
Те свирят-Чувате ли ги
Картинки из презентации «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот» к уроку педагогики на тему «Конкурсы»

Автор: profiler. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока педагогики, скачайте бесплатно презентацию «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 2533 КБ.

Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот

содержание презентации «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Национална конференция 14на музикалната им култура. Развитие на
„Училището-желана територия на ученика” училищната традиция и тенденция за
Тематично направление „Ритуализация на запазване на националната ни идентичност в
училищния живот”. обединена Европа. Моделиране и изработка
2Тържествено честване на 50 години от на тридесет празнични костюми за
създаването на фанфарен оркестър в Първо участниците в оркестъра. Ползотворни
основно училище „Христо Ботев” град контакти с Градския духов оркестър с
Търговище. диригент Красимира Коларова – бивш
3 участник в училищния фанфарен оркестър,
4Фанфарният оркестър е една стародавна което създава представи и нагласи за
училищна традиция възраждала се във приемственост между двете музикални
времето от будната музикална общественост формации.
в нашия град, от гражданската инициатива и 15Източници за реализация на проекта:
от благотворителността на ученици, Проучване на документални материали от
родители, родолюбиви българи, Популярна Държавен архив –Търговище; Исторически
банка, Кооперация „Напред”, Банка музей – Търговище; „Развитие на
„Български кредит”. образователното дело в Търговище” от Крум
5Предмет на изследването : Тържествено Георгиев; Творчески срещи със Стоян
честване на половинвековния юбилей на Стоянов, бивши участници от оркестъра;
фанфарния оркестър . Цел на изследването : спомени на бивши и настоящи учители от
Да развива и обогатява училищната училището. Творчески изяви на фанфарния
традиция, да популяризира творческата оркестър с диригентите Стоянка Камджалова
биография на фанфарния оркестър, да и Ивелина Захариева; Изследване нагласите
обогатява музикалната и духовна култура на на участниците в извънкласните форми за
учениците, да срещне поколенията свободен избор и за образователните
оркестранти с дългогодишния диригент Стоян резултати от проекта, за неговия принос за
Стоянов, да създаде мотивация , нагласи в развитие на мотивацията и личностното
учениците за участие в извънкласни и израстване чрез творческа изява в
извънучилищни дейности. дейностите;
6Първите спомени за фанфарния оркестър 16Подготовка и провеждане на
датират от далечната 1939 година от тържествения концерт. Развитие на идеята и
директора на прогимназия „Христо Ботев” написване на сценарий; Подготовка на
Стефан Н.Черноколев. Той пише в технически план за концерта; Планиране на
летописната книга на училището: дейностите по реализацията на проекта;
„Най-хубавата и ценна придобивка на Подготовка на нови празнични костюми;
прогимназията през настоящата учебна Издаване на празничен брой на училищния
година , дело на идеализма и труда на вестник „Всезнайко”; Изработване на декори
учители и ученици е ученическата фанфарна и подреждане на изложба във фоаето на
музика.”. Прогимназия “Христо Ботев” е концертната зала от Клуба за художествен
била духовен център на музикалния живот в дизайн. Отзвук в местния печат.
нашия град. С популярност се ползват 17Сценарият за концерта е написан от
музикалните педагози Милка Калева и творческият екип и развива творческата
Стефанка Ширкова. Благодарение на идея и замисъл за честването на 50 години
събраните средства от дарения и от създаването на фанфарния оркестър.
благотворителна томбола в училището се Идеята на сценария е художествено
закупуват първите музикални инструменти, представяне на творческата биография на
доставени от Германия на стойност 39000 фанфарния оркестър, на неговите създатели
лева . Създател и диригент на фанфарния и поколенията негови изпълнители и включва
оркестър е учителят по пеене Стефан Илиев. творческа изява на музикалните формации и
Фанфарният оркестър просъществува до 1944 колективи в училището. Сценарий.
година. Развитието на идеята е принос в развитието
7Той се възражда отново през 1953 на училищната традиция за запазване на
година, когато в училището е назначен националната ни идентичност в контекста на
учителят Стоян Стоянов. С активното формиращата се европейска култура.
съдействие на Градския народен съвет, 18Сценарият включва : участие на
Началника на народна просвета народния фанфарния оркестър; участие на Училищното
учител Симеон Донев и директора на литературно студио; мултимедийна
училището Крум Георгиев са закупени 80 презентация; участие на Формация за
инструменти. От този момент историята на автентичен фолклор; участие на Формация
оркестъра е свързана със Стоян Стоянов, „Пейте с нас”; участие на Формация
музикален педагог, който поема обучението „Балони” участие на Модерен балет
по музика като мисия и отговорност. В „Киарра”; участие на Градския духов
спомените на Крум Георгиев- директор на оркестър. участие на специалния гост на
училището училищната музика е облечена в концерта-диригента Стоян Стоянов; участие
Ботева форма от зелен шевиот и бели на гости, родители, бивши оркестранти,
калпачета с перо. представители на художествено-творческата
8Повече от 35 творчески , съзидателни интелигенция в нашия град.
години Стоян Стоянов ръководи ученическия 19Екипи в проекта за реализация на
хор, Хора на момчетата, Фанфарния тържествения концерт: творчески екип за
оркестър. Той композира репертоар за подготовка на сценария; мултимедиен екип
„Мартин” тромпети, издава сборник, който за подготовка на презентацията; творчески
става учебно помагало, за оркестрите в екип за подготовка на празничен брой на
цялата страна, утвърдено от Министерството училищния вестник”Всезнайко”; Клуб за
на народната просвета. Стоян Стоянов е художествен дизайн за подготовка на
учител, диригент,методист по музика, сцената и подреждането на изложбата;
новатор и творец, създава опит и школа за подготовка на участниците в извънкласните
развитие на традицията с фанфарните форми за участие в тържествения концерт.
оркестри в нашия град. Приемници в 20Дейностите по реализацията на проекта
развитието на традицията са оркестрите на включват: Творческо обсъждане на
учителите-диригенти Пенчо Костурков, Любен празничния сценарии; Творческо обсъждане
Балкански и Марин Дунев. на празничен училищен вестник „Всезнайко”;
9Фанфарният оркестър се възражда отново Подготовка на участниците в извънкласните
през 1993 година, когато за директор на форми за празничния концерт; Моделиране и
Първо основно училище “Христо Ботев” е изработка на празничните костюми;
назначен Димитър Алексиев. Отново със Подготовка на мултимедийната презентация;
съдействието на Стоян Стоянов и Георги Изработка на декори за сцената и
Мирчев-концертмайстор в Градския духов подреждане на изложба в фоаето на
оркестър се ремонтират инструментите и с концертната зала; Тържествен концерт.
двете преподавателки по музика в училището 21Резултати и изводи: Развитие и
Стоянка Камджалова и Ивелина Захариева, усъвършенстване умения за работа в екип;
той продължава творческата си биография и Участие на над 140 участници в празничния
до днес. Партньорството с градския духов юбилеен концерт, които показаха равнище в
оркестър започва още през 1967 година. По развитие на музикалната си култура,
това време негов диригент е участваха отговорно и положиха усилия за
многоуважаваният наш съгражданин Васил художествено изпълнение на музикалните и
Абрашев. . литературни творби и изпълнителско
10Формация „Пейте с нас” с художествен майсторство; Участие на Градския духов
ръководител Стоянка Камджалова; Формация оркестър с диригент Красимира Коларова;
„Балони” с художествен ръководител Стела Присъствие на специалните гости на
Груйкина; Клуб „Художествен дизайн” с юбилейното тържество: Стоян Стоянов, Д.
художествен ръководител Ивалина Белчева;. Петкова-зам. кмет на община Търговище, Ст.
Фанфарен оркестър с диригенти Стоянка Петкова, В. Василев-директор на Дирекция
Камджалова и Ивелина Захариева. „Хуманитарни дейности”, бивши участници в
Тържественият празничен концерт бе оркестъра, родители, ученици, граждани,
кулминацията на дейностите, свързани с представители на художествено-творческата
неговата подготовка, заложени в проекта. интелигенция; За 50 годишният юбилей 30 –
Предвидихме участието на над 140 ученика в те оркестранти са вече с нови празнични
него. Това са участниците в извънкласните костюми; Юбилейното честване получи широк
и извънучилищни форми: Литературно студио отзвук и публичност чрез отразяване в
с художествен ръководител Петър Асенов; местната кабелна телевизия и публикации на
Формация за автентичен контрол с Мария Станчева във в.”Знаме”, Иван
художествен ръководител Маргарита Добрева; Стойчев, в-к „Знаме”, Иванка
11Задачите , които си поставихме, Иванова-вестник”Знаме”, в-к „Търговищки
произтичащи от целите на проекта новини”, в-к „24 часа”. Мултимедийната
включваха: Подготовка и написване на презентация за творческата биография на
план-сценарий за тържественото честване на Фанфарния оркестър вече е на разположение
50години от създаването на фанфарния в Държавен архив, Историческия музей и
оркестър; Подготовка на технически план за Редакцията на в-к „Знаме”, Регионална
тържествения концерт; Проучване на архивни библиотека „Петър Стъпов” в гр.Търговище.
документи,срещи с бивши оркестранти и 22Тържественото честване на
дългогодишния диригент на оркестъра, половинвековния юбилей на Фанфарния
всичко свързано с творческата биография на оркестър в Първо основно училище „Христо
фанфарния оркестър; Подготовка и Ботев” в гр. Търговище е принос в
отпечатване на празничен брой на училищния развитието на училищната традиция, което
вестник”Всезнайко”; като дидактическа технология е добра
12 педагогическа практика и има мултиплициращ
13Подготовка и реализация на ефект в училищното пространство.
мултимедийната презентация; Моделиране и Предложеният модел за развитие на
изработване на нови костюми за училищните традиции в духа на националната
оркестрантите от фанфарния оркестър; идентичност е работещ и ефективен за
Отразяване на събитието в местния и адаптиране на учениците към училищната
централен печат; Провеждане на образователна среда и за превръщането и в
тържествения празничен концерт. тяхна желана територия.
14Очаквани резултати. Запознаване с 23Те свирят-Чувате ли ги? Горди и
творческата биография на фанфарния достолепни,будители на националното ни
оркестър, който в съвременното си развитие самочувствие! Гордо стъпващи по улиците и
е емблема и символ на училището в нашия паметните места в нашия любим
град, което има за цел да създаде нагласи град-възпитаниците на Първо основно
в учениците за идентичност и адаптация към училище „Христо Ботев “.
училищната образователна среда . 24Проучване и реализация: Нели
Възпитаване на активност в учениците с Анастасова.
осъзната потребност за творческа изява и 25Благодаря ви за вниманието !
стимулиране на техния интерес за развитие
Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот.ppt
http://900igr.net/kartinka/pedagogika/natsionalna-konferentsija-uchilischeto-zhelana-teritorija-na-uchenika-tematichno-napravlenie-ritualizatsija-na-uchilischnija-zhivot-249600.html
cсылка на страницу

Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот

другие презентации на тему «Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот»

«Научные конференции» - Научные конференции. Сайты, где можно найти информацию о конкурсах. Конкурсы студенческих научных работ. По своему статусу конференция занимает промежуточное положение между семинаром и конгрессом. Что такое «конкурс». Необходимо оформить публикацию согласно с требованиями данной конференции. Отослать публикацию строго в срок.

«Пресс-конференция» - Третий этап. Мероприятия, цель которых — информирование СМИ о важных новостях компании. Со стороны компании участвуют первые лица. Второй этап. Пресс-конференция началась... Оба документа должны содержать информацию о контактных лицах, логотип клиента. ВОПРОСЫ журналистов, касаясь существа дела, не должны повторяться.

«Научно-практическая конференция» - Великий сын России… Из истории школьной научно-практической конференции. «Золоте яичко” Бизнес-план. Поэт и гражданин… Самый умный из соотечественников ... Вторая школьная научно-практическая конференция, посвященная 290-летию . Ученый - поэт - общественный деятель… Чему учат в школе… М.В. Ломоносова 2003.

«Экологическая конференции» - Новые темы 2010 года. 2 место. Результаты анкетирования психологической службы (подготовлены А.М. Апшевой) 150 участников. Трансляция результатов. Всего было заявлено 20 обучающихся, присутствовало 17 (в 2009 – 16). 17 из 208 участников (8,1%). Инновации конференции 2010 г. Обучающиеся МДЭБЦ. Традиционные темы.

«Всероссийские конкурсы» - "Британский бульдог". человек лучших в 100 региона. Посадка аллеи Учительской славы. "Кенгуру". Городские олимпиады и конкурсы. Дрокина М.А. участник III Всероссийского фестиваля. Краевые олимпиады, конкурсы. 280 мероприятий – Году Учителя и юбилею города. Новый год в «Столице мира» 30 декабря 2009г.

«Педагогические конкурсы» - Участники конкурса получают сертификаты. Актуальность представленной идеи. Предметная эрудиция. Методическая грамотность. Моя профессия – учитель». Ходатайство о материальном поощрении победителей конкурсов. Согласовать Проект Положения о школьных педагогических конкурсах. Обоснование применения. Оригинальность.

Конкурсы

12 презентаций о конкурсах
Урок

Педагогика

135 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по педагогике > Конкурсы > Национална конференция Училището-желана територия на ученика Тематично направление Ритуализация на училищния живот