Религиозные праздники
<<  Православные храмы – юбиляры в Краснодарском крае Работа по теме «Физический Календарь» выполнена ученицей класса 11-1 лицея №1501 Онищук Ольгой  >>
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Социологически подходи
Картинки из презентации «ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10» к уроку праздников на тему «Религиозные праздники»

Автор: . Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока праздников, скачайте бесплатно презентацию «ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 3827 КБ.

ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10

содержание презентации «ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Ирина Генова, Ангел Aнгелов: ИЗКУСТВО 31ок.1893, литография 298 х 316 см. Плакат
/ ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ за кабарето на Аристид Брюан в Париж,
ТЕМА: 10. Социологически подходи. Тимоти 1893, литография Париж, Музей Орсе.
Дж. Кларк - “Живописта на модерния живот”. 32Социологически подходи. Тимоти Дж.
2Социологически подходи. Тимоти Дж. Кларк - “Живописта на модерния живот”.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Едуар Мане (1832-1883) Портрет на Стефан
Гюстав Курбе (1819-1877) Добър ден Маларме 1876, м. б. пл. 27,5 х 36 см.
господин Курбе 1854, м. б. пл. 129 х 149 Париж Музей Орсе.
см. Монпелие, Музей Фабр. 33Социологически подходи. Тимоти Дж.
3Социологически подходи. Тимоти Дж. Кларк - “Живописта на модерния живот”.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Густав Кайбот (1848-1894) Париж - улица в
Едгар Дега (1834-1917) Клас по балет ок. дъжда ок.1877 м. б. пл. 212 х 276 см.
1871 м. б. върху дърво. Чикаго Институт за изкуство.
4Социологически подходи. Тимоти Дж. 34Социологически подходи. Тимоти Дж.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Кларк, Живописта на модерния живот.
Едгар Дега (1834-1917) Звездата 1871 - Трудовете на Тимоти Джеймс Кларк
1881 пастел върху хартия 73,3 x 57,4 см. представят т. нар. контекстуални подходи в
5Социологически подходи. Тимоти Дж. историята на изкуството. В центъра на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. интереса му, когато тълкува изкуството от
Едгар Дега (1834-1917) Звездата 1878 средата на XIX век е: влиянието на
пастел върху хартия 60 x 44 см. Париж индустриалната революция и урбанизацията
Музей Орсе. върху ежедневието, върху поведението и
6Социологически подходи. Тимоти Дж. сетивността, както и взаимното въздействие
Кларк - “Живописта на модерния живот”. между изкуство и политика. В “Живописта на
Едуар Мане (1832-1883) Концерт в Тюйлери модерния живот. Париж в изкуството на Мане
1860-1862 м. б. пл. и неговите последователи” (“The Painting
7Социологически подходи. Тимоти Дж. of Modern Life. Paris in the Art of Manet
Кларк - “Живописта на модерния живот”. and his Followers”, 1984)* Кларк
Едуар Мане (1832-1883) Закуска на тревата организира изследването в четири глави:
1863 м. б. пл. 208 х 264,5 см. Париж, Изгледът от Нотр-Дам (The View from
Музей Орсе. Notre-Dame); Изборът на Олимпия (Olympia’s
8Социологически подходи. Тимоти Дж. Choice); Околностите на Париж (The
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Environs of Paris); Бар във Фоли Бержер (A
Клод Моне (1840-1926) Закуска на тревата Bar at the Folies-Bergere). Авторът
(ескиз на недовършената картина) 1866, м. характеризира промените в изкуството в
б. пл. 130 х 181 см. Москва Пушкински социални термини. Той вижда появата на
музей. ниска средна класа като едно от основните
9Социологически подходи. Тимоти Дж. условия за разпространението на модерното
Кларк - “Живописта на модерния живот”. изкуство.
Клод Моне (1840-1926) Обяд 1872-1873 м.б., 35Социологически подходи. Тимоти Дж.
пл., 160 х 201 см. Париж Музей Орсе. Кларк, Живописта на модерния живот. От
10Социологически подходи. Тимоти Дж. втората половина на XIX век започва голямо
Кларк - “Живописта на модерния живот”. преустройство на Парижкия урбанистична
Едуар Мане (1832-1883) Закуска в ателието среда. Наполеон III и неговият префект
1868, м.б. пл. Мюнхен Баварски художествен барон Осман преустройват столицата,
музей. прокарвайки широки булеварди с площади,
11Социологически подходи. Тимоти Дж. които да отговорят на изискванията на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. модерния транспорт и търговия. Тимоти
Джорджоне (Тициано?) Селски концерт ок. Кларк ситуира развитието на модерната
1511-1514 м.б. пл. 110 х 138 см. Париж живопис в обновения от Осман Париж –
Лувър. модерния град на големите булеварди,
12Социологически подходи. Тимоти Дж. универсалните магазини, кафе-шантаните,
Кларк - “Живописта на модерния живот”. новите железопътни гари. Авторът прави
Едуар Мане (1832-1883) Олимпия 1863 м.б. разлика между представянето на града на
пл. 130 х 190 см. Париж Музей Орсе. модата и развлеченията и града на
13Социологически подходи. Тимоти Дж. фабриките, околностите за пикници, за
Кларк - “Живописта на модерния живот”. “закуски на тревата” и работническите
Гюстав Курбе (1819-1877) Жена с папагал предградия.
1865-1866, м. б. пл. 129,5 х 195,6 см. Ню 36Социологически подходи. Тимоти Дж.
Йорк Музей Метрополитан. Кларк, Живописта на модерния живот.
14Социологически подходи. Тимоти Дж. Интерпретациите на изкуството, които
Кларк - “Живописта на модерния живот”. въвличат социалния контекст, са повлияни
Тициано (1490-1576) Венера от Урбино ок. най-общо от марксизма. От 1960-те години
1538, м. б. пл. 119 х 165 см. Флоренция на ХХ век част от тях са свързани с
Галерия Уфици. разгръщането на феминизма и изследванията
15Социологически подходи. Тимоти Дж. на пола. Контекстуалните подходи могат да
Кларк - “Живописта на модерния живот”. бъдат видени и като реакция срещу
Рембранд ван Рейн (1606-1669) Даная 1636 ограничените до формата и стила
м. б. пл. 185 х 202,5 см Петербург интерпретации на визуалния образ. В
Ермитажа. известен смисъл те са развитие на
16Социологически подходи. Тимоти Дж. иконографските методи по посока на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. социалния контекст. С контекстуалните
Едуар Мане (1832-1883) Портрет на Викторин подходи се свързват изследвания на Валтер
Мьоран (Victorine Meurent) професионална Бенямин (Walter Benjamin), Арнолд Хаузер
моделка 1862, м. б. пл. Бостън Музей за (Arnold Hauser), Фредерик Антал (Frederick
изящни изкуства. Antal), Майкъл Баксандал (Michael
17Социологически подходи. Тимоти Дж. Baxandall) и други автори. На български
Кларк - “Живописта на модерния живот”. език: Тимоти Дж. Кларк. Бар във “Фоли
Едуар Мане (1832-1883) Мис Викторин в Бержер”. Превод от английски Антоний
костюм на еспада 1862 м.б. пл. Ню Йорк Дончев. В: Разказвайки образа [съст. Ангел
Музей Метрополитан. Ангелов, Ирина Генова], С. 2003, изд.
18Социологически подходи. Тимоти Дж. фондация Сфрагида. Майкъл Баксандал.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Живопис и опит в Италия през XV век.
Едуар Мане (1832-1883) Момче със свирка Превод от английски Мария Димитрова. В:
1866, м.б. пл. 161 х 97 см. Париж Музей Следистории на изкуството [съст. Ирина
Орсе. Генова, Ангел Ангелов], С. 2001, с. 65-96,
19Социологически подходи. Тимоти Дж. изд. фондация Сфрагида. Валтер Бенямин.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Художествената творба в епохата на нейната
Клод Моне (1840-1926) Гарата Сен Лазар - техническа въэпроизводимост. В: Валтер
интериор 1877, м.б. пл. 75,5 х 104 см. Бенямин. Художествена мисъл и културно
Париж Музей Орсе. самосъзнание [съст. Атанас Натев] С. 1989,
20Социологически подходи. Тимоти Дж. с.338-366, изд. Наука и изкуство.
Кларк - “Живописта на модерния живот”. 37Социологически подходи. Тимоти Дж.
Едуар Мане (1832-1883) Бар във “Фоли Кларк, Живописта на модерния живот. Тимоти
Бержер” 1881-1882 м.б. пл. 96 х 130 см. Джеймс Кларк е професор по история на
Лондон Институт Курто. изкуството в Калифорнийския Университета ,
21Социологически подходи. Тимоти Дж. Баркли. 1961-64 учи в колежа “Сент Джон”,
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Кембридж, завършва с бакалавърска степен
Едуар Мане (1832-1883) Бар във “Фоли по модерна история. 1964-73 работи в
Бержер” ок.1881 м.б. пл. Първоначален Института Курто към Лондонския
ескиз. Университет. Там защищава през 1973
22Социологически подходи. Тимоти Дж. докторска степен на тема: Изкуството на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Втората френска република с акцент върху
Едгар Дега (1834-1917) Кафе-шантан “При Гюстав Курбе (The Art of the Second French
посланиците” 1876-1877 37 х 27 см. пастел, Republic, with special Reference to
монотипия Музей на град Лион. Gustave Courbet) 1967-76 преподава в
23Социологически подходи. Тимоти Дж. Университетите в Есекс, Камберуел Скул и в
Кларк - “Живописта на модерния живот”. Калифорнийския Университет, Лос Анжелис
Едгар Дега (1834-1917) Певица с ръкавица (UCLA) 1976-80 – професор по история на
1878 Пастел 53 х 41 см. Музей Фог изкуството в университета в Лийдс,
Кеймбридж Масачузетс. 1980-88- професор по история на изкуството
24Социологически подходи. Тимоти Дж. в университета в Лийдс, От 1987 преподава
Кларк - “Живописта на модерния живот”. в Калифорнийския Университет, Лос Анжелис.
Едгар Дега (1834-1917) Абсент ок.1876., 1999 - 2004 – Професор по история на
м.б. пл. 92 х 68 см. Париж Музей Орсе. изкуството в Калифорнийския Университет,
25Социологически подходи. Тимоти Дж. Баркли на името на “Джордж и Хелън Парди”
Кларк - “Живописта на модерния живот”. През 2001 получава изследователска
Едуар Мане (1832-1883) Ескиз за стипендия от Националния фонд за
Сервитьорка, поднасяща бира 1878-1879 м. хуманитарни науки (Тhe Getty Research
б. пл. 77,5 х 65 см. Париж, Музей Орсе. Institute for the History of Art and the
26Социологически подходи. Тимоти Дж. Humanities).
Кларк - “Живописта на модерния живот”. 38Социологически подходи. Тимоти Дж.
Пиер - Огюст Реноар (1841-1919) Танц в Кларк, Живописта на модерния живот.
града ок.1883, м.б. пл. 180 х 90 см. Танц Въпроси: Какви текстове използва Тимоти
на село ок.1883, м.б. пл. 180 х 90 см. Кларк за да въведе читателя в темата
Париж, Музей Орсе. “кафе-шантан”? По какъв начин контекстът е
27Социологически подходи. Тимоти Дж. свързан с анализа на формата и стила и как
Кларк - “Живописта на модерния живот”. преминава в тълкуване на визуалното? Как
Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) Танц в променящата се урбанистична среда влияе
Мулен Руж ок.1895 м. б. пл. 298 х 316 см. върху пространствата за общуване? Какви
Париж Музей Орсе. други интерпретации на “Бар във
28Социологически подходи. Тимоти Дж. Фоли-Бержер” и на “Олимпия” от Мане
Кларк - “Живописта на модерния живот”. познавате? Какви ограничения на подхода на
29Социологически подходи. Тимоти Дж. Кларк, в съпоставка с други подходи на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. интерпретация, можете да посочете? В коя
30Социологически подходи. Тимоти Дж. традиция в тълкуване на визуалното и на
Кларк - “Живописта на модерния живот”. историята на изкуството се вписва подходът
31Социологически подходи. Тимоти Дж. на Тимоти Кларк?
Кларк - “Живописта на модерния живот”. 39Социологически подходи. Тимоти Дж.
Тулуз-Лотрек (1864-1901) Плакат, Жан Аврил Кларк, Живописта на модерния живот.
ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10.ppt
http://900igr.net/kartinka/prazdniki/istorija-proizvedenija-podkhodi-debati-tema-10-174990.html
cсылка на страницу

ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10

другие презентации на тему «ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10»

«День ангела» - Особенности духовно- нравственного воспитания дошкольников. Подготовка к празднику «Пасха». «Праздник березки». Проект « У кого сегодня именины ?». Ангел, хранитель мой, Неотступно будь со мной… 2010 год. Опытно экспериментальная площадка «Апробация программы «Мир – прекрасное творенье»». Подготовка к празднику «День ангела».

«Троица» - Схемы тринитарного откровения. Божество Святого Духа. Дарования. Свидетельствующие о монархии Отца. Тварное естество. Значение единосущия. Общность сущности. Единство природы. Личность. Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге. Богословское понятие личности. Божественное достоинство. Уничижительные места.

«Русские православные праздники» - Прощеный день. Колядки. Тема должна быть интересной и увлекательной. Паспорт проектной работы. Рождество. Описание проектной деятельности. Праздник. Викторина. Проектная работа по ОПК. Творческая работа групп. Результаты проекта. Учащиеся собрали информацию о всех известных праздниках православной церкви.

«Крещение Иисуса Христа» - В сочельник освящается вода в храме. Когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним Небеса. В лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог. Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия. Накануне праздника установлен пост. Закон Божий. Иисусу Христу исполнилось тридцать лет.

«Праздник Ивана Купала» - Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. День ивана купалы. Любопытно, что купальные огни зажигали не от любого источника. Вода и огонь. Расцепившиеся — подыскивают себе другого партнера для прыжка. Праздник русской старины. Праздник Ивана Купалы очень яркое и красочное действо. Купальские песни.

«Праздник Покрова» - Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь названа в честь Ризы Богородицы. Храм Покрова Божьей Матери. В Х веке в Константинополе было много церквей. Народные приметы. Праздник широко отмечался в крестьянском быту. Построил храм император Лев Великий. Праздник. Божья Матерь. Покров Пресвятой Богородицы.

Религиозные праздники

21 презентация о религиозных праздниках
Урок

Праздники

30 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по праздникам > Религиозные праздники > ИСТОРИЯ-ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОДХОДИ, ДЕБАТИ ТЕМА: 10