Религиозные праздники
<<  Однажды рано утром в воскресенье… Праздник ИВАНА КУПАЛА  >>
Янка Купала
Янка Купала
Ваколіцы Вязынкі
Ваколіцы Вязынкі
Ваколіцы Вязынкі
Ваколіцы Вязынкі
Купалле
Купалле
Варажба
Варажба
“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,
“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа без граніц, Зводы,чары бліжай,
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Бацькі пісьменніка
Бацькі пісьменніка
Бацькі пісьменніка
Бацькі пісьменніка
Родная хата паэта
Родная хата паэта
Яська ў шасцігадовым узросце
Яська ў шасцігадовым узросце
Успамін
Успамін
Успамін
Успамін
Першы надрукаваны верш
Першы надрукаваны верш
Першы надрукаваны верш
Першы надрукаваны верш
Першы зборнік
Першы зборнік
“Наша ніва”
“Наша ніва”
Пецярбургскі перыяд
Пецярбургскі перыяд
1913 год
1913 год
Явар і каліна
Явар і каліна
1916 год прызваны ў царскую армію
1916 год прызваны ў царскую армію
1922 год
1922 год
Званне народнага паэта
Званне народнага паэта
Першы з’езд пісьменнікаў
Першы з’езд пісьменнікаў
Дача Янкі Купалы ў Ляўках
Дача Янкі Купалы ў Ляўках
Ляўкі
Ляўкі
1939 год - ордэн Леніна
1939 год - ордэн Леніна
Mінск, разбураны фашыстамі
Mінск, разбураны фашыстамі
Кліч да беларускага народа
Кліч да беларускага народа
Гасцініца “Масква”
Гасцініца “Масква”
Надмагільны помнік
Надмагільны помнік
Ушанаванне памяці народнага паэта
Ушанаванне памяці народнага паэта
Купалаўскі парк
Купалаўскі парк
Кампазіцыя “вянок”
Кампазіцыя “вянок”
Музей славутага паэта
Музей славутага паэта
Па залах музея
Па залах музея
Па залах музея
Па залах музея
Літаратурная спадчына
Літаратурная спадчына
Картинки из презентации «Янка Купала» к уроку праздников на тему «Религиозные праздники»

Автор: Толя. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока праздников, скачайте бесплатно презентацию «Янка Купала.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1686 КБ.

Янка Купала

содержание презентации «Янка Купала.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Янка Купала. (1882-1942). 21даўно чакаю таго дня, каб вярнуцца ў
2Асноўныя этапы жыцця і творчасці Янкі Беларусь. Мне хочацца хутчэй уключыцца ў
Купалы. Тэма ўрока. літаратурную работу і пачаць больш пісаць
3Мэты: пазнаёміць вучняў з асноўнымі твораў аб новым жыцці нашага народа.”
этапамі жыцця і творчасці Янкі Купалы; Я.Купала.
зацікавіць вучняў да чытання твораў 221922 год. У 20-х гадах працягвае
пісьменніка; выхоўваць любоў да роднай змагацца за адраджэнне Беларусі.
літаратуры, да спадчыны. 23Званне народнага паэта. У 1925 годзе ў
4Эпіграф: Стаім мы перад будучыняй сувязі з 20-годдзем літаратурнай
нашай І ўсё варожым, сочым ёйны ход ... Ці дзей-насці Янку Купалу было прысвоена
ўскрэснім мы, душой упаўшы, звяўшы, Каб званне народнага паэта Беларусі.
выйсці ў свет, як нейкі здольны род... 24Першы з’езд пісьменнікаў. У 1934 годзе
Я.Купала. Янка Купала ўдзельнічае ў рабоце Першага
5Ваколіцы Вязынкі. з’езда савецкіх пісьменнікаў, дзе ўпершыню
6Купалле. сустракаецца з Максімам Горкім. Тут паэт
7Варажба. І, як даўней, на волю хвалі выступіў з вершам-заклікам «Трэба нам
Дзяўчаты кідаюць вянкі... А. Вольскі. песень».
8“Цёплым летам на Купалле Як ноч ляжа 25Дача Янкі Купалы ў Ляўках. Плённым у
без граніц, Зводы,чары бліжай, далей Відны жыцці народнага песняра быў “ляўкоўскі
ў пушчы над крыніцай Ля калоды, на калодзе перыяд.” Гэта сапраўдная “болдзінская
– У кожным лесавым куточку, восень” паэта. Лепшыя вершы савецкага часу
Кветка-папараць усходзе, Зацвітае ў гэту былі створаны тут.
ночку”. “У Купальскую ноч”,1911г. 26Ляўкі. «Жыццё наша такое бадзёрае,
9Родныя мясціны. Вязынка. Хата, дзе вясёлае, што necнi caмi на вусны просяцца.
паэт нарадзіўся,- цёплы прытулак памяці. Далі такія ў нас ясныя i прыгожыя, людзі
10Бацькі пісьменніка. Дамінік Ануфрыевіч такія ў нас, што сапраўды кожны з ix можа
Луцэвіч. Бянігна Іванаўна Луцэвіч. стаць героем у любы час, у любы мiг;
11Родная хата паэта. І старая, і малая справы такія ў нас пайшлі, што ў кожным
хатачка мая... куточку Саюза Саветаў, у любым калгасе, на
12Яська ў шасцігадовым узросце. Ужо ў любым заводзе можна заваяваць сабе
гэтым узросце будучага пісьменніка пачала сусветную славу.» Я. Купала.
цікавіць народная спадчына: песні, казкі, 271939 год - ордэн Леніна. « ...Багатай
святы... узнагаро-дай адказаў мне народ на мае
13Успамін. «Прагнасць да ведаў не давала песні. У многа разоў узнагароджана мая
мне спакою, хоць усе дарогі да навукi, як скромная, але ішоўшая заўсёды ад самага
гаворыцца, былі для мяне адрэзаны. Адно, сэрца праца.» Я. Купала.
што засталося, —гэта кнiгi, i я iм аддаўся 28Масква. 1940 год.
ўсёй душой i сэрцам.» Я. Купала. 29Mінск, разбураны фашыстамі.
14Успамін. « Да 21 года гаспадарыў дома 30Кліч да беларускага народа. «Беларусы,
— араў, касіў, сек дровы... Гаспадарка на браты i сёстры мае! Пачалася вялікая i
чужой зямлі апрыкрала. Кінуў гаспадарыць бязлітасная расплата з подлымі
дома i пайшоў шукаць «лёгкага» хлеба. захопнікамі. На нашай зямлі знайшлі сабе
Гэтак праслужыў тры гады ў броварах магілы звыш шасці мільёнаў гітлераўцаў.
чорнарабочым. Зазнаў там такога пекла, Банды гітлераўскіх ваяк ужо коцяцца з
якога яшчэ дагэтуль не меў.» Я. Купала. са-вецкіх земляў, усцілаючы дарогi
Аўтабіяграфія. дзесяткамі тысяч трупаў штодзень i
15Першы надрукаваны верш. паліваючы нашы палі сваёй паганай
16Першы зборнік. “ Першы зборнік маіх крывёю... Блізак час, калі зноў мы
вершаў быў двойчы канфіскаваны: першы раз збяромся ў шчасці i радасці вялікай сваёй
– па распараджэнню Пецярбургскага камітэта сям'ёй народнай зямлі для вялікай працы
па справах друку, а другі раз – па аднаўлення i творчасці.» Я.КУПАЛА.
прапанове віленскай адміністрацыі.” Я. 31Гасцініца “Масква”. 28 чэрвеня 1942
Купала. года Янка Купала памёр. Дваццаць гадоў яго
17“Наша ніва”. «Якую ролю я адыгрываў у прах пакоіўся ў Маскве. Да 80-годдзя з дня
«Наша Ніве»? Даводзілася ўсё рабіць: нараджэння паэта урна з прахам была
папраўляць рукапісы, у асаблівасці вершы, перавезена ў Miнск.
перакладаць з польскай, рускай або 32Надмагільны помнік.
ўкраінскай моваў, рабіць карэктуру, 33Ушанаванне памяці народнага паэта.
дапамагаць у экспедыцыі газеты i г. д. Усё 34Парк імя Янкі Купалы.
гэта даводзілася рабіць таму, што штат 35Купалаўскі парк. “Я люблю гэты помнік
работнікаў быў вельмі абмежаваны.» Я. просты Пад высокім зялёным шатром... І
Купала З аўтабіяграфічных матэрыялаў. нібы не было тае ростані Пад аркестра
18Пецярбургскі перыяд. Падымайся з журботны гром. Я гляджу на аблічча роднае,
нізін, сакаліна сям'я, Над крыжамі Песню славы складаю з зарой. Ты заўсёды,
бацькоў, над нягодамі. Занімай, Беларусь пясняр наш, з народам быў, І народ будзе
маладая мая, Свой пачэсны пасад між вечна з табой.” П. Панчанка.
народамі!.. «Маладая Беларусь.» 1911 — 36Кампазіцыя “вянок”. “ І, як даўней, на
1912. волю хвалі Дзяўчаты кідаюць вянкі. Якія
191913 год. Вяршыняй дакастрычніцкай кветкі ў спалучэннях Любоўна сплеценых
творчасці Я. Купалы з'яўляецца зборнік вянкоў! А мне прыносіць ачышчэння Струмень
«Шляхам жыцця». купалаўскіх радкоў.” А. Вольскі “Купалле”.
20Явар і каліна. “Песняй вясны 37Музей славутага паэта. “Цяпер стаіць
лебядзінаю, Скінуўшы зімнія чары, Шэпчуцца тут светлы дом, Музей славутага паэта.» А.
явар з калінаю Ў сумнай даліне над ярам.” Астрэйка Літаратурны музей Янкі Купалы.
Я. Купала. 38Па залах музея.
211916 год прызваны ў царскую армію. “Я 39Літаратурная спадчына.
Янка Купала.ppt
http://900igr.net/kartinka/prazdniki/janka-kupala-235152.html
cсылка на страницу

Янка Купала

другие презентации на тему «Янка Купала»

«Праздник Ивана Купала» - Пуп лета — КУПАЛА. Расцепившиеся — подыскивают себе другого партнера для прыжка. Добывали Живой Бессмертный Огонь трением дерева об дерево. Имеется в виду Купало и Купальница. Омовения были священными практически у всех народов мира. Купала относится к числу самых древних славянских языческих праздников.

«Иван Купала» - Иван Купала 7 июля. Невеста. Христианское учение о венчании. Свадебные обряды. Обмен кольцами. Обручение. Согласно Евангелиям ,Иоанн Креститель – ближайший предшественник Иисуса Христа. Содержание. История праздника. Венчание. Венцы символизируют славу союза Христа с Церковью ,чистоту и правду. Слияние христианского Рождества Ивана Крестителя и языческого Купайла.

«День Святого Миколая» - День Святого Миколая. Інші звичаї. Традиція дарувати подарунки. Дякую за увагу! День Святого Миколая в сучасній Україні.

«Праздник Ивана Купала» - Целебные травы. Любопытно, что купальные огни зажигали не от любого источника. Праздник Ивана Купалы очень яркое и красочное действо. О происхождении слова «Купало» существуют разные версии. Омовения были священными практически у всех народов мира. Купала относится к числу самых древних славянских языческих праздников.

«Русские православные праздники» - Прощеный день. Троица. Выбор темы. Масленица. Творческая работа групп. Рождество. Тема должна быть интересной и увлекательной. Описание проектной деятельности. Пасха. Крестный ход. Учащиеся собрали информацию о всех известных праздниках православной церкви. Активизация интереса детей к православной культуре.

«Вербное воскресенье» - Освящённую вербу хранили в самом важном месте – возле икон. История Вербного воскресенья начинается с Входа Господня в Иерусалим описанного в Евангелии от Матфея. Верба стала символом одного из важнейших праздников христианского календаря – Пальмового, а у нас – Вербного воскресения, предшествующего Пасхе.

Религиозные праздники

21 презентация о религиозных праздниках
Урок

Праздники

30 тем
Картинки