Статистика
<<  Статистика Статистика  >>
Статистика
Статистика
Нары? жа
Нары? жа
П?н туралы м
П?н туралы м
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
«Статистика» п
«Статистика» п
«Статистика» курсын о
«Статистика» курсын о
Студенттерге
Студенттерге
Семинарлы
Семинарлы
Назарлары
Назарлары

Презентация: «Статистика». Автор: 01. Файл: «Статистика.ppt». Размер zip-архива: 1828 КБ.

Статистика

содержание презентации «Статистика.ppt»
СлайдТекст
1 Статистика

Статистика

А?ша-несиелік реттеу

«Есеп ж?не ?аржы» кафедрасы 3 кредит Лектор: а?а о?ытушы Алтыбаева Шынар Мендигалиевна «?аржы» маманды?ыны? студенттері ?шін

«Есеп ж?не ?аржы» кафедрасы 3 кредит Лектор: а?а о?ытушы Алтыбаева Шынар Мендигалиевна «?аржы», «Есеп ж?не аудит», «Мемлекеттік ж?не жергілікті бас?ару», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», маманды?ыны? студенттері ?шін

2 Нары? жа

Нары? жа

дайында ?о?амда болып жат?ан процестерді тере? талдай алатын ж?не на?ты шешімдер ?абылдайтын мамандар ?ажет. Бас?аруды? экономикалы? ?дістеріні? м?ніні? артуына орай ?о?амды?-экономикалы? ?мірдегі ?згерістер туралы деректерді? шынайылы?ы мен д?рысты?ын, на?тылы?ы мен сапасын жо?арылатуда статистиканы? алатын орны ерекше басым ж?не ол ж?йелі т?рде басшылы? жасауды? аса ма?ызды ??ралдарыны? бірі болып саналады. Жо?ары д?режелі мамандар даярлауда статистика ?ылымы ма?ызды р?л ат?арады.

3 П?н туралы м

П?н туралы м

лімет

Семестр 15 о?у аптадан ж?не 2 апта сессиядан т?рады. Бір аптада мысалы 3 кредит са?ат (о?у ?рдісі кестесі ж?не ж?мыс о?у жоспарына с?йкес ауыстырылады), ?р кредит-са?ат бір байланыс са?аттан (д?ріс немесе практика) ж?не екі са?ат о?ытушыны? жетекшілігімен студентті? ?зіндік ж?мысынан (ОЖС?Ж), студентті? ?зіндік ж?мысынан (С?Ж) т?рады.

4 Курсты

Курсты

негізгі ма?саты – ?о?амды? ??былыстарды? ?зара байланысын ж?не ??рылымын, даму жа?дайын зерттеу, статистикалы? ба?ылауды ?йымдастыру принциптерін о?ып-?йрену болып табылады

5 Курсты

Курсты

негізгі міндеті – ?о?амды? ??былыстарды? к?йін, дамуын, ??рылымын ж?не ?зара байланысын зерттеу ?дістемесін о?ып-?йрену, ?о?амды? ??былыстарды болжау ж?не оларды? статистикалы? ?лгісін ??ру: ?леуметтік – экономикалы? к?рсеткіштер ж?йесі мен ?лтты? шоттарды ??руды? теориялы? негізін о?ып-?йрену; ?леуметтік – экономикалы? ?дерістерді? динамикасын талдауда статистикалы? ?дістерді ?олдану?а, ?ндіріс тиімділігі де?гейіні? ?згеруіне ?сер ететін факторларды? ы?палын ба?алау?а да?дылану; дер кезінде бас?ару шешімдерін ?абылдау ?шін статистикалы? а?параттарды ?орытындылау ?дісін ме?геру.

6 «Статистика» п

«Статистика» п

нін игеру ?шін «Экономистерге арнал?ан математика», «Экономикалы? теория», «Информатика» п?ндері бойынша игерілген білімдер ?ажет етіледі

7 «Статистика» курсын о

«Статистика» курсын о

и отырып, студент білімні? т?рлі облыстарында?ы эрудициясы мен ой-?рісі ке? болуы ?шін, ?рі экономикалы? ?ызмет, халы?, оны? ?мір с?ру жа?дайы мен бас?ару осы п?нні? негізгі объектісі бол?анды?тан экономист, ?аржыгер, менеджер, коммерсант, бухгалтер т. б. маманды?та ?з ісіні? шебері, жо?ары квалификациялы маман болу ?шін экономикалы? теория, макро- ж?не микро де?гейдегі экономика, ?аржы, бухгалтерлік есеп ж?не аудит, менеджмент, к?сіпорын экономикасы, маркетинг ж?не т. б. п?ндерді жете ме?геріп, ?олданылу механизмін тере?ірек т?сінуі ?ажет

8 Студенттерге

Студенттерге

ойылатын талаптар:

О?ыту негізгі о?у материалдары ?амтыл?ан д?рістер мен практикалы? саба?тар негізінде ж?ргізіледі ж?не алын?ан практикалы? да?дылар, т?сініктер ?рбір та?ырып бойынша есептер шешу мен есептеу ?дісін ?олдану ар?ылы бекітіліп отырылады «Статистика» п?ні бойынша семинарлы? (практикалы?) саба? кезінде студенттерге бір жеті минутты? ?ылыми баяндама дайындау ?сынылады, ол баяндаманы ауызша тапсырады немесе реферат форматында жазбаша т?рде к?рсетеді. Баяндама?а ?ойылатын негізгі талаптар: та?далынып алын?ан та?ырып бойынша теориялы? м?лііметтерді баяндау, студенттерді? ?сыныстары мен н?с?ауларын, пікірлері мен к?з?арастарын д?йектеу, баяндауды? ?ыс?а ж?не на?ты болуы. ?зекті м?селелер бойынша баяндама дамытылып, толы?тырылып ж?не ?ылыми конференция?а ?сынылады.

9 Семинарлы

Семинарлы

саба?тар дискуссионды? сипатта ж?ргізіледі: ?андай да бір м?селелер бойынша т?рлі альтернативті к?з?арастар ?арастырылып, ?осымша хабарламалар ?сынылады, есептер, кроссвордтар ??растырылып, шешіледі. Студенттерді? тобында?ы шы?армашылы? атмосфера о?ытушы?а ?рбір студентті? білімін ба?алау?а м?мкіндік береді. Студенттерді? білімін тексеру ауызша с?рау, электронды? о?улы?тарда берілген тесттер, есептер шешу, жеке семестрлік тапсырмаларды ж?не оларды ?ор?ау ар?ылы ?й тапсырмаларын орындауды тексеру т?рінде ж?зеге асырылады.

10 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«Статистика»
http://900igr.net/prezentacija/algebra/statistika-214786.html
cсылка на страницу
Урок

Алгебра

35 тем
Слайды