Без темы
<<  Абай- кемел а?ын Англоговорящие страны в истории и современности  >>
“Ай?ап” журналыны
“Ай?ап” журналыны
?аза? тілінде шы
?аза? тілінде шы
ХХ ?асырды
ХХ ?асырды
1911 жыл
1911 жыл
?йымдастырушы ж
?йымдастырушы ж
“Ай?ап” журналы 1911 жыл
“Ай?ап” журналы 1911 жыл
“Ай?ап” журналыны
“Ай?ап” журналыны
Саяси-
Саяси-
Елді ішкі
Елді ішкі
“Ай?ап” журналыны
“Ай?ап” журналыны
М.Сералинні
М.Сералинні
“Бейшара
“Бейшара
С?лтанмахм
С?лтанмахм
М?хамедс
М?хамедс
“Ай?ап” журналыны
“Ай?ап” журналыны
Алихан Б
Алихан Б
Ай?ап журналыны
Ай?ап журналыны
Ахмет Байт
Ахмет Байт
Дулатов Міржа
Дулатов Міржа
Кеме?геров
Кеме?геров
?аратаев Ба
?аратаев Ба
??дайбердиев Ш
??дайбердиев Ш
Лапин Сералы (1868-1919)
Лапин Сералы (1868-1919)
Ай?ап журналыны
Ай?ап журналыны
Жолдыбаев Молда
Жолдыбаев Молда
“Ай?ап”
“Ай?ап”
Белгілі а
Белгілі а
2011 жылы "Ай
2011 жылы "Ай
Назарлары
Назарлары

Презентация: «Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны». Автор: . Файл: «Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны.ppt». Размер zip-архива: 2283 КБ.

Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны

содержание презентации «Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны.ppt»
СлайдТекст
1 “Ай?ап” журналыны

“Ай?ап” журналыны

?аза? тарихында?ы орны

“Ай?ап” журналыны? ал?аш?ы беттері

2 ?аза? тілінде шы

?аза? тілінде шы

?ан газет-журналдар

“Дала уалаятыны? газеті” – (1888-1902). Омбы; “?аза?стан” (1911 - 1913). Орал; “Сарыар?а апталы?ы” (1917 - 1918).Семей; “?аза?” (1913-1918). Орынбор; “Алаш” (1916-1917). Т?шкент; “Есіл даласы” (1913-1913). Петропавл; “?аза? газеті” (1907). Троицк; “Серке” (1907). Петербург; “Ай?ап” журналы (1911-1915).Троицк;

3 ХХ ?асырды

ХХ ?асырды

бас кезінде ?аза?станда жары? к?рген ?аза? ж?не орыс тіліндегі басылымдарды? салыстырмалы к?рсеткіші

4 1911 жыл

1911 жыл

ы 10 ?а?тарда Ресейді? Троицк ?аласында?ы “Энергия” баспаханасында ?аза? хал?ыны? тарихында?ы т???ыш “Ай?ап” ?лтты? журналыны? бірінші н?мірі шы?ты.

5 ?йымдастырушы ж

?йымдастырушы ж

не баспагер, идеялы? басшысы ж?не редакторы М?хамеджан Сералин (1872-1929) демократ жазушы, ?дебиетші, ?о?ам ?айраткері

6 “Ай?ап” журналы 1911 жыл

“Ай?ап” журналы 1911 жыл

ы ?а?тардан 1915 жыл?ы ?ырк?йекке дейін ?уелгіде айына бір реттен, кейін екі рет шы?ып т?рды. барлы?ы 88 н?мірі шы?ты таралымы 1000 -2000 дана?а жетті.

7 “Ай?ап” журналыны

“Ай?ап” журналыны

аталуы мен алда?ы ма?саты

1911 жыл?ы №11 санында бастаушылар ал?асыны? атынан былайша т?сінік беріледі: “Ай?ап” деген с?з ?аза?ты? т?л с?зі, ол ?асырлар бойы м?дениеттен, білімнен кенже ?ал?ан б?кіл ?аза? хал?ыны? ?кініші ретінде алынды. “Ай,?ап!” деп санымызды со?ты?, енді ел ?атарына ?осылайы? деген ?нді білдіреді.

8 Саяси-

Саяси-

леуметтік о?у-білімге ша?ыру жер м?дени, м?селесі шаруашылы? ?йелдерді? ?леуметтік жа?дайы

“Ай?ап” журналыны? к?терген м?селелері

9 Елді ішкі

Елді ішкі

мірінде бол?ан жа?алы?тар, ресми хабарлар “Ашы? хат”айдарымен о?ырмандарды? хаттары жариялан?ан Проблемалы? ма?алалар (жер туралы, сиез,сайлау т.б.) “Фельетон” “Хабарлар” Шет ел жа?алы?тары, бас?армалардан ескертулер, жа?а кітап туралы рецензиялар.

10 “Ай?ап” журналыны

“Ай?ап” журналыны

редакторы, хатшылары ж?не арнайы тілшісі

11 М.Сералинні

М.Сералинні

“Ай?ап” бетінде жариялан?ан ма?алалары

“Бізді? б?рын?ы ??м ?азіргі халіміз” “Диханшылы?”, “Бізді? дертіміз” “Келешек заманымызды? ?амы” “?ытай ?аза?тарыны? бас адамдары ха?ында”, “?аза? ?андастарымыз?а” “Ескі жыр”, “Жер ??гімесі” “Петербургтегі ке?ес туралы ой?а келген пікірлер”, “М?ржани”, “Емле м?селесі”, “?аза??а тарих керек пе?”, “Роман жарысы туралы”

12 “Бейшара

“Бейшара

ыз” “Айт к?ні” “Ба?ытсыз с?лу” “Ж?рт?а ?айтіп жа?у керек” “?ыс” “?тініш”

?алимов ?кірам (1892-1913)- а?ын, жазушы, драматург. 1911-1912 жж-”Ай?апты?” хатшысы. Б?ркенші аттары: “Шала татар,””?ара торы”, “?ара торы жігіт”

13 С?лтанмахм

С?лтанмахм

т Торай?ыров (1893-1920)-?аза?ты? к?рнекті а?ын жазушысы.1912-1913 ж. “Ай?ап” журналыны? тілшісі

“?аза? тіліндегі ?ле? кітаптар” “?ле? ж?не айтушылар” “Ауырмай есімнен жа?ыл?аным” “?аза? ішінді о?у, о?ыту жа?дайы ?алай?” “Алты ая?”, “Б?лар кім”, “Б?гінгі іс” “Бір балуан?а ?арап”, “Кеше т?ндегі т?с” “К??ілді к?ндіретін та?дыр”, “?ымыз” ж?не т.б.

14 М?хамедс

М?хамедс

лім К?шімов (1884-1935)-а?ын, журналист 1911-13ж “Ай?ап” журналыны? тілшісі

“Верныйда?ы к?рген, білгендерім”, “Т?ркістан ша?арында”, “Шымкенттен”, “То?ма? акуалдары”, “?апал уезінен” “?улиеата мен То?ма? арасы” “Шымкент уезіндегі ас”, “Музыка” “?ытай ?аза?ында ?айырлы іс” “?улиеата бабамны? шыра?тары” ж?не т.б.

15 “Ай?ап” журналыны

“Ай?ап” журналыны

жалынды жыршылары, оларды? к?терген м?селелері

16 Алихан Б

Алихан Б

кейханов (1866-1937) “Он т?рт то?ыз бола ма”, “Ашы? хат”ж?не т.б. Сабыржан ?аббасов (188 - 1918) “Тарих ?аза? жайынан”, “Сот ісі” “?апалдан”, “Бекс?лтан т?ре ?абірі” “Жи?ангездікті? бір саласы”, “?апал?а да ай туды”, “Ба?ты ?аласы” ж?не т.б. Д?нентаев С?бит (1894-1933) “Балалы?ты са?ыну”, “Биік тау”, “?иялым” “?аза?тар?а ?арап”, “Заман кімдікі”ж?не т.б.

17 Ай?ап журналыны
18 Ахмет Байт

Ахмет Байт

рсынов(1873-1938) белгілі ?алым-лингвист, ?дебиет зерттеуші, тюрколог, а?ын-аудармашы.

“?аза? пайдасында?ы жерді алу турасында?ы низамдар” “?аза? ??м т?ртінші Дума”, “Жазу т?ртібі” “Та?ы да народный сот ха?ында” “Аз уа?ытта к?п білу жолыны? басы” “Ш?йзіман мырза?а”, “?аза? ?кпесі”

19 Дулатов Міржа

Дулатов Міржа

ып (1885-1935) “Ай астында еш н?рсе бас?арылмай т?рма? емес”, “Государственный дума ??м ?аза?” “Екі ?ызды? м??ы”, “Хан Абылай” “?аза? хал?ыны? бас азаматтары” “Жазу т?ртібі”, “Эсперанто тілі”, “Ай?ап?а” “?апаста?ы ?рыны? мін?ж?ті”, “Шатты?” ж?не т.б.

20 Кеме?геров

Кеме?геров

ошм?хамбет (1894-1942) “Ба? іздеген”, “Жаз?ыт?ры”, “Сол?ын г?л” “Пай?амбар”- Пушкиннен аударма, “С?скелік к?лді? жа?асында” – Никитиннен аударма

Жомартбаев Та?ир (1884-1937) “Замандастар?а ?арап”

21 ?аратаев Ба

?аратаев Ба

ытжан (1860-1934) “?аза? жері ха?ында”, “Шілдерті болысыны? отыры?шы болып жер алулары” ж?не о?у-а?арту, жер, дін, жер-су правосы м?селелері туралы бас ма?алалары, Ке?ес жиналысында с?йлеген баяндамалары

К?пеев М?ш??р-Ж?сіп (1857-1931) “Туыс?ан бауырларыма бір насихат” ма?аласы мен хабарлары

22 ??дайбердиев Ш

??дайбердиев Ш

к?рім (1858-1931) “М?сылманды? кітабы”, “С?з таласы” “Т?рік,?ыр?ыз, ?аза? ??м хандар шежіресі” “Бізді? м??тажды?тарымыз” “Бас?арма?а хат” т.б.

Ма?жан Ж?мабаев (1893-1938) “?атын алу, ерге шы?у”, “Б?лб?л”, Жатыр“ “Жаз?ыт?ры”, “К?з т?ні”, “Шын сорлы” т.б.

23 Лапин Сералы (1868-1919)

Лапин Сералы (1868-1919)

аза? еліні? діні, жер-су правосы туралы ма?алалары Майлин Бейімбет Ж (1894-1939) “Айыртау болысында”, “Бол?ан ісі” “?останай уезі Дамбар болысы” “Аман?ара?айский болыстан” т.б. Сатыбалдин Файзолла (1856-1919) ?дет-??рып, салт-сана, ?кімшілік, жер пайдалану туралы ма?алалары

24 Ай?ап журналыны
25 Жолдыбаев Молда

Жолдыбаев Молда

али “Ай?ап”журналында жарияла?ан ма?алалары: “?аза?тарды? ?азіргі халі”, “Болаша?”, “Ауылда”, “??рметті ?лжанов?а жауап”, ма?алаларында Абай,Ыбырай Алтынсарин ?ле?дерінен ?зінді келтіріп, ?аза? арасында?ы о?у-а?арту,м?дениет т.б. туралы жаз?ан.

Сейдалин Жи?анша ? (1877-1923) “Азып тозып кетпесе не амал бар?” “Бас ?осу”, “Съезд туралы” “Балм?хамет Ташеновке жауап” “?лгі аларлы? іс”, “Жер жайынан бір-екі ауыз с?з”, “Ша?ар Троицк” ж?не т.б.

26 “Ай?ап”

“Ай?ап”

аза? баспас?зіні?, ?аза? еліні? ал?аш?ы ?арлы?ашы, я?ни ал?аш шы??ан журналы. Е? бірінші кезекте журналы осынысымен ысты?. Екіншіден б?л журналды ашып, жариялауда ?аза?ты? басына ?ара б?лт ?йіріліп т?р?ан ?неу бір ?ылышынан ?ан там?ан ша?та?ы саясаттан ?оры?пай елді ынтыма? пен бірлікке, о?у?а ша?ыр?ан сол жолда аянбай тер т?ккен М.Сералин сынды интеллигентімізді? ?алам сиясы там?ан, б?л журнал бізге осынысымен де ?ымбат.

27 Белгілі а

Белгілі а

ын жазушы ?біш Кекілбаев “Ба?алай білмегенге ба? ?онбайды, ?уана білмегенге ??т ?онбайды” деген екен. Барымызда “Ай?ап” сынды асыл д?ниелерімізді сар?ай?ан ?алы? газет-журналдарды? ішінен аршып, лайы?ты ба?асын бере білейік.

28 2011 жылы "Ай

2011 жылы "Ай

ап" журналына 100 жыл

29 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/ajap-zhurnalyny-aza-tarikhynday-orny-124988.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Ай?ап журналыны? ?аза? тарихында?ы орны