Без темы
<<  Изменение вида звездного неба в течение суток ИС «AITS» «animal identification traceability system»  >>
Илдар Юзеев - яшьлек
Илдар Юзеев - яшьлек
Нурлардан к
Нурлардан к
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т
Без Илдар бел
Без Илдар бел
“ Илдар Юзеев
“ Илдар Юзеев
?ти мине
?ти мине
Д?? ?тием минем и
Д?? ?тием минем и
Алгы сафтагы шагыйрь
Алгы сафтагы шагыйрь
“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда
“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда
Илдар Юзеев
Илдар Юзеев
Илдарны
Илдарны
Ул минем остазым иде
Ул минем остазым иде
Н??иб? Ихсанова
Н??иб? Ихсанова
Исламия
Исламия
Ф?нис Яруллин
Ф?нис Яруллин
Остаз
Остаз
Илдар Юзеев - яшьлек
Илдар Юзеев - яшьлек
Кояш к
Кояш к

Презентация на тему: «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы». Автор: 1. Файл: «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы.ppt». Размер zip-архива: 2631 КБ.

Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы

содержание презентации «Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы.ppt»
СлайдТекст
1 Илдар Юзеев - яшьлек

Илдар Юзеев - яшьлек

?м романтика ?ырчысы

Т?нн?р кебек з??г?р сагышларым, К?лл?р кебек тир?н уйларым...

2 Нурлардан к

Нурлардан к

перл?р салып, К?рештереп торсамчы, С?енечл?р китер?че Бер тылсымчы булсамчы.

3 Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т

Ш?к?р? апа улы Ильдар килене Т

фтил? бел?н

Шагыйрьне? ?ти-?нисе Гафур абый бел?н Ш?к?р? апа

Укытучы буларак, балаларны? бигр?к т? инша язганда с?з таба алмый интег?л?рен бел? идем. Шуны? ?чен мин Илдарга да, абыйсы Нилг? д? кечкен?д?н ?киятл?р с?йли ??м шигырьл?р укый торган булдым, кыска шигырьл?р ятлатам. Экскурсияд?н, урманнан ?ил?кт?н кайткач, к?рг?нн?ре турында язарга куша идем. Шулай итеп балалар матур иншалар язарга ?йр?неп киттел?р, шигырьл?р яза башладылар.

Ильдар Юзеевны? ?нисе Ш?к?р? апа

4 Без Илдар бел

Без Илдар бел

н 46 ел берг? яш?дек. Шул гомер эченд? аны? бер ген? тапкыр да кимсетерлек, р?н?етерлек авыр с?з ?йтк?не булмады. Илдар бик игелекле, м?рх?м?тле кеше. Матурлык ярата иде Илдар, бакчадагы ч?ч?кл?рг? гел соклана иде, х?тта аларны ?з?рг? кызгана иде. Кешене? у?ышына шатланып яхшы ?ылы с?з ?йт? бел? торган олы ?анлы кеше иде.

Илдар Юзеевны? хатыны Т?фтил?. Илдар Юзеев ??м Ш??к?т Галиев тормыш ипт?шл?ре бел?н.

5 “ Илдар Юзеев

“ Илдар Юзеев

с?рл?ре – шигырьме ул, лирик поэмамы, драма ?с?реме яис? аны? с?зл?рен? язылган ?ырмы – ??рчак к??ел т?рен? ?теп кер?, д?ньяга я?ача карарга, аны тир?нр?к а?ларга м??б?р ит?. Юморы м?гън?ле, фикерл?ре зир?к, и?аты эчкерсез аны?.” Минтимер Ш?ймиев

6 ?ти мине

?ти мине

з халкымны, аны? м?д?ниятен яратырга ?йр?тте. Ул минд? китапка м?х?бб?т уятты.

Гармунчы Ильдар Юзеев уллары бел?н

Улы Салават оныклары Самат ??м Динара бел?н

Улы Илгиз

Ильдар Юзеевны? Улы - Салават

7 Д?? ?тием минем и

Д?? ?тием минем и

беренче т?рбиячем иде! Ул мине балачакта бик к?п н?рс?г? ?йр?тте, шуны? ?чен мин а?а бик р?хм?тле. Ул мине шахмат уйнарга, ?ст?л янында ?земне д?рес тотарга, м?чене сыйпарга ?йр?тте. Л?кин и? зур р?хм?тем татар теленд? укырга ?йр?тк?н ?чен.

Илдар Юзеевны? оныгы Самат Юзеев

8 Алгы сафтагы шагыйрь

Алгы сафтагы шагыйрь

Илдар Юзеев башка к?п кал?мд??шл?ренн?н ?зенч?лекле тавышы бел?наерылып тора. Бу тавышта Такташ авазы да тоемлана. Аны? турында, ?ич т? икел?нмич?, ул – замана шигъриятене? и? матур традициял?рен ?зен? туплаган б?хетле шагыйрьл?рне? берсе дип ?йт?се кил?. Юзеев реализмы романтик ашкыну бел?н заман яшьл?рене? бай рухи д?ньясын ?ырлауга юн?лг?н. Минемч?, Илдар Юзеев - без яш?г?н к?нн?рне? к?ен, а???ен тапкан шагырь

Илдар Юзеев ??м Х?с?н Туфан

9 “ Сугыштан кайтып эшли башлаганда

“ Сугыштан кайтып эшли башлаганда

зебезне? буын шагыйрь- л?рен юксындым, ниндидер бушлык урнашты к??елг?. Мен? шул вакытта “Совет ?д?бияты” журнал редакциясене? ишеген кагучыларны? берсе – Ш??к?т Галиев, икенчесе – Илдар Юзеев, ?ченчесе - Хисам Камалов булды. ?д?би т?г?р?к эшч?нлеге алар вакытында шаулады.Илдар минем к?з алдымда ?ск?н шагыйрь ?йт? алам. Мин аннан егерме яшьк? олы. Хикм?т анда т?гел. Рухы бел?н якын. Авылны? мо?нарынна аерыла алмый газап- ланган кешене? хисл?ре анда.”

Сибгать Х?ким

10 Илдар Юзеев

Илдар Юзеев

.. ??рвакыт мо? тулы шигъри хал?тт? иде ул – к??еленн?н ил?ам китеп тормагандыр. и?аты - милли байлыгыбыз, туган телебез х?зин?се. Шагырь ?зе ил?амланып янган ч?ч?к. Шигърият безне гомерлек дус итте. Ярты гасыр д?вамында укучылар бел?н ме?л?п очрашуда булганбыз. Гаил?л?р бел?н дуслар. Яшь язучылар бел?н эшл?г?нд? берг? туры килдек. Серл?р – фикерл?р уртак иде. И?атын остазларыбыз Х?с?н Туфан, Сибгат Х?ким бел?н ян?ш? к?р?м.

Ш??к?т Галиев

А.Яхин, Ш.Галиев, И. Юзеев

11 Илдарны

Илдарны

тормышы ал да г?л булмаса да, ул кайгы-х?ср?тл?рен эчен? яшереп яш?де, шаян тапкыр с?зл?р бел?н безне га??пл?н- дерде. Ул гел уйнап-шаярып кына й?рг?н ик?н дип уйларга ярамый. К?лг?нд? д? к?зл?ре ??рвакыт сагышлы була иде. Ул ми?ербансыз бу заманда ?зен? урын таба алмый газапланды. И?ат д?ньясында яш?де. Шигырьл?ре бел?н д?ньяны аз булса да матурларга ты- рышты. Д?ньяны? б?тен р?х?тен шигырь язганда тойгандыр ул. ??м гармун уйнаганда... Гарумунны кулга алу бел?н ?к ?зг?р? иде. К??еле бел?н бу д?ньядан китеп тора. Беркемг? д? с?йл?рг? ярамаган серл?рен гармунга с?йли, ??м ул серл?р мо?, к?й бел?н д?ньяга тарала

Туфан Ми?нуллин

12 Ул минем остазым иде

Ул минем остазым иде

Казаннан ми?а хат язган беренче чын шагыйрь Илдар абый бул-ды. Ул минем остазым иде. Фикерд?шем, серд?шем иде. Гоме-рем буена ?лк?н дустым булып калды. Илдар абый беренче карашка кайгысы булмаган бер б?хетле кеше шикелле. ?мма аны? к??еле тулы фа?ига, ?аны тулы х?ср?т иде. С?лам?тлекк? туймагангамы юаш, кыюсыз, тыйнак булып тоела иде. Асылда аннан принципиаль, туры с?зле шагыйрь тагын булдымы ик?н? Ул татар к??елен? и? якын шагыйрьл?рне? берсе. Без аны бик озак сагынырбыз ?ле.

Роберт Ми?нуллин

13 Н??иб? Ихсанова

Н??иб? Ихсанова

Ш??к?т Биктимеров

Илдар ?зене? ?ан торышына беркайчанда хыян?т итм?де. Гел ?зе булып калды. Мен? х?зер ул юк... ? к??елне? аны юксынганы сизел?. Илдарны? ми?а атап язган язуларын и? кир?кле к?газьл?рем бел?н берг?, с?зл?рен к??елемд? саклыйм. ?зен сагынам.

Илдар бик тыйнак кеше иде ??м беркайчан да “минем пьесамны куегыз” дип тал?п итеп кеше борчып й?рм?де. Илдарны? хыялы кыр казы булып з??г?р ?аваларга менеп ?ирне?, д?нья-ны? матурлыгын кешел?рг? к?рс?теп, к??елл?ренд? м?х?бб?т уятып аларны сафландыру иде.

14 Исламия

Исламия

?м Х?лил М?хм?товлар

Со?гы тапкыр без Илдар абый бел?н Васильевода ял итк?нд? очраштык. Хатыннарыбыз бел?н к?н саен ч?й янында с?йл?шеп, кызык вакыйга-ларны иск? алып к?лешеп утыра идек. Илдар абыйны? сабыр таби-гатьле итагатьле кеше ик?нен бел? идем.Бу талант иясе бел?н якыннан аралашкач, а?а х?рм?тем тагын да артты.

Илдар абый К.Тинчурин театры бел?н и?ади дуслык-та иде. Без аны? язган ?с?рл?-рен зарыгып к?теп ала идек, аны? ?с?рл?ренд? - бер-берсен кабатламый торган саф к??ел-ле яшьл?р, м?х?бб?т, гафу ит? алмаслык язмышлар. Аны? «Кыр казлары артыннан» спекталенд?ге ?ыр мине кошлар биеклеген? к?т?рде.

15 Ф?нис Яруллин

Ф?нис Яруллин

Рабит Батулла

Илдар Юзеев турында с?йл?г?нд?, аны? гаять д?р???д? юморга бай и? авыр чагында шалтыратса? да: “Си-не? алда зарлану оят, Ф?нис”,-дип с?зне и?ат м?сь?л?сен? боруын, зар--ланмыйча дуслары алдында д?р???сен тагын да к?т?р?ен ?йтми м?мкин т?гел. Илдарны? тагын бер матур сыйфаты: ул кешене шатландыра, аны? у?ышларына с?ен? бел? иде

Илдар Юзеев и?атын ике канат ?авада тотып тора. Аны? берсе – лирика, икенчесе – юмор. Кайсы гына поэмасын алып карама, анда сагыш, лирика, мо? чы?лый. Аны? шигъри мо?нары драматур-гиясенд? д? колач ??я, лирикасы бел?н юморы, берг? ?релеп, тама-шачы к??еленд? ?ылы х?тир?л?р калдыра

16 Остаз

Остаз

?м ш?керт Илдар Юзеев, Ленар Ш?ех

Казан тикле Казанга да мине Илдар абый тартып китерг?н-дер. Ул минем х?лл?р бел?н гел кызыксынып торды. Кайчак-ларда: “Ленар, син ниг? минем оныгым т?гел ик?н?”- дип куй-галый. ?зе д? ми?а д?? ?тием кебек якын, кадерле. Б?лки, д?? ?ни бел?н ген? ?ск?нг? шулай-дыр... Оныкка бабай назы, аны? акыл ?йр?т?е, тормыш т??ри-б?сен д? биреп калдыруы да кир?ктер.

И.Юзеев укучылар арасында

17 Илдар Юзеев - яшьлек
18 Кояш к

Кояш к

к гомерем баеды да Т?шеп с?нде офык читен?. Шигырь д?фт?рл?рем тулмаса да, Со?гы нокта куям битен?. Китм?ск? дип калам, б?тенл?йг?, Л?кин калсам да мин Казанда, ?ан к?б?л?к булып Ямадыга Очар со?гы юлны язганда. Каберем? м?рм?р димим, бары Туган якны? ташын куйсыннар, “Юзи – ?ирне? мо?лы баласы!”-дип, С?зл?ремне анда уйсыннар! Хушлашмыймын. Мин бит калам, Калам, дуслар, шигырь-?ырымда! ”Кеше кит? - ?ыры кала”,-дил?р, ? калганы бар да ерунда! Еламагыз, дуслар, беркайчан да, Тырышыгыз ?ырлап яш?рг?! Васыятем итеп куларбамны Калдырырга булдым яшьл?рг?. ?ырларымны сезг? б?л?к ит?м, ?зем калам ?ырда яш?рг?!

«Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/ildar-juzeev-jashlek-m-romantika-yrchysy-124714.html
cсылка на страницу

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > Илдар Юзеев - яшьлек ??м романтика ?ырчысы