Без темы
<<  ИС «AITS» «animal identification traceability system» Какие мы  >>
К?шбасшылы
К?шбасшылы
Мектеп директорларыны
Мектеп директорларыны
К?шбасшылы
К?шбасшылы
Мектеп к
Мектеп к
Тиімді к
Тиімді к
Тиімді мектеп директорлары
Тиімді мектеп директорлары
Табысты к
Табысты к
Табысты к
Табысты к
К?шбасшылы
К?шбасшылы
К?шбасшылы
К?шбасшылы
Бас?аруды
Бас?аруды
Бас?аруды
Бас?аруды
К?шбасшылы
К?шбасшылы
Транзакциялы
Транзакциялы
Бас?арушылы
Бас?арушылы
Трансформациялы
Трансформациялы
Трансформациялы
Трансформациялы
Операциялы
Операциялы
Тал?ыланатын м
Тал?ыланатын м

Презентация на тему: «К?шбасшылы? м?селелері». Автор: colin conner. Файл: «К?шбасшылы? м?селелері.ppt». Размер zip-архива: 48 КБ.

К?шбасшылы? м?селелері

содержание презентации «К?шбасшылы? м?селелері.ppt»
СлайдТекст
1 К?шбасшылы

К?шбасшылы

м?селелері

Доктор Колин Коннер Кембридж Университетіні? Білім беру факультеті (Англияда?ы ?лтты? мектеп к?шбасшылы?ы колледжіні? б?рын?ы ?ндірістік Директоры)

2 Мектеп директорларыны

Мектеп директорларыны

к?шбасшылы?ы жо?ары ба?аланады

Мектеп директорлары 51% ?арулы к?ш офицерлері 38% Полиция 35% Д?рігерлер 34% Діни ?ызметкерлер 17% Спорт тренерлері/ Менеджерлер 15% Парламент м?шелері 13% К?сіпода? ?ызметкерлері 10% Жергілікті саясаткерлер 4% Денсаулы? са?тау саласында?ы менеджерлер 4% Мемлекеттік ?ызметшілер 3% Атал?андарды? ішінен ешкім емес 7% Білмеймін 3% (MORI 1756 респондент жауабына негізделген)

3 К?шбасшылы

К?шбасшылы

о?у?а ?сер етеді

«О?ушыларды? білім алу ?дерісіне ы?палы жа?ынан мектеп к?шбасшылы?ы тек о?ыту т?жірибесіне ?ана жол береді» Лейтвуд ж?не бас?алар (2006)

4 Мектеп к

Мектеп к

шбасшылы?ы ж?не о?ушылар ?лгерімі, не ж?мыс істейді ж?не неге?

М??алімні? о?уы мен дамуына ?атысу ?рі к?термелеу (ES 0.84) О?ытуды ж?не о?у ба?дарламасын жоспарлау, реттеу ж?не ба?алау (ES 0.42) Ма?сат пен к?тілетін н?тижені белгілеу (ES 0.35) Ресурстарды стратегиялы? б?лу (ES 0.34) Т?ртіпті, тартымды жа?дайды ?амтамасыз ету (ES 0.27) (Робинсон ж?не бас?алар, 2009)

5 Тиімді к

Тиімді к

шбасшыны? сипаттамасы:

?р?ашан к?з алдында ж?не ?олжетімді ?олдау к?рсетеді Мектеп пен ке? ?ауымдасты? туралы тере? білімі бар Тек н?тижеге ?ана емес, мектеп пен о?ушыларды? ау?ымды м?селелерін шешуге м?дделі Мектеп т?жірибесін т?сінеді Иерархиялы? ?арым-?атынас?а емес, ке?ес беруге ба?ыттал?ан Инновацияны ?олдайды. (PriceWaterhouseCoopers, 2007)

6 Тиімді мектеп директорлары

Тиімді мектеп директорлары

Педагогикалы? шеберлік орталы?ы Кембридж университетіні? Білім беру факультетімен бірлесіп ?зірлеген ?аза?стан Республикасы педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыруды? де?гейлі ба?дарламасы мектепте басты р?л ат?аратын мектеп к?шбасшысыны? белсенді ?атысуынсыз пайда ?келмейді: ‘…олар ?згеріс енгізу ?дерісінде тартыл?андарды? барлы?ына ба?ыт, ?олдау к?рсетеді, а?ыл-ке?ес береді. Жо?арыда айтыл?андарды ж?зеге асыру ?шін олар?а инновацияларды т?сініп, оларды мектеп жа?дайына ?олайлы т?сілмен енгізуді ?амтамасыз ету ?ажет.’ (Фуллан, 2002)

7 Табысты к

Табысты к

шбасшылы? негіздері

?азіргі кезде табысты к?шбасшы «негізін» ?алайтын к?шбасшы сипаттамасыны? базасы барына к?п адам к?з жеткізуде. Тиімді к?шбасшы: 1. К?з?арас ?алыптастырып, ба?ытты аны?тайды; 2. Адамды т?сінеді ?рі дамытады; 3. ?йымды ?айта ??рады ж?не дамытады; 4. О?ыту мен о?у ба?дарламаларын бас?арады.

8 Табысты к

Табысты к

шбасшыны? ?асиеттері

‘Мектептегі табысты к?шбасшы ?немі ашы?, бас?адан ?йренуге даяр; негізгі ??ндылы?тар ж?йесіні? аясында?ы ойларын бір-беткей деуден ??рі, к?нбіс деуге келеді; табанды (м?селен, жо?ары талап ?десінен шы?у?а, ?ызметкерлерін у?ждеуге ?мтылысында; іске берілгендігінде; барлы?ын о?ытып, жо?ары де?гейге ?ол жеткізуге ?мтылысында), жайдары, оптимист.’ (Лейтвуд, 2006) ‘Табыс ?з мектебінде к?шбасшылы? т?жірибесін тиісті д?режеде ?олдана алу ?абілетіне байланысты. Осы т?р?ыдан ал?анда, тиімді басшылар, ?детте, физикалы? орта мен мінез-??лы??а басты к??іл б?леді, содан со? к?шбасшылы? міндетті б?лу мен деректерді пайдалану, тек со?ында ?ана жеке басы мен о?у ба?дарламасын жа?сарту?а назар аударады.’ (Дэй ж?не бас?алар, 2009)

9 К?шбасшылы

К?шбасшылы

ж?не бас?ару

‘К?шбасшылы? дегеніміз д?рыс ?адам жасау, ал бас?ару – ?адамды д?рыс жасау.’ Беннис

10 К?шбасшылы

К?шбасшылы

ж?не бас?ару

‘К?шбасшылы?ты мен ?ажетті н?тижеге ?ол жеткізу ма?сатында бас?аларды? ?рекетіне ы?пал ету ?абілеті деп танимын. К?шбасшылар - бас?аларды? ма?саты, у?жі мен ?рекетін ?алыптастыратын адамдар. Бекітілген ж?не жа?а ма?сат?а ?ол жеткізу ?шін олар т?рлі ?згерістерді енгізуге бастама жасайды. К?шбасшылы? шы?армашылы?, ?уат пен біліктілік дегенді білдіреді.’ Ал бас?ару ?йымны? ?азіргі ??рылымын тиімді ?рі о?тайлы т?рде са?тап т?ру. Табысты бас?ару к?шбасшылы? да?дылар мен ?асиеттерді? болуын к?здейтініне ?арамастан, оны? жалпы ?ызметі ?згеріс енгізу емес, оны ?олдау болып табылады. (Кубан,1988)

11 Бас?аруды

Бас?аруды

?зекті элементтері

Бас?аруды? негізгі элементтері саясатпен, ж?йелермен ж?не ресурстарды тиімді ?рі о?тайлы б?лумен байланысты. Ресурстарды тиімді ?олдану ма?сатында ?р к?н, ?р то?сан ж?не ?р жыл ?шін ?ажеттіліктерді ?йымдастыру; Тиімді ж?не о?тайлы ?кімшілік ??рылым мен ж?йелерді ?олдану; Сырт?ы ж?не ішкі есептілік ?ажеттіліктерін ?ана?аттандыру?а арнал?ан ж?йе орнату; О?ыту сапасы мен о?ушылар о?у ?лгеріміні? мониторингіні? тиімді ж?не о?тайлы ж?йесін ?амтамасыз ету; Мектепті? ?станымы мен ма?саттарына сай келетін тізбектелген ж?не ы?палдастырыл?ан саясатты ?зірлеу; ??рылым мен мектеп м?дениеті арасында?ы ?зара байланысты т?сіну.

12 Бас?аруды

Бас?аруды

?зекті элементтері

?орды тиімді б?лу ?рі пайдалану Адам ?орын б?лу ж?не бас?ару; ?ызметті? тиімділігін бас?аруды? тиімді ж?не о?тайлы ж?йелерін енгізу; ?имаратты ж?не ??рал-жабды?тарды бас?ару; Біліктілікті ?здіксіз арттыруды бас?ару; АКТ ж?йелерін бас?ару; А?парат пен білімді бас?ару; ?аржыны бас?ару; Уа?ытты бас?ару.

13 К?шбасшылы

К?шбасшылы

пен бас?ару

‘К?шбасшылы? пен бас?ару екеуі екі т?рлі, алайда екеуі де те? к?лемде ма?ызды. Жа?сы бас?арылатын, біра? к?шбасшылы? ?абілеті жеткіліксіз ?йымдар т?пті? т?бінде ма?саты мен рухынан айырылады. Мы?ты, тартымды к?шбасшысы бар ?йым ?ыс?а уа?ыт?а шы??а шы?ады да, содан со? к?рт ??лайды. Заманауи ?йымдар?а менеджерді? объективтік к?з?арасы, сонымен ?атар к?шбасшыдан шы?атын к?з?арас пен ?йірсектік ?ажет.’ (Боулман ж?не Дил, 1997)

14 Транзакциялы

Транзакциялы

ж?не трансформациялы? к?шбасшылы?

‘Транзакциялы? к?шбасшылы? кезінде к?шбасшы мен со?ынан ерушілер арасында?ы байланыс басшыны? нені ж?не ?ашан жасау керектігіне негізделген… идея б?рын?ы ?алыпты са?тап ?алу?а негізделген.’ М??алім ?шін бас?ару?а ?атысты болу е? алдымен мектеп ?кімшілігімен ?арым-?атынас деп т?сініледі, ал ол ?арым-?атынас к?п жа?дайда эпизодты?, ?ыс?а мерзімді ?рі шектеулі сипат?а ие. (Гунтер 2001)

15 Бас?арушылы

Бас?арушылы

к?шбасшылы?

‘…негізінен ?ызмет, міндет пен т?ртіпке ба?ыттал?ан, егер осындай ?ызмет, міндет пен мінез-??лы? ??зыретті т?рде ж?зеге асырылса, ?йым ж?мысы же?ілдейді. Б?рі де с?тті ?теді. Бас?арушылы? к?шбасшылы?та?ы т?сілдерді? басым б?лігінде ?йым м?шелеріні? к?біні? т?ртібі о?тайлы деп ?абылданады. Осындай жа?дайда бедел мен ы?пал ?йымды? иерархияда?ы осы лауазымдарды? д?режесіне ?арай ?здеріні? лайы?ты орындарын алады. Б?л к?шбасшылы?та?ы техникалы? т?сіл.’ Білім беру ж?йесіні? басым б?лігінде к?шбасшылы?та?ы осы т?сіл ке? етек ал?ан.

16 Трансформациялы

Трансформациялы

К?шбасшылы?

Со??ы кезде трансформациялы? к?шбасшылы??а ?ту жиі бай?алады: ‘Трансформациялы? к?шбасшылы? негізінен шабыт беруші. Ол ?йымда адам эмоциясын іске ?осу дегенді білдіреді, сонды?тан ?згеріс енгізу ?дерісінде ма?ызды элемент болып табылады.’ Гоулманны? пікірінше, тиімді к?шбасшылы? ‘эмоциялы? зиятты?’ болуын талап етеді. ‘Трансформация (?згеріс) ?з ісіне берілгендікті?, адалды?ты? ж?не ынтаны? ана??рлым жо?ары де?гейіне ?ту кезінде ?кімшілік пен м??алімдер бір-біріне к?мек к?рсету ?шін ?зара бірлесіп ж?мыс істегенде орын алады… К?шбасшы мен со?ынан ерушіні? ынтасы трансформация ар?ылы бір арна?а ??яды.’ (Лейтвуд, 2001)

17 Трансформациялы

Трансформациялы

к?шбасшылы? салдары

‘Трансформациялы? к?шбасшылы?ты? ма?ызды ?сері деп к?шбасшы мен со?ынан ерушілер арасында?ы ?зара байланысты к?рсету м?мкіндігін айту?а болады… Адамдарды? бір к?шбасшыны? со?ынан еріп, ал екіншісіне сенбеуіне не себеп?’ Гунтер

18 Операциялы

Операциялы

ж?не стратегиялы? к?шбасшылы?

“…К?птеген к?шбасшылар операциялы? ж?не жабды?тау м?селелеріне к?п к??іл б?леді, б?л белгілі бір м?лшерде ана??рлым стратегиялы? шешімдерді? есебінен ж?зеге асырылады ”. “Мектеп к?шбасшылары стратегиялы? емес, операциялы? м?селелерді шешуде ?здерін мейлінше ы??айлы сезінеді” … деген пікір ?алыптас?ан. (PriceWaterhouseCoopers, 2007) С?ра?: Б?л ?аза?стан мектептеріндегі к?шбасшылы?ты? ахуалын ?аншалы?ты сипаттайды?

19 Тал?ыланатын м

Тал?ыланатын м

селелер

?аза?станды? мектеп директорларыны? к?шбасшылы?ы бас?алармен ?аншалы?ты салыстыру?а келеді? Ба?дарламаны енгізу барысына тартыл?ан адам?а ?олдау к?рсету, т?лімгерлік ету ж?не коучинг ж?ргізу ?шін, басшылы? жасау ма?сатында Сіз ?андай стратегияны ?олданасыз (?олдан?ы?ыз келеді)? М??алімдерді? ?з мектебіні? к?шбасшыларынан не к?тетініне орай ?зі?ізді ?алай ба?алайсыз? Олар Сізге ?аншалы?ты ж?гіне алады, олармен жар?ын-жайдары с?йлесесіз бе ж?не ?олдау к?рсетесіз бе? Сізді? ойы?ызша, сізді? мектеп пен ?о?амдасты? туралы білімі?із ?аншалы?ты тере?? Мектепті? н?тижесіне ?ана емес, мектеп пен о?ушыларды? жа?анды? м?селелеріне ?ызы?ушылы? танытатыны?ызды к?рсетесіз бе? И? болса, ?алай? О?ыту мен о?у т?жірибесін т?сінетіндігі?ізді м??алімдерге ?алай к?рсетесіз? ?зі?ізді иерархия?а ?аншалы?ты т?уелді емеспін деп ойлайсыз ж?не бас?алар?а ке?ес беруге дайынсыз ба? Жа?ашылды??а ашы? екені?ізді к?рсету ?шін не істейсіз? Негізгі к?шбасшылы? р?лді ?аншалы?ты тиімді орындайсыз: К?з?арас ?алыптастырасыз; Адамдар?а т?сіністік білдіріп, дамуына ы?пал етесіз; ?з ?йымы?ызды ?айта ?йымдастырасыз ж?не дамытасыз, Білім беру ба?дарламасын бас?арасыз ж?не дамытасыз? ?з к?шбасшылы? стилі?ізді ?ай критерийге с?йкес деп ойлайсыз: а) Транзакциялы? ж?не ?) Трансформациялы?? Стратегиялы? м?селелерді шешумен салыстыр?анда, ?ндірістік ?ажеттіліктерге ?аншалы?ты к?п к??іл б?лесіз? Назары?ызды бір м?селеден екінші м?селеге ?алай аударасыз?

«К?шбасшылы? м?селелері»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/kshbasshyly-mseleler-129136.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды