Без темы
<<  «Dиm» pictures (383)299-46-86  >>
«Мектепке дейінгі
«Мектепке дейінгі
?ткізілетін орны: «
?ткізілетін орны: «
Курсты
Курсты
Курсты
Курсты
Ты?даушылар санаты: МД
Ты?даушылар санаты: МД
?арастырылатын с
?арастырылатын с
Даму м
Даму м
Курс барысында А
Курс барысында А
Курс барысында ты
Курс барысында ты
Нормативті-
Нормативті-
6. Балалар
6. Балалар
Психологиялы
Психологиялы
 6
 6

Презентация: ««Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ». Автор: Admin. Файл: ««Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ.ppt». Размер zip-архива: 340 КБ.

«Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ

содержание презентации ««Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ.ppt»
СлайдТекст
1 «Мектепке дейінгі

«Мектепке дейінгі

йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ

2 ?ткізілетін орны: «

?ткізілетін орны: «

рлеу» біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы А? А?т?бе облысы бойынша педагогикалы? ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты ?ткізілу уа?ыты: 19.01.- 30.01.2015ж Курс жетекшісі Сансызбаева. ?.З.

3 Курсты

Курсты

ма?саты - Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы?-педагогикалы? ?олдау жолдарымен таныстыру

4 Курсты

Курсты

міндеттері: Ты?даушылар?а инклюзивтік білім беру туралы т?сінік беру; Инклюзивтік білім беруді? ДМШ балаларды? ?леуметтенуі ?шін ма?ыздылы?ын ашу; Мектепке дейінгі ?йымдарды? психологтарыны? инклюзивті білім беруді енгізудегі орнын т?сіндіру; МД? психологтарыны? психологиялы?-педагогикалы? ?олдау ?рдісі барысында педагогикалы?, психологиялы?, мотивациялы? де?гейін к?теру.

5 Ты?даушылар санаты: МД

Ты?даушылар санаты: МД

психологтары

К?тілетін н?тиже: Ты?даушылар біліктілікті арттыру н?тижесінде МД? психологиялы? ?ызметіні? негізгі ба?ыттарымен танысады; Инклюзивті білім беруді? теориялы? негізі мен ??ымдарынан хабардар болады; ДМШ балаларды? даму ерекшеліктері туралы м?лімет алады; Мектеп жасына дейінгі м?мкіндігі шектеулі баламен, оны? ата-аналарымен, т?рбиешілермен ж?ргізілетін психологиялы? ?ызметті ?йымдастыру жолдарымен танысады; ДМШ балалар?а психологиялы? ?олдау жолдарын МД? ?йымына барып т?жірибе ж?зінде танысады.

6 ?арастырылатын с

?арастырылатын с

ра?тар: МД? инклюзивтік білім беруді психологиялы?-педагогикалы? колдауды? негізгі принциптері М?мкіндігі шектеулі балалармен ж?ргізілетін психологиялы? ж?мыс т?рлері Даму м?мкіндігі шектеулі балалар?а психологиялы?-педагогикалы? сипаттама Даму м?мкіндігі шектеулі балаларды психологиялы?-педагогикалы? зерттеу

7 Даму м

Даму м

мкіндігі шектеулі балаларды ?леуметтік о?алту жолдары ?мкіндігі шектеулі балаларды? жан?ясымен ж?мыс істеу жолдары ?мкіндігі шектеулі балалар?а психологиялы?-педагогикалы? к?мекті? т?рлері МД? психологыны? электронды портфолиосын жаса?тау жолдары

8 Курс барысында А

Курс барысында А

т?бе ?аласыны? бала ба?шаларыны? бірінде к?шпелі т?жірибелі саба? ?ткізу жоспарланып отыр. Саба? та?ырыбы: “ МД? инклюзивті білім беруді іске асыру жолдары” Ма?саты: инклюзивті білімді МД? ж?зеге асыру жолдарымен, атал?ан ?жым психологыны? іс-т?жірибесімен танысу.

9 Курс барысында ты

Курс барысында ты

даушылар ?шін д?ріс, практикалы? саба?тар ?ткізумен шектелмейді, тренингтер ж?ргізіледі. Сонымен ?атар, ты?даушылар жоба ж?не ?зіндік ж?мыс жазып, тестілеуге ?атысады. Курс ты?даушылары ?шін т?мендегідей с?ра?тар ?сынылады.

10 Нормативті-

Нормативті-

??ы?ты? модуль: 1.?аза?стан Республикасында?ы баланы? ???ы?тары туралы За?ы ?ашан ?абылданды? А) 05.06.2006 B) 17.02.2003 C)01.06. 2001 D) 08.08.2002 2. ?лттар Лигасы Женевада ?андай ??жат ?абылдады? А) Т?уелсіздік туралы декларация В) Тіл туралы за? C) Білім беруді дамыту ?лтты? стратегиясы D) Балалар ???ы?ы декларациясы. 3. Бала ???ы?тары туралы конвенция -. А) ?Р балаларды? білім алуын реттейтін за? B) Адамзат баласыны? туыл?ан кезі халыкаралы? ???ы?ты? актнен 18 жас?а тол?ан?а дейінгі ???ы?тары мен бостандыктарын бекітетін C) Балаларды? жаз?ы демалысын реттейтін ережелер D) Балаларды? денсаулы?ын ?ор?ау туралы за? 4. БАЛА ???Ы?ТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ ?ашан ?абылданды? А) 1980 ж В) 1989 ж C) 1982 ж D) 1995 ж 5. ?аза?стан Республикасында ........ білім міндетті болып табылады А) Жалпы орта В) Бастауыш С) Ая?талма?ан орта Д) К?сіби

11 6. Балалар

6. Балалар

??ы?ын ?ор?ау департаменттері республикамызда ?ай жылы ??рылды? А) 2003 ж B)2005 ж C)2007 ж D)2009 ж 7. ?аза?стан Респуликасыны? «Даму м?мкіндігі шектеулі балалар?а ?леуметтік, медициналы?-педагогикалы? ж?не коррекциялы? ?олдау к?рсету» За?ы ...... ?абылданды А) 1995 жылы Б) 2007 жылы С) 2002 жылы Д) 2013 жылы 8. ?Р балаларды? ???ы?ын ?ор?ауды? нормативтік –???ы?ты? негізіне ?андай ??жатты жат?ызу?а болады? А) ?ылмысты? кодекс В) ?Р баланы? ???ы?тары туралы За?ы C) Азаматты? кодекс D) Жол ережесі 9. Балалар ???ы?ы Конвенциясын ?айсы ?йым ?абылдады? А) ЮНЕСКО ?абылдады B) Еуропалы? КЕ?ЕС ?абылдады C) Біріккен ?лттаp ?йымыны? Бaс Асcамблеясы ?aбылдады D) ?Р Парламенті ?абылдады 10. Баланы? отбасында т?рбиеленуге ???ы ?Р ?айсы за?мен реттеледі? А) «Тіл» туралы за? B) «Білім» туралы за? C) «Неке ж?не отбасы туралы» за? D) Азаматты? кодекс.

12 Психологиялы

Психологиялы

-педагогикалы? модуль: 1. Мектеп жасына дейінгі кезе?ні? психологиялы? сипаттамасы даму де?гейіне байланысты: а) ?иялды?; б) рольдік ойын; в) логикалы? ойлау; г) сурет салуды?. 2. Мектеп жасына дейінгі баланы? ?зін-?зі ба?алауы: а) т?мен; б)жо?ары; в)адекватты; г) на?ты емес. 3. С?ра?тары, жауаптары бар мектеп жасына дейінгі баланы? с?йлеуі а) контексті; б) ситуативті в) т?сініктеме; г) автономды с?йлеу деп аталады. 4. Психикалы? дамуда?ы тежелу мен ауыт?ушылы?ты : а) д?рыс о?ыту мен т?рбиелеу ар?ылы же?уге болады; б) еш?андай жа?дайда е?серілмейді; в) уа?ыт ?те т?зеледі; г) на?ты жауап жо?. 5. Жас психологиясыны? п?ні: а) адам ?мірі бойында?ы психикалы? функциялар мен т?л?а даму процесі; б) психология ?ылымыны? дамуы; в) адамны? жекелік даму ерекшеліктері; г) педагогикалы? да?ды мен икемділіктер.

13  6

 6

6. Жас кезе?і дегеніміз – : а) даму барысы; б)даму циклы (кезе?і); в)хронологиялы? кезе?; г)?мір кезе?і. 7. Жас психологиясында даму категориясын жан-жа?ты ?арастыр?ан: а) Зигмунд Фрейд; б) Аристотель; в) Л. С. Выготский; г)Авиценна. 8. Ерте жаста?ы психикалы? депривация: а) жандану кешеніні? болмауы; б)т?йы?ты?; в)?ор?ыныш; г)?ауіпті заттардан ?ор?у ретінде білінуі м?мкін. 9. Психикалы? даму теорияларын жас психологиясында салыстыр?ан ?алым: а) Л. С. Выготский; б) Карен Хорни; в) Эрик Берн; г)Аристотель. 10. Т?л?аны? ?зіндік санасы негізінен келесі жасты ?алыптасады: а) 3; б) 1; в) 17; г)11.

««Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/mektepke-dejng-jymdarda-inkljuzivtk-blm-berud-psikhologijaly-pedagogikaly-koldau-tayrybynday-md-psikhologtaryna-arnalan-blktlkt-arttyru-kursy-108540.html
cсылка на страницу
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по английскому языку > Без темы > «Мектепке дейінгі ?йымдарда инклюзивтік білім беруді психологиялы? - педагогикалы? колдау» ТА?ЫРЫБЫНДА?Ы МД? психологтарына арнал?ан БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ