Без темы
<<  Место, где я живу Мой город  >>
Милли б
Милли б
Кешелекне
Кешелекне
Милли б
Милли б
Сабантуй-сагынып
Сабантуй-сагынып
Б?л?к
Б?л?к
Милли б
Милли б
Идел суы тир
Идел суы тир
Уен-к?лке, б
Уен-к?лке, б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Сабантуй биз
Сабантуй биз
Колгага мен
Колгага мен
Атлар чабышы
Атлар чабышы
Милли б
Милли б
Йомылып та аты
Йомылып та аты
Милли б
Милли б
Ат булса м
Ат булса м
Ч?лм?к вату
Ч?лм?к вату
Татарча к
Татарча к
Сабантуй б
Сабантуй б
Ис?нме, Сабантуй
Ис?нме, Сабантуй
Милли б
Милли б
К?р?шне
К?р?шне
Милли б
Милли б
К?р?шми
К?р?шми
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Сабантуйда
Сабантуйда
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Милли б
Л.А.Ф?тт
Л.А.Ф?тт
Халыкны т
Халыкны т

Презентация на тему: «Милли б?йр?мн?р». Автор: Рамзия. Файл: «Милли б?йр?мн?р.ppt». Размер zip-архива: 5675 КБ.

Милли б?йр?мн?р

содержание презентации «Милли б?йр?мн?р.ppt»
СлайдТекст
1 Милли б

Милли б

йр?мн?р

Хайруллина Р?мзия Миргазиян кызы ?лм?т ш???ре 5 нче м?кт?пне? 1нче категорияле татар теле ??м ?д?бияты укытучысы

2 Кешелекне

Кешелекне

?зе шикелле ?к, Борынгыдан кил? б?йр?мн?р. Шатлыкларын б?йр?м ит? кеше, Б?йр?мн?рд? олы ямьн?р бар.

3 Милли б
4 Сабантуй-сагынып

Сабантуй-сагынып

?м елны? котлы булуын тел?п алынган и? х?рм?тле б?йр?м-туй. Б?йр?м Болгар ханлыгы ислам динен кабул ит?г? кад?р ?к,VIII-IX гасырларда башланган. А?а х?зерлек ?зен? бер к??еллелек бел?н ел буена д?вам итк?н. Яз ?итк?ч, кызлар, киленч?кл?р ?зл?ре тукыган-чикк?н ?йберл?рне барлап куйганнар, ч?нки Сабантуй к?не билгел?нг?ч, ат менг?н яшьл?р, ?и??чел?рне б?л?кл?? ?чен чигелг?н яулык, тукылган с?лге кебек ?йберл?рне ?ыеп й?рияч?кл?р. Чир?м к?рен? бел?н ?смерл?р й?герек атларыны? «аягын кыздырырга чыгалар»

5 Б?л?к

Б?л?к

ыю

6 Милли б
7 Идел суы тир

Идел суы тир

ндер, Сай ?ирл?ре билд?ндер; ?ырлап тору – безд?ндер Б?л?к бир?-сезд?ндер.

8 Уен-к?лке, б

Уен-к?лке, б

йр?м к?рке

9 Милли б
10 Милли б
11 Милли б
12 Сабантуй биз

Сабантуй биз

кл?ре

13 Колгага мен

Колгага мен

... ?н? шома колга янына бер т?ркем малайлар ??м яш?смерл?р ?ыелган. ??рберсе ?зене? осталыгын к?рс?терг?- ????т кен? колганы? очына мен?рг? тырыша. ?мма бу бик кыен эш ик?н. Башта ?и?ел ген? югары ?рм?л?г?н ?смерлер д? бераздан кире шуып т?ш?л?р. Кая ул колга очындагы затлы-затлы б?л?кл?р ??м к?р?инд?ге... тере ?т?ч турында уйлау? Ме?л?г?н халык алдында “сабантуй ?и??чесе” диг?н исемне алу ?зе ген? д? ни тора бит!

14 Атлар чабышы

Атлар чабышы

Ат кешене? бик борынгы заманнардан бирле якын дусты, томышта т?п тер?ге булган.Шу?а к?р? аларны? узышы и? кызыклы б?йгел?рд?н санала. ... Башта алар артыннан к?т?релг?н тузан болыты гына еракта б?ркелеп к?рен? иде. Аннары бу ?анкайлар ?зл?ре д? каяндыр кин?т кен? калкып чыктылар. Мен? ?кренл?п алар, т?ркеменн?н аерылып, ?ле берсе, ?ле икенчесе алга ыргылды. Т?ркем сир?г?йде ??м таркалды. Х?зер инде ??ркемне? к?зе алдагы атка т?белг?н. Ат инде ?зене? ?и??че ик?нен а?лдагандай, ?стенд?ге малай тезгенен тартканны к?тмич? ?к, халык т?ркеме арасындагы аралыктан м?йдан уртасына ыргыла.Аны шунда ук кешел?р чорнап ала. Аткайны ??рберсе кочаклый, ?б?, ялларыннан сыйпый.

15 Милли б
16 Йомылып та аты

Йомылып та аты

чапкан чакта Тезгенн?рен тотма, буш ?иб?р! Тел?с? д? дошман алдыралмас, Буш ?иб?рг?н атка кош дил?р.

17 Милли б
18 Ат булса м

Ат булса м

йдан табыла, ат булмаса м?йдан ябыла. Ат картаер м?йдан картаймас, егет картаер заман картаймас. Сабан туе атлыныкы, туй тунлыныкы. Чабышкы сабан туен алдан сиз?. Кош канаты бел?н, ир аты бел?н.

19 Ч?лм?к вату

Ч?лм?к вату

К?зне с?лге бел?н б?йл?п, кулга озын к?с?к алып, ?л?н арасындагы мескен ч?лм?кне ??рберсе ватарга тырыша. ?мма ч?лм?к ?аман ис?н. Уртага бер бабай чыга. Унбиш адым атлагач, бабабыз кире ч?лм?к ягына юн?л?: “бер, ике, ?ч...”. Кулындагы к?с?г?н кин?т селт?п ?ирг? суга. ??м м?йдан “а?” итеп куя: бабабыз ч?лм?кне? н?къ “т?б?се”н? кундырган бит!

20 Татарча к

Татарча к

р?ш

Татарча к?р?ш-тел?с? кайсы Сабантуй тамашасыны? т?п билгесе. Малайлар башлаган к?р?ш ?лк?нн?р б?йгесе бел?н т?мамлана. Баш батыр ачыкланмыйча, к?кре м?гезле т?ке аны? ?илк?сен? менеп “кунакламыйча”, т?г?р?к ?йл?н?сенн?н бер?? д? китми. ?г?р кем д? булса бер?? бураны почмагыннан кузгатса, астына кереп атны к?т?р? алса, зур-зур ташларны капка ?стенн?н ч?еп уйнаса, ул авылды и? абруйлы кешел?рд?н саналган.

21 Сабантуй б

Сабантуй б

л?кл?ре

22 Ис?нме, Сабантуй

Ис?нме, Сабантуй

Ялларында сабантуйлар г?рли, Яшь егетл?р сыза гармунын, Уйнаклатып ?илл?р алып кит? Еракларга гармуннар мо?ын...

23 Милли б
24 К?р?шне

К?р?шне

барлык алышларын татар ?киятл?ренд?,дастаннарда сур?тл??не татарларны? ??м аларны? бабаларыны?, барыннан да элек болгарларны? , к?нк?решенд? т?н т?рбиясе аерылгысыз бер ?леш булганлыгын раслый. Риваятьл?рд? сабан туены? ка?арманы-батыры- гади халык ул. ?и??чег? т?к? бел?н берг? ?тк?н б?йр?мн?н со?гы арада кия?г? чыккан яшь киленн?р чикк?н с?лге б?л?к ит? каралган. Бу йола шулай ук борынгыдан кил?. Безне? ерак бабаларыбыз к?заллавынча, т?к? кешене яман к?чл?рд?н саклаучы булып саналган, чигелг?н с?лге ист?лекле б?л?к булган.

25 Милли б
26 К?р?шми

К?р?шми

и?? т?шт? була. К?че? барда к?р?шеп кал,ег?ре? барда ярышып кал. К?чле кеше к?т?реп т? ега, чалып та ега.

27 Милли б
28 Милли б
29 Сабантуйда

Сабантуйда

30 Милли б
31 Милли б
32 Милли б
33 Милли б
34 Л.А.Ф?тт

Л.А.Ф?тт

хов «Сабантуй»

35 Халыкны т

Халыкны т

рбия ит?д? б?йр?мн?р, йолалар ??м т?рле т?ртип кагыйд?л?ре (ритуаллар) бик зур урын алып тора. Аларда тупланган тир?н кешелекле идеял?р, халыкны? яш?? р?веше бел?н тыгыз б?йл?нг?нлек кешене? рухи баюына ярд?м ит?, аны? рухын ??м хезм?тк? д?ртен к?т?р?. ??р халыкны? да рухи м?д?ниятенд? туган тел т?п урынны алып тора.Халыкны? милли й?зе,гореф-гад?тл?ре, йолалары,туган тел,?з ана теле саклаган очракта гына саклана.

«Милли б?йр?мн?р»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/milli-bjrmnr-100281.html
cсылка на страницу

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды