<<  Rock-music Famous rock bands  >>
ROCK METAL
ROCK METAL
Grup Hakk
Grup Hakk
ROCK METAL
ROCK METAL
Avril ilk single Cd'sinde "Let Go" ger
Avril ilk single Cd'sinde "Let Go" ger
ROCK METAL
ROCK METAL
Her?ey 1991 y
Her?ey 1991 y
Iowanin Des Moines k
Iowanin Des Moines k
1996n
1996n
Grup Arkansasl
Grup Arkansasl
Korn, 90l
Korn, 90l
Marconun bassa ge
Marconun bassa ge
Heavy Metal diye bilinebilen ancak asl
Heavy Metal diye bilinebilen ancak asl
Heavy Metal tarz
Heavy Metal tarz
. ?ki y
. ?ki y
Linkin Park, 1990 - 1991 y
Linkin Park, 1990 - 1991 y
ROCK METAL
ROCK METAL
Green Day, California k
Green Day, California k
ROCK METAL
ROCK METAL
ROCK METAL
ROCK METAL

: ROCK METAL. : Konyaalt?. : ROCK METAL.pps. zip-: 300 .

ROCK METAL

ROCK METAL.pps
1 ROCK METAL

ROCK METAL

2 Grup Hakk

Grup Hakk

nda Espoo'lu (Finlandiya) grup Children of Bodom 1997 sonunda kuruldu ve ilk alb?mleri "Something Wild"? ??kard?. Bu alb?mden ?nce grubun ad? "Inearthed" idi ve yapt?klar? m?zik melodik death metaldi. Grubun yeni ad? 1960'larda Helsinki'ye 20 km uzakl?ktaki Bodom g?l?nde b??akl? bir sap?k taraf?ndan sald?r?ya u?rayan d?rt Fin gencinden geliyordu. ?lk alb?mlerini ??kard?ktan sonra grup t?m Avrupa'ya a??lmak i?in Nuclear Blast Germany ile anla?t?. Hemen sonra kendi isimlerini ta??yan yeni bir par?a yapt?lar ve bir single ??kard?lar. Bu single alb?m, hi? bir promosyon kampanyas? yap?lmadan sekiz hafta listelerde bir numarada kald?. Daha sonra her?ey daha da h?zlanmaya ba?lad?. 1998 ?ubat'?nda Hypochrisy, Benediction ve Covenant ile ??kt?klar? ilk Nuclear Blast turnesi ba?ar?l?yd?. ?kinci Nuclear Blast turnesi Eyl?l ay?nda (bu sefer Gorgoroth, Dismember, Agathodamion ve Raise Hell ile birlikte) ger?ekle?ti. Bu arada grup yeni ?ark?lar bestelemi?ti ve ikinci alb?mleri "Hatebreeder"?n kayd? yap?ld?. Bu alb?m piyasaya ??kmadan ?nce (Stone'un No Commands par?as?n?n bir cover?n? da i?eren) "Downfall" isimli bir single ??kt?. 1999 ba?lar?nda yeni alb?m "Hatebreeder" nihayet ??kt? ve ayn? senenin Temmuz'unda grup biri Osaka, di?er ikisi Tokyo'da olmak ?zere ?? konserlik bir Japonya turnesine ??kt?, hepsinde biletler t?kendi. Tokyo'daki iki konser kaydedildi ve bir CD-Box olarak piyasaya s?r?ld?. T?m Bunlar? yeni Nuclear Blast turnesi izledi. Bu sefer beraber ?ald?klar? gruplar In Flames, Dark Tranquility ve Arch Enemy idi.

3 ROCK METAL
4 Avril ilk single Cd'sinde "Let Go" ger

Avril ilk single Cd'sinde "Let Go" ger

ek bir lirik sitilde olmas? gerekti?i gibi y?ksek tonajlarda vokaller ve kristal-kesin sesler kullanm??t?r. "Anything But Ordinary" ki?iliklere , ?z benliklere seslenen bir yap?tt?. "Complicated" ?ark?s? ise gitar e?li?inde olu?turulmu? basit bir besteydi ve "Anything But Ordinary" dinleyenlerini daha da derinlere y?neltti. "I'm with you" ?ark?s? Avril'in insanc?l ve merhametli y?nlerini yans?tmaktad?r. Fakat "Loosing Grip" ve "Unwanted" ?ark?lar? ki?ili?inde sakl? kalm?? yenilginin ve reddedilmi?li?in getirdi?i t?m ???l?klar? yans?t?r. Avril'in hayat hakk?ndaki tecr?belerini anlatan ?ark? ise "My World" ve metafarik "Mobile" yap?tlar?d?r. Avril "R?yalar?m? ger?ekle?tirmek i?in bu ku?kulu yola ??kt?m. B?t?n yerlerin ?zerindeyim sanki. Bir oraday?m bir burada. Her g?n farkl? yollardan ge?iyorum" diye konu?uyor. "Bu benim ya?am sitilim , normal bir ya?am istemezdim. O zaman s?k?l?rd?m."

5 ROCK METAL
6 Her?ey 1991 y

Her?ey 1991 y

l?nda ba?lad?, ilk kar?? ??k??lar? olan demolar?n? tamamlad?lar.Bu gen?ler biraz karanl?k, biraz ?eytans?, biraz d?nyad??? bir?eyi ba?latt?klar?n?n fark?ndayd?lar.?lk alb?mleri "The Principle Of Evil Made Flesh" 1994 y?l?nda Cacaphonous Record ad? alt?nda ??kt???nda hayal k?r?kl???na u?ramad?lar.Bu ilk alb?mlerindeki gotik klavye partisyonlar? , keskin gitar riffleri ve vampirik ?ark? s?zleri ile direk b?t?n dikkatleri ?stlerine ?ektiler .Sonsuz hayal g??lerinden kaynaklanan m?zikleri ile geli?en kalitede m?zik yapmaya devam ettiler.G?zleri y?kseklerdeydi .. Herkesi kendi hayal g??lerine ve ya?ad?klar?na ortak etmek istiyorlard? .. efsanelerle , mitolojik hikayelerle ve vampirlerle dolu bir hayalg?c? .....

7 Iowanin Des Moines k

Iowanin Des Moines k

y?nden gelen bir ?ok poser gruptan farkl? olarak kendi m?zi?ini yapan Iron Maiden, Kiss, Slayer dinleyerek b?y?m?? m?zikleriyle Des Moinesu haritada g?sterilebilecek hale getiren bir nefret makinas?d?r Slipknot. 1996 y?l?nda kaynak i?inde ?al??an Shawn Crahan ve arkada?? Anders Colsefini tarafindan Slipknot fikri ortaya c?kar. Shawn, Paul Gray isimli arkada??n? denemek i?in L.Adan ca??r?r. Daha sonra gruba Paul?n eski grup arkada??(Anal Blast) Joey Jordison, Donnie Steele (Body Pit) ve Josh Brainiard (Modifidious) eklenir. B?ylece grubun ilk kadrosu olu?ur.(Shawn Crahan-perkusyon,Anders Colsefini-vokal, Paul Gray-bas, Joey Jordison-davul, Donnie Steele-gitar, Josh Brainard-gitar).

8 1996n

1996n

n yar?s?nda ilk alb?mleri Mate Feed Kill Repeat? c?kard?lar(Producter Sean McMahon). 1000 kopyayla s?n?rl? alb?m k?sa s?rede t?kendi. Alb?m b?lgesel radyolarda ?al?nmaya ba?lam??t? bile. Anders?n Painfacee gitmesiyle yerine Corey Taylor geldi. Coreyin gruba dahil olmas?yla her?ey daha iyiye gitmeye ba?lad?. K?yafetler de?isti, ke?i amblemli tulumlar giymeye ba?lad?lar. Her biri ayr? renkte barkodlara ve rakamlara sahip oldu. Ve maskeler. Hepsi ayr? korkun?lukta maske takmaya basladi. Kendileri, bunun muziklerini daha iyi yans?tt???n? d???n?yorlar 1997 y?l?nda Sepultura(Roots), Korn ve Limp Bizkit i?in yapt?klar?yla ad?ndan bir hayli s?z ettirmi? olan Ross Robinson yeni grup bir ararken, tavsiyeler ?zerine Slipknot? yerinde izlemek ?zere Iowaya gider, g?sterdikleri canl? performanstan etkilenerek alb?m yapma teklifinde bulunur. Bir ?ok b?y?k ?irketten teklif almalar?na ra?men (Epic, Mercury vs) Ross Robinson sayesinde Roadrunner Records ba?lant?l? I Am Records ile s?zle?me imzalarlar ve Californiya-Malibuda bulunan Indigo Ranch St?dyolar?nda kay?tlara ba?larlar.

9 Grup Arkansasl

Grup Arkansasl

d?r.Amy Lee'nin inan?lmaz g?zel sesi ile grubu di?er nu-metal gruplar?ndan ayr? tutuyor.Amy Lee'ye g?re grubun s?rr? m?ziklerinin epik, dramatik ve karanl?k olmas?d?r.Belki de Amy Lee'nin ta kendisidir. Grup Amy Lee ve Ben Moody taraf?ndan kurulmu?tur.?kisi ?ocukken yaz kamp?nda tan??m??lar ve grubu kurmaya o g?n karar vermi?ler.Amy Lee piyanoda Meat Loaf'?n "I'd Do Anything For Love"?n? ?alarak oyalan?rken Meat Loaf hayran? olan Ben Moody ise gidip hemen Amy Lee ile tan??m?? ve grubu kurmaya karar vermi?ler.Kendi ?abalar?yla yay?nlad?klar?, cd yaz?c? ile ?o?altt?klar? ilk EP'leri ile yerel olarak tan?nm??lar.Onlar eski alb?mleri ?u an komik diye nitelendiriyorlar.Arkas?ndan ikinci EP "Whisper" ve 2000 y?l?ndaki ilk alb?m "Origin" alb?m? gelmi?.Ancak grup ?zel bir neden y?z?nden bu alb?m? hi? yay?nlanmam?? saymak istiyorlar.Bu sebeple baz? sitelerde ve resmi sitelerinde "Falen" ilk alb?m gibi g?r?nmektedir.

10 Korn, 90l

Korn, 90l

y?llar?n ba??nda Amerikada kuruldu. Bu sert topluluk alabildi?ine geni? turnelere ??kt?, 200? a?k?n yerde g?steri yapt?. Daha sonra yap?mc? Ross Robinson ile anla?t?lar ve 1994te kendi isimlerini ta??yan alb?mleri ??kt?. Daha sonra seslendirmede Jonathan Davis, bas gitarda Reginald Arvizu, gitarda James Shaffer, yine gitarda ve seslendirmede Brian Welch ve son olarak davulda David Silveriadan olu?an be?li, Kaliforniyaya yerle?tiler ve orada m?zik yapmaya devam ettiler. Toplulu?un temeli Lapo isimli bir gruptu. Davis ise SexArt ?yesiydi. ?lk 45likleri "Blind" MTVnin gece seertle?en m?zik yay?n? tarz?nda b?y?k yer kazand?. Bu ?al??ma ile ticari a??dan bellerini do?rultan topluluk hem isimlerini duyurular hem de son y?llarda ger?ekle?meyen bir i?i ba?arm?? oldular. Bu sert m?zik pek ?ok m?zikseverin kula??na ho? geldi, listelerde umulmad?k bir ba?ar? yakalad?lar.

11 Marconun bassa ge

Marconun bassa ge

mesiyle birlikte Andrea ya da vokallere yogunla?mas? i?in vakit kalm?? oldu. Kariyerlerinde ?ok ?nemli bir ad?m atmak ?zereydiler, ikinci gitar i?in Claudio Leo, davullar i?inse Leonardo Forti ile anla?t?lar ve grupta bir de bayan vokal olmas?na karar verip Cristina Scabbia ya teklif g?t?rd?ler

Lacuna Coil Agustosta bir s?re dinlendikten sonra, Ekim 2000 de kay?t i?in Waldemar Sorychtala birlikte 3. kez Almanya Woodhouse Studyolar?na girdiler. Unleashed Memories adl? album 9 yeni ?ark? ve Senzafinein de?i?ik bir versiyonunu i?eriyordu.Grup , Kas?m sonuna dogru biten albumle birlikte , Theatre of Tragedy ile 16 ve 17 Aral?kta Meksikada ger?ekle?en iki konser verdi. 2001 turlar a??s?ndan cok verimli bir y?l oldu. ?lk once Ocak-?ubat boyunca Theatre of Tragedy ve Beseechle ba?layan Avrupa Turu, Dimmu Borgir, Nevermore, In Flames ve Susperian?n kat?ld?g? Metal Odyssey turuyla devam etti. Festivallerin bitmesiyle Lacuna Coil, Unleashed Memeories in yay?nlanmas?n?n ?st?nden sadece 10 ay ge?mi? olmas?na ragmen yeni materyaller ?zerinde ?al??maya ba?lam??t?. Yeni album ?al??malar?n?n yan?nda, ?talyada yeni kurulan ROCK TV kanal?na da destek veriyorlard?.

12 Heavy Metal diye bilinebilen ancak asl

Heavy Metal diye bilinebilen ancak asl

nda Metal t?r?n?n Trash-Black-Gothic t?rlerinde enfes m?zik ziyafeti veren System of a down, 90lar?n sonunda Alternative Metal d?nyas?na renk katanlar?n bir numaralar?ndan.Trashin sert rifflerini Blackin ???l?k vokal ve co?turan temposu ve Gothic Metalin melankolik ?ekicili?ini beraberce yans?tan grubun ?ark?lar?n? dinleyenler bana hak vereceklerdir

Toxicity adl? alb?mleriyle billboardlarda bir numaraya kadar t?rmanan grup,kendi isimleri System of a down adl? ilk alb?mleri olmak ?zere s?ras?yla Toxicity,Steal This Album ve son olarak Mezmerize? ??kard?.Son alb?mlerindeki ve ayn? zamanda alb?m?n ilk single? B.Y.O.B. olduk?a tutulan ve ger?ekten harika bir ?ark?.Ayr?ca son alb?mlerinde yeni bir d?zenlemeye giden grup asl?nda Mezmerize son ??kard?klar? alb?m olmas?na ra?men son alb?mleri de?il.A??k?as? son alb?mleri iki b?l?mden olu?uyor,15 may?sta ??kan Mezmerize ve ?n?m?zdeki bu kas?m ay?nda ??kacan Hypnotize.Bu da grubu daha aktif ve i?leyi?li bir moda sokuyor elbette.

13 Heavy Metal tarz

Heavy Metal tarz

n? yeniden g?n ?????na ??karan ve bu y?n?yle 80'l? y?llar?n en ?nemli ve etkili grubu. O y?llardaki metalci y?ld?zlar?n burnu kafda??nda havalar?n?n aksine sokaktan daha ?imdi gelmi? izlenimi veren ?sluplar? ve g?r?n?mleriyle ?ok sempati toplad?lar. Eserlerindeki karma??k yap?l? kompozisyonu daha da geli?tirmek i?in h?z ve ses s?n?rlar?n? zorlad?lar. 1983'de Kill 'Em All alb?m?n?n yay?nlanmas?yla heavy metal'in underground imaj? me?rula?t?r?l?rken, thrash metal'e de yeni bir derinlik ve boyut ekleniyordu. Her yeni alb?mle birlikte grubun beste ve icra yetene?i de geli?me kaydetti. James Hetfield'in geli?tirdi?i ?alma ritmi g?rtlaktan ??kard??? seslerle birlikte tamamen kendine ?zg? bir kar???m yarat?rken, gitarist Kirk Hammett metalcilerin en ?ok taklit etti?i gitarc?lardan biri haline geldi. Lars Ulrich davulda g?k g?r?lt?s? gibi ?al?yor ve bu ritim bas'ta Cliff Burton'?n yenilik?i ve kendine ?zg? tarz?yla m?kemmel bir uyum sa?l?yordu. 1986 y?l?nda en kayda de?er alb?mleri olan Master of Puppets'? ??kard?ktan sonra grubun trajedisi ba?lad?. ?sve?'te turne otob?sleri kaza yapt? ve Burton ?ld?. Grubu s?rd?rebilmek i?in yerine Jason Newsted'i ald?lar

14 . ?ki y

. ?ki y

l sonra kavramsal olarak tutkulu bir alb?m olan "And Justice for All"? ??kard?lar. Bu alb?m MTV'den ?ok az bir destek g?rmesine ve radyolarda ?al?nmamas?na ra?men listelerin ilk on'unda yerini ald?. 1991 y?l?na gelindi?inde Metallica uzun ?ark?lar yerine daha ?zl? ve k?sa ?ark?lar yaparak tam anlam?yla piyasaya girdi, Number One alb?m?n? ??kararak sadece ABD'de 7 milyondan fazla satt?. Grup, neredeyse iki y?l s?ren ?ok uzun bir turneye ??kt?. 90'l? y?llarda Metallica, heavy metal'de oyunun kurallar?n? de?i?tirdi. Art?k heavy metal sadece marjinal kesimler taraf?ndan de?il hemen herkes taraf?ndan sevilmeye ve dinlenmeye ba?lad?. Bu kadar yayg?n pop?lerlik kazanan ba?ka bir heavy metal grubu ??kmad?. 1996 y?l?nda ??kard?klar? Load alb?m?yle birlikte grubun sad?k ve eski dinleyicilerinden ?nemli bir k?sm? hayal k?r?kl???na u?rad?. ??nk? bu alb?mle birlikte, Metallica imaj de?i?tiriyordu. Sa?lar?n? kestirmi?ler ve ?nl?lerin foto?raf??s? Anton Corbijin'de resim ?ektirmi?lerdi.

Alternatif bir rock yap?yor ve sokak ?ocu?u gibi g?r?nm?yorlard?. Yine de bu alb?m iki ayda ?? milyon satarak listelerde bir numara oldu. Bir y?l sonra, 1997'de Re-Load adl? yeni bir alb?m ??kard?lar, bu alb?mde Load'da yer almam?? baz? par?alar ve yeni par?alar vard?. Sonra 1998'de az duyulmu? ?ark?lar?ndan bir koleksiyon yap?p Garage Inc. ad?yla ??kard?lar. 1999 da San Francisco Senfonisiyle birlikte S&M alb?m?n? ??kartt?lar. 2001 de bas?? Jason Newsted gruptan ayr?ld???n? a??klad?. Yerine Robert Trujillo getirildi ve Metallica yoluna 2003 de ??kard??? St. Anger alb?m? ile devam etti.. un ?ark?lar?n? dinleyenler bana hak vereceklerdir

15 Linkin Park, 1990 - 1991 y

Linkin Park, 1990 - 1991 y

llar? aras?nda Mike ve Brad taraf?ndan ortaya yava? yava? ??k?yor. Sonra Joe, Rob ve en sonunda Phoenix'in kat?l?m?yla ilk halini al?yor. Kendilerine ba?ta isim olarak "Xero"yu uygun g?r?yorlar. Grup kendi hallerinde veya arkada? partileri gibi yerlerinde ?al?yor. Herkes bu metal-rap kar???m? m?zi?e hayran kal?yor. Fakat plak ?irketleri hen?z hi?bir ?eyin fark?nda de?il...

1996 y?l?nda "By Myself" ve "Esaul" (Place For My Head'in ilk hali) adl? iki ?ark?n?n oldu?u bir demo haz?rlay?p plak ?irketlerine yolluyorlar. Fakat bu ?ark?lar hi?bir ?irketin ilgisini ?ekmiyor. Grubun ismi "Hybrid Theory" olarak de?i?iyor. Phoenix b?y?k bir hata yap?p gruptan ayr?l?yor. Vokalist aray??? ?ansl? bir se?imle son buluyor. "Chester" gruba dahil oluyor, beraber provalar ba?l?yor ve Chaz'inde kat?l?m?yla grup son halini almaya ba?l?yor.

Bu s?rada Chaz evlidir, ancak e?ini bile k?sa bir s?re Arizona'da b?rak?p Los Angeles'a ta??n?r. Bunlar olurken k?sa bir s?re Mike'? bir korku sarar. Chaz y?z?nden geri planda kalaca??n? d???nmektedir. Ancak ?yle olmaz, aksine ?ok iyi anla??p kolayca kayna??rlar. Mike'?n art?k bir lirik arkada?? vard?r. 1998'de iki demo kaydedilir. Bu demolar plak ?irketlerinden daha ?ok underground piyasaya da??t?l?r. Sokaktaki adam bu m?zi?e hayran kalm??, plak ?irketleri ise m?zi?i sa?ma bulmaya devam etme konusundaki ?srarlar?n? s?rd?rm??lerdir. Biri hari?: Warner Bros. Grup, isim de?i?tirerek son halini al?r. Art?k herkes onlar? "Linkin Park" ad?yla tan?yacakt?r...

16 ROCK METAL
17 Green Day, California k

Green Day, California k

kenli punk rock / punk pop tarz? m?zik yapan rock toplulu?udur. G?n?m?zde Green Day olarak bilinen grubun ilk ad? Sweet Children'? Rodeo-Kaliforniya'da olu?turan Billie ve Mike, John Sweet High School kafeteryas?nda ilk tan??t?klar?nda 10 ya?lar?ndayd?lar. Kuzey Kaliforniya underground punk sounduna sahip bu grup evlerinde Ozzy Osbourne,Def Leppard ve Van Halen dan heavy metal ?ark?lar? ?alarak ba?lad?lar m?zik hayatlar?na. Billie ilk ?ark?s? ''Why Don't Want Him?''i annesi ve ?vey babas? i?in yazd???nda 14 ya??ndayd?. 1987 y?l?nda gruba John Kriftmeyer(Al Sobrante-davul) dahil oldu ve grubun ad? Green Day olarak de?i?ti. Sonras?nda grup cafelerde ?almaya ba?lad?. d?yla tan?yacakt?r...

1987 y?l?nda gruba John Kriftmeyer(Al Sobrante-davul) dahil oldu ve grubun ad? Green Day olarak de?i?ti. Sonras?nda grup cafelerde ?almaya ba?lad?. d?yla tan?yacakt?r... 1989 y?l?nda grup ba??ms?z ilk EP leri '1,000 Hours' u kaydettiler. Bu EP'yi Sweet Children' ve 'Slappy' EP leri izledi. Grubun resmi ilk alb?m? ?nceki EP lerinin kombinasyonu olan '1039/Smoothed Out Slappy Hour' yerel bir firma Lookout! Records taraf?ndan 1990 y?l?nda yay?nland?. Sonras?nda John Kriftmeyer e?itimi y?z?nden gruptan ayr?lmaya karar verdi. John'un ayr?lmas? sonras?nda gruba Tr? Cool(Frank Edwin Wright,III) dahil edildi. Tr? ile ilk grubun ikinci alb?m? 'Kerplunk' ile grup 5 ulusal turne d?zenledi.Bu alb?m grubun b?y?k firmalar taraf?ndan tan?nmas?n? sa?lad? ve Reprise Records ile anla?maya ba?land?. Bu firmayla ilk alb?m 1994 y?l?nda yay?nlanan punk - rock soundlu 'Dookie' idi. Alb?mden ??kan ilk single 'Longview ile 'Dookie' hit oldu

18 ROCK METAL
19 ROCK METAL
ROCK METAL
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/rock-metal-225090.html
c

29
900igr.net > > > ROCK METAL