Без темы
<<  ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министрлігі A catalytic festival  >>
?ткен тарих -
?ткен тарих -
К і р і с п е «Д
К і р і с п е «Д
Жобаны
Жобаны
?ткен тарих-
?ткен тарих-
1885-86 жылдары салын
1885-86 жылдары салын
Ол жылдары «
Ол жылдары «
1939 жылы колхозды ірілендіру кезінде “1-Май” “Гигант” “Балы
1939 жылы колхозды ірілендіру кезінде “1-Май” “Гигант” “Балы
1968 жылы
1968 жылы
1950 ж колхозды
1950 ж колхозды
Ауылымызды
Ауылымызды
Ауылымызды
Ауылымызды
?орытынды:
?орытынды:
?ткен тарих -
?ткен тарих -
Тылда?ы
Тылда?ы
?ткен тарих -
?ткен тарих -

Презентация: «?ткен тарих - ?рпа??а ?неге». Автор: LCsystem. Файл: «?ткен тарих - ?рпа??а ?неге.ppt». Размер zip-архива: 3448 КБ.

?ткен тарих - ?рпа??а ?неге

содержание презентации «?ткен тарих - ?рпа??а ?неге.ppt»
СлайдТекст
1 ?ткен тарих -

?ткен тарих -

рпа??а ?неге

Жетекшісі: тарих п?ніні? м??алімі-??лтаева А?марал Мадияр?ызы

Ерсейітова Жанар Н?рмахан?ызы №148 ?аза? орта мектебіні? о?ушысы, Бидайк?л ауылы, Шиелі ауданы

2 К і р і с п е «Д

К і р і с п е «Д

ниеде ту?ан елі?нен арты? ел де, ту?ан жеірі?нен арты? жер де жо?» М?сірепов.? Сыр ?нірі хал?ымызды? ?ашаннан береке, ??т дары?ан ?асиетті ата ?онысы. Оны ?рдайым хал?ымыз ?асиет т?тып келеді. Б?л жер елімізді? басына ?иын ?ыстау к?н ту?анда, халы?тар ?р жа?тан ?оныс теуіп панала?ан айма? бол?ан. Шал?ып жат?ан дарияны? жа?асын жергілікті халы? ту?ан анасындай аялап, ?астерлеп келеді. Сырды? ?н бойы т?н?ан тарих. Соны? бір б?лігі бізді? “Гигант” ауылы. Сонды?тан да ауылды? ?ткені мен б?гінгі тарихына то?талып ?туді перзенттік парызым деп білемін. ?йткені тарихы мол «Гигант» да??ын кейінгі ?рпа? білуі тиіс. Б?дан б?рын «Гигант» колхозы туралы м?лімет ?.Сапа?овты? 1974 жылы жары? к?рген «Орденді Гигант колхазы» кітабында баяндал?ан. ?з кітабында Сапахов негізінен колхозды? ?ол жеткізген табыстары мен келешектегі жоспары жайлы баянда?ан. Мен ?зім 4 жылдан бері ?атысып келе жат?ан ?йірме ж?мыстарында ту?ан жерден шы??ан ата?ты адамдарды? ?мірін зерттеп, суреттерін жина?тадым. Ту?ан жерден Отанын ?ор?ау?а аттан?ан майдангер аталарымыз ж?нінде ізденіс ж?мысын ж?ргізіп келемін. ?ажетті м?ліметтерді ауыл а?са?алдарынан, ту?ан туыстарынан, аудан,ауыл архивтерінен, кітапханалардан аламын. ?з ж?мысымда колхозды? ??рылуы, ?рлеу жолдары мен б?гінгі к?нгі жайы туралы, колхозды? ??рылуына тік т?рып ?рлеуіне ?лес ?ос?ан азаматтар жайлы с?з ?оз?ама?пын. .

3 Жобаны

Жобаны

ма?сат, міндеті

МА?САТЫ: Ту?ан жер тарихын зерттей отырып ал?ан д?лелдер мен материалдар ар?ылы ауылымызды? ?ркендеуіне ?з ?лестерін ?ос?ан азаматтарымыз туралы ма?л?маттар алу ж?не жас ?рпа??а насихаттау. МІНДЕТІ: Ту?ан жерді? ?ткен тарихын халы??а жеткізу; «Гигант» колхозыны? ??рылуы, ?рлеу жолдары мен б?гінгі к?ні жайы туралы ж?не ?лес ?ос?ан азаматтар жайлы м?лімет беру. ?лы Отан со?ысына ?атыс?ан ардагерлерді? ерен ерлігін кейінгі ?рпа??а ?лгі ету ;

4 ?ткен тарих-

?ткен тарих-

рпа??а ?неге

Тарихы жо? елді? болаша?ы б?лы??ыр десек, келер ?рпа??а барымызды ба?алап, елімізді ?йгілейтін тарих жазып ?алдыру б?рімізді? борышымыз. Ту?ан жер тарихын зерттеу к?п ізденісті талап ететін к?рделі ж?мыс. Оны на?ты тарихи ай?а?тар мен д?лелдерге с?йене отырып ж?ргіземіз.?азіргі кезде де осы ауылдан шы??ан ата?ты адамдар шы?армашылы?ы ж?нінде ??жаттар жина?тап ж?рміз. Ол ?шін біз тек “Гигант” ауылымен шектелмей басын Шиелі тарихынан ?ыс?аша бастауды ж?н к?рдік. Шиелі туралды ал?аш?ы дерек 1740 жылдары жо??ар шап?ыншылы?ы кезе?інде кездеседі. Онда Шиелі мен Жа?а?ор?аннан шы??ан халы? жаса?ы Сегізсайда ?алма?тар?а со??ы берді деген. Сонан со? 1863 жылы генерал Перовский Т?ркістан,Шымкент ба?ытында ?рыс ж?ргізуді капитан Скоболевке тапсырады. Сонда Шиеліні бейбіт жолмен алынды делінеді де, Шиеліге Скоболевск деген ат беріледі.Шиелі ?рыста?ы ?азіргі Гигант ауылыны? орнында бол?ан. Онда ІХ ?асырды? со?ына ?арай 1885-86 жылдары шіркеу салын?ан. Аурухана,диірмен,май заводы бол?ан. Сол жердегі е? бай копес Кудряков ?з ?йіе ?азіргі мешітті? орнына салдыр?ан, баласыны? ?йінде револлюциядан со? пошта орналас?ан,?азіргі та?да жеке ?йге берілген.

5 1885-86 жылдары салын

1885-86 жылдары салын

ан орыс шіркеуі

К?пес Кудряков ?йі

ХХ ?асырды? басында салын?ан Кудряковты? ?ызыны? ?йі.

6 Ол жылдары «

Ол жылдары «

лы ж?т» етек ала баста?ан, к?птеген халы?тар аштан ?ырылды. Панасыз ?ал?ан балаларды ?ор?ау мы?сатында 1932 жылы балалар ?йі ашылды.Оларды да асырау колхоз т?р?ындарыны? міндеті болды.Тама? жетпеген к?ндері балалар аштан ?ырылды.?лген балаларды ауыл сыртынан ш???ыр ?азып сол жерге к?мді. Осындай небір ?иынды?тарды ?ажырлы?пен, ?айраттылы?пен ауызбіршілікпен жергілікті халы? же?е білді. Осы жылы “1Май” артеліне Ф.Шкуренко т?ра?алы? етті.Сол жылы колхоз ал?аш рет мемлекеттен трактор сатып алды. 1933 жылы артель т?ра?асы болып Василий Афанасьевич Яровой сайланды.Яровой ауыл т?р?ындарын т?гел ж?мыс?а шы?ару ?шін колхозда бала-ба?ша ашты. Бал арасын асырап, ал?ан балды ?кіметке ?ткізіп берілген жоспарын орындап, ?ал?ан балды бала -ба?шаны? ж?не балалар ?йіні? балаларына ?лестірді.

7 1939 жылы колхозды ірілендіру кезінде “1-Май” “Гигант” “Балы

1939 жылы колхозды ірілендіру кезінде “1-Май” “Гигант” “Балы

шы” сия?ты майда шаруашылы?тар ?осылып «Гигант» колхозын ??рады. Ескі Гигант ж?не Балы?шы ж?рты ірілендіру ма?сатымен поселкеге к?шірілді. Сол жылдары б?рын?ы Шиелі базарыны? орны тегістеліп мектеп салынды. Колхоз предсдателі болып Хан Леонтий Васильевич сайланды. Ол колхоз ??рылысыны? ?здік шебері, е?бек ардагері, білікті маман ретінде 3 рет Ленин орденімен марапатталды.1941 – 44 жылдарда?ы колхоз предсдателіні? орынбасары болып 1939 жылы колхозымыздан ?аза? ССР Жо?ар?ы Ке?есіні? е? ал?аш депутаты Малике Басанова сайланады.Ел басына ?атер т?нген со?ыс жылдарындаол ?з ?аражатынан майдан?а к?мек ретінде 100 мы? сом, азы?-т?лік ж?не жылы киімдер жібереді.Осы ?ызметі ?шін И.В.Сталиннен ал?ыс телегромма алады.

8 1968 жылы

1968 жылы

аза? ССР Жо?ар?ы Ке?есіне депутат болып Сартай Маханбетова сайланса ,1985 жылы сол Жо?ар?ы Ке?еске №148 ?аза? орта мектебіні? математика п?ніні? м??алімі ?алияш Т?рсынова сайланды.

9 1950 ж колхозды

1950 ж колхозды

12 м?шесі жа?сы е?бек еткені ?шін Соц.Е?бек Ері ата?ына ие болды. Осы жылдардан бастап 31 адам наградталып , оны? ішінде 5 адам Ленин орденін алды. 17 адам Москва Халы? жетістіктігіні? к?рмесінен Алтын ж?не к?міс медалдар ?келді. 1964 жылы колхозымыз ?аза? ССР-ні? Алтын кітабына енді. 1965-66 жылдары ?аза?стан Компартиясы Орталы? Комитеті ?аза? ССР Министрлер Советі ж?не ?аза?стан к?сіпода? Советіні? ескерткіш Туын алды. КСРО шаруашылы?ы жетістіктерні? к?рмесіне ?атысты. Осындай жетістіктеріні? ар?асында колхозымыз 1967 жылы Б?кілода?ты? Социалистік жарыста ?немі озып шы??аны ?шін Е?бек ?ызыл Ту Орденімен наградталды. Сондай-а? 1988 жыл?ы Мемлкеттік жоспарларын ойда?ыдай орындау жолында Б?кілода?ты? Социалистік жарысты? же?імпазы деп танылды

10 Ауылымызды

Ауылымызды

тарихын тере?ірек білу ?шін ?йірмеге ?атысатын о?ушылармен ?азба ж?мыстарын ж?ргіздік. Б?зыл?ан шіркеу ма?ынан темір ??мыра,сыртында ?рнектер салын?ан,оны? ?асында салма?ы 1 кг болатын кесе ж?не тиындар тапты?. 1910,1911,1912,1915,1916 жылдары шы??аны аны? бай?алды. Екінші бетінде «Российская медная монета» деген жазуы бар.

11 Ауылымызды

Ауылымызды

тік т?руына ?з ?лесін сі?ірген ?лты бас?а болса да жаны бірге бол?ан 3 м?рте Ленин Орденіні? иегері Хан Леонтийді? атына к?ше берілсе. ?ткенімізді кейінгі ?рпа??а жеткізер ж?дігерлерімізді са?тайтын ауыл орталы?ынан музей ашылса. ? ?иын ?ыстау к?ндерінде тік т?руына ?з ?лестерін ?ос?ан азаматтарымыз?а мемориалды? та?та орнатылса.

?сыныс

12 ?орытынды:

?орытынды:

?ткенді ескермей жа?аны бастау?а болмайтынды?ы баршамыз?а м?лім.Осы?ан орай ауылымызда?ы ?ткен игі істерді? басы ?асында бол?ан азаматтарымызды? есімі мен ісі ой?а оралады,олар жеке басы ?шін емес,барлы? ?мірін ?з ауылыны? жар?ын болаша?ы ?шін к?рескен арда?ты жандар.Б?гін оларды? есімдері шын м?нісінде ауыл тарихында жазылып ж?ртшылы?ты? ысты? ы?ыласына б?леніп отыр.Елімізде ?андай ?иыншылы?тар,?згерістер болмасын е?бекшілерді? істеген ерен е?бектері,о?ан басшылы? жаса?ан азаматтарды? ?ызметі ауылды? т?л тарихынан еш уа?ытта ?шпейді.Олар?а ??рмет ?р уа?ытта к?рсетіліп отырады. Ту?ан ?лке тарихын насихаттау ?рбір о?ушыларды? ой-?рісін, д?ниетанымын ке?ейтіп, ?лкені? тарихын, м?дениетін тану?а, білуге ?йретеді

13 ?ткен тарих -
14 Тылда?ы

Тылда?ы

ажырлы да ?айратты е?бегімен к?зге т?скен ?ділбекова Шекер апамызды айту?а болады. Ол кісі жолдасы Байымбетов Спанды майдан?а аттандырып ?зі колхозды? кез келген ж?мысына белсене аралас?ан. К?н-т?н демей еткен е?бегі-же?істі 1 к?нге болса да жа?ындатады деген ойы Шекер апа?а арба айдат?ызып к?ріш ор?ызды. Шекер апамызды? е?бегі еш кетпеді. Же?істі? 55 жылды?ына орай ?.Р Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ??тты?тау ?а?азын жолдады.

15 ?ткен тарих -
«?ткен тарих - ?рпа??а ?неге»
http://900igr.net/prezentacija/anglijskij-jazyk/tken-tarikh-rpaa-nege-116736.html
cсылка на страницу

Без темы

661 презентация
Урок

Английский язык

29 тем
Слайды