<<  Apple 2013 Apple 2013  >>
Rozpoznaj swoich klient
Rozpoznaj swoich klient
Czy warto stosowa
Czy warto stosowa
Segmentacja umo
Segmentacja umo
MARKETING MASOWY Brak segmentacji
MARKETING MASOWY Brak segmentacji
MARKETING SEGMENTACYJNY
MARKETING SEGMENTACYJNY
MARKETING NISZOWY
MARKETING NISZOWY
MIKRO MARKETING Ca
MIKRO MARKETING Ca
Proces segmentacji
Proces segmentacji
Kto jest naszym klientem - konsument czy firma
Kto jest naszym klientem - konsument czy firma
Jakie kryteria segmentacji wybra
Jakie kryteria segmentacji wybra
Przyk?ady segmentacji  Browar Millera
Przyk?ady segmentacji Browar Millera
Jakie kryteria segmentacji wybra
Jakie kryteria segmentacji wybra
Przyk?ady segmentacji  us
Przyk?ady segmentacji us
Jakie kryteria segmentacji wybra
Jakie kryteria segmentacji wybra
Przyk?ady segmentacji  Apple
Przyk?ady segmentacji Apple
Przyk?ad segmentacji  Projekt Taxxo
Przyk?ad segmentacji Projekt Taxxo
Jak zaczynali
Jak zaczynali
Etap 2. Identyfikacja i analiza grup klient
Etap 2. Identyfikacja i analiza grup klient
Etap 2. Wyb
Etap 2. Wyb
Etap 2. Wyb
Etap 2. Wyb
Etap 3. Wyb
Etap 3. Wyb
Etap 4. Przygotowanie unikalnej oferty dla segmentu
Etap 4. Przygotowanie unikalnej oferty dla segmentu
Etap 5. Prowadzenie dzia
Etap 5. Prowadzenie dzia
Rezultaty
Rezultaty
Podsumowanie
Podsumowanie
Dzi?kuj
Dzi?kuj

: Apple 2012. : Jasio Fasola. : Apple 2012.ppt. zip-: 2090 .

Apple 2012

Apple 2012.ppt
1 Rozpoznaj swoich klient

Rozpoznaj swoich klient

w, czyli jak dobrze przeprowadzi? segmentacj? rynku? - identyfikacja rynk?w docelowych i grupy planowanych odbiorc?w

Ma?gorzata Latuszek

Analiza rynku e-us?ugi Wroc?aw, 02 pa?dziernika 2012

2 Czy warto stosowa

Czy warto stosowa

segmentacj? rynku?

3 Segmentacja umo

Segmentacja umo

liwia dostosowanie oferty i dzia?a? marketingowych do potrzeb grup nabywc?w

Czy warto stosowa? segmentacj? rynku?

Wi?ksza skuteczno?? dzia?a? marketingowych

Ni?sze koszty dzia?a? marketingowych

4 MARKETING MASOWY Brak segmentacji

MARKETING MASOWY Brak segmentacji

Poziomy segmentacji

5 MARKETING SEGMENTACYJNY

MARKETING SEGMENTACYJNY

Poziomy segmentacji

6 MARKETING NISZOWY

MARKETING NISZOWY

Poziomy segmentacji

7 MIKRO MARKETING Ca

MIKRO MARKETING Ca

kowita segmentacja

Poziomy segmentacji

8 Proces segmentacji

Proces segmentacji

9 Kto jest naszym klientem - konsument czy firma

Kto jest naszym klientem - konsument czy firma

Kluczowe oddzia?ywania Koncentracja na produkcie Koncentracja na relacji Kr?tki proces decyzyjny Wielostopniowe cykle decyzyjne Zaufanie oparte na informacji w miejscu sprzeda?y Zaufanie oparte na edukacji i ?wiadomo?ci Dzia?ania marketingowe Dzia?ania sprzeda?owe Wp?yw emocji na decyzje Rozwi?zywanie problem?w i ograniczanie ryzyka

Oprac w?asne na podst. intersectionconsulting.com

10 Jakie kryteria segmentacji wybra

Jakie kryteria segmentacji wybra

Rynek konsument?w (B2C) kryteria podstawowe

Kryteria demograficzne Wiek P?e? Wykszta?cenie Stan cywilny Narodowo??

Kryteria geograficzne Miejsce zamieszkania (miasto, wie?) Wielko?? miasta Klimat

Kryteria spo?eczne Klasa spo?eczna Cykl ?ycia rodziny Styl ?ycia Zainteresowania Osobowo??

Kryteria ekonomiczne Zaw?d Doch?d na osob? ?r?d?o dochod?w Maj?tek

11 Przyk?ady segmentacji  Browar Millera

Przyk?ady segmentacji Browar Millera

Robotnicy w szczeg?lno?ci motocykli?ci (kryteria: zaw?d, styl ?ycia)

Kowboje rodeo i wiertniczy ropy (kryteria: zaw?d, wykszta?cenie, styl ?ycia)

Kobiety i ludzie starsi (kryteria: wiek i p?e?)

Osoby dbaj?ce o swe cia?o (kryteria: styl ?ycia)

Smakosze piwa (kryteria: styl ?ycia)

12 Jakie kryteria segmentacji wybra

Jakie kryteria segmentacji wybra

Rynek konsument?w (B2C) kryteria wzorc?w zakupu

Warunki zakupu Czas zakupu Charakter zakupu Cz?stotliwo?? zakupu Wielko?? 1 zakupu

Wzorce konsumpcji Cz?stotliwo?? u?ywania Lojalno?? wobec marki Posiadanie innych produkt?w

Oferowane korzy?ci Wiedza o produkcie Postrzegane korzy?ci z zakupu Predyspozycje

13 Przyk?ady segmentacji  us

Przyk?ady segmentacji us

ugi finansowe banku

Finansowi mened?erowie zainteresowanie oraz zaanga?owanie w sprawy finansowe

Etyczni ciu?acze ostro?ni w sprawach finansowych unikaj? po?yczek, lubi? oszcz?dzanie

U?ytkownicy kredyt?w przywi?zuj? ma?? wag? do oszcz?dno?ci, ch?tnie po?yczaj?

Unikaj?cy spraw finansowych staraj? si? zminimalizowa? swoje kontakty z instytucjami finansowymi

Akceptuj?cy akceptuj? us?ugi finansowe jako nieod??czny element nowoczesnego spo?ecze?stwa

Oprac. w?asne na podst. bada? Goodfellowa.

14 Jakie kryteria segmentacji wybra

Jakie kryteria segmentacji wybra

Rynek przedsi?biorstw

Demografia firmy Lokalizacja Wielko?? firmy Forma prawna Rodzaj dzia?alno?ci Bran?a

Podej?cie do zakupu Struktura decyzyjna Polityka zakup?w Kryteria zakupowe

Cechy osobiste os?b decyduj?cych o zakupie Sk?onno?? do ryzyka Lojalno?? Podobie?stwo nabywcy i sprzedawcy

Czynniki sytuacyjne Pilno?? potrzeby zakupu Specjalne zastosowania Wielko?? zam?wienia

15 Przyk?ady segmentacji  Apple

Przyk?ady segmentacji Apple

16 Przyk?ad segmentacji  Projekt Taxxo

Przyk?ad segmentacji Projekt Taxxo

Podstawowe fakty o rynku: W Polsce jest 1,8mln aktywnych firm Wszystkie (!) firmy musz? prowadzi? ksi?gowo?? W Polsce jest 32.000 biur rachunkowych Potencjalne grupy klient?w: Biura rachunkowe Klienci prowadz?cy ksi?gowo??

17 Jak zaczynali

Jak zaczynali

my projekt Taxxo

Etap 1. Identyfikacja kluczowych problem?w klient?w

Klienci biur rachunkowych

W?a?ciciele biur rachunkowych

Niezadowolenie z us?ug ksi?gowych. Ksi?gowo?? to tylko dodatkowy koszt, nie pomaga w biznesie. Strata czasu. Brak potrzebnych informacji na ju?.

Klienci ma?o p?ac? a du?o wymagaj?. Us?ugi nierentowne. Za du?o telefon?w wybija ksi?gowe z pracy. Klienci nie rozumiej?, ?e nie da si? tak ?atwo nie p?aci? podatk?w.

18 Etap 2. Identyfikacja i analiza grup klient

Etap 2. Identyfikacja i analiza grup klient

A) W?a?ciciele biur rachunkowych Czy jest to jednorodna grupa ze wzgl?du na bran??? Jakie kryteria s? istotne przy segmentacji: wielko?? biura czy mo?e otwarto?? w?a?ciciela na innowacje? B) Firmy klienci biur rachunkowych Kto bardziej odczuwa problem ma?e czy du?e firmy? Czy forma dzia?alno?ci oraz bran?a firmy ma znaczenie? Kt?ra grupa firm najch?tniej zap?aci za rozwi?zanie problemu?

19 Etap 2. Wyb

Etap 2. Wyb

r kryteri?w segmentacji - biura ksi?gowe

Wydawa?o nam si?, ?e kluczem do segmentacji rynku biur ksi?gowych b?d? takie kryteria jak Bran?a (biuro rachunkowe, doradca podatkowy) Lokalizacja (du?e miasta) Wielko?? biura (ilo?? ksi?gowych) Okaza?o si? jednak ?e kluczowe kryteria to Otwarto?? w?a?ciciela biura na innowacje Sk?onno?? do wdra?ania zmian w zakresie us?ug Rola w?a?ciciela w biurze mened?er nie ksi?gowy niezale?nie od lokalizacji i wielko?ci biura!

20 Etap 2. Wyb

Etap 2. Wyb

r kryteri?w segmentacji - przedsi?biorcy

Nie chcieli?my oferowa? kolejnego produktu w zakresie ksi?gowo?ci dla wszystkich Specjalizacja sp??ki prowadz?ce pe?n? ksi?gowo?? Us?ugi ksi?gowe i Platforma Taxxo to oferta dla rozwijaj?cych si? firm (kt?re chc? kontrolowa? finanse a nie tylko czekaj? na warto?? podatku od ksi?gowej!) naszym atutem jest jako?? zarz?dzania i wynikaj?ce st?d oszcz?dno?ci a nie cena Wielko?? firmy ani lokalizacja nie maj? znaczenia wybranych zosta?o 6 segment?w z najwy?szym potencja?em zysku oraz segment innowator?w

21 Etap 3. Wyb

Etap 3. Wyb

r najbardziej atrakcyjnych segment?w

Kluczowym elementem sukcesu projektu by?a identyfikacja cech innowator?w

ryzykanci, ?miali w decyzjach, liderzy opinii: zwykle podr??nicy, ludzie m?odzi, wykszta?ceni

szybko akceptuj?cy nowo?ci, powszechnie szanowani

ostro?ni na?ladowcy

nabywcy bierni, sceptyczni, na?laduj?cy innych, ma?o udzielaj?cy si? w otoczeniu

konserwaty?ci - nabywaj? towary po okresie ich nowo?ci, izoluj?cy si?, o w?skich zainteresowaniach

22 Etap 4. Przygotowanie unikalnej oferty dla segmentu

Etap 4. Przygotowanie unikalnej oferty dla segmentu

Segment innowacyjnych biur rachunkowych Cechy: otwarto?? na technologie, ch?? usprawnie? W?a?ciciel biura szuka sposobu na rozw?j sprzeda?y, zwi?kszanie rentowno?ci us?ug Z drugiej strony pe?na ?wiadomo??, ?e rewolucje technologiczne mog? si? nie sprawdzi? nie b?dziemy zmienia? systemu ksi?gowego Unikalna oferta ze strony Taxxo Uruchamiamy pe?n? komunikacj? i elektroniczny obieg dokument?w i raport?w online w 1 dzie? Nie zmieniamy systemu biura Platforma Taxxo zintegrowana z 25 systemami ksi?gowymi

23 Etap 5. Prowadzenie dzia

Etap 5. Prowadzenie dzia

a? marketingowych w wyodr?bnionym segmencie

Po??czenie kryteri?w segmentacji konsumenckiej (nastawienie w?a?ciciela) z kryteriami biznesowymi (lokalizacja, ilo?? ksi?gowych) + ci?g?a weryfikacja modelu Dopasowanie oferty i dzia?a? marketingowych oferta: nie tylko rozwi?zanie B2B ale tak?e wsp??praca w ramach sieci biur rachunkowych Taxxo - oferowanie nowoczesnych us?ug ksi?gowych dla sp??ek marketing: komunikacja bezpo?rednia, dedykowany zesp??, praca na wyselekcjonowanej bazie podmiot?w, ?cis?a selekcja partner?w do sieci Taxxo

24 Rezultaty

Rezultaty

Sie? Taxxo to ponad 50 biur rachunkowych w ca?ej Polsce Biura zosta?y wyselekcjonowane spo?r?d ponad 700 kt?re zg?osi?y ch?? wsp??pracy (Taxxo to nie jest oferta dla wszystkich!) Nowoczesne us?ugi ksi?gowe Taxxo dost?pne s? ponad 2500 klient?w g??wnie sp??ek W internetowej Platformie Taxxo obs?ugiwane s? firmy o ??cznym obrocie rocznym > 1,2mld z?

www.taxxo.pl

25 Podsumowanie

Podsumowanie

Nie ma produktu dla wszystkich im lepiej zrozumiesz potrzeby i zidentyfikujesz segmenty rynku tym skuteczniej do niego dotrzesz Nie istnieje jeden spos?b segmentacji rynku. Nale?y stosowa? r??ne kryteria z osobna i w kombinacjach nale?y wyj?? poza utarte schematy osi?gniemy wi?cej Biznes si? ci?gle zmienia - segmentacja powinna by? weryfikowana i dopasowana do nowej sytuacji -> sprawd? co ??czy klient?w kt?rzy kupili Tw?j produkt oraz tych, kt?rzy go nie kupili znajdziesz nowe ciekawe segmenty! Nie b?j si? eksperymentowa? marketing to proces poszukiwania - a najlepszych rozwi?za? nie znajdziesz w ksi??kach!

26 Dzi?kuj

Dzi?kuj

i zapraszam do dyskusji! Ma?gorzata Latuszek m.latuszek@taxxo.pl www.taxxo.pl

Apple 2012
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/apple-oktjabr-2012-236722.html
c
...

23688

1
900igr.net > > > Apple 2012