Без темы
<<  Биостатистика Биосфера обобщение  >>
. ?олданбалы курс ба
. ?олданбалы курс ба
Аты-ж?ні:
Аты-ж?ні:
“Алгебралы
“Алгебралы
Т?сінік хат
Т?сінік хат
Теориялы
Теориялы
М а ? с а т ы :
М а ? с а т ы :
М і н д е т т е р і :
М і н д е т т е р і :
Курсты ме
Курсты ме
О?ушылар орындай білуі тиіс:
О?ушылар орындай білуі тиіс:
Ба?дарламаны
Ба?дарламаны
№
15
15
№1
№1
№2
№2
№3Та?ырыбы: Тригонометриялы
№3Та?ырыбы: Тригонометриялы
№4
№4
№5
№5
№6
№6
№7
№7
№8
№8
№9
№9
№10
№10
№11
№11
№12
№12
. ?олданбалы курс ба
. ?олданбалы курс ба
№13
№13
№14
№14
№15
№15
№16
№16
№17
№17
№18
№18
№19
№19
№20
№20
№21
№21
№22
№22
№23
№23
№24
№24
№25-26
№25-26
№27 Параметрмен берілген транцеденттік те
№27 Параметрмен берілген транцеденттік те
№28
№28
№30
№30
5. Амалдар
5. Амалдар
№31
№31
№32
№32
№33
№33
№34
№34
Ищанов Сержан РЕФЕРАТ “Тригонометриялы
Ищанов Сержан РЕФЕРАТ “Тригонометриялы
С?лтанова Данаг
С?лтанова Данаг
“?з дене
“?з дене
“Муавр формуласы”
“Муавр формуласы”
“Параметрмен берілген есептерді
“Параметрмен берілген есептерді
“Аны?тал
“Аны?тал
“Экономикада функцияны
“Экономикада функцияны
“Комплекс сандар”
“Комплекс сандар”
Ба?тгереева Г
Ба?тгереева Г
Ускенбаева Арайлым
Ускенбаева Арайлым
Курс ?орытындысы бойынша пікір:
Курс ?орытындысы бойынша пікір:
Ж?мыс
Ж?мыс
Математикадан 3 жылда
Математикадан 3 жылда
Дендер Нуркен Акт
Дендер Нуркен Акт
?олдан
?олдан

Презентация на тему: «Биосфера азаша саба». Автор: User. Файл: «Биосфера азаша саба.pptx». Размер zip-архива: 3632 КБ.

Биосфера азаша саба

содержание презентации «Биосфера азаша саба.pptx»
СлайдТекст
1 . ?олданбалы курс ба

. ?олданбалы курс ба

дарламасы /11 класс/

Бейіні: Жаратылыстану-математика Ба?дары: Физика-математика П?н м??алімі: К.А.?адыр?алиева А?жайы? ауданы Чапаев ауылы 2011-2012 о?у жылы

М.?уезов атында?ы №2 орта жалпы білім беретін мектеп

2 Аты-ж?ні:

Аты-ж?ні:

адыр?алиева Катюша Амангелді?ызы Ту?ан жылы: 27 мамыр 1971 жыл Санаты: І Білімі: жо?ары Бітірген о?у орны: М.?темісов ат. Б?МУ Дипломы бойынша маманыды?ы: математика,информатика п?ніні? м??алімі Педагогикалы? е?бек ?тілі: 20 жыл Білім жетілдіру курсынан ?ткендігі: 2011 жыл Орал ?аласы Проблемалы? та?ырыбы: “Саба?та жа?а технологияны пайдалана отырып, о?ушыларды? ?з п?нін тере? ме?гертуге да?дыландыру”. Аттестациядан ?ткен жылы: 2011 жыл

3 “Алгебралы

“Алгебралы

те?деулер мен те?сіздіктерді шешу” ?олданбалы курсы бойынша ба?дарлама

Бейіні: жаратылыстану-математика Маманды??а ба?дарлау: математик, информатик,физик,инжинер-механик П?наралы? байланыс: физика, химия, философия,астрономия, механика Курсты ?ткізу т?рлері: лекция,семинар ж?не практикалы? саба?тар

4 Т?сінік хат

Т?сінік хат

“Алгебралы? те?деулер мен те?сіздіктерді шешу” ?олданбалы курсы есеп шы?ару т?сілдерін тере?дете о?ытуды, алгебралы? есептерді шешуде ?р т?рлі ?дістерді ?олануды, сонымен ?атар математика ба?дарламасынан тыс к?рделірек, мазм?ды комбинациялан?ан есептерді шы?ару білімділік да?дысын жетілдіре т?седі.Ба?дарлы курсты о?ыту о?ушыларды? математикалы? білімдерін тере?дету ар?ылы шы?армашылы? ойлау ?абілетін, ?зіндік білім алу да?дысын дамыту к?сіпкерлікке баулу.

5 Теориялы

Теориялы

б?лім: Жалпы биологияда?ы генетика негіздері мен т??ым ?уалаушылы? за?дылы?тарын т?сініп ?ана ?оймай,б?гінгі биология ?асырында?ы ?згерісті, к?з ?арасын пайымдап, ?о?ам ?міріні? дамуына жалпы адам м?дениетіні? жо?арлауына, білім мен т?рбие беруге елеулі ?серін тигізу. Н?тижесі: О?ушыларды? о?улы?та?ы теория, та?ырыптар бойынша берілген есептерді шы?ару м?мкіндіктері артады, шы?ару жолдарымен танысады. Практикалы? б?лім: Жалпы биология п?ніні? генетика б?лімін ме?геру ж?не селекция ар?ылы а?ыл-ойды? дамуына, ?мірге ?ылыми к?з?араспен ?арап ?з бетінше шы?арып, ?орытынды ж?не талдауды ?алыптастыру. Н?тижесі: Б?л есептерге к??іл ?ой?ан о?ушы?а ?з бетінше шы?ару?а берілген жатты?уларды орындау ?иын?а со?пайды. О?ушыларды? білімін тексеру: О?ушыларды? білімін курсты? ?р та?ырыбын ?ткен сайын ба?ылау немесе тест ж?мыстары ар?ылы ба?алау ж?н. Ба?ылау ж?не тест ж?мыстарын о?ушыларды? біліміні? м?лшерін тез де сапалы ба?алау?а м?мкіндік береді. Маманды??а ба?дарлау: Медицина, педагогика, экология, селекционер, д?рігер, мал д?рігері, микробиолог, ихтиолог, зоолог, агроном, креминалист. П?наралы? байланыс: Зоология, анатомия, жалпы биология, ботаника, физиологя, география, экология, физика, химия, тарих, математика, информатика, ?дебиет. ?олданбалы курсты ?йымдастыру формасы. Лекция, сараманды? ж?мыс, о?ушыларды? шы?армашылы? ж?мысы, есеп шы?ару, семенар, конференция. Курсты ?орытынды формалары: Рефераттар ?ор?ау, ?ылыми жоба.

6 М а ? с а т ы :

М а ? с а т ы :

Есеп шы?аруды? ?діс-т?сілдерін ке?ейту негізінде о?ушыларды? математикалы? материалдарын ме?геруде жа?дай ту?ызу, п?нге т?ра?ты ?ызы?ушылы?ын тудыру, о?ушыларды? ой-?рісін ке?ейту, ?з бетінше ойлау ж?йесін жетілдіру, о?ушыларды? реалды ?мірде процестерді зерттеу біліктілік пен да?дыларын ?алыптастыру, функционалды ойлау ?абілеттерін дамыту.

7 М і н д е т т е р і :

М і н д е т т е р і :

-Есеп шы?аруды? ?діс т?сілдері бойынша негізгі білімдерін бекіту; -есеп типтері мен ?діс т?сілдері бойынша білімдерін ?алыптастыру; - Те?деулер мен те?сіздіктерді шешу біліктіліктерін ?алыптастыру; -Жеке т?л?аны дамыту факторы ретінде о?ушыларды практикалы? іскерлікке баулу.

8 Курсты ме

Курсты ме

геру талаптары:

О?ушылар білуі тиіс: - Те?деулер мен те?сіздіктерге берілген негізгі есептер; -К?рсеткіштік те?деулер мен те?сіздіктерді? шешімін таба білуді; -Параметрлік те?деулер мен те?сіздіктерді шеше білуді; -Негізгі типті есеп шы?ару алгоритмі.

9 О?ушылар орындай білуі тиіс:

О?ушылар орындай білуі тиіс:

-Есептік с?здік м?тінін математиканы? абстрактілі тіліне аудару; -Есепті? математикалы? моделін ??ру (Те?деулер немесе те?сіздіктер) -Табыл?ан шешімді зерттеу.

10 Ба?дарламаны

Ба?дарламаны

мазм?ны

Сынып - 11 Аптасына са?ат саны-1 Жылына са?ат саны-34

11 №

Та?ырыптары

Са?ат саны

К?ні

Саба? ты? т?рі

К?тілетін н?тиже

1

Аны?талма?ан интеграл. Интегралдауды? негізгі формасы

1

Баяндау

Танып білу

2

Жа?а айнымалы енгізу ар?ылы интегралдау

1

Сипаттау

Байланысты аны?тау

3

Тригонометриялы? функцияларды интегралдау

1

С?ра?-жауап

Ма?ынасын ??ыну

4

Аралас есептер

1

Талдау

Есептерді ?здігінше шы?ара білу

5

Аны?тал?ан интегралды есептеу

1

Баяндау

Ереже ?олдана білу

6

Аны?тал?ан интегралды алмастыру ар?ылы есептеу

1

Талдау

7

Жазы? фигураны? аудандарын есептеу

1

?зіндік ж?мыс

Уа?ыт?а с?йкес

8

Денені? к?лемін есептеу

1

Талдау

9

Ж?мыс к?шін есептеу

1

Д?ріс беру

?асиеттерін танып білу

10

С?йы??а т?сірілген ?ысым к?шін есептеу

1

Аны?тау

Амалдар ?олдану

11

?исы? до?а ?зынды?ын есептеу

1

Сипаттау

Байланысты аны?тау

12

Есептер шы?ару

1

Сына?

Есептерді ?здігінше шы?ара білу

13

Шы?армашылы? ж?мыс

1

Реферат жазу

Та?ырып ?ор?ау

14

Иррационал те?деулер

1

Баяндау

Танып білу

12 15

15

К?рсеткіштік функция

1

Баяндау

16

К?рсткіштік те?еулер мен те?сіздіктерді шешу

1

Сипаттау

Байланысын аны?тау

17

Логорифмдік функция

1

Талдау

Амалдар ?олдану

18

Логорифмдік тедеулер мен те?сіздіктерді шешу

1

С?ра?-жауап

Берілгендерді ба?алау

19-20

К?рсеткіштік ж?не логорифмдік функцияны туындысы

2

Баяндау

Ма?ынасын ашу

21-22

Аралас есептер

2

Талдау

Формула ?олдану

23

Шы?армашылы? ж?мыс

1

Реферат

?ор?ау

24

Параметрмен берілген те?деулер мен те?сіздктер

1

Баяндау

Танып білу

25-26

Параметрмен берілген иррационал те?деулер мен те?сіздіктер

2

Талдау

Аны?тама ?олдану

27-28

Параметрмен берілген транцеденттік те?деулер мен те?сіздіктер

2

Сипаттау

Байланысын аны?тау

29

Шы?армашылы? ж?мыс

1

Реферат

Жоба ?ор?ау

30

Комплекс сандар?а амалдар ?олдану

1

Конференция

Ма?ынасын ашу

31

Комплекс сандар мен квадрат т?бірлерді шешу

1

Баяндау

32

Тригонометриялы? т?рдегі комплекс сандар

1

Талдау

Формула пайдалану

33

Формула Муавр

1

Реферат

Жоба ?ор?ау

34

Шы?армашылы? ж?мыс

1

Сына?

Уа?ытты пайдалану

13 №1

№1

Та?ырыбы: Аны?талма?ан интеграл. Интегралдауды? негізгі формуласы. Ма?саты: Интегралды? негізгі формулаларын білу. Саба? барысы: ? (х) –? F (х) функциясыны? ал?аш?ы функциясы[ а; в] F/ (х)=? (х)? dF(х)=?(х)dх х=[а;в] ? (х)dх- аны?т.интегр.Белгілеуі dх, d[F(х)+С]=? (х)dх ? (х) – интег.аст.функ. ? (х)dх- интег.аст.?рн. С – т?ра?ты Интеграл ?асиеттері. 10 20 d ( ) /=?(х) 30 40 Мыс. Тексеру d(5х+С)=5dх = Тексеру d( Тапсырма: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ?йге : 4 – 23 (171 бет. Н.Богомолов)

14 №2

№2

Та?ырыбы: Жа?а айнымалы енгізу ар?ылы интегралдау

Ма?саты: Жа?а айнымалы енгізу ар?ылы интегралдауды ?йрету ж?не есеп шы?аруда ?олдана білу. Саба? барысы: 1. х= , dх= u=? (х) ? х №1. Жа?а айнымалы енгізу 3х+2=U. Дифф – у 3dх=du. Б?дан dх= du 3х+2 мен dх орнына ?оямыз. U – ды х пен алмастырамыз ( Тексеру: d[ Тапсырма: 4х+1=U, диф-у 4dх=du dх= = dx= №104 №106. 1) 2) ; ?йге: №111, 118, 120, 122. (182-183 бет) Г.М. Фихтенгольц

15 №3Та?ырыбы: Тригонометриялы

№3Та?ырыбы: Тригонометриялы

функцияларды интегралдау.

Ма?саты: Кейбір тригонометриялы? функцияларды ?йрету, есеп шы?ара білу. Саба? барысы: Талдау. немесе т?ріндегі интегралды есептеу ?шін мына д?режені т?мендету формуласы ?олданылады. , немесе Та? д?режелі триг.функ.интегралдау ?шін та? к?рс.б?ліп жа?а айнымалы енгізу керек. Немесе интегралдау ?шін формуласын ?олданамыз. №1. х+ №2. ?йге тапсырма: Л.С. Портнягин №153,166

16 №4

№4

Та?ырыбы: Аралас есептер

Ма?саты: О?ушыларды? ке? ау?ымды білімдерін бекіту. Саба?ты? барысы: №1. - -х2 dх Шешуі: х=а ? dх=а = = = х=а ? ; u= )2 = , - - Б?дан 1. 2. ; 2.y/= 3х +1 3.А ( ; 2) б?рышты? коэф.жанама. ар?ылы ?тетін жанама те?деуін жаз. 4. dх ?йге: + )dх

17 №5

№5

Та?ырыбы: Аны?талма?ан интегралды есептеу.

Ма?саты:Аны?талма?ан интегралды есептеуге білімдерін бекіту. Саба? барысы: F(х) функ. ?асиеттері: 10. (х)dх± 20. 30. 40. 50. Мыс. +(-1))=9 2. 3. 4. №12. (1-3) ?йге: №15, №17, №19 198-бет.

18 №6

№6

Та?ырыбы: Аны?тал?ан интегралды айнымалы алмастыру ар?ылы есептеу.

Ма?саты: О?ушыларды интегралды айнымалы алмастыру ар?ылы есептеуді ме?герту. Саба? барысы: 1. /(u)du= Мыс. 3dх Шешуі: 2х-1=u 2dх=du dx= du х=2, х=3, u1=2*2-1=3, uв=2*3-1=5 3dх= 2du= ( 54 -34)=68 Тапсырма: 3dх +1)4х2dх ?йге тапсырма: №26, №28, №34 (200-бет)

19 №7

№7

Та?ырыбы: Жазы? фигураны? аудандарын есептеу.

Ма?саты: Жазы? фигураны? аудандарын есептеуге білімдерін бекіту, тексеру, ба?ылау. y Саба? барысы: Мыс. y= Ѕ= - 0 ? х 2.y=-6х, y=0, х=4 х=4 0 Ѕ=- 2= y=-6x

20 №8

№8

Та?ырыбы: Денені? к?лемін есептеу.

Ма?саты: Денені? к?лемін есептеуге есептер шы?ара білу. Саба? барысы: №1. ?исы? сызы?ты трапецияны? ОХ осіні? кесіндісіне тірелген ж?не жо?.жа?ынан кес-де теріс емес ?рі ?здіксіз f функ-ны? граф-мен шектелген болсын. Осы ?.с.т. ОХ осінен айналдыра б?р?анда шы?атын денені? к?лемі мына формула б-ша есептеледі. y V= 2 (х) dх f (2) А= ж?мыс форм. 0 а в х Мыс.Биіктігі Н, ал таб.аудандары Ѕ пен Ѕ-ке те? болып келген ?иы? пирам.к?л.д/к. V= Н(Ѕ+ѕ+ V= 2dх= = (в3-а3)= (кв2+кав+ка2)= (Ѕ+ + ѕ) №370, №371 Тапсырма: №373,№371(в,г) 210-бет. А.Колмогоров.

21 №9

№9

Та?ырыбы:Денені? ж?мыс к?шін есептеу

Ма?саты: Интегралды ?олданып денені? ж?мыс к?шін есептей білу. Саба? барысы:Т?сірілген Р к?шіні? ?серінен т?зу бойымен ?оз?алып келе жатыр?ан материялы? н?ктені ?арастырайы?. Егерде т?сірілген к?ш т?ра?ты болып ?рі т?зу бойымен ба?ыттал?ан болсаж?не орын ауыстыруы s-ке те?болса,онда б?л к?шті? ат?ар?ан ж?мысы р s к?бейтіндісіне те?болады. Айталы?, ОХ осімен ?оз?алып келе жатыр?ан денеге т?сірілген к?шті? ОХ осіндегі проекциясы Х-ке т?уелді f функциясы болсын. Сонда біз ?здіксіз функция деп ?й?арамыз. Осы к?шті? ?серінен материялы?н?кте М(а) н?ктеден М(b) н?ктегеорын ауыстырады. А= №1. 5см-ге созылатын серіппені? серпімділік к?ші 3Н-?а те?.Серіппені 5см-ге созу ?шін ?андай ж?мыс ат?аруы тиіс?

22 №10

№10

Та?ырыбы: С?йы??а т?сірілген ?ысым к?шін есептеу

Ма?саты:С?йы??а т?сірілген ?ысым к?шін аны?тал?ан интегралды пайдаланып есептеу. Біртектес эллипстік пластинканы? жарты осьтері а мен в бол?анда,негізгі осьтерге ?ара?анда?ы инерция моменттерін табы?дар. Шешуі:Пластинканы? негізгі осьтері ол координата осьтері.Эллипсті? параметрлік те?деуін ??растырайы?. х Онда- ден дейін ?скенде х(0) -ден а-?а дейін,ал у(0) -ден в-?а дейін ?седі.Пластинка симметриялы бол?анды?тан. Радиусы 6 м те? д??гелек берілген.Д??гелек тігінен ж?не жартылай суда т?р. Осы д??гелекке т?сірілген ?ысымды табу керек. Шешуі:Б?л жа?дай 1-суретте к?рсетілген.?арастырылып отыр?ан ауданны? б?лігі S - ?а те? . ?йге тапсырма:Г.Н. Берман. №2690-293

/4

23 №11

№11

Та?ырыбы: ?исы? до?а ?зынды?ын есептеу.

Ма?саты: ?исы? до?аны? ?зынды?ын аны?тал?ан интегралды пайдаланып есептеу. К?лемі V-?а те? дене берілген ж?не о?ан ?оса бір т?зу бар,ол т?зуге перпендикуляр ?тетін ?андай жазы?ты?ты алса?та,денені? осы жазы?ты?пен ?имасыны? S белгілі.Ал Ох осіне перпенликуляр жазы?ты? ол осьті ?андайда бір х н?ктесінде ?иып ?теді.Олай болса ?рбір х санына кесіндідегі жал?ыз ?ана S(х) саны-денені? осы жазы?ты?пен ?имасыны? ауданы с?йкес ?ойылады.Егер S функциясы кесіндісінде ?здіксіз болса,онда мына формуламен аны?талады.v= Мысалы: Биіктігі Н, ал табандарыны? аудандары Sпен s-ке те? болып келген ?иы? пирамиданы? к?лемі екендігін д?лелдеу. №1. Тізбектелген сызы?ты до?аны? ?зынды?ын табу. ?йге тапсырма: Г.Н.Берман №2455, №2519-2525

24 №12

№12

Жатты?улар ж?мысы

Ма?саты:Аны?тал?ан интегралды есептер шы?аруда ?олдана білу. Х-аралы?ында аны?тал?ан ж?не дифференциалданатын болсын,а=? (а) ж?не d=?(в) болсын.Егерf(х) функциясы кесіндісінде аны?тал?ан ж?не ?зіліссіз болса,онда аны?тал?ан интегралда айнымалыны алмастыру формуласы деп аталатын 2.?исы? сызы?ты трапец.ауд.тап. y= - х2 +х+6, y= - х2+2х+3, y=0 Интеграл та?ырыбына берілген к?рделі есептерді шешу. №3 f(x)=x2+2x-2 функциясы берілген ж?не оны? ал?аш?ы функциясы F(x)+C. f(x) функциясымен оны? ал?аш?ы функциясы ?ш н?ктеде ?иылысатындай С-ті? м?нін табы?дар. Жауабы: с € (-?;-7,1/3) ?(3,1/3;+?) №4 f(x)=2x+3 функциясы ?зіні? ал?аш?ы F(x)функциясына жанама болады. F(x) функциясын табы?дар. Жауабы: F(x) =х2+3х+(13/4) ?йге тапсырма. Г.Н.Берман . № 2112-2122

25 . ?олданбалы курс ба
26 №13

№13

Шы?армашылы? ж?мыс.

Ма?саты:Аны?тал?ан, аны?талма?ан интеграл та?ырыптарыны? тарихи мазм?нын ашып, техникада?ы орнын к?рсету. Рефераттар та?ырыптары: 1.Терминдер мен белгілрді? шы?у тарихы. 2.Интегралды? есептеу тарихынан. 3. Архимедті? аудандар мен к?лемдерді есептеуге,механикалы? есептерді шы?ару идеялары. 4.Эйлер к?рсеткен интегралдау шектері. 5. Итальян математигі Б.Кавальери терминдері мен принциптері ?йге тапсырма: 1.Л. Анри 2.Р.Г. Фридрих Бернхард 3.П.Л. Чебышев 4.Я.Бернулли интегралдарды есептеудегі е?бектері та?ырыптарында рефераттар дайындау.

27 №14

№14

Та?ырыбы:Иррационал те?деулер.

28 №15

№15

К?рсеткіштік те?сіздіктер.конференция

Ма?саты: К?рсеткіштік те?сіздіктер та?ырыбында компьютерді пайдалану. 1.К?рсеткіштік те?сіздіктер тарихынан. 2.Дыбысты? компьютерлік о?ыту. 3.К?рсеткіштік те?сіздіктер та?ырыбында тест есептерін ??растыру. 4. К?рсеткіштік те?сіздіктерді шешу жолдары. 5. К?рсеткіштік те?сіздіктерді? физикамен байланысы.

29 №16

№16

Та?ырыбы: К?рсеткіштік функция.

Ма?саты: К?рсеткіштік функцияны? ?асиеттерін ?олданып есеп шы?аруды ж?не графигін салуды ?йрету. ?ылым мен техниканы? к?птеген салаларында ?р т?рлі ??былыстар мен процестерді ?арастыр?анда,процестерді сипаттайтын екі айнымалы шаманы? арасында?ы функционалды? т?уелділік бай?алады. 1) те?із де?гейімен салыстыр?анда биіктікті? артуына ?арай атмосфералы? ?ысым за? бойынша ?згереді. Радийды? ыдырауы х=xa(kt) за?дылы?ына с?йкес ?теді. Келтірілген мысалдарда?ы процестер органикалы? ?су процесіне жатады.Органикалы? ?су процесін сипаттайтын айнымалыларды? физикалы? ма?ынасынан ауыт?ып,оларды х ж?не у ?ріптерімен белгілесек,онда кез келген органикалы? ?су мына функцияны береді: y=Ca(kx) ?йге тапсырма:

30 №17

№17

Та?ырыбы:Логорифмдік функция

Ма?саты:Логорифмдік функциялар ар?ылы ?ылыми-практикалы? ма?ызын к?рсету, инженерлік ж?мыстарда ?арапайым есептеулерде ?олдану. Мысалы: h?(1/k)In (P0/p) формуласы те?із де?гейінен жо?ары биіктікті аны?тау ?шін ?олданылады.Б?л жерде Р т?уелсізайнымалы немесе аргумент,ал h т?уелді айнымалы немесе функция.Жо?арыда?ы формуламен берілген Р атмосфералы? ?ысым бойынша те?ізде?гейінен жо?ары h биіктікті аны?тау?аболады.Те?деуді h-?а ?атысты шешіп, P=PoE(-kh) формуласын алу?аболады. t=100/P(In A/a) формуласын ?арастырамыз. Логорифмік функцияны? ?асиеттері: 1)Аны?талу облысы :о? сандар жиыны, я?ни R 2) М?ндер жиыны:Барлы? на?ты сандар жиыны, я?ни R ?йге тапсырма:Н.Я.Вилинкин.№523,532,536

31 №18

№18

Та?ырыбы:Логарифмдік те?деулер.

32 №19

№19

Та?ырыбы:Иррационал те?сіздіктер.

Ма?саты: Иррационал те?сіздіктерді шешу ?дістерін пайдаландыру?а да?дыландыру. Иррационал те?сіздіктерді шешкенде иррационал те?деулерді шешкенде ?олданылатын т?сілдер ?олданылады.Иррационал те?сіздіктерді шешкенде келесі схеманы ?стан?ан ж?н: Берілген те?сіздікті? аны?талу облысын табу. Эквивалентті т?рлендірулерді ?олдана отырып берілген те?сіздікті шешу. Табыл?ан шешімдерді? ішінен айнымалыны? берілген те?сіздікті? аны?талу облысына тиісті м?ндерін б?ліп алу. Келесі м?ндестіктерді білу керек Теорема: Егер f функциясы (а,в) интералында ?зіліссіз ж?не нольгете? болмаса,онда ол осы интервалда т?ра?ты та?басын са?тайды. Мысалы: те?сіздігін шешейік. ?йге тапсырма:

33 №20

№20

Та?ырыбы:К?рсеткіштік логорифмдік функцияны? туындысы

К?рсеткіштік функияны? графигі кез келген н?ктесі ар?ылы жанама ж?ргізуге болатын ?зіліссіз ?исы?ты беретіні белгілі.Функция графигіні? кез келген н?ктесінде жанаманы? болуы функцияны? кез келген н?ктеде дифференциялданатын м?ндес ??ым. Сонды?тан к?рсеткіштік функция дифференциаданады. Логорифмдік функцияны? туындысы. g(x)=Lim Егер пен функциялары ?зара кері функциялар ж?не осы функцияларды?бірі, айталы?, функциясы х(0) н?ктесінде н?лден ?згеше туынды?а иеболса,онда осы функция?а кері функцияны? х(0) н?ктесінде н?лден ?згеше туындысы бар,ол туынды (х)функциясы туындысыны? кері шамасына те?, я?ни g(x)=1/f(x)

34 №21

№21

Аралас есептер

35 №22

№22

Білімді тексеру

Ма?саты: К?рсеткіштік ж?не логорифмдік фукция та?ырыптары бойынша уа?ыт?а есеп шы?ару. 1)Те?деуді шеші?дер: 32х-3-9х-1+32х=675 4х+3/2+7*2х+1=4 2)Те?деуді шеші?дер: =1 log3x+log9x+log27x=11/12 3)Те?сіздікті шеші?дер: 2х+21-х<3 -3<(0.81)-2x 4)Те?сіздікті шеші?дер: log log1/2 5) Берілгені: log72=m 5)Берілгені: lg3=a, lg5=b Табу керек: log4928 Табу керек: log1530

36 №23

№23

Шы?армашылы? ж?мыс

Ма?саты: К?рсеткіштік ж?не логорифмдік функция та?ырыптары бойынша рефераттар ?ор?ау. 1.Терминдер мен белгілеулерді? шы?у тегі туралы. 2.Логорифмдер кестесі тарихынан. 3.А?ылшын математигі Г. Бриггсті? жуы? формулалары. 4. Неперді? “Логорифм канонын суреттеу” е?бегі. 5.”Логорифмдік арифметика” е?бектері. ?йге тапсырма:1. Радиоактивті затты? жартылай ыдырауы. 2. К?рсеткіштік ?суді? ж?не к?рсеткіштік кемуді? дифференциалды? те?деуі.

37 №24

№24

Та?ырыбы:Параметрмен берілген рационал те?деулер мен те?сіздіктер

Ма?саты: Берілген шарттарды тиімді пайдалана отырып, т?рлендірулер ж?ргізу ар?ылы шы?ару. Параметрмен берілген рационал те?деулерді шешу кезінде б?лімінен босату айнымалыны? м?мкін м?ндер жиынын ке?ейтеді, сонды?тан берілген те?деулерді б?лімінен босат?аннан кейін шы??ан те?деуді? де т?бірлері болады.Сол себепті,шы??ан те?деуді? т?бірлері болатынын тексеру ?ажет. Жауабы: а+b=0 жа?дайында x=0 санынан ?зге барлы? на?ты сандар жиыны; а+b?0 жа?дайында, х=-а ж?не х=-b. №1. а параметріні? ?андай е? ?лкен б?тін м?нінде те?сіздігі барлы? х€R ?шін орындалады. ?йге тапсырма: Н.В. Богомолов. №1012-1019

38 №25-26

№25-26

Параметрмен берілген иррационал те?деулер мен те?сіздіктер

Барысы: Мысал. Те?деуін шешу. Шешімі: х-ке ?атысыты екі ?осынды да ?спелі функция.о.б. ?осындысы да осы ?асиетке ие болады. А.о. я?ни (1) те?деуіні? сол жа?ы +2, я?ни (1) а бір т?бірі т?бірі болмайды. (3х-2)=а- екі б?лігінде квадраттап 3х-2 = +х+2 2х-4-а2 =-2а б?дан х те?сіздік орындалады.Те?деуді? сол жа?ын 2(х+2)-(8-а)2т?ріне жазып,квадраттаймыз. Сонда 4(х+2)2-8(4+а2)(х+2)+(8+а2)2 т?ріне келеді. Б?дан х1/2+2= = (1) те?деуді? а?2/3?6 бол?анда бір т?бірі болады. Жатты?улар ж?мысы, 387,399 ?йге тапсырма. .№339,388

39 №27 Параметрмен берілген транцеденттік те

№27 Параметрмен берілген транцеденттік те

деулер мен те?сіздіктер

Ма?саты:Параметрлі те?деулерді шешеуде, есепті? шартында параметрге еш?андай шектеу ?ойылмаса,онда оны? барлы? м?мкін м?ндерін ?арастыру. Физикалы? процестерді о?у к?п жа?дайда параметрі бар те?деулер мен те?сіздіктерді ?арастыру?а ?келеді.Ондай те?деулер мен те?сіздіктерді шешуді? негізгіб?лігі параметрді? м?нініе байланысты процесті зерттеуболып табылады. Праметрі бар те?деулерді шешуді? негізгі принципі: параметрді? ?згеруі барысында шы??ан те?деулер бірдей т?сілмен шешілетіндей параметрді? ?згеру облысын аралы?тар?а б?лу ?ажет.

40 №28

№28

Білімді тексеру

Ма?саты: О?ушыларды? та?ырып бойынша білім де?гейлерін тексеру. Тапсырмалар: №1 А) ?9-х=х+1 Б) ?х2-5х=3х-х2 №2 А) ? 2sinx=-?3tgx B) ?5cosx-cos2x+2sinx=0 ( n, +2 ) ,п-б?тін сан. №3 Те?сіздіктерді шеші?дер. А) ?х-3<5-х (3?х<4) Б) ?9-3х+?4-х?2х+25 (-12,5?х<0) №4 А) ?х-3=x-a B) ?x-a=b-x (2,75?а?3,х=0.5(2a+1+/-?4a-11)

41 №30

№30

Та?ырыбы: Комплекс сандар

1.Аны?тама. Егер а ж?не в на?ты сандар болса, онда a+в I ?рнегін комплекс сан ( i-жорамал сан) деп атаймыз. 2.Тану. 2.1 белгіленуі: a=Re (a+ib). 2.2 Жазылуы: а+ib 3. Ма?ынасы: а-комплекс санны? на?ты б?лігі, в-жорамал б?лігі болады.Мысалы; хі+1=0 Б?л те?деуді? на?ты сандар жиынында т?бірі т?бірі жо?. Сонды?тан квадраты -1-ге те? болатын жа?а сан ??ымын енгізу ?ажет. Осы жа?а сан i1=-1 те?дігі орындалады деп есептейміз. I санын жорамал бірлік сан деп атаймыз. 4.Т?рлері. 4.1. Егер z=a+ib, w=c+idкомплекс сандар ?шін a=c, b=d те?діктері орындалса,те? комплекс сандар. 4.2 z=a+ib ж?не z=a-ib т?ріндегі сандар т?йіндес комплекс сандар. 4.3 Егер екі комплекс санны? на?ты б?ліктеріні? де,жорамал б?ліктеріні? де та?балары ?арама-?арсы болса,олар ?арама-?арсы комплекс сандар.

42 5. Амалдар

5. Амалдар

олдану. 5.1. z=x+ib,ж?не w=c+id комплекс сандарды? ?осындысы деп, (a+c)+i(b+d) комплекс санын айтады, я?ни z+w=(a+ib)+(c+id)=(a+c)+i(b+d) 5.2 z=a+ib ж?не w=c+id комплекс саныны? к?бейтіндісі деп, (ac-bd)+i(ad+bc) т?ріндегі комплекс санды айтады ,я?ни z*w=(a+ib)*(c+id)=(ac-bd)+i(ad+bc) 5.3. z/w=z*w/w*w=1/w*(z*w) . Комплекс санды б?лу a+ib/c+id=(ac+bd)+i(bc-ad)/c1+d1=ac+bd/c1+d1+i(bc-ad)/c1+d1 6.?олданылуы.Дискриминанты теріс квадрат те?деулерді шешуде, к?пм?шені? т?бірлерін табуда ?олданылады.

43 №31

№31

Та?ырыбы:Комплекс сандар мен берілген квадрат т?бірлерді шешу

Комплекс сандарда квадрат т?бірлерді шешу ?шін: “+” та?басы b>0 бол?анда “-” та?басы b<0 бол?анда Комплекс санны? аргументіні? м?ні z=a+bi?0 бол?анда 1) z=a+bi н?ктесі ?ай б?лікте болатынын аны?тау ?ажет. 2) tg?=b/a формуласы ар?ылы ? б?рышын аны?тау керек.

44 №32

№32

Та?ырыбы:Тригонометриялы? форма т?рінде берілген комплекс сандар

Ма?саты: Тригонометриялы? т?рде берілген комплкс сандарды шеше білу да?дыларын ?алыптастыру. Егер r=Ia+bI= -модулі,ал ?-комплекс санны? ?андайдабір аргументі а+bi б?дан а=rcos?, b=r cos ? . a+bi=r(cos ? +isin ?) Тригонометриялы? форма т?рінде берілген комплекс сан деп z=r(cos ? +I sin ?) Тригонометриялы? т?рде берілген комплекс сандарды к?бейту мына формуламен аны?талады.Iz(1)*z(2)I=r(1)*r(2)=Iz1I*Iz2I Егер тригонометриялы? т?рде берілген екі комплекс сандарды к?бейтсек оларды? модульдері к?бейіп,ал аргументері азаяды. ?йге тапсырма: Н.В.Богомолов. №882,963

45 №33

№33

Муавр формуласы. Рефераттар ?ор?ау

І .Муавр ?мірбаянымен таныстыру. 2.Формуланы талдау. 3.Муавр формуласы бойынша есептерді талдау. 1) cos ( )+I sin( ). 2) 5cos( )- I sin( )*cos( )+I sin( ) 4.Эйлер формуласын пайдаланып тест есептерін ??растыру. ?йге тапсырма: “Муаврды? басты жа?алы?ы” реферат дайындау. “?стаз”журналы №1 2008жыл,энциоклопедия “Юного математика”кітаптары

46 №34

№34

Шы?армашылы? ж?мыс

I-н?с?а 1)Санны? аргументі мен модулін табы?дар: 2)Амалды орында?дар: 3)Муавр формуласын пайдаланып д?режеге шы?ары?дар:)(-1+i )9 4)Т?бірден ??тылы?дар: 5)Те?деуді шеші?дер: х4-4х2 +16=0 ІІ-н?с?а 1)Санны? аргументі мен модулін табы?дар: 2)Амалды орында?дар: 3)Муавр формуласын пайдаланып д?режеге шы?ары?дар:)( - i)6 4)Т?бірден ??тылы?дар: 5)Те?деуді шеші?дер: х4+14х2+121=0

47 Ищанов Сержан РЕФЕРАТ “Тригонометриялы

Ищанов Сержан РЕФЕРАТ “Тригонометриялы

те?деулер мен те?сіздіктерді”шешу ?БТ-де математикадан жо?ары жинап, Орал ?аласында?ы Б?АТУ-ні? машина жасау факультетіні? грант иегері, І курс студенті

48 С?лтанова Данаг

С?лтанова Данаг

л Ерік?ызы “Аны?тал?ан интегралды экономикада ?олдану”

Р е ф е р а т

11 сынып о?ушысы, “Алтын белгіге” ?міткер

49 “?з дене

“?з дене

ні? к?лемін есептеу”

Губайдуллин М?радым

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

50 “Муавр формуласы”

“Муавр формуласы”

Хамидуллин Рафаэль

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

51 “Параметрмен берілген есептерді

“Параметрмен берілген есептерді

шы?арылу жолдары”

Досмулдинова ?семг?л

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

52 “Аны?тал

“Аны?тал

ан интеграл ??ымы,оны? экономикалы? ма?ынасы”

Дос?алиев Данил

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

53 “Экономикада функцияны

“Экономикада функцияны

?олданылуы (б?лшек,рационал д?режелі,к?рсеткіштік, логорифмдік)”

Муратова Анжелика

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

54 “Комплекс сандар”

“Комплекс сандар”

Даулеткалиева Аида

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

55 Ба?тгереева Г

Ба?тгереева Г

лфайруз

Р е ф е р а т

“Аны?тал?ан интегралды? экономикада ?олдану”

11-сынып о?ушысы

56 Ускенбаева Арайлым

Ускенбаева Арайлым

“Аны?тал?ан интегралды? экономикада ?олдануын Кобба-Дуглас функциясы ар?ылы шы?ару”

Р е ф е р а т

11-сынып о?ушысы

57 Курс ?орытындысы бойынша пікір:

Курс ?орытындысы бойынша пікір:

Курс о?ушы білімін «Алгебралы? те?деулер мен те?сіздіктер» б?лімі бойынша бекітуге ж?не тере?детуге пайдасы мол Курс барысында о?ушыны? ?з бетімен ж?мыстануына к?п к??іл б?лінеген, практикалы? ж?мыстар,?з бетімен іздену ж?мыстары,?осымша ?дебиеттермен ж?мыс ?амтыл?ан. Курс ?ортындысында о?ушылар?а тапсырмалар беріліп , олар?а ?з ж?мыстарын ?ор?ау жоспарлан?ан 2009-2010 о?у жылында осы курс бойынша мектеп бітірген 21 мектеп т?легіні? 15-і ЖОО грант иегері/ , 5-і арнаулы о?у орындарыны? грант иегері атанды. М.?уезов атында?ы №2 ОЖББ мектеп директоры: ?.Б.?аденов Директорды? о?у ісі ж?ніндегі орынбасары: З.Т. Абсалямова

58 Ж?мыс

Ж?мыс

орытындылары мен н?тижелері

О?ушы дегеніміз-толтыру?а арнал?ан шыны емес,ол жар?ыра?ан шыра?, тек соны жа?а білу керек. Амонашвили

59 Математикадан 3 жылда

Математикадан 3 жылда

ы сапа к?рсеткіштері

Ш?кірттер жетістігі - ?стаз е?бегіні? жемісі

60 Дендер Нуркен Акт

Дендер Нуркен Акт

бе ?аласы мед академиясы ?ажмеденова Арайлым ?аз?МУ Бижанова Алма Б?МУ, декоративтік ?нер Утеева Г?лназ Б?МУ, химия-биология факультеті Ибраев Н?р?али Б?АТУ, к?сіптік білім Кубашева Майра Б?АТУ, ветеринарлы? санитария Темирболатов Мади Б?АТУ, ветеринарлы? медицина Хасенова ?семг?л Б?АТУ, мал шаруаш. ?німдерін ?ндр Са?ын?алиев Н?рбол Б?АТУ, ветеринарлы? санитария Таспаева ?лжан ?аз?МУ Шакратова Г?лім Б?МУ, Сатымова Фариза Б?АТУ, Адиетова Лена Оспанов ат.медициналы? академия Баймурзина К?н?йім Б?МУ, Есенгалиева Айдана Б?АТУ

Мерейі ?стем, талабы биік ш?кірттер грант иегерлері 2009-2010 ж

61 ?олдан

?олдан

ан ?дебиеттер

М??алімдер ?шін: 1. Н.В.Богомолов.”Практические занятие по математике” Б.П.Демидов “Задачи и упражнение по математическому анализу” 3. Д?йсек А.К. Жо?ары математика. Фихтенгольц Г.М. Дифференциалды? ж?не интегралды? есептеулер. 5. Ж?утіков О.А. Математикалы? анализ курсы. 6. Пискунов А. Дифференциалды? ж?не интегралды? есептеулер. 7. Г.Н.Берман “Сборник задач по математическому анализу” О?ушылар ?шін: Н.Я.Вилинкин” Алгебра ж?не анализ бастамалары” (тере?детілген сыныптар ?шін). Г.Н.Берман “Сборник задач по математическому анализу” Н.В.Богомолов.”Практические занятие по математике” 4. Электронды? о?улы?тар

«Биосфера азаша саба»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/biosfera-azasha-saba-249906.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Биосфера азаша саба