Без темы
<<  Г тукай киятлрен Г тукайга багышланган  >>
Милл?темне
Милл?темне
Балачактан ук
Балачактан ук
Татар халкыны
Татар халкыны
"?лл?ки"не
"?лл?ки"не
?лл?ки
?лл?ки
"?зелг
"?зелг
Т?фтил
Т?фтил
Зил?йл
Зил?йл
Габдулла Тукайны
Габдулла Тукайны
Туган авыл
Туган авыл
Пар ат
Пар ат
Бичара куян
Бичара куян
Бала бел
Бала бел
Бишек
Бишек
?ир йокысы
?ир йокысы
Б?йр?м б
Б?йр?м б
?й, шагыйрем, - мо
?й, шагыйрем, - мо
?й, шагыйрем,
?й, шагыйрем,
Презентация авторлары:
Презентация авторлары:
Игътибарыгыз
Игътибарыгыз

Презентация на тему: «Г тукай куркак куян шигыре». Автор: Admin. Файл: «Г тукай куркак куян шигыре.ppt». Размер zip-архива: 3876 КБ.

Г тукай куркак куян шигыре

содержание презентации «Г тукай куркак куян шигыре.ppt»
СлайдТекст
1 Милл?темне

Милл?темне

?ырчы тургае

2 Балачактан ук

Балачактан ук

ыр ?ырлап ?ск?н, ?ыр с?йг?н, ?ырны юлдашы гына т?гел, яш?? р?веше итк?н, ?ырны туган халкыны? тормышы, ?мет-хыяллары, тарихы, кайгы-шатлык-лары к?згесе дип караган, дист?л?рч? халык рухына якын ?ырлар тууга с?б?пче булган Габдулла Тукай

3 Татар халкыны

Татар халкыны

Гимнына ?верелде "Туган тел" е?

Туган тел Г.Тукай шигыре Халык к?е И туган тел, и матур тел, ?тк?м-?нк?мне? теле! Д?ньяда к?п н?рс? белдем син туган тел аркылы. И? элек бу тел бел?н ?нк?м бишект? к?йл?г?н, Аннары т?нн?р буе ?бк?м хик?ят с?йл?г?н. И туган тел! ??рвакытта ярд?ме? берл?н сине?, Кечкен?д?н а?лашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел! Синд? булган и? элек кыйлган догам: Ярлыкагыл, дип, ?зем ??м ?тк?м-?нк?мне, ходам!

!!! ?ырны ты?лау ?чен “тычкан” курсоры бел?н ноталарга басыгыз

4 "?лл?ки"не

"?лл?ки"не

?р ты?лаган саен, Мин Тукайны уйлыйм я?адан.

Р.Ми?нуллин

5 ?лл?ки

?лл?ки

Г.Тукай шигыре Халык к?е

Ишеттем мин кич?: бер?? ?ырлый, Чын безне?ч? матур, милли к?й; ?лл?ки, б?лл?ки, Чын безне?ч? матур, милли к?й. Т?з?лм?дем, бардым ?ырлаучыга, Дидем: "Кард?ш, бу к?й нинди к?й?" ?лл?ки, б?лл?ки, Дидем: "Кард?ш, бу к?й нинди к?й? ?авабында милл?тт?шем ми?а: "Бу к?й була, диде, ?лл?ки!" ?лл?ки, б?лл?ки, "Бу к?й була, диде, ?лл?ки!"

!!! ?ырны ты?лау ?чен “тычкан” курсоры бел?н ноталарга басыгыз

6 "?зелг

"?зелг

н ?мид", "Т?фтил??", "Зил?йл?к" - и? ?з?к ?згеч ?ырлары ?нисе М?мд?д?г? багышланган...

7 Т?фтил

Т?фтил

Г.Тукай шигыре Халык к?е

И м?катд?с, мо?лы сазым! Уйнады? син ник бик аз? Син сынасы?, мин с?н?мен, Аерылабыз ахырысы! Очты д?нья читлегенн?н Тарсынып к??елем кошы. Шат яратса да, ?и?анга Ят яраткан раббысы.

8 Зил?йл

Зил?йл

С?ялг?нсе? чатта баганага, Яфрак т?сле сары й?зл?ре?; Кызганмыйча к??(е)лем Чыдый алмый, Зил?йл?к, Бигр?к мо?лы карый к?зл?ре?. Атылган кош, адаштырган этт?й, ?тк?нн?рг? м?эюс карыйсы?; К?р?м, ике ир(е)не? селкен?дер, Зил?йл?к, Кайсы татар баен каргыйсы??

Г.Тукай шигыре Халык к?е

9 Габдулла Тукайны

Габдулла Тукайны

дист?л?г?н шигырьл?ре ?ыр булып я?гырый ??м ??ркемне дулкынландыра л?зз?тл?ндер? яки ут-суларга сала.

Аны? с?зл?рен? язылган ?ырларны балалар да яратып ?ырлый.

10 Туган авыл

Туган авыл

Г.Тукай шигыре Халык к?е

Кушлавыч, 1886,1894

?чиле 1890,1892,1911

Кырлай, 1892-1894

11 Пар ат

Пар ат

Г.Тукай шигыре Халык к?е За?ид Х?бибуллин эшк?рт?енд?

!!! ?ырны ты?лау ?чен “тычкан” курсоры бел?н ноталарга басыгыз

?иктереп пар ат, Казанга туп-туры киттем карап; Чаптыра атларны кучер, суккалап та тарткалап. Кич иде. Шатлык бел?н нурлар ч?чеп ай ялтырый; Иск?н ?крен ?ил бел?н яфрак, агачлар калтырый. ??р тараф тын. Уй ми?а тик ?лл? ни ?ырлый, укый; Н?рс?д?ндер к?з эленг?н ??м т?мам баскан йокы. Бер заман ачсам к?зем, бер т?рле яп-ят кыр к?р?м; А?, бу нинди айрылу? Гомремд? бер тапкыр к?р?м. Сау бул инде, хуш, б?хил бул, и минем торган ?ирем, Мин болай, шулай ит?м дип, т?рле уй корган ?ирем. Хуш, гомер итк?н ш???р! инде еракта калдыгыз; А?! таныш йортлар, т?мам к?зд?н д? сез югалдыгыз.

Эч поша, яна й?р?к, х?ср?т эченд?, уйда мин; Ичмасам ипт?ш т? юк ич, тик ик?? без: уй да мин. А?, г?на?ым шомлыгы, бу кучеры бик тын тагын, ?ырламыйдыр бер матурны? балдагын й? калфагын! ?лл? н?рс?м юк кеби; бер н?рс? юк, бер н?рс? ким; Бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим монда, ятим. Монда бар да ят ми?а: бу Ми?гали, Бикмулла кем? Бикм?х?мм?т, Биктимер — берсен д? белмим, ?лл? кем! Сезд?н айрылып, туганнар! — ?айсыз, у?гайсыз тору; Бу тору, ?йтерг? м?мкиндер, кояш-айсыз тору. Шундый уйлар берл? таштай катты китте башларым; Чишм? т?сле, ихтыярсыз акты китте яшьл?рем. Бер тавыш килде колакка, я?гырады бер заман: «Тор, ш?керт! ?иттек Казанга, алдыбызда бит Казан». Бу тавыш бик ачты к??лем, шатлыгымнан ?ан яна; «?йд? чап, кучер, Казанга! Атлары? ку: на! на-на!» ?йт? ирт?нге намазга бик матур, мо?лы азан; И Казан! д?ртле Казан! мо?лы Казан! нурлы Казан! Мондадыр безне? бабайлар т?рл?ре, почмаклары; Мондадыр д?ртле к??елне? хурлары, о?махлары. Монда хикм?т, м?гъриф?т ??м монда гыйрфан, монда нур; Монда минем нечк? билем, ??нн?тем ??м монда хур...

12 Бичара куян

Бичара куян

Г.Тукай шигыре Халык к?е

И Куян, куркак Куян, йомшак Куян, Мо?ланасы? нинди х?ср?т, кайгыдан? И ?аным, син яшь бала шул, белмисе?; Т?ште зур х?ср?т, ничек мо?ланмыйсы?. Без ик??: ?тк? куян, ?нк? куян, Яшь куянчыклар ян? безд?н туган. Барчабыз бер гаил? булган идек, К?п заман шатлык бел?н торган идек. Яшь балаларны ашап китте Б?ре, Бик усал ерткычтыр ул, мур кыргыры! К?п т? ?тми куйды д?нья ?нк?се; Тулды к??лем, ничек итеп ?йт?се: Килде д? бер явыз Аучы Эт бел?н, Атты, ?терде аны мылтык бел?н. Шул вакыттан бирле аш булмый ашым, Мо?ланам ялгыз башым, агызам яшем.

13 Бала бел

Бала бел

н к?б?л?к

К?б?л?к: Мин торам кырларда, Болында, урманда; Уйныймын, очамын Якты к?н булганда. Ирк?ли ??м с?я Кояшны? яктысы; Аш буладыр ми?а Ч?ч?кл?р хуш исе. Тик гомрем бик кыска: Бары бер к?н ген?,— Бул яхшы, р?н?етм? ??м тим? син ми?а!

Бала: ?йт ?ле, К?б?л?к, С?йл?шик берг?л?п: Бу кад?р к?п очып Армыйсы? син ничек? Ничек со? тормышы?? Ничек к?н к?рмеше?? С?йл?п бирче тезеп, Табаламсы? ризык?

Г.Тукай шигыре З.Х?бибуллин к?е

14 Бишек

Бишек

ыры

?лли-б?лли ит?р бу, М?др?с?г? кит?р бу; Тыршып сабак укыгач, Галим булып ?ит?р бу. Йокла, угълым, йом к?зен, Йом, йом к?зе?, йолдызым; Кичт?н йокы? кала да, Егълап ?т? к?ндезе?. ?лли-б?лли к?йл?рем, Хик?ятл?р с?йл?рем; Сина тел?к тел?рем, Б?хетле бул, диярем. Гыйзз?тем син, кадрем син, Минем й?р?к б?гърем син; Куанычым, шатлыгым Тик син минем, синсе?, син!

Г.Тукай шигыре Исмай Ш?мсетдинов к?е

15 ?ир йокысы

?ир йокысы

К?кл?р к?кр?ве, Я?гыр аннары. Коену к?н саен Кояш нурында; Аннан со? тагын Т?шк?н чык т?нд?. Бу х?лл?р ?ирг? Барчасы берг? Калган тик инде Т?шт? к?рерг?. ?ир йоклый тыныч, К?реп т?мле т?ш. Уяныр ?ле, Тукта, ?тсен кыш!

Кырга ак кардан Юрган ябылган; ?ир язга чаклы Уйкуга талган. Ул тормас, йоклар, Кышлар ?тмич?,— Кыйбладан кошлар Кайтып ?итмич?. Язны? айлары, Апрель, майлары, Бик матур сызылып Аткан та?нары; Урман шаулавы, Кошлар сайравы,

!!! Ты?лау ?чен “тычкан” курсоры бел?н ?ырны? исемен? басыгыз

Г.Тукай шигыре Х.?хм?диев к?е

16 Б?йр?м б

Б?йр?м б

ген!

Г.Тукай шигыре Татар халык к?е

Бар к??еллелек б?тен д?ньяда, бар бер ямь б?ген! Н?рс?д?н бу? Мин бел?м, б?йр?м б?ген, б?йр?м б?ген! Бер м?катд?с хис бел?н ??рбер кеше х?йран б?ген, Уйный сазым да минем б?йр?м к?ен, б?йр?м б?ген! Арттыра, к?рдем, кояш гад?тт?гед?н балкуын: «Ул киенг?ндер!» — дидем, б?йр?м б?ген, б?йр?м б?ген! Хис итеп ??р ?ирд? д? бер т?рле хуш ис а?куын: «Ислемай с?ртк?н ик?н д?нья!» — дидем, б?йр?м б?ген! Яр башыннан ты?ладым мин бер суны? дулкыннарын: С?йл?ш?л?р ?зара: «Б?йр?м б?ген, б?йр?м б?ген!» Ты?ладым ?крен ген? иск?нд? б?йр?м к?н ?илен: Ансы да с?йли тагын: «Б?йр?м б?ген, б?йр?м б?ген!..»

17 ?й, шагыйрем, - мо

?й, шагыйрем, - мо

нар д?рьясы! ?ткен, уйчан, кыю карашы?. Дулкынланып, Идел анабыздай, Гасырларга ?ырлап барасы?. М.Х?с?ен

18 ?й, шагыйрем,

?й, шагыйрем,

ырлар да?ие!

Туган тел (Халык к?е) ?лл?ки (Халык к?е) Т?фтил?? (Халык к?е) Зил?йл?к (Халык к?е) Туган авыл (Халык к?е) Пар ат (Халык к?е, З.Х?бибуллин эшк?рт?енд?) Бичара куян (Халык к?е) Бала бел?н к?б?л?к (З.Х?бибуллин) Бишек ?ыры (И.Ш?мсетдинов) ?ир йокысы (Х.?хм?диев) 11.К??ел йолдызы (Р.Яхин к?е) 12.Кем белер кадере?не? (Р.Яхин к?е) 13.Хатыннар х?ррияте (Б.М?леков к?е) 14.Егет ил? кыз (Б.М?леков к?е) 15.?тенеч (М.Мозаффаров к?е) 16.Танса кич?се (?.Ф?йзи к?е) 17.Шагыйрь (Р.Яхин к?е) 18.Бер р?семг? (М.Мозаффаров к?е)

19.Ирт? (З.Х?бибуллин к?е) 20.Карлыгач (З.Х?бибуллин к?е) 21.Чыршы (И. Ш?мсетдинов к?е) 22.Кошларга (З.Х?бибуллин к?е) 23.Бишек ?ыры (Татар халык к?е Ш.Ш?рифуллин эшк?рт?енд?) 24.Кызыклы ш?керт (Х?снуллин к?е) 25.Гали бел?н к??? (М.Латыйпов к?е) 26.Ак бабай (Ш.Ш?рифуллин к?е) 27.Кышка бер с?з (Р.Еникеев к?е) 28.Я?гыр (Р.Еникеев к?е) 29.К?г?рчен (М.Мозаффаров к?е) 30.Туган ?ирем? (М.Мозаффаров к?е) 31. ??йге ?илл?р (Ф ?хм?диев к?е)

19 Презентация авторлары:

Презентация авторлары:

Презентация эшл?нде:

Татарстан Республикасы Арча районы Иске Ч?риле урта гомуми белем м?кт?бе татар теле ??м ?д?бияты укытучылары

В?лиева Л?йс?н Фоат кызы

Х?йруллина Г?лч?ч?к Р?фкать кызы

Microsoft powerpoint 1997-2003 программасында

2011 нче ел

20 Игътибарыгыз

Игътибарыгыз

чен зур р?хм?т!

«Г тукай куркак куян шигыре»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/g-tukaj-kurkak-kujan-shigyre-206979.html
cсылка на страницу

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Г тукай куркак куян шигыре