Без темы
<<  Г тукай куркак куян шигыре Г цыферов  >>
Мастер – класс:
Мастер – класс:
Проектлар методы-
Проектлар методы-
Проект методы эшч
Проект методы эшч
Проект методы
Проект методы
Укучы
Укучы
Татар теле
Татар теле
Проект эшч
Проект эшч
Проект эше т
Проект эше т
2. Проектны т
2. Проектны т
3. Проектны тормышка ашыру этабы: а) эшне т
3. Проектны тормышка ашыру этабы: а) эшне т
4. Йомгаклау этабы проектны яклау, башкаларны хезм
4. Йомгаклау этабы проектны яклау, башкаларны хезм
Проект методын кулланып белем бир
Проект методын кулланып белем бир
Проект темасы: Габдулла Тукай
Проект темасы: Габдулла Тукай
Проект максаты:
Проект максаты:
26 апрель - ТУКАЙ ТУГАН К
26 апрель - ТУКАЙ ТУГАН К
Проектны
Проектны
Г. Тукайга багышланган стенгазета чыгару
Г. Тукайга багышланган стенгазета чыгару
1.Туган тел турында шигырьл
1.Туган тел турында шигырьл
Китап чыгару : “К
Китап чыгару : “К
“ Бала бел
“ Бала бел

Презентация на тему: «Г тукайга багышланган». Автор: Customer. Файл: «Г тукайга багышланган.ppt». Размер zip-архива: 277 КБ.

Г тукайга багышланган

содержание презентации «Г тукайга багышланган.ppt»
СлайдТекст
1 Мастер – класс:

Мастер – класс:

«Татар теле ??м ?д?биятын укытуда проектлар методы»

2 Проектлар методы-

Проектлар методы-

Нинди д? булса проблеманы ?йр?н? ??м гам?ли н?ти??сен к?рс?т? ?чен укучыларны? м?ст?кыйль эшч?нлеген? нигезл?нг?н укыту методы .

3 Проект методы эшч

Проект методы эшч

нлегене? эпиграфы:

“С?йл? ми?а- мин онытырмын, к?рс?т – ист? калдырырмын, кызыксындыр - ?йр?нермен”.

4 Проект методы

Проект методы

Укучыга м?ст?кыйль и?ади эшл?р ?чен шартлар тудыра

Укытучыга консультант, ярд?мче булырга м?мкинлек тудыра

5 Укучы

Укучы

чен проект н?рс? ул? и?ади м?мкинлекл?рен ачу; т?ркемд? эшл?? к?некм?л?ре булдыру; ?зе сайлаган кызыклы проблеманы (теманы) ачу ?стенд? эшл?? ; ?зене? эшен (хезм?тен) презентациял??.

6 Татар теле

Татар теле

?м ?д?биятын ?йр?нг?нд?, т?б?нд?ге т?рд?ге проектларны кулланып була: • тикшерен? (хезм?тне? актуальлеген нигезл??, тикшерен?не? максаты ?йт?, бурычлар кую, аларны чиш? юлларын к?рс?т?); • и?ади (кич? яки б?йр?м ?тк?р? ?чен сценарий т?з?, м?кал? язу ?.б.); • гам?ли юн?лешле (??р укучыны?, т?ркемне? б?тен эшч?нлеген яхшы н?ти??л?рг? иреш? максатыннан чыгып планлаштыру); • м?гъл?мати (темага караган м?гъл?матларны ?ыю, аларны катнашучыларга т?къдим ит?, фикер алышу, йомгаклау); • предметара (бернич? предметка нигезл?н?).

7 Проект эшч

Проект эшч

нлегене? бурычлары: - укучыларда интеллектуаль ??м гомумхезм?т белемн?рен булдыру, аларны? хезм?т н?ти??л?рен к?з алдына китереп эшл?рлек к?нег?л?р бел?н т?эмин ит?; - и?ади фикерл??, м?ст?кыйльлек ??м башлап эш ит? с?л?тен ?стер?.

8 Проект эше т

Проект эше т

б?нд?ге этаплардан тора: 1. ?зерлек этабы: а) тема сайлау; ?)юн?леше, максаты, бурычы а?латыла; б) ?т?? вакыты билгел?н? ; в) к?л?мен билгел??; г) укытучы бел?н берг? эш планы т?з?; д) укучыны чыганаклар бел?н эшл?рг? ?йр?т?.

9 2. Проектны т

2. Проектны т

з? этабы: а)проект эшене? планы т?зел?; ?) укучы ш?хси бирем буенча материал эзли, ?ыя; б) план буенча эш башкару.

10 3. Проектны тормышка ашыру этабы: а) эшне т

3. Проектны тормышка ашыру этабы: а) эшне т

г?лл?? ??м тикшер?. б) чыгышларны? планы т?зел?

11 4. Йомгаклау этабы проектны яклау, башкаларны хезм

4. Йомгаклау этабы проектны яклау, башкаларны хезм

т н?ти??л?ре бел?н таныштыру.

12 Проект методын кулланып белем бир

Проект методын кулланып белем бир

не? бурычлары:

-Укучыда ?йр?н? торган ф?нг? кызыксыну уяту, -укучыны? танып бел? активлыгын ?стер? , -и?ади м?мкинлекл?рен камилл?штер?, -белемн?рен тир?н?йт?.

13 Проект темасы: Габдулла Тукай

Проект темасы: Габдулла Тукай

14 Проект максаты:

Проект максаты:

1.Г.Тукайны? тормыш ??м и?ат юлы турында тулы м?гъл?мат бир?,?с?рл?ре бел?н таныштыру. 2.Танып-бел? эшч?нлеген, и?ади фикерл?? с?л?тен камилл?штер?; укучыларны эзл?н?-тикшерен? эшч?нлеген? тарту, н?ти?? ясарга юн?леш бир?. 3.Тукай ?с?рл?рен?, шигъриятк? карата, татар ?д?биятына, м?д?ниятен? х?рм?т, м?х?бб?т, кызыксыну т?рбиял??.

15 26 апрель - ТУКАЙ ТУГАН К

26 апрель - ТУКАЙ ТУГАН К

16 Проектны

Проектны

эш т?рл?ре:

1.Г.Тукайны? биографиясе бел?н таныштыру. 2.Презентация “Б?ек шагыйребез –Габдулла Тукайны? тууына 129 ел”

17 Г. Тукайга багышланган стенгазета чыгару

Г. Тукайга багышланган стенгазета чыгару

18 1.Туган тел турында шигырьл

1.Туган тел турында шигырьл

р бел?н танышырга. 2.” Туган телем – татар теле “ инша язырга.

19 Китап чыгару : “К

Китап чыгару : “К

ренекле кешел?рне? Г.Тукай турында” .

20 “ Бала бел

“ Бала бел

н к?б?л?к” шигырен с?хн?л?штер?.

«Г тукайга багышланган»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/g-tukajga-bagyshlangan-148336.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Г тукайга багышланган