Без темы
<<  Габдрахман пслмов биография Габриель Оноре Мирабо  >>
5-сынып
5-сынып
Саба? ма
Саба? ма
Кіріспе с
Кіріспе с
?й тапсырмасы:
?й тапсырмасы:
Сапар?али Бегалин кім
Сапар?али Бегалин кім
Сапар?али Бегалин
Сапар?али Бегалин
5-сынып
5-сынып
“
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
Семантикалы
Семантикалы
Зерделі с
Зерделі с
Инсерт картасы
Инсерт картасы
Кейіпкерге мінездеме
Кейіпкерге мінездеме
Топтастыру
Топтастыру
Тарихшы
Тарихшы
5-сынып
5-сынып
Шо?анны
Шо?анны
5-сынып
5-сынып
5-сынып
5-сынып
??гімедегі Шо
??гімедегі Шо
Кейіпкерге хат
Кейіпкерге хат
Автор орынды
Автор орынды
Инсерт стратегиясы
Инсерт стратегиясы
Шо?ан жайлы лебіздер
Шо?ан жайлы лебіздер
?абит М
?абит М
Орыс жазушысы:
Орыс жазушысы:
?йге тапсырма:
?йге тапсырма:
Ба?алау:
Ба?алау:
... Мол ба
... Мол ба
Ты?да?андары
Ты?да?андары

Презентация на тему: «Габит мусрепов на казахском». Автор: user. Файл: «Габит мусрепов на казахском.ppt». Размер zip-архива: 3552 КБ.

Габит мусрепов на казахском

содержание презентации «Габит мусрепов на казахском.ppt»
СлайдТекст
1 5-сынып

5-сынып

?аза? ?дебиеті Ашы? саба?

2 Саба? ма

Саба? ма

саты:

3 Кіріспе с

Кіріспе с

Армысыздар, балалар, Дайынбыз ба саба??а? ?дебиет – с?з ?нері, Сай келейік талап?а Бар ма ?йден дайынды?, Тапсырамыз д?рыс па? О?ымаса?, уайым ?ып, Ты?ылмайы? ?уыс?а. Ойымызды айтайы? Білімімізді бай?айы?.

4 ?й тапсырмасы:

?й тапсырмасы:

Сапар?али Бегалин “ Бала Шо?ан” ??гімесін о?у, мазм?ндау. ??гіме бойынша ермексаздан,балшы?тан м?сіндер жасау.

5 Сапар?али Бегалин кім

Сапар?али Бегалин кім

6 Сапар?али Бегалин

Сапар?али Бегалин

Сапар?али Бегалин 1895 жылы 24 ?арашада Шы?ыс ?аза?стан облысыны? Абай ауданында д?ниеге келген.

?мір жолын ?ара ж?мысшы болудан баста?ан.

25 дастан,12 повесть,он ша?ты драмалы? ша?ын туынды,50-ге тарта ?н м?тіндерін жаз?ан Сапар?али Бегалин хал?ына белгілі,білікті жазушы ретінде танылды.

Кейін халы? соты,саяси ?ызметкер бол?ан.

Біра? на?ыз ма?сатты жолын жазушылы?тан тап?ан.

20-дан астам балалар?а арнал?ан кітап жаз?ан ?аламгер ?аза? балалар ?дебиетіні? негізін жасаушыларды? бірі болды.Осындай ??гімелеріні? бірі-«Бала Шо?ан»??гімесі.

7 5-сынып
8 “

..?зімні? ?мір, тіршілік жайлы ойларымды орта?а сала балалар?а арнап бірсыпыра шы?армалар жазыппын. Бір елеулі шы?армам деп Бала Шо?анды” есептеймін... Шо?ан ?міріне ?атты ??марттым. Оны? ?мірбаянды? дерегіні? б?рін ?амтуды ма?сат т?тпадым,ол о?ай да емес. К?п о?ыдым, іздендім, архивтік материалдар мен елден естіген ??гімелерді? кейіпкер характерін ашады-ау дегендерім іріктедім. Мен Шо?ан ?міріні? бір с?тін іздедім. Тап?ан да сия?тымын. Ол- Шо?анны? ке?се к?зетшісіні? баласы Мысы?ты? балшы?тан ойыншы? м?сін жаса?анын к?ріп , талабын танып , оны ?зімен бірге о?у?а алып кетуі. ?сіресе осы о?и?а ма?ан ?атты ?нап, хикаят жазу?а ж?мылдырды. Бала Шо?анды осылай жаздым”.

9 5-сынып
10 5-сынып
11 5-сынып
12 5-сынып
13 Семантикалы

Семантикалы

карта.

*

*

*

*

*

*

*

1.-Сен істей ?ой,ондай шебер болса?!

2.-?, жарайды, бара ?ой, екі айтпа?ан жа?сы, -деді.

3.Кездемеден к?йлектік шыт жыртып берші…

4. ??йры?ын ?ара,тап итті? ??йры?ы,-деп сы?ылы?тады.

5.Бауырса? бересі? бе, ?ант бересі? бе?

6.Жолбарыстай, балалардай

7. Кесек денелі

Кейіпкерлер Шы?армадан ?зінді.

Шы??ыс

Шо?ан

Жа?ып

Мысы?

Анасы

Те?еу

Эпитет

14 Зерделі с

Зерделі с

ра? , ?тымды жауап.

1.Шо?ан мен Мысы? ?ай жерде кездесті? 2. Шо?ан Мысы?ты ?айда ертіп келді? 3.Шо?анны? ?й-іші Мысы?ты ?алай ?арсы алды? 4.Мысы? нені ермек ететін еді? 5.Шо?ан Мысы?ты? ?нерін ?алай ба?алады? 6. Шо?анны? бойынан ?андай ?асиеттерді бай?ады?дар? 7. Шо?ан ?андай бала?

15 Инсерт картасы

Инсерт картасы

Білемін

Білгім келеді

Мен ?шін жа?алы?

Зерттеймін

“Ана тілі” о?улы?ынан о?ыдым,“Шо?ан У?лиханов” атты телефильмін к?рдім.

Шо?анны? достары туралы, Мысы?ты? та?дырын.

16 Кейіпкерге мінездеме

Кейіпкерге мінездеме

Жа?а саба?:

17 Топтастыру

Топтастыру

Б?л к?нде атым?ш??р дана Шо?ан, ?р т?л?а, кесек ойлы дара Шо?ан. ?аза?ты? аспанында ж?лдыздай боп, Жар?ырап а?ып ?ткен баба Шо?ан. (Маман Ементаев) Шо?ан У?лиханов туралы не білеміз?

18 Тарихшы

Тарихшы

?дебиетші

За?гер

Этнограф

Географ- ?алым

Зерттеуші

Жаратылыстанушы

?аза?ты? тілші ?алымы

Саяхатшы

19 5-сынып
20 Шо?анны

Шо?анны

орыс достары:

21 5-сынып
22 5-сынып
23 ??гімедегі Шо

??гімедегі Шо

ан ,Жа?ып ж?не Мысы??а мінездеме беру.

Кейіпкер

Мінездеме

Шы?армада

Шо?ан

Мысы?

Жа?ып

?айырымды, ?діл,адал, у?деге берік, ?нерді ??рметтейді.

Мысы?ты ?йіне ?келіп тама? береді. Киім береді. Інісіні? ?ділетсіз ?рекетіне то?там салады.?кесінен с?ранып Мысы??а жолы?ады. Мысы?ты? жаса?ан м?сінін ?кесіне к?рсетіп, ?ызы?ушылы? танытады.

?нерлі,зерек

М?сін жасайды. К?ргенін пайымдай алады.

Тентек, ?нерге деген ?ызы?ушылы?ты танытпайды

?йіне келген бала?а сот?ар мінезін к?рсетеді. ?нерді тани алмайды.

24 Кейіпкерге хат

Кейіпкерге хат

С?лем хат! Мысы?, ?алы? ?алай? Балшы?тан та?ы ?андай м?сіндер жасады?? Мен болсам б?гінгі саба??а ермексаздан жыл?ыны? м?сінін жасадым. Жаса?ан м?сінім ойдан шы?ты. Жаз мезгілі келгенде мен де м?сінді балшы?тан жасаймын. Жаса?ан м?сіндерімді досыма сыйлаймын.

С?леметсіз бе Шо?ан а?а! Сізді? балалы? ша?ыныз туралы о?ып, Мысы??а деген жанашырлы?ы?ыз, адалды?ы?ыз ма?ан ?атты ?нады. Мен де сіз сия?ты ?нерлі балаларды ?натамын. Себебі сурет сал?анды жа?сы к?ремін. Келешекте сізді? де суреті?ізді салып, ?лкен к?рмелерге ?атысамын деп ойлаймын. Хат жолда?ан Балауса.

25 Автор орынды

Автор орынды

26 Инсерт стратегиясы

Инсерт стратегиясы

Білемін

Білгім келеді

Мен ?шін жа?алы?

Зерттеймін

“Ана тілі” о?улы?ынан о?ыдым,“Шо?ан У?лиханов” атты телефильмін к?рдім.

Шо?анны? достары туралы, Мысы?ты? та?дырын.

Жа?ып сия?ты інісі бол?аны,орыс достары к?п бол?аны.

Отбасы туралы, саяхаттарын, сапарларын .

27 Шо?ан жайлы лебіздер

Шо?ан жайлы лебіздер

Елбасымыз Н?рс?лтан Назарбаев: Абылай ханны? тікелей ?рпа?ы – Шо?ан У?лихановты? бойында ата – бабаларынан м?ра боп ?ал?ан аса мол рухани к?ш – ?уат бар еді.

28 ?абит М

?абит М

сірепов Шо?аны бар ел – шо?ты?ы биік ел!

29 Орыс жазушысы:

Орыс жазушысы:

Григорий Потанин ?зіні? бізден арты? білетіндігін, не біздерден білім жа?ынан жо?арылы?ын білдіруге тырыспаса да, жолдастарды? арасында болатын жай ??гімелерді? ?зінде–а? оны? біліміні? бізден арты?ты?ы танылып ?алатын.

30 ?йге тапсырма:

?йге тапсырма:

“ Мен таны?ан Шо?ан” та?ырыбында ой тол?ау. “Зерттеймін” ба?аны бойынша ал?ан тапсырмалармен ж?мыс жасау.

31 Ба?алау:

Ба?алау:

?орытындылау: Шо?аны бар ел – шо?ты?ы биік ел! ?абит М?сірепов. Таулар алыста?ан сайын биіктей т?седі.Шо?ан У?лиханов та уа?ыт ?ткен сайын дараланып,биікке ?рлеп,ту?ан хал?ымен бірге жасауда. Шо?ан м?расы-халы? ?азынасы. Шо?ан атамызды? рухани ?азынасын ?лт игілігіне жарататын болаша? жастары-мына партада отыр?ан сіздерсіздер.

32 ... Мол ба

... Мол ба

ыт к?тем, жас ?рпа?, Сенен жасырман. Бас?аны ?айдам?! ?лылы? к?тем ?з басым Бастал?ан мынау б?йтерек жа?а ?асырдан!- деп ?кілі ?мітпен сіздерге сенім артамын.

33 Ты?да?андары

Ты?да?андары

ыз?а рахмет!

«Габит мусрепов на казахском»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/gabit-musrepov-na-kazakhskom-228771.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Габит мусрепов на казахском