Без темы
<<  Гаджеты в нашей жизни Газированные напитки  >>
Жылу берілуді
Жылу берілуді
Жылу?ткізгіштік
Жылу?ткізгіштік
Жылу?ткігіштік
Жылу?ткігіштік
Жылу?ткізгіштік
Жылу?ткізгіштік
Жылу?ткігіштікті
Жылу?ткігіштікті
Заттарды
Заттарды
Металдарды
Металдарды
Жануарларды
Жануарларды
?ар ?ысты
?ар ?ысты
Жылу?ткізгіштігі нашар заттар т
Жылу?ткізгіштігі нашар заттар т
Сурет бойынша т
Сурет бойынша т
Конвекция
Конвекция
Газдар мен с
Газдар мен с
Газдарда
Газдарда
С?йы?тарда
С?йы?тарда
Конвекцияны
Конвекцияны
Батареяны
Батареяны
Конвекция
Конвекция
С?уле шы
С?уле шы
Суреттегі отты
Суреттегі отты
С?уле шы
С?уле шы
?ыз?ан денелер
?ыз?ан денелер
К?н с?улесі б
К?н с?улесі б
Суреттегі балаларды
Суреттегі балаларды
?ара т
?ара т
?ай ш?йнектегі су тез суиды
?ай ш?йнектегі су тез суиды
Т?рмыста электр
Т?рмыста электр
Техникада
Техникада
?ша?тарды неге к
?ша?тарды неге к

Презентация на тему: «Газдарды техникада олданылуы». Автор: . Файл: «Газдарды техникада олданылуы.ppt». Размер zip-архива: 1737 КБ.

Газдарды техникада олданылуы

содержание презентации «Газдарды техникада олданылуы.ppt»
СлайдТекст
1 Жылу берілуді

Жылу берілуді

т?рлері

2 Жылу?ткізгіштік

Жылу?ткізгіштік

Конвекция

С?улелену

3 Жылу?ткігіштік

Жылу?ткігіштік

4 Жылу?ткізгіштік

Жылу?ткізгіштік

Ішкі энергияны? денені? к?бірек ?ыздырыл?ан б?лігінен денені? бас?а азыра? ?ыздырыл?ан б?лігіне тікелей байланыс ар?ылы н/е аралы? денелер ар?ылы к?бірек ?ыздырыл?ан денеге берілу ??былысы Зат орын ауыстырмайды,тек энергия беріледі

5 Жылу?ткігіштікті

Жылу?ткігіштікті

механизмі

Кристалды? торды? А н?ктесіндегі атомдарды? тербеліс амплитудасы, ?ара?анда В н?ктесіндегіге ?ара?анда аз. Атомдарды? ?зара ?рекеттесуі кезінде В н?ктесіні? айналасында?ы атомдарды? тербеліс амплитудасы артады.

6 Заттарды

Заттарды

жылу?ткізгіштігі

Металдар Жылуды жа?сы ?ткізеді С?йы?тар орташа ?кізеді Газдар нашар ?ткізеді

7 Металдарды

Металдарды

жылуды жа?сы ?ткізгіштігіні? т?рмыста пайдасы зор

8 Жануарларды

Жануарларды

ыста аяздан, жазда ысты?тан ж?ндері ?ор?айды, себебі ж?н жылуды нашар ?ткізеді

9 ?ар ?ысты

?ар ?ысты

егінді ?сіп кетуден са?тайды

10 Жылу?ткізгіштігі нашар заттар т

Жылу?ткізгіштігі нашар заттар т

рмыста ке? ?олданылады.

11 Сурет бойынша т

Сурет бойынша т

жірибе ойлап, ?андай ??былысты ба?ылап отыр?аны?ды т?сіндір

12 Конвекция

Конвекция

?ыз?ан электр шамыны? ?стіндегі ауа а?ыны, ?зімен бірге энергия тасмалдай, отырып жо?ары к?теріледі.

13 Газдар мен с

Газдар мен с

йы?тарда?ы жылуды? берілуі Конвекция ?атты денелер мен вакуумде ж?рмейді

Конвекция

14 Газдарда

Газдарда

ы конвекцияны? таралуы

Жылы ауаны? ты?ызды?ы аз бол?анды?тан, сал?ын ауа тарапынан вертикаль жо?ары ба?ыттал?ан Архимед к?ші ?рекет етеді

15 С?йы?тарда

С?йы?тарда

ы конвекцияны? таралуы

А – ?ыз?ан с?йы?ты? ты?ызды?ы кемиді де ,жо?ары к?теріледі В – ?ыз?ан с?йы? жо?ары шы?ады С – жо?ары к?терілген с?йы?ты? орнына, сал?ын с?йы? келеді де ,процесс ?айта басталады

16 Конвекцияны

Конвекцияны

?серінен Атмосферада жел пайда болады. Те?із жа?асында к?ндізгі, т?нгі бриз деп аталады

Конвекция

17 Батареяны

Батареяны

айда ж?не неге солай орналастыру керек?

18 Конвекция

Конвекция

Космос корабліні? сырт?ы ?абаты сал?ындайды Іштен жану двигательдері су ар?ылы сал?ындатылады

19 С?уле шы

С?уле шы

ару

К?н Жерді,м?хиттар мен те?іздерді ?ыздырады. Б?л процесс жылу?ткізгіштікке де, конвекция?ада жатпайды. Себебі неде?

20 Суреттегі отты

Суреттегі отты

жалыны ауа?а ?алай таралады? Себебі неде?

21 С?уле шы

С?уле шы

ару

Жылу алмасуды?, энергия жары? с?улелері ар?ылы берілетін т?рі

22 ?ыз?ан денелер

?ыз?ан денелер

рт?рлі диапазонда?ы электромагниттік тол?ындар С?улелену вакуумде де ж?реді

С?уле шы?аруды? таралуы

23 К?н с?улесі б

К?н с?улесі б

летін энергиясыны? 50%жары? энергиясы т?рінде таралады. Ал б?л энергия Жер бетіндегі тіршілік к?зі болып табылады.

24 Суреттегі балаларды

Суреттегі балаларды

?айсысы ысты?тып, ?айсысы то?ып т?р?Неге?

25 ?ара т

?ара т

сті денелер энергияны жа?сы Ж?тады,сонды?тан тез ?ызады ?сті денелер тез суиды

С?уле шы?ару

26 ?ай ш?йнектегі су тез суиды

?ай ш?йнектегі су тез суиды

Неге?

27 Т?рмыста электр

Т?рмыста электр

ыздыр?ыштар ке?інен ?олданылады. Олардан жылу ?алай таралады?

28 Техникада

Техникада

олданылуы

Материалдардарды кептіру,?ыздыру т?нгі ба?ылау ??ралдары ( биноклдер, оптикалы? к?здеу ??ралдары), ракеталар мен снарядтарды ?здігінен нысананы табу?а ба?дарлайтын ж?йелер жасау

29 ?ша?тарды неге к

?ша?тарды неге к

міс т?спен бояиды?

«Газдарды техникада олданылуы»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/gazdardy-tekhnikada-oldanyluy-250920.html
cсылка на страницу

Без темы

23687 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Газдарды техникада олданылуы