Без темы
<<  Наушники: Польза или вред Нахождение 3 слагаемого 2 класс  >>
Науырыз
Науырыз
Наурыз Наурыз — парсы с
Наурыз Наурыз — парсы с
С ?з д і к мереке — мейрам аялайы
С ?з д і к мереке — мейрам аялайы
?ле?ді жаттап алы
?ле?ді жаттап алы
О?ы?ыз,
О?ы?ыз,
?н — к
?н — к
?ле?ні
?ле?ні
?ле?ді т
?ле?ді т
Тиым с
Тиым с
?з бетінше о
?з бетінше о
ЕСЕК ПЕН Б
ЕСЕК ПЕН Б
Мына ма
Мына ма
Ма?ал-м
Ма?ал-м
?н — к
?н — к
О?ы?ыз,
О?ы?ыз,

Презентация на тему: «Науырыз». Автор: 1. Файл: «Науырыз.ppt». Размер zip-архива: 33 КБ.

Науырыз

содержание презентации «Науырыз.ppt»
СлайдТекст
1 Науырыз

Науырыз

2 Наурыз Наурыз — парсы с

Наурыз Наурыз — парсы с

зі, ?аза?шасы “Жа?а жыл”, “к?н” деген ??ымды білдіреді. 22-наурыз — б?кіл Шы?ыс халы?тарыны? мерекесі. Б?л — к?н мен т?нні? те?елетін, ?арды? еріп, к?кті? шы?а бастайтын кезі. Наурыз к?нін адамдар жа?а жыдды? басы — “?лысты? ?лы к?ні” деп атап, зор ?уанышпен ?арсы ал?ан. Наурыз к?ні халы? таза киініп, бірін-бірі ??тты?тап, ?уаныш дастар?анын барынша мол жаяды. Наурыз — діни мейрам емес, жалпы халы?ты? мереке. Наурыз — таби?ат мейрамы, аса зор салтанат, ?лы жиын. Адамдар б?л к?ні: “б?ріміз де таби?ат перзентіміз, оны аялайы?, бергеніне риза болайы?”, — дейді. Б?л к?ні ?андай к?н? болса да кешірілуге тиіс, жеке адамдар арасында?ы бас аразды?тар да кешірілуге тиіс. Ерте кезде Орта Азия ?кімдері: “Б?л к?ні Самарханны? к?к тасы да жібиді”, — деп, зынданда жат?ан т?т?ындарды? ?ол ая?ын босатып кешірім берген. Б?л к?ні адамдар бірін-бірі мынадай создермен ??тты?та?ан: “?лыс ??тты болсын!”, “А? мол болсын!”, “Торт т?лік а?ты болсын!”, “?лыс береке берсін”, “Б?ле жала жерге енсін!” С?йтіп адамдар бір-біріні? ?атесін кешіріп, татуласады, оны? ая?ы ойын-сауы?, эн к?йге жал?асады. Хал?ымызда б?л к?нге арнал?ан “Наурыз тойы”, “Наурыз жыры”, “Наурыз коже”, “Наурыз батасы” сия?ты салт д?ст?рлер бар. Наурыз коже — азы?ты? жеті т?рінен жасалады. Б?л ?аза? тіліндегі “Жеті” созімен байланысты шы??ан. ?аза?станны? ?р жерінде кожені? ??рамына салынатын азы?-т?лік ?р т?рлі бол?анымен, жетіден аспауы керек. Наурыз к?жсні? ??рамына негізінен бидай, тары, к?ріш, ет, т?з, с?т, су т.б. ?осылу керек. Б??ан ?ыстан шы??ан ?азы, ш?жы?, с?т ет сия?ты сыйлы, сыба?алы м?шелер де ?осылады. Осыдан кейін ?р отбасы агайын, ту?ан-туыстарына, коршілеріне де татырады. Наурыз мерекесін Ке?ес ?кіметі діни салт деп ?арап, 70 жыл бойы тойлатпай келді. Еліміз егемендік ал?аннан бері “Наурыз” к?ні ?айта тойлана бастады ж?не ол республикамызды? барлы? жерінде ?олдау табуда.

3 С ?з д і к мереке — мейрам аялайы

С ?з д і к мереке — мейрам аялайы

— м?пелейік аразды? — реніш Самарханны? кок тасы жібу — кек, ?кпе-наз жібуі татуласу — достасу б?ле, жала — жаманды? ??рамында — ішінде сыйлы, сыба?алы м?шелер — ?она??а тартылатын таба? т?рі д?м татыру — ?она??а ша?ыру Тапсырмалар: 1. М?тінге жоспар ??ры?ыздар. 2. М?тінді ??гімеле?іздер. 3. Т?мендегі с?ра?тар?а жауап бері?іздер: 1) Наурыз ?андай мереке? 2) Наурызды хал?ымыз ?алай ?арсы ал?ан? 3) Наурызда “Самар?анны? к?к тасы жібиді” дегенді не ?шін айт?ан? 4) Наурыз к?ні ?андай баталар беріледі? 5) ?з ?йлері?де жасалып ж?рген наурыз к?же туралы ??гімеле?дер. 6) ?азір ?аза?станда Наурыз ?алай тойланады? 7) Наурызды ке?ес ?кіметі неге тойлатпады?

4 ?ле?ді жаттап алы

?ле?ді жаттап алы

ыздар Шы?армай ж?рет??ын хал?ым естен, К?ктеммен келді оралып Салтым ?тксн, Сал-серілер аспандаи ?н шыр?атса, Арулар! А??у сынды ?ал?ып ?ткен. ?нерді? тас?ында?ан арнасында, Ж?ртымны? ?ні бірге жал?асуда. Жанарын менен алмай осы бір с?т, Т?р?андай ба?ыт ??сым, Д?л басымда. Шегі жо? шатты?ымны? ж?зімді ?пкен, Тол?имын іштей ?ана к?бірлеп мен. Т?ндігі Алатауды? желпілдейді, Т?лпарлар т?я?ынан Д?бірлеткен! Жапыра?ында т?ратын шай?ап орман. К?л еді, К?кіректегі айтар арман. ?уаныш?а орта?пын, Елі-ж?ртым; ??тты болсын наурызы?, ?айта орал?ан!.. М. Айтхожина

5 О?ы?ыз,

О?ы?ыз,

ызы?! АТА? С?рсенні? баласы жо?ары о?у орнында о?иды. ?р келген сайын баласыны? о?уымен тіршілік жа?дайын с?рауды ?детіне ал?ан. Бул жолы да ?йреншікті пейілмен: — Балам, о?уында не жа?алы?? — деді. — Жа?сы, ?ке. Емтихандарды т?гел тапсырдым. ?инал?ан жо?пын, — деді баласы. — Серікжан, — деді С?рсенні? жанында отыр?ан замана ??рдасы. — Ау, университеттері?де ата?ы жер жар?ан ?алымдар бар ма? — деді ?уа?ыланып. Пифагор, Геродот, Софокльдер о?ытады, а?а, — деді Серік те м?дірмей жауап беріп. — Е-е, оларды? ата?тары бар ма? — Жо?, а?а. Ата?тары жо?. — Онысы бекер бол?ан екен. Д?рыстау жо?ары о?у орнына т?спеді? бе, шыра?ым, — деді ?кесіні? ??рдасы. Серік жымиды да, ?нсіз ?алды.

6 ?н — к

?н — к

?ілді? ажары “Наурыз айы ту?а?да” С?зі: М.Ма?атаевтікі Наурыз айы ту?анда, Той болушы еді б?л ма?да. Са?талушы еді сыба?а, Сапар?а кеткен ?лдар?а, Наурыз айы ту?анда. Наурыз, наурыз, к?ні игі! К?ні игі жерді? — т?рі игі. Бауыры жылып науат-?ар, Бабымен ?ана жібиді. Шашылып ырыс шана?тан, Ша?ырып бір ?й, бір ?йді. Шаттанушы еді бір игі. Осынау игі ке? жерге, Наурыз айы келгенде. Наурыз тойын бергенде. К?рмегендер де — арманда, Арманда — оны к?рген де, Келіп ем ?мір-орман?а, Наурыз айы келгенде.

7 ?ле?ні

?ле?ні

ма?ынасын т?сіндірі?іздер Орман Орман,орман к??іренген, ?апта?ан. Орман, орман судырла?ан со?па?ы ?н. Орман, орман сам?ай-сам?ай сабылын, Сансыз ?ыран к?ле?ке?е то?та?ан. Орман, орман ?ара басын ?ар бас?ан. Орман, орман за??ар к?кпен арбас?ан. Ізсіз-т?зсіз ??риты?дар ?ашан да ?ара таппай ормандар?а жармас?ан... Орман, орман сар?ыраган, ыр?ал?ан, Орман, орман жар?ыра?ан н?рлардан. Бір н?серін ?има?андар ?ашан да Ормандарды? ж?парынан ??р ?ал?ан. О ??дірет, неткен шал?ар к?и е? сен, Б?гін мені? ?улием сен, ием сен. Осындайда ойланып ?ой, жігітім, Жы?ылмайсы? орманы?а с?йенсе?. (Т.Айбергенов)

8 ?ле?ді т

?ле?ді т

сініп о?ып, жаттап алы?ыздар Ару дала Ару дала, а? дала, дар?ан дала, Н?р — шашы? ба ?рілген ар?анда ана. Мен сені? от бауырында ?скен жанмын, Басылады ??штарым барсам ?ана. Бойынды сен па? ?стап керілесі?. Шынар болып жаныма ?рілесі?. Басылмайды, ?зі?дік і?к?рлы?ым, ?ашанда к?зіме оттай к?рінесі?. О, мені? тор?ын к?рпе, жасыл далам, К?ні? бар ма ??ша?ы? ашылма?ан. Мен сені кезіп ж?рген самалы?мын К?ні? бар ма сен мені т?летпеген, Ку?ім бар ма мен сені жыр етпеген. Ты?даймын ?ой ?ні?ці, жырлаймын ?ой, Н?зік, сезгіш а?ынды? ж?рекпенен. Сенсі? ?ой, мына мені а?ын еткен, Мінезім бар езіндей батыл-?ктем. ?аза?ым ерттеп мінген т?лпарсы? сен, ?стінде сан батырлар шал?ып ?ткен. (Т.Айбергенов)

9 Тиым с

Тиым с

з 1. Жерді сабама, жерді тепкілеме 2. Желге ?арсы т?кірме ?лтты? ??ымдар Т?рт т?л?а: От, Су, Жел, Жер. Т?рт ??была: Шы?ыс, О?т?стік, Батыс, Солт?стік. Т?рт маусым: К?ктем, Жаз, К?з, ?ыс. Т?рт то?сан: ?ыс то?сан, Жаз то?сан, Шілде то?сан, К?з то?сан.

10 ?з бетінше о

?з бетінше о

у?а арнал?ан м?тіндер ШЕКАРАДА?Ы ?АРА??ЙРЫ? Таяуда ?ана Шы??ыс Айтматовты? “Новый мир” журналында жариялан?ан жа?а романыны? екі б?лімін о?ып шы?тым. Орысша аты — “Плаха”. Б?л жазалы адамны? басын т?сеп, балтамен шабатын кеспелтек а?аш... Романда А?бара мен Тасшайнар дейтін екі ?ас?ыр бар. А?барасы — ?аншы?. Тасшайнар — арланы. ?шы-?иырсыз Мойын??мнан пана таппай, ауа-ауа Ысты?к?л ма?ында?ы тау?а барып ты?ылады. Біра? ?азір а? атаулы?а таудан да пана табу ?иын-ау... Б?ны несіне жазып отырмын? Жуырда бір топ а?ын-жазушы шекара жа?та болып оралды?. Сонда?ы бай?а?аным: шекара бойынан сары ала ?азды, б?лдыры?ты к?п к?рдім. Ішкі жа?тан оларды кездестіру ?иын. Біз ж?рген жол бойында машинамен жарысып бір табын ?ара-??йры? сыландап кетіп барады. Ішкері беттемейді. Шекара бойлаи ?ана ?аш?ан болады. Онысы тек адам ?арасы к?рінсе ?бден запыс бол?анды?тан. ?йтпесе м?нда оларды ешкім атпайды. Жай киінген кісі болмаса, олар тіптен жасыл фуражкалы шекарашылардан сескенбейтін де сия?ты. Та? ?аларлы?: шекара болган со?, онда са?шылар ж?рген со? мылты? болады, о? болады. Ал кара??йры?тар ?ой сол мылты? пен о?ты? арасына келіп ты?ыл?ан. Б?л ара?а браконьерлер ете алмайды. Соны а? екегд а? да сезген. Шекара бойы адам?а да, а??а да ?дайы тынышты? бол?ай!

11 ЕСЕК ПЕН Б

ЕСЕК ПЕН Б

ЛБ?Л (И.Крыловтан) Той?ан есек ш?пті оттап ма?айда?ы Со?ыр?ап шат?а кетті ?ай-?айда?ы. ?а??ырып ?лкені ?рлеп келе жатып, Жолы?ты бір б?лб?л?а то?айда?ы: — Сенбісі?, а?ын б?лб?л, жа?а к?рдім, Аты?а ж?рт ма?та?ан ??мар едім. Бір сайрап берсе?, ?ал?ам, ?зім естіп, Рас па екен ж?ртты? с?зі, сынар едім. ?нерге салды б?лб?л сонда а?ыратып, Шы??ыртып, шымырлатып, сор?алатып. Мы? т?рлі к?йге салып тол?ындады, Ма?айда жан біткенді та?ыр?атып. ?ой жатыр, ?ойшы ты?дап т?рды елбіреп, К?зіне ?ып-?ызыл боп, жас м?ддіреп. Жел со?пай, ??с шуламай, б?рі жым-жырт, ?нге к??іл жіберіп т?рды елжіреп. Б?лб?л бодды, тосып т?р есек с?зін, Есек жерге ?аратып екі к?зін: “Іш пыспай-а? тындарлы? бар екенсі?, ?ттеген-ай! Білмепсі? ?тешті ?зі?, Екенсі? ?н салу?а сен-да?ы епті, Сен біраз ?теш ?нін ?йрен!” — депті Б?л сы?ылды сыншыны? с?зін естіп, К?з к?рмеске б?лб?л да ?шып кетті. Демеймін меі?і ма?тасын, Я жа?сын, я жа?пасын, С?йтсе де м?ндай сыншыдан ??дайым бізді са?тасын. (Абай)

12 Мына ма

Мына ма

алды? ма?ынасын т?сіндірі?із. Ба?а к?лін с?йеді, б?лдыры? ш?лін с?йеді, ер жігіт елін с?йеді.

13 Ма?ал-м

Ма?ал-м

телдерді о?ы?ыздар. • Ай орта?, к?н орта?, жа?сы орта? • ?ыста?ы ?ар жер ырысы. • Н?сер алдында найза?ай ойнайды. • ?ысты? ?амын жаз ойла. • Жаз сай?а ?онба, ?ыс ?ыр?а ?онба. • ?ылышын с?йретіп ?ыс келер.

14 ?н — к

?н — к

?ілді? ажары АРАЛ ?АСІРЕТІ Кемелер ж?здірген ша?ылтып желкенін ай?а, Тау тол?ын т?сінде тербелген ерке к?н ?айда? ?айда сол д?урені? та?дырдан к?ш-?уат сезген, Ша?ала к?ктемні? д?ркіреп ?шты ма к?зден? ?айырмасы: Сенемін са?ан, Т?р?анда аман Адамды? к?ші, ой к?ші Аралым мені?, Жанарым мені?, Хал?ымны? ?лы ?ай?ысы. Б?л ?лке ?алайша болады азап т?негі, Ежелгі м?? зары? аз ба еді, ?аза?ты? елі? ?айтемін, Аралым, бугінде ?адды с?лдері?, Т?зімі еліне ??са?ан к?нбісім мені?. ?айырмасы: Аралым, к?н туды басы?а дурбеле?-к?ре?, Кім у?па?, шадды, анау ?зі?мен бірге ?лем деген. Безб?йрек ?асыры? ?а?ады ?анатын унсіз, Бір жыдда екі ?лын жо?алт?ан ана т?р тілсіз. (М?хтар Шаханов)

15 О?ы?ыз,

О?ы?ыз,

ызы?! “Жетілген” жеті ?азына 1. Мінетін “Мерседес”. 2. ?ш ?абатты коттедж. 3. С?лу келіншек. 4. ?ялы телефон. 5. А?Ш доллары 6. “??жіретті” ??да. 7. “Крышалы” ?ызмет. Шынды? туралы • “Б?гінде шынды? жо?” деп ?айталай беретініміз не? Бейне бір ол б?рын бол?ан сия?ты... ??састы? • Былай ?ара?анда, айырмашылы?ы Аспан мен Жердей боп к?рінетін Бай мен Кедейді бір-біріне ??сас етіп тур?ан бір-а? н?рсе бар. Екеуіне де ??мыры а?ша жетпейді.

«Науырыз»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/nauyryz-240877.html
cсылка на страницу

Без темы

23686 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды