Без темы
<<  Особенности эпохи бронзы Особливості методичного супроводу навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах регіону у 20142015 навчальному році  >>
Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в
Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в
Державний стандарт освітньої галузі мистецтва ґрунтується на засадах
Державний стандарт освітньої галузі мистецтва ґрунтується на засадах
Освітня галузь «Мистецтво»
Освітня галузь «Мистецтво»
У теоретичній частині Учень повинен мати уявлення про мову
У теоретичній частині Учень повинен мати уявлення про мову
Основні вимоги до мистецько-синтетичної лінії
Основні вимоги до мистецько-синтетичної лінії
Порівняльна характеристика державних стандартів
Порівняльна характеристика державних стандартів
Порівняльна характеристика завдань
Порівняльна характеристика завдань
Змістові лінії
Змістові лінії
Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок
Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок
Порівняльна характеристика програмового матеріалу
Порівняльна характеристика програмового матеріалу
Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах
Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах
Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є
Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є
Головними завданнями курсу є:
Головними завданнями курсу є:
Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати
Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати
Залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та
Залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та
Основні види художньої діяльності учнів на уроках
Основні види художньої діяльності учнів на уроках
Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати
Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати
Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в
Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в
Абстрактний малюнок
Абстрактний малюнок
Творчі роботи учнів
Творчі роботи учнів
Структура програми
Структура програми
Міжпредметні зв’язки
Міжпредметні зв’язки
Інтеграція видів мистецтва
Інтеграція видів мистецтва
Значення мистецтва у сучасному світі неухильно зростає, оскільки
Значення мистецтва у сучасному світі неухильно зростає, оскільки

Презентация на тему: «Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво». Автор: . Файл: «Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво.pptx». Размер zip-архива: 2529 КБ.

Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво

содержание презентации «Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво.pptx»
СлайдТекст
1 Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в

Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в

контексті освітньої галузі “Мистецтво”

2 Державний стандарт освітньої галузі мистецтва ґрунтується на засадах

Державний стандарт освітньої галузі мистецтва ґрунтується на засадах

особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів. Мистецька компетентність – є здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва.

3 Освітня галузь «Мистецтво»

Освітня галузь «Мистецтво»

Музична лінія

Образотворча лінія

Мистецько-синтетична лінія

4 У теоретичній частині Учень повинен мати уявлення про мову

У теоретичній частині Учень повинен мати уявлення про мову

образотворчого мистецтва, його види і жанри; взаємозв’язок з іншими видами мистецтва; художні традиції рідного краю; розуміти особливості виражальних засобів образотворчого мистецтва, його значення у житті людей, культурному середовищі У практичній художній діяльності уміти інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва; висловлювати естетичне ставлення до них; втілювати власні почуття та думки у практичній художній діяльності; застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу-інтерпретації та оцінювання художніх творів; знати та застосовувати основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, специфічні інструменти, матеріали, художні техніки

Основні вимоги до образотворчої лінії

5 Основні вимоги до мистецько-синтетичної лінії

Основні вимоги до мистецько-синтетичної лінії

Мати уявлення про види та мову синтетичних мистецтв; розуміти виражальні засоби мистецтва танцю, театру, кіно; уміти висловлювати естетичне ставлення до синтетичних мистецтв; застосовувати у спілкуванні найпростіші поняття і терміни щодо синтетичних мистецтв.

6 Порівняльна характеристика державних стандартів

Порівняльна характеристика державних стандартів

Головна мета освітньої галузі "Мистецтво" полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

7 Порівняльна характеристика завдань

Порівняльна характеристика завдань

Основними завданнями освітньої галузі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Залучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хорео­графічному, театральному та екранний видах мистецтва. На основі взаємодії різних видів мистецтва у школярів формується цілісне художнє світосприйняття і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реаль­ної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, забезпечується сенсорний, емоційний та інтелектуальний розвиток учнів.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

8 Змістові лінії

Змістові лінії

Змістовими лініями галузі є музична, візуальна (образотворча), хореографічна , театральна та екранні види мистецтва.

Зміст освітньої галузі “Мистецтво” визначається за такими змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-синтетична (відповідно хореографічного, театрального та екранних видів мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або інтегрованих курсів.

9 Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок

Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок

неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи. Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими.

10 Порівняльна характеристика програмового матеріалу

Порівняльна характеристика програмового матеріалу

Мати уявлення про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри; взаємозв’язок з іншими видами мистецтва; художні традиції рідного краю розуміти особливості виражальних засобів образотворчого мистецтва, його значення у житті людей, культурному середовищі уміти інтерпретувати зміст творів образотворчого мистецтва; висловлювати естетичне ставлення до них; втілювати власні почуття та думки у практичній художній діяльності застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу-інтерпретації та оцінювання художніх творів; основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, специфічні інструменти, матеріали, художні техніки у практичній діяльності

Виявляти емоційне ставлення до естетичного в оточуючому світі, творах мистецтва; мати уявлення про: особливості візуального мистецтва як форми творчої діяльності та сприйняття світу, роль та місце мистецтва у житті людей, значення роботи художника; знати найвидатніших митців образотворчого мистец-тва та деякі їх твори Уміти на елементарному рівні аналізувати твори мистецтва,­ визначати виражені в них емоції, настрій, зміст, аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них Уміти самостійно виконувати навчально-репродуктивні та творчі роботи в об'ємі, на площині. Знати та уміти застосовувати засоби виразності у творчій роботі, використовувати у практичній діяльності основні техніки образотворчого мистецтва Знати основні жанри візуального мистецтва, вміти розрізняти їх за характерними ознаками; Уміти виражати свої почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтва

11 Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах

Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах

науковості, послідовності, наступності та неперервності змісту загальної мистецької освіти, єдності навчання і виховання. Диференціювання тем базується на принципах системності та циклічності подання матеріалу, що узагальнений в логічно-структурні блоки. Принципи поліхудожності, інтегративності та варіативності дають змогу вчителям повноцінно застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, педагогічний досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи.

12 Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є

Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є

формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

13 Головними завданнями курсу є:

Головними завданнями курсу є:

Формування емоційно-естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.

14 Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати

Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати

твори мистецтва (у відповідності до вікових можливостей), оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності; Засвоєння учнями початкових знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу образотворчого мистецтва через сприйняття композиції, форми, кольору, об’єму, простору, руху тощо; елементарних знань про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

15 Залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та

Залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та

світової культур; формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду та залучення до художньо-творчої діяльності шляхом опанування основних правил-понять на чуттєвому рівні; розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, художньо-образного мислення, потреби і здатності до художньо-творчої самореалізації; спонукання до необхідності вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими.

Умови успішної реалізації завдань програми

16 Основні види художньої діяльності учнів на уроках

Основні види художньої діяльності учнів на уроках

Сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва); практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча).

17 Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати

Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати

красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей. Практична художня діяльність у початковій школі має пропедевтичний характер і передбачає ознайомлення з різноманітними художніми матеріалами й техніками та включає роботу за зразком, з пам’яті, з натури, за уявою на площині та в об?ємі.

18 Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в
19 Абстрактний малюнок

Абстрактний малюнок

20 Творчі роботи учнів

Творчі роботи учнів

21 Структура програми

Структура програми

Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована за концентричним принципом вивчення навчального матеріалу, який допускає повторне вивчення окремих тем і понять змістової лінії у кожному наступному році навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу; Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може визначати послідовність виконання репродуктивних, практичних, творчих завдань і вправ, самостійно обирає орієнтовні тематичні завдання та художні техніки і матеріали із запропонованих програмою.

22 Міжпредметні зв’язки

Міжпредметні зв’язки

23 Інтеграція видів мистецтва

Інтеграція видів мистецтва

Література

Музичне мистецтво

Вид мистецтва – це реальні форми художньо-творчої діяльності, що різняться, перш за все, способом втілення художнього змісту, специфікою творення художнього образу.

Синтетичні види мистецтва - хореографіїя, театр, екранні мистецтва

24 Значення мистецтва у сучасному світі неухильно зростає, оскільки

Значення мистецтва у сучасному світі неухильно зростає, оскільки

протистояти явищам бездуховності, зневаги до художніх надбань людства можна лише шляхом вдосконалення творчих потенцій суспільства, усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей. Дякую за увагу

«Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/osoblivost-vprovadzhennja-novo-programi-z-obrazotvorchogo-mistetstva-v-kontekst-osvtno-galuz-mistetstvo-214362.html
cсылка на страницу

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Особливості впровадження нової програми з образотворчого мистецтва в контексті освітньої галузі Мистецтво