Без темы
<<  О.Эвия О?ушыны? ??зыреттілігі -  >>
О?т?стік
О?т?стік
Металдар та
Металдар та
Саба?ты
Саба?ты
Ба?дарлама 1. С
Ба?дарлама 1. С
І. С?ра
І. С?ра
1.Е? же
1.Е? же
ІІ
ІІ
6. ?мір мен ой элементі А) фтор
6. ?мір мен ой элементі А) фтор
ІІ-топ 1. Мыс жай зат ретінде кездеседі а. Сым мыстан жасал
ІІ-топ 1. Мыс жай зат ретінде кездеседі а. Сым мыстан жасал
4. Полюссіз ковалентті байланыс
4. Полюссіз ковалентті байланыс
ІІІ
ІІІ
ІІ топ 1. 8%
ІІ топ 1. 8%
С?зж?мба
С?зж?мба
Ф
Ф
Ж?мба?тар 1. Осы затпен ескі
Ж?мба?тар 1. Осы затпен ескі
1. Ке?
1. Ке?
Т?ймені
Т?ймені
Жігіт арыса –
Жігіт арыса –
?орытынды: “Ма
?орытынды: “Ма
Тама??а да металды
Тама??а да металды
Егістікті жерлерді, Металдармен
Егістікті жерлерді, Металдармен
Назарлары
Назарлары

Презентация: «О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы». Автор: Admin. Файл: «О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы.ppt». Размер zip-архива: 1694 КБ.

О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы

содержание презентации «О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы.ppt»
СлайдТекст
1 О?т?стік

О?т?стік

аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы. П. Т?жібаева атында?ы жалпы орта мектеп Байза?ова Г?лханыс Аязбай?ызы

Туыл?ан жылы: 25.01.1969 Білімі: жо?ары Бітірген о?у орны: ?аза? Мемлекеттік ?ыздар педагогикалы? институты 1992ж. Маманды?ы: химия, биология п?ні м??алімі Педагогикалы? стажы: 21 жыл Санаты: жо?ары Шы?армашылы? та?ырыбы: Инновациялы? технологияларды? элементтерін ?олдану негізінде о?ушыларды? химия п?ніне деген ?ызы?у-шылы?тарын арттыру ар?ылы білім сапасын к?теру

2 Металдар та

Металдар та

ырыбын ?орытындылау

П. Т?жібаева атында?ы жалпы орта мектебі

Химия п?ніні? м??алімі: Байза?ова Г

3 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты Білімділігі: о?ушыларды

Саба?ты? ма?саты: Білімділік: металлдарды? ?асиеттеріні? бір-біріне ??састы?ын, металдар туралы білімдерін ке?ейту Дамытушылы?: О?ушыны? ой-?рісін, ойлау, с?йлеу ?абілетін ашатын с?ра?тар ?ою ар?ылы дамыту Т?рбиелік: О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, жерін с?йетін отанс?йгіш, дарынды ?рпа? т?рбиелеу. Саба?ты? т?рі: ?орытынды саба? Саба?ты? барысы: І.?йымдастыру кезе?і

4 Ба?дарлама 1. С

Ба?дарлама 1. С

ра? – жауап 2. Тест 3. Есептер шы?ару 4. С?зж?мба? 5. Ж?мба?тар 6. Ма?ал –м?телдер

5 І. С?ра

І. С?ра

– жауап 1. ?нерк?сіпті? негізгі металы? 2. Металдарды? кернеу ?атарын кім жасады? 3. Тай?азан 7 металдан ??йыл?ан, ол ?андай металдар? 4. Ал?аш?ы к?мекке пайдаланатын бейметалл? 5. Е? ?атты металл? 6. Шаршамайтын металл? 7. Азотты аш?ан а?ылшын ?алымы? 8. ?ай элементті? та?басы айда?ар бейнесіне ??сайды? 9. Индекс, коэфициент нені к?рсетеді? 10. Мырыш сульфидіні? ?андай ?абілеті бар?

Темір

Н.Н. Бекетов

Темір, мырыш, ?алайы, ?ор?асын, мыс, к?міс, алтын

Иод

Вольфрам

Бериллий

Резерфорд 1772

К?кірт

Элементтерді? атом санын, коэффициент моль санын к?рсет

Люминесценттік- электрондарды? ?серінен суы? жары? шы?аруы

6 1.Е? же

1.Е? же

іл металл 2. Е? ауыр металл 3. Е? тез бал?итын металл 4. Ауада жанатын сілтілік металл 5. ?анны? ??рамына кіретін металл 6. Ты?айт?ыш ретінде ?олданылатын сілтілік металл 7. ?иын бал?итын, ?атты а? т?сті металл 8. V топты? металл элементі 9. Металлургияны грек тілінен аудар?анда?ы ?аза?ша баламасы. 10. ?нерк?сіптік ?діспен алынатын минерал- дарды не деп атаймыз

Литий

Осмий

Цезий

Цезий

Темір

Калий

Алюмений

Висмут

Металдарды ??деу

Кендер

7 ІІ

ІІ

Тест І-топ 1. Металдар ?андай кендерден жасалады? А) Жасанды ?) К?рделі Б) Таби?и 2. Металлургия ?ндірісі нешеге б?лінеді: А) 4-ке ?) 5-ке Б) 2-ге В)3-ке 3. Жер ?ыртысында е? к?п тарал?ан металл? А) Fe ?) Ti Б)Al В) Ca 4. Металды? б?зылуы А)эрозия ?)коррозия Б) ?згеріс В)электролиз 5. Азон ?ыш?ылыны? мольдік массасы А) 63г/моль ?)68г/моль Б) 65г/моль В)61г/моль

8 6. ?мір мен ой элементі А) фтор

6. ?мір мен ой элементі А) фтор

)фосфор Б)темір В)сутек 7. Бейметалл саны (жалпы) А) 31 ?) 34 Б) 23 В)22 8. К?кіртті? аллотропиялы? т?р ?згерісін тап? А) торлы ?)жо? Б)пластикалы? В)сульфидті

9 ІІ-топ 1. Мыс жай зат ретінде кездеседі а. Сым мыстан жасал

ІІ-топ 1. Мыс жай зат ретінде кездеседі а. Сым мыстан жасал

ан б. Мыс оксидіні? ??рамында мыс бар в. Малахит ??рамында мыс бар 2. Периодты? системаны? периодында?ы химиялы? элементтерді? ядро заряды арт?ан сайын ?згермейді а. Атом массасы б. Энергетикалы? де?гейді? саны в. Жалпы электрон саны 3. К?кіртті? е? жо?ар?ы ж?не е? т?менгі валенттілігі мына ?осылыс?а те? а. SO2 ж?не ZnS б. SO3 ж?не H2 S в. SO2 ж?не SO2

10 4. Полюссіз ковалентті байланыс

4. Полюссіз ковалентті байланыс

а жатады а. SO3 б. H2 О в. Br2 5. 0,4 моль суда?ы сутегі массасы а. 0,8 г б. 0,2 г в. 8 г 6. Сілті ерітіндісінде: а. Фенолфталин ?ызарады я?ни малина т?с б. Лакмус ?ызарады в. Метилоранж ?ызарады 7. Концентрлі к?кірт ?ыш?ылы ?андай ?асиет к?рсетеді? А) ?ндірістік ?) су тарт?ыш Б) таби?и В) пермодты? 8. Е? созыл?ыш металл? А) алюминий ?) алтын Б) сым В)мыс

11 ІІІ

ІІІ

Есеп шы?ар І-топ. 1. 8% ?оспасы бар 148 кг калий гидроксидінен ты?аит?ыш ретінде ?олданылатын калий селитрасыны? ?андай массасын алу?а болады 2. Тоты?у –тоты?сыздандыру реакциясыны? электронды? баланс ?дісі бойынша те?естір: Mn+4O22 + 4 H+Cl - = Mn+2Cl2 - + CL02 + 2H+2O-2 3. Массасы 150г таби?и ізбастасты SiO2 бал?ыт?анда 145г кеміді Ізбестаста?ы кальций карбонатыны? массалы? ?лесін есепте.

12 ІІ топ 1. 8%

ІІ топ 1. 8%

оспасы бар 148 кг кальций гидроксидінен ты?айт?ыш ретінде ?олданылатын кальций селитрасыны? ?андай массасын алу?а болады 2. Массасы 150г таби?и ізбастасты SiO2 бал?ыт?анда 145г кеміді Ізбестаста?ы кальций карбонатыны? массалы? ?лесін есепте. 3. Калий нитратыны? ?аны?па?ан ерітіндісі берілген. Осыдан ?аны??ан ертіндісі дайындалуды? ?ш ?дісін к?рсеті?дер.

13 С?зж?мба

С?зж?мба

1. Бактерицидтік ?асиеті бар металл. к?міс 2. Ала?анда бал?итын металл. цезий 3. ?ан ??рамында?ы металл. темір 4. Металдар патшасы атан?ан металл. алтын 5. Е? ?иын бал?итын металл. вольфрам 6. Шойын ?ндіретін пеш. домна 7. Фотографияда ?олданылатын металл. магний 8. Е? ?атты металл. хром

М

Е

Т

А

Л

Д

А

Р

14 Ф

Ф

0

С

Ф

О

Р

С?зж?мба? 1. Азотты е? ал?аш сипатта?ан ?алым Резерфорд 2. Ауаны? 78% ??райтын элемент азот 3. NaNO3 , KNO3 жалпы атауы селитра 4. Атмосфера?а азот б?ліп жанатын газ. торф 5. Азот диоксиді адам ?анында нені азайтады. гемоглобин 6. Азотты? металдармен ?оспасы нитрид

15 Ж?мба?тар 1. Осы затпен ескі

Ж?мба?тар 1. Осы затпен ескі

йді аластайды. Т?сіне ?араса? алтын?а ??сайды. (к?кірт) 2. Бірінші буыным жал?ы есімге ?ойылатын с?ра?тан т?рады, екінші буыным сан есім. ?зім ?ай элементпін? (HeOH) 3. Бірінші буыным тас?ын су, екіші б?лігім мал ??ла?ына салынатын белгі. ?андай химиялы? элементпін? (Селен) 4. Бірінші б?лігім к?п емес, екенші б?лігім тілсіз жау деген ма?ынада, химиялы? ?ай элементпін? (Азот) 5. Бірінші буыным Мария Складовская аш?ын элементті? ал?аш?ы екі ?ріпі, екінші буыным Еуропада?ы ?зен, ?зім радиоактивті ??былыстан т?зілетін элементпін. (Радон)

16 1. Ке?

1. Ке?

лемді кернейді, К?зі? біра? к?рмейді ауа 2. ??р?а? жерде са?тайсы?, Онсыз тама? татпайсы? т?з 3. ?ыздырып со?са? иленеді, Бал?а мен т?стен именеді темір 4. Галоген д?рігерге ?ызмет етеді, Крахмалмен достасады – ол не? Йод 5. ?стаса? - ?ннан майда ?статса? - тастан берік цемент

17 Т?ймені

Т?ймені

инесіз к?ні жо?

Ма?ал-м?телдер. 1. Темірді ?ыз?ан кезінде со?. 2. П?лен жерде ба?ыр бар, 3. Болат б?гілмес, 4. Тауып с?йлесе? - к?міссі? 5. Ж?зігі? алтын бол?анша,

Іздеп барса? мыс та жо?

Морт сынар

Таппай с?йлесе? - мыссы?

Ж?зі? жар?ын болсын

18 Жігіт арыса –

Жігіт арыса –

?л.

Темір тастан шы?ады.

Жаман ?ста суын таппайды.

Алтын шірімес.

Темір тозбайды.

1.К?міс тозса – к?л, 2. Жа?сы жастан шы?ады. 3. Алтын жерде жатпайды, 4. А?ыл арымас, 5. Теміршіні? ?олында,

19 ?орытынды: “Ма

?орытынды: “Ма

ал с?зде металл ж?реді, Метал ?адірін хал?ым, біледі”- демекші б?гінгі саба?ты ?зімні? мына ?ле? жолдарымен ?орытындылаймын. Металдарсыз ?мір жо?, Т?сінсе? оны шыра?ым ?олданамыз ?айда деп, Білмесе? менен с?ра?ы?. ??рал сайман б?рі де, Металдардан т?рады. ?оспаларын сан жетпес, Элементтерім ??рады Тауда, таста білсе?дер ?оспалары металды? К?міс пенен алтыным Патшасы ?ой металды?

20 Тама??а да металды

Тама??а да металды

?оспаларын саламыз Аспан?а да ай?а да, Металдармен барамыз Газымыз да ?йдегі Ар?ылы металл келеді Электр мен жары?ты Металдарым береді ?ыздарымыз неше т?рлі ?шекейін та?ады Ауыл менен ?ала?а, Металдармен барады.

21 Егістікті жерлерді, Металдармен

Егістікті жерлерді, Металдармен

?дейміз Б?зылып ?ал?ан заттарды, Металдармен ж?ндейміз ??рамында ?анны? да, Металдарым болады. Денесі де адамны? Металдардан т?рады. Бейметал мен металдан, Денелерім ??ралды. Тіршілікті? б?рі де , Элементтерден т?рады – деп б?гінгі саба?ымызды ?орытындылаймыз Химия п?ніні? м??алімі: Байза?ова Г

22 Назарлары

Назарлары

ыз?а рахмет!

«О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/otstk-azastan-oblysy-azyrt-audany-rabat-auyly-248192.html
cсылка на страницу

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы