Без темы
<<  О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы Рабат ауылы О?ыту -екі есе о?у  >>
О?ушыны
О?ушыны
М??алімні
М??алімні
?дістемелік бірлестікті
?дістемелік бірлестікті
О?ытуды
О?ытуды
?дістемелік бірлестікті
?дістемелік бірлестікті
Кафедра м
Кафедра м
Білім сапасын к
Білім сапасын к
9 10
9 10
М??алімні
М??алімні
13
13
15 16
15 16
?дістемелік бірлестік жетекшісі: Ергалиева М.А
?дістемелік бірлестік жетекшісі: Ергалиева М.А
Мектеп т
Мектеп т
Шы?армашылы
Шы?армашылы
« А?параттандыру технологияларыны
« А?параттандыру технологияларыны
О?ушыны
О?ушыны
М??алімдерді
М??алімдерді
7
7
13
13
18
18
23
23
* ?ашы
* ?ашы
О?ушы бойында
О?ушы бойында
Т?ртінші де
Т?ртінші де
1
1
11.
11.
М??алімдерді
М??алімдерді
“?здік
“?здік
“Мен ж
“Мен ж
“Инновационды идеялар аукционы” 3 орын Бикеева Балапан Мынжасар
“Инновационды идеялар аукционы” 3 орын Бикеева Балапан Мынжасар
“Инновационды идеялар аукционы” “М
“Инновационды идеялар аукционы” “М
Биыл?ы о
Биыл?ы о
Педагогика ж
Педагогика ж

Презентация на тему: «О?ушыны? ??зыреттілігі -». Автор: Admin. Файл: «О?ушыны? ??зыреттілігі -.ppt». Размер zip-архива: 2420 КБ.

О?ушыны? ??зыреттілігі -

содержание презентации «О?ушыны? ??зыреттілігі -.ppt»
СлайдТекст
1 О?ушыны

О?ушыны

??зыреттілігі -

М??алімні? жо?ары

Де?гейдегі к?сіптілігі

?дістемелік бірлестікті? та?ырыбы:

2 М??алімні

М??алімні

жо?ары де?гейдегі

К?сіптілігі ар?ылы о?ушыны?

??зыреттілігін дамыту

?дістемелік бірлестікті? ма?саты:

3 ?дістемелік бірлестікті

?дістемелік бірлестікті

міндеттері:

1.Саба? барысында ??зыреттілікке арнал?ан тапсырмалар бере отырып,оны? орындалуын ме?герту 2.Шы?армашылы? іс-?рекетке ?ызы?ушылы?ын арттыру 3.М??алімдерді жа?а а?параттармен ?амтамасыз ету 4.Жа?а басылымдардан шы??ан о?улы?тар ж?нінде ?дістемелік н?с?аулар беру, к?мек ортасын ?йымдастыру 5.Заман талабына сай инновациялы? технологияларды,?діс-т?сілдерді ме?геру

4 О?ытуды

О?ытуды

сапасын арттыру. Педагогикалы? білім де?гейін к?теру. Инновациялы? технологияларды ме?геру.

?дістемелік бірлестікті? ба?ыттары:

5 ?дістемелік бірлестікті

?дістемелік бірлестікті

жоспары:

Жобалау

Т?рлендіру

Диагностикалау

«Алматыкітап» баспасынан шы??ан кітаптарды? жа?дайын ?арастыру,осы кітаптармен ?амтамасыз ету ?ырк?йек,2009ж Мемлекеттік аралы? ба?ылау?а дайынды? ж?мыстары ?ырк?йек,2009 ж

«Алматыкітап» баспасынан шы??ан кітаптарды? жа?дайын ?арастыру,осы кітаптармен ?амтамасыз ету ?ырк?йек,2009ж Мемлекеттік аралы? ба?ылау?а дайынды? ж?мыстары ?ырк?йек,2009 ж

О?ушыларды о?улы?тармен ?амтамасыз ету

Тест ж?мыстары ?ырк?йек

1 2

1 2

Жауапты: мектеп кітапханашысы

4 сынып жетекшілері Сарсенбаева Г.А. Ергалиева М.А.

6 Кафедра м

Кафедра м

шелеріні? осы о?у жылында?ы ал?ан та?ырыбы мен жоспарларын бекіту ?ырк?йек-?азан,2009ж Инновациялы? технология туралы а?парат,м??алімдерді? о?уына жа?дай жасау,о?у барысында т?жірибеде ?олдану ?ырк?йек – ?азан,2009ж МАБ ?а дайынды? ж?мыстары ?азан,2009 ж Ай сайын о?ушыларды? ?абілеттіліктерін,білім-білік да?дыларын жетілдіру ма?сатында?ы ж?мыс т?рлері

?жым?а жа?адан келген м??алімдерге к?мек ортасын ?йымдастыру Саба? барысында м?мкіндігінше ?олдану,талдау Сараптамалар,ке?естер,сауалнамалар, н?тижелер ?орытындысы П?ндік олимпиадалар (ай сайын) ?ырк?йек 2009ж – мамыр 2010 ж

Кафедра м?шелеріні? отырыстары,ДМК Жауапты: Кафедра м?шелері Сарсенбаева Г.А Ергалиева М.А: Жауаптылар: Мектеп директоры Сынып жетекшілері 4 сынып жетекшілері Сарсенбаева Г.А. Ергалиева М.А Жауапты: Ергалиева М.А. Кафедра жетекшілері Сараптама

3 4 5 6

7 Білім сапасын к

Білім сапасын к

теруде “?ашы?тан о?ыту”атты ??зыретті педагогика саба?тарын сырттай ме?геру Монреаль-Канада М??алімдерді? ?дістемелік зерттеу ізденіс ж?мыстарыны? барысын аны?тау.

Ашы? семинар-саба?тар ?ткізу. Бастауыш сынып о?ушыларын о?ытуда?ы ??зыретті педагогиканы? де?гейлік тапсырмалары ?араша,2009 ж

Ашы? саба?тарды талдау, мектепішілік ба?ылау, ?орытындысы,кітапша шы?ару,электронды т?рде диск шы?ару Жауапты:Ергалиева М.А. Шы?армашылы? ж?мыстарды жина?тап ?орытындылау. Бикеева Б.М. Бекмаганбетова Г.К. Серікбаева Р.Н: Ертышпаева Ж.Ж. ?алдаманова З.А. Сейдалина Н.

7 8

8 9 10

9 10

М??алімдерді? к?сіби шеберлігін дамыту ма?сатында ке?ес беру ж?мыстарын ?йымдастыру Желто?сан,2009ж Жазба ж?мыстарыны? то?санды? ?орытындылары

“Жас мамандар” мектебі Алимбаева С.С. Тілдер кафедрасы: «?дебиеттік о?у»саба?тарында м?тінді ме?гертуді? тиімді жолдары О?ушыларды сауатты жазу?а ?йрету жолдары «Развитие общеучебных умений и навыков учащихся на уроке русского языка» Математика кафедрасы: есеп шы?ару барысында туындайтын ?иыншылы?тар Д?ниетану кафедрасы: «Денсаулы?- ?мір тірегі, Сонымен с?ні? кіреді. Таби?ат-тіршілік базары, Онсыз кірмес адамзатты? ажары.» ?нер кафедрасы: ?нерді тауды? б?ла?ынан, Ешкіні? м?йізінен, Апамны? киізінен ?йрендім. Мониторинг т?рінде (то?сан сайын)

Ашы? саба?тар: теориялы? к?мек Сарсенбаева Г.А Жауаптылар: Бикеева Б.М. Сейдалина Н. Аймурзина Ж.М. Бекмаганбетова Г.К. Малтаева М.?. Рабаева Б.Х. Жауапты: Кафедра жетекшілері

9 М??алімні

М??алімні

к?сіби шеберлігін шы?дау Жыл бойы

Конференциялар?а, семинарлар?а, бай?аулар?а, олимпиадалар?а ?атысу

Ж?мыс н?тижелерін саба?тарында к?рсету Олимпиада н?тижелерін, мемлекет аралы? ба?ылау ж?мыстарын талдау 4-ші сынып м??алімдері Сарсенбаева Г.А

О?ушыларды? білімін жан-жа?ты дамыту жолдарын аны?тау ?а?тар,2010 ж

О?ушыларды? білімін жан-жа?ты дамыту жолдарын аны?тау ?а?тар,2010 ж

О?ушыларды? білімін жан-жа?ты дамыту жолдарын аны?тау ?а?тар,2010 ж

??зыреттілікке ба?ыттал?ан тапсырмалар (Жеке п?ндер бойынша)

Жауапты: Кафедра м?шелері ?Б отырысында талдау

Бастауыш сынып жасында?ы балалар ?жымын т?рбиелеу ісіне ата-аналарды ?атыстыру ?а?тар,2010 ж Серікбаева Р.Н.

?Б отырысында талдау

Т?жірибе барысында жас маманны? ??зыреттілігін дамыту ?а?тар 2010 ж Алимбаева С.С.,

?Б отырысында талдау

11

12

12

12

10 13

13

Мемлекеттік аралы? ба?ылау ж?йесіні? т?жірибесі А?пан-наурыз,2010 ж

Электронды жина?

Жауапты:4 сынып жетекшілері.

14

А?пан,2010 ж

?рде?гейлік интеллектуалды? ойындарды? жобаларымен таныстыру

Жина? т?рінде 4 сын.Серікбаева Р. Аймукатова Ж. 3 сын: Бекмаганбетова С?лтанова ?. 2 сын: Антаева М.Т. Таттыбаева Р.С. 1 сын: Догабаева Жангул Ибрагимова Тор?ын

11 15 16

15 16

?алалы? мемлекеттік аралы? ба?ылау Наурыз,2010 ж ?дістемелік онк?ндік

Тест ж?мысы “Заманауи саба?.Ол ?андай?” “Мастер-класс”саба?тарыны? н?тижесін к?рсету.

Талдау,сараптама Жауаптылар: Сарсенбаева Г.А. 4 сынып жетекшілері Ергалиева М.А. Педагогика ж?не техника ?ылымдарыны? профессоры, ”Шектеусіз о?ыту”орталы?ыны? консультанты Г.А.Рудик

17 18

Саба?тасты? барысында ?ткен мектепішілік педконсилиумні? ?ой?ан талаптарын шешу жолдарын аны?тау С?уір,2010 ж Жазба ж?мыстарыны? сапасы салыстырмалы т?рде

?дістемелік ке?ес. Балаба?ша, бастауыш мектеп, орта мектеп арасында?ы саба?тасты? «Жетістіктер мен к?кейтесті м?селелер» Саба??а негізделген Мониторинг т?рінде (жылды? ?орытынды,сараптама)

Саба? н?тижесінен бай?ау. Сарсенбаева Г.А. Хамитова Б.М. Кафедра жетекшілері

12 ?дістемелік бірлестік жетекшісі: Ергалиева М.А

?дістемелік бірлестік жетекшісі: Ергалиева М.А

19

Бізді? т?лек – ол ?андай? С?уір,2010 ж «?зін-?зі тану» п?нінен алын?ан т?жірибелер

Бастауыш мектеп т?лектеріні? бас?а ортада ?зін-?зі ?стай білу дайынды?ына есеп с?уір,2010 ж Облысты? семинар мамыр 2010

4-сынып о?ушыларыны? білім де?гейін жан-жа?ты ба?алау Сынып жетекшілері Хамитова Б.М.

20

?дістеме бірлестігіні? жоспарын бекіту. ?дістеме бірлестігіні? ж?мысын сараптау

«Мені? ?осар ?лесім» м??алімдерді?, ?кімшілікті? ?сыныстары мен пікірлері Мамыр,2010 ж

Талдау Ба?алау

13 Мектеп т

Мектеп т

легіні? моделі:

14 Шы?армашылы

Шы?армашылы

Топтар:

«Жас талап» о?ушыларды? ?ылыми ?о?амы. Жетекшісі : Дуненбаева Б.К.

«Алды??ы ?атарлы мектеп» шы?армашылы? тобы. Жетекшісі : Калдаманова З.А.

15 « А?параттандыру технологияларыны

« А?параттандыру технологияларыны

тиімділігі» шы?армашылы? тобы. Жетекшісі : Ергазиева Г.С.

«Зерттеуші м??алім» шы?армашылы? тобы. Жетекшісі : Дуненбаева Б.К.

16 О?ушыны
17 М??алімдерді

М??алімдерді

шы?армашылы? та?ырыбы:

Р/с

Сыныбы

Аты-ж?ні

Та?ырыбы

Ж?мысты? ?арал?ан ж?не ?олдан?ан т?рі

Та?ырыппен ж?мыс істеу мерзімі

1

1 сыныптар

?алдаманова Закира Асылбек?ызы

Білім сапасын к?теруде ?р де?гейлік о?ытуды ?олдану жолдары

?дістемелік ке?ес Обл.семинар

4 жыл, лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 жыл

2

Наурызбаева Роза Жунус?ызы

О?ытуда тиімді ?дістерді ?олдану

Пед.ке?ес ?алалы? сайыс

3 жыл

3

Рахалиева Зубар Альмухан?ызы

О?ушыны? ауызекі с?йлеу тілін дамыту

?дістемелік ке?ес Зерттеу ж?мысы

3 жыл

4

Каримова Лаззат ?уб?кір?ызы

О?ушыны? жас ерекшеліктеріне сай саба?ты т?рлендіру

5

Догабаева Жангуль Таскалиевна

С?йлеу мен жазу ар?ылы балаларды? тілін дамыту

6

Ибрагимова Торгын Сапарбековна

Логикалы? ойлауды жетілдіру ар?ылы о?ушы тілін дамыту

18 7

7

2 сыныптар

Антаева Меруерт Темір?ызы

О?ушыларды? шы?армашылы?ын ойын ар?ылы дамыту

Пед.ке?ес Мектепішілік семинар

3 жыл

8

Аубакирова Анар Ба?ытбек?ызы

А?паратты? технологияларды пайдалану ар?ылы о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

Кафедра отырысы ?діс бірлестігіні? онк?ндігі (ашы? саба?)

1 жыл

9

Алимбаева Са?ила Сеитмухамбет?ызы

О?ушыларды? ?з бетімен тапсырманы орындау да?дысын ?алыптастыру

ДМК Облысты? семинар

3 жыл

10

Дуненбаева Ботаг?з ?аратай?ызы

Кіші жаста?ы о?ушыларды? дарындылы?ын дамыту

Пед.ке?ес Обл.семинар

3 жыл

11

Ергалиева Ментай Аман?ызы

Саба?та ойын т?рлерін тиімді ?олдану

Пед.ке?ес Обл.семинар

3 жыл

12

Таттыбаева Равза Сагитбаевна

Математика саба?тарында геометриялы? ??ымдарды ке?інен ?олдану

?алалы? сайыс

4-5 жыл, лицензиялы? ж?мыс,2008ж жазылды

19 13

13

3 сынып тар

С?лтанова ?ымбат Сапабек?ызы

"Мен" деген т?жырымда жеке т?л?аны? о?у,жазу,ойлау ?абілетін ба?ылау

?дістемелік ке?ес ?діс бірлестігіні? онк?ндігі (ашы? саба?)

2 жыл

14

Бекмаганбетова ?айнеш К?шек?ызы

О?ушыларды? логикалы? тапсырмаларды шы?ару да?дыларын дамыту

Кафедра отырысы Обл.семинар

4 жыл, лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 жыл

15

Иманкулова Шолпан Ас?ар?ызы

Тіл сындыру жатты?улары ар?ылы баланы? тілін дамыту

ДМК ?діс бірлестігіні? онк?ндігі (ашы? саба?)

2 жыл

16

Сейдалина Натия Смагул?ызы

Тапсырманы ?з бетімен орындау ж?йесін ??ру

Пед.ке?ес ?алалы? сайыс

4 жыл,лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 жыл

17

Аймукатова Жанат Кабылтаевна

Жа?а инновациялы? технологияларды ме?геру

Пед.ке?ес

1 жыл

20 18

18

4 сыныптар

Абдикова Тол?ын ?алыбек?ызы

О?ушыны? тіл байлы?ын,с?здік ?орын дамыту ар?ылы білімдерін ке?ейту

Пед.ке?ес ?алалы? сайыс

2 жыл

19

Бикеева Балапан Мынжасар?ызы

?дебиеттік о?ыту саба?тарында м?тінді ме?гертуді? ж?не о?у да?дысын жетілдіруді? тиімді жолдары

Кафедра отырысы «ана тілі»онк?ндігі (ашы? саба?)

4 жыл, лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 ж Обл.семин2010

20

Ертышпаева Жанар Жиентай?ызы

Бастауыш сынып о?ушыларыны? д?ст?рден тыс ойлау ?абілетін дамыту

?дістемелік ке?ес ?алалы? сайыс

4 жыл, лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 ж Обл.семин2010

21

Жа?сымбетова Маржангуль Байбосын?ызы

Дидактикалы? ойындар ар?ылы о?ушыларды? саба?та?ы ынтасын арттыру

?діс бірлестігі отырысы баяндама

3 жыл

22

Серикбаева Роза Назым?ызы

Проблемалы? ситуация?а с?йкес ізденіс тапсырмалары

?дістемелік ке?ес баяндама

4 жыл, лицензиялы? ж?мыс?а дайынды?, ?араша,2009 Обл.семинар 2010

21 23

23

П?н м??алім дері

Малтаева Майра ?лібек?ызы

?алыпсыз білім беру ар?ылы рухани адамгершілікке т?рбиелеу

Пед.ке?ес «жасыл алма» газеті

24

Абишева Айг?л Шамшиден?ызы

О?ушыны? эстетикалы? тал?амын жетілдіру

Пед.ке?ес Шы?армашылы? ашы? саба?

25

Кунарбекова ?арлы?аш Досым?ызы

Фонетикалы? есте са?тау,с?йлеу ?абілетін дамыту жолдары

?дістемелік ке?ес ?алалы? сайыс,баяндама

26

Рабаева Балдырган Хамза?ызы

О?ушыларды? бейнелі ойлау ?абілетін жетілдіру

Пед.ке?ес ?алалы? сайыс

27

Умбетов Даулет Мукатаевич

?лтты? ойындар – халы? педагогикасыны? ??рамдас б?лігі

?алалы? сайыс,облысты? сайыс,республикалы? сайыс

28

Ергазиева Галия Сериковна

А?параттандыру технологиясын о?у ?рдісінде ?олдану

«Анимациялы? фильмдер»сайысы ?алалы? 4 орын Электронды о?улы? 4 орын

29

Хамитова Батия Мурзагалиевна

Мектеп жасында?ы балаларды? сезім-сенімдерін ны?айту жолдары

?алалы? сайыс Обл.семинар 2010 ж

30

Аймурзина Ж?лдыз Мукамбетовна

Орыс тіліндегі ?ателерді жіберу жолдарыны? себептері

31

Уразбаева Махаббат Касенхановна

Кіші жаста?ы балаларды? мектеп ?міріне ?ызы?ушылы?ын арттыру

22 * ?ашы

* ?ашы

тан/ сырттай о?ытуды ме?геру * “Мастер-класс”саба?тарын жо?ары де?гейде к?рсету * Монреаль.Канадада?ы “Шектеусіз о?ыту”атты ??зыретті педагогика орталы?ыны? профессоры Г.А.Рудик мырзамен кездесу Де?гейлік тапсырмаларды? ж?йесін ме?геру,т?жірибеде ?олдану Осы онк?ндікте 25 саба? ?тілді,электронды т?рде дискіге жазылды,кітапша шы?арылды

Мектебіміздегі биыл?ы о?у жылында?ы ?лкен жетістігіміз:

23 О?ушы бойында

О?ушы бойында

?зыреттілікті ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан де?гейлер:

Блум бойынша о?у тапсырмаларыны? таксономиясы о?у тапсырмаларын 6 (АЛТЫ) де?гейге б?леді Бірінші де?гей «БІЛІМДЕР» – ма?саты а?паратты интерьеризациялау?а, я?ни а?паратты м??алім с?здерінен, о?улы? бетінен, бас?а да к?здерден ЖАД ?оймасына к?шіру, А?ПАРАТТЫ БІЛІМГЕ айналдыру?а ?йрету болып табылады Екінші де?гей «Т?СІНУ» – ма?саты ЖАД?А т?скен БІЛІМДІ МАНИПУЛЯЦИЯЛАУ?А (интерьеризациялан?ан білімді к?птеген т?рде ?сыну) ?йрету болып табылады ?шінші де?гей «?ОЛДАНУ» – ма?саты БІЛІМДІ ?лгі, ереже немесе алгоритмдік тапсырма бойынша, я?ни «?лгі мен ??састы? бойынша» пайдалану?а ?йрету болып табылады

24 Т?ртінші де

Т?ртінші де

гей «ТАЛДАУ»- ма?саты б?рын ал?ан БІЛІМНІ? негізінде алгоритмдік талдау (элементарлы ойлау операциясы) ар?ылы ?зі ?шін ЖА?А БІЛІМ ашу?а ?йрету болып табылады

Бесінші де?гей «СИНТЕЗ»- ма?саты б?рын ал?ан БІЛІМНІ? негізінде алгоритмдік талдау (элементарлы ойлау операциясы) ар?ылы ?зі ?шін ЖА?А БІЛІМ ашу?а ?йрету болып табылады

Алтыншы де?гей «БА?АЛАУ»- ма?саты алды??ы де?гейлерде ?зі ?шін ашыл?ан ЖА?А БІЛІМДЕРДІ б?рын ал?ан БІЛІМНІ? негізінде алгоритмдік талдау (элементарлы ойлау операциясы) ар?ылы на?ты жа?дайда ?орытындылар жасау?а ?йрету болып табылады.

25 1

1

М?тінішілік с?ра?тар

2 саба?

2.

Ны?айту?а арнал?ан тапсырмалар

2 саба?

3

?айталау?а арнал?ан тапсырмалар немесе «то?та, тексер»

1 саба?

4

?орытынды жасау?а арнал?ан тапсырмалар

5.

Ситуативтік с?ра?тар

2 саба?

6.

Интеллектуалды ойын: С?зж?мба?тар, триадалар, ребустар ж?не т.б.

1 саба?

1 саба?

7.

Кестені толтыру

2 саба?

1 саба?

8.

К?пті? ішінен та?дау?а аранла?ан тапсырма

2 саба?

9.

С?йкестіліктерді іздеуге арнал?ан тапсырмалар

10.

?алып ?ой?ан с?здерді, ?ріптерді толтыру?а арнал?ан тапсырмалар

2 саба?

О?у тапсырмаларын жобалау МАТРИЦАсы

О?у тапсырмаларын жобалау МАТРИЦАСЫ

Саба? т?рлері

Репетитивті да?дылар

Когнитивті да?дылар

??лы?ты? да?дылар

26 11.

11.

Д?рыс т?ртіпте ?ою

1 саба?

1 саба?

12.

?ыс?а жауапты талап ететін с?ра?тар

2 саба?

13.

Жазу

1 саба?

14.

Аудару

15.

?ою, эксперимент

27 М??алімдерді

М??алімдерді

жетістіктері Абдикова Т.К. «Мен саба??а барамын» атты ?алалы? «Жас маман-2008» атты ?алалы? сайыста 3-орын?а ие болды

«Дарынды балалармен ж?мыс жасау аясында инновациялы? ?леуметті педагогикалы? жобаларды? ІІІ-?алалы? фестивалі-Нурымова С.И. грамота «Бастауыш мектептегі ?здік видеосаба?» ?алалы? сайыс – 1-орын. Нарузбаева Р.Ж, Хамитова Б.М.

28 “?здік

“?здік

йымдастырушы-т?рбиеші”?алалы? бай?ауында ІІІ орын ?асенова Н?рг?л Ш?кір?ызы “Инновационды идеялар аукционы”2 - орын Д?ненбаева Ботаг?з ?аратай?ызы “Аттестатталушы м??алімдер” фестивалі ?алалы? сайыс?а ?атысып ?з біліктілік санаттарын к?терді

29 “Мен ж

“Мен ж

не т?тенше жа?дайлар сурет бай?ауында о?ушыларды? белсенді ?атысуын ?амтамасыз ету мен шы?армашылы? жетекшілік еткені ?шін Рабаева Балдыр?ан Хамза?ызын ?останай ?аласы Т?тенше жа?дайлар бас?армасы марапаттады.

.

“Мы открываем мир” атты анимациялы? фильмдер сайысы Ергазиева ?алия Серік?ызын о?ушыны сапалы дайында?аны ?шін М.Дулатов атында?ы инженерлік-экономикалы? университеті марапаттады

30 “Инновационды идеялар аукционы” 3 орын Бикеева Балапан Мынжасар

“Инновационды идеялар аукционы” 3 орын Бикеева Балапан Мынжасар

ызы

“Инновационды идеялар аукционы” 3 орын Ертышпаева Жанар Жиентай?ызы

31 “Инновационды идеялар аукционы” “М

“Инновационды идеялар аукционы” “М

?алім зерттеуші”номинациясы Бекмаганбетова ?айнеш Кошек?ызы Серикбаева Роза Назым?ызы

32 Биыл?ы о

Биыл?ы о

у жылында?ы семинарлар:

Облысты? семинар: Та?ырыбы: “О?ушыларды? денсаулы?тарын са?тау ж?не ны?айтуда?ы психологиялы? педагогикалы? аспектілер” ?алалы? семинарлар: Та?ырыбы: “Н?тижеге ба?ыттал?ан технологиялар” Та?ырыбы: “12 жылды? білімге к?шуге дайынды? жа?дайында?ы АКТ ж?не бастауыш сыныпты? білім ортасы”

33 Педагогика ж

Педагогика ж

не техника ?ылымдарыны? профессоры, ”Шектеусіз о?ыту”орталы?ыны? консультанты Г.А.Рудик

«О?ушыны? ??зыреттілігі -»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/oushyny-zyrettlg-108118.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > О?ушыны? ??зыреттілігі -