Без темы
<<  О?ушыны? ??зыреттілігі - ОАО комбинат «Полимерстройматериалы»  >>
О?ыту -екі есе о
О?ыту -екі есе о
Анре Ферьераны
Анре Ферьераны
Білім сапасын
Білім сапасын
Білім сапасын
Білім сапасын
Білім сапасына к
Білім сапасына к
Гуманистік парадигма
Гуманистік парадигма
М-1
М-1
М-2
М-2
М-3
М-3
М-4
М-4
М-5
М-5
М-6
М-6
Блум таксономиясыны
Блум таксономиясыны

Презентация на тему: «О?ыту -екі есе о?у». Автор: Талгат. Файл: «О?ыту -екі есе о?у.ppt». Размер zip-архива: 94 КБ.

О?ыту -екі есе о?у

содержание презентации «О?ыту -екі есе о?у.ppt»
СлайдТекст
1 О?ыту -екі есе о

О?ыту -екі есе о

Блум та?сономиясы бойынша саба? жоспарлауды? м??алім ??зырлылы?ын арттыруда?ы ролі.

Т.На?ыпов.

2 Анре Ферьераны

Анре Ферьераны

“Адамдар мектепті ?алай ??р?ан” деп аталатын а?ызы бойынша.

“Олар шайтанны? айт?анындай етіп жасады. Бала таби?атты жа?сы к?реді, сонды?тан оны т?рт ?абыр?а?а ?амап ?ойды. Б?лдіршіндер ?з ж?мысыны? ма?ына?а ие екендігін ??ын?ылары келеді, сонды?тан Оны? белсенділігіні? еш пайда ?келмеуіне ?олдарынан келгенін істеді. Ол ?оз?алыссыз т?ра алмайды, оны ?оз?алмастай жасады. Ол ?олымен ж?мыс жаса?ысы келеді, ал о?ан теориялар мен илеяларды ?йретті. Ол с?йлегенді ?натады- о?ан ?ндемеуді тапсырды. Ол т?сінуге тырысады- ал о?ан жаттап алуды тапсырды. Ол ?здігінен білім іздер еді, ал олар?а б?рі дайын к?йінде берілді.” Осылайша балалар бас?а жа?дайда ?йрене алмайтын ?рекеттерді, ?тірік айтып ,?улануды ?йренді.

Шайтанны? ?алауында?ыдай кейбір адамдар сел?ос, енжар бола бастады, ?мірге ?ызы?ушылы? жо?алды. Ба?ыт пен денсаулы?тан айырылды. Махаббат пен мейірімділік ?ашты. Ал,ойлар ??р?а?танып,?арапайымданып, жан ?атыгезденді, ж?рек ызадан булы?ты...

Н?тиже

3 Білім сапасын

Білім сапасын

амтамасыз ету.(Д?ст?рлі о?ыту)

О?ушыны? о?у п?ндері бойынша білім,білік, да?дылары.

О?ушыны ?алай о?ыту?

О?ушыны не н?рсеге о?ыту ?

Д?ст?рлі о?ыту 75%-технократты? , 3% эстетикалы?, 0% рухани т?рбие береді. Ж.?араев.

Теория Білім мазм?нын м?лшерлеу.

практика О?у процесін ?йымдас- тыру.

Білім н?тижелері.

4 Білім сапасын

Білім сапасын

амтамасыз ету.(Жа?а к?з?арас)

О?ушыны о?у?а ?алай ?йрету керек?

О?ушылар ал?ан ??зыреттер

О?ушы не ?шін о?уы тиіс?

“Сущность души есть творчество” Б.П.Вышеславцев.

( теория) Н?тижелерді ??зыреттер т?рінде аны?тау.

(практика) О?у процесін ?йымдас- тыру.

Білім н?тижелері.

5 Білім сапасына к

Білім сапасына к

з?арас.

Педагогика лы? ?рдісті? сапасы.

Бас?аруды? педагогикалы? ?рекетті?, ?стазды?, о?ушыны? оапасы.

Ма?сат пен н?тиже сапасы.

Сен ма?ан ш?кірті?ді к?рсет,мен сені танимын. А.Дистерверг.

6 Гуманистік парадигма

Гуманистік парадигма

Д?рыс ж?не д?рыс емес жауап жо?. Баланы тексерме, сонымен бірге Ізде. Жазыл?ан ереже бойынша ?зі?е немесе басшыдан г?рі бала?а к?бірек сен. Бала егер т?ртіп б?зса к?м?нмен ?арама. ?йткені оны? б?лай істеуіне себептер болды. Баланы? ?ателесу ???ы?ы т?уекелшілдікпен ты?ыз байланысты. Ол т?уекелшіл бол?анда ?ана- еркін.Баланы? т?уекелшіл т?уелсіздігін, ?р ?адамын а?ды?анша тани біл. Білмейтіндігі?ді мойындай біл. Білім алу?а зорлама,білімді ашу ж?не ?олдана білуге ?йрет. Баланы бір-бірімен салыстырма,оларды? ?р?айсысы ?рт?рлі жа?сы. Баланы? б?гінгісі мен ерте?гісін салыстыр. Жоспарды ?ата? орындау?а тырыспа,ол сенікі ?ана. Білім алу-сені? ?алай т?сінгені?е байланысты. Сен о?ушы?а ?арауыл, тергеуші,сот емессі?.Са?ан ол д?рыс немесе д?рыс жасамаса да жазалау?а ???ы? берілмеген. Бала ?ателеспейді, ол ?з жолын іздеуші.

7 М-1

М-1

Білімділік .

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Ты?дайды,жазады, еске т?сіреді,есте са?тайды,ойлайды.

Белгілі бір ?дісті пайдалана отырып, жа?а материалды? негізгі ??ымдарын б?рын?ы білімді еске т?сіре отырып береді.

А?паратты? де?гей.

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

?ылымда білімді ?абылдау мен ?олдану- ды 5 де?гейге б?леді.

8 М-2

М-2

Т?сіну .

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Ойларын айтады, т?сіндіреді,ерекшелігін к?рсетеді,с?ра?тар береді. Жазады.

.Жа?а материалда?ы білімді т?сінгенін аны?тау ?шін,диологты? байланыс жасау. О?ушыларды? ойларын ?згеше т?рде с?рау. Болжам жасату т.б.

Тезаурусты? де?гей (?ылыми тіл)

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

?ылымда білімді ?абылдау мен ?олдану- ды 5 де?гейге б?леді.

9 М-3

М-3

?олдану.

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Методикалы? де?гей

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

?ылымда білімді ?абылдау мен ?олдану- ды 5 де?гейге б?леді.

О?ушыларды? ал?ан білімін ?мірде ?олдану?а ?йрету ?шін, тапсырырмалар береді.Дидактикалы? ??ралдармен ?амтамасыз етеді. Мысалы: ?атемді тап, та?ырып?а сай с?йлем ??ра, Проблемалы? ситуация т.б

Б?рын?ы білім негізін пайдалана отырып,проблеманы шешу. Кітаппен ж?мыс.

10 М-4

М-4

Талдау (Анализ) .

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Технологиялы? де?гей

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

О?ушыларды топтар?а б?ле отырып, та?ырыпта?ы негізгі т?йінді табу?а ба?ыт беру. Ерекшеліктерді, негізгі ?асиеттерді аны?тату.

Топты? тал?ы?а салады,ойланады. ?згелерді ты?дай отырып ,?з білімін толы?тырады. Ізденеді.

?ылымда білімді ?абылдау мен ?олдану- ды 5 де?гейге б?леді.

11 М-5

М-5

Жина?тау (синтез)

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

.Жеке б?лшектерден немесе шашыл?ан д?ниелерден жа?а жасау?а к?мектесу. Жал?ыдан жалпы?а ба?ыттау.

Зерттеушілік де?гей

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

Ойлап табады,байланыстырады, шы?арады. Ойын т?йіндейді. Проблеманы шешуді? ?зіндік ?лгісін жасайды.

?ылымда білімді ?абылдау мен ?олдану- ды 5 де?гейге б?леді.

12 М-6

М-6

Ба?алау.

М??алім ?рекеті

О?ушы ?рекеті

Блум таксономиясыны? ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспары.

Материалды? ?зі ?шін керектігін,??ндылы?ын,керекті- сін аны?тау,пайымдау?а ба?ыт беру. Идеялар алмасу, пікір айту. ?зіне керектісін та?дау.

Ба?алайды,тал?ылайды. ?з пікірін айтады.

Мен ойлаймын, я?ни мен ?мір с?ріп жатырмын.

13 Блум таксономиясыны

Блум таксономиясыны

ма?сатты? ж?йесіне негізделген саба? жоспарыны? ма?ызы

М??алімні? шы?армашылы?ын ж?зеге асыра алуыны? тірек ?абілеттерін т?мендегі ж?йелерін дамытады. Шы?армашылы? ?рекет, Проблеманы к?ре білу, Болжай білу, Жа?ашылды?ты ендіру, ?з ж?мысыны? ба?дарламасын жасау, Рефлексиялай алу, Шы?армашылы? ойды іске асыру ?шін идеяларды тудыра алу.

«О?ыту -екі есе о?у»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/oytu-ek-ese-ou-134223.html
cсылка на страницу

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > О?ыту -екі есе о?у