Без темы
<<  Саба?ты? та?ырыбы: 34 Саба?ты? та?ырыбы: Биологиялы? ?ару Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды биологиялы? ?арулар- т?рлерімен ж?не негізгі ?асиеттерімен таныстыру  >>
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
Саба?ты
«К?н диаграммасы» ар
«К?н диаграммасы» ар
?ткен саба
?ткен саба
«Т?л?аларды таны» ойыны
«Т?л?аларды таны» ойыны
«Ж?лдызды с
«Ж?лдызды с
??ндар
??ндар
Тарихы
Тарихы
Шаруашылы
Шаруашылы
?о?амы
?о?амы
Маршрут бойынша ж
Маршрут бойынша ж
Жа?а саба
Жа?а саба
??ндар та
??ндар та
6)??н шаньюйіні
6)??н шаньюйіні
16) ??ндар
16) ??ндар
Т?йін
Т?йін

Презентация: «Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы». Автор: alex. Файл: «Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы.ppt». Размер zip-архива: 425 КБ.

Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы

содержание презентации «Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы.ppt»
СлайдТекст
1 Саба?ты

Саба?ты

та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы

2 Саба?ты

Саба?ты

ма?саты

Орталы? Азияны, ?аза?станды мекендеген ??н тайпаларыны? тарихы, мекендеген орыны ша-руашылы?ы, т?рмысы, м?дениеті мен ?нері елі ?шін т?уелсіздік жолында к?рес-тері жайында ал?ан білімдерін толы?тыру, ?ткен саба?тарды пысы?тау ретінде ?осымша деректерді пайдаланып, ??ндар та?ырыбы бойынша ?орытындылау.

3 «К?н диаграммасы» ар

«К?н диаграммасы» ар

ылы cа?тарды сипаттау

4 ?ткен саба

?ткен саба

та ал?ан ма?л?маттарды тест ар?ылы тексеру

№1. Са?тар ?лемді ?алай б?лді А) жерасты, аспан В) аспан, жерасты, жер С) аспан ?лемі Д) ?лем бірт?тас №2. А? стилі мазм?ны жа?ынан... А) дініи-наным сипатында В) бейнелеу ?нері С) мифологиялы? ?нер Д) барлы?ы д?рыс №3. А? стилін неше кезенге б?луге болады? А)3 В)2 С)4 Д)7 №4. Те?ізді? ар?ы жа?ында?ы са?тарды ?алымдар ?алай ата?ан А)дай В)парадарайа С)тиграхауда Д)хаумаварга №5. Алтын адам ?айдан табылды? А) ?аратау жотасы В) Есік ?ор?аны С) Пазыры? ?йіндісі Д) Т?гіскен ?орымы №6.Грек деректеріндегі са?тардырды? атауы А)??дретті еркектер В)дайларС)массагеттер Д) ж?йрік атты турлар

5 «Т?л?аларды таны» ойыны

«Т?л?аларды таны» ойыны

Тар?ытай деген кім? Страбон деген кім? Герадот деген кім?

6 «Ж?лдызды с

«Ж?лдызды с

т» ойыны

1. Са?тар ?ашан, ?ай жерде мекендеген? 2. Тайпа к?семі ?андай м?селелермен айналысады? 3. Са?тарды неге жауынгер тайпа дейді? 4. Са? ?о?амында адамдар неше топ?а б?лінеді ж?не оларды ата? 5. Жыл?ыны? неше т?рі болды? 6. Массагеттер деген кімдер? 7.Са? ?о?амында м?лік те?сіздігі болды ма?

7 ??ндар

??ндар

Батыс ??н Империясыны? территориясы Орталы? Азия даласынан бастап ?азіргі кездегі Германия жерлеріне дейін, ж?не ?ара те?із бен Балтика те?ізіне дейін созыл?ан

8 Тарихы

Тарихы

Б.з.б. 1 мы?жылды?ты? 2-жартысынан бастап Еуразияны? этникалы?-саяси тарихында Орталы? Азияны? к?шпелі тайпалары ролі артты. Б.з.д. 4-3 ??. ?ытайды? солт?стігі мен Орталы? Азияда ??ндар деген тайпалар бірлестігі (сюнну, дунху) пайда болды. На?ты айт?анда, б.з.д. 209 жылы бой к?теріп, б.з. 216 ж. дейін д?урен с?рді. ??ндарды? ша?ыра?ын к?терген ?йгілі М?де батыр. Б.д.д. 209 жылы М?де ?кесін ?лтіріп, та??а ие болады. Осы заманнан бастап, ??н мемлекеті к?шейе бастады. ??ндарды? ?скері 300-400 мы? болды.

9 Шаруашылы

Шаруашылы

. ??ндарда мал шаруашылы?ы жа?сы дамыды.?сіресе жыл?ы ?сіру басты роль ат?арды. Сондай-а? ?ой ?сіру, а? аулау,егіншілік дамыды. ??ндарды? ?ол ?нер к?сібі к?шті дамы?ан (металдан, с?йек пен м?йізден, тас пен саздан, а?аштан, керамикадан жасалды). Сауда дамы?анды?ын жібек маталар, айналар, нефриттен істелген б?йымдар к?рсетеді.

10 ?о?амы

?о?амы

Патриархалды-рулы? ?арым-?атынастарды? белгілері ?те к?шті бол?ан. ??ндар 24 ру?а б?лінген. Оларды? басында а?амандар т?р?ан. А?амандар ке?есі мен халы? жиналысы ж?мыс істеген. ?скери т?т?ындардан ??рал?ан ??лдар да бол?ан. Жазба деректр ??ндар ?о?амында?ы ?кімет белгісі туралы м?лімет те ?алдыр?ан. Елді шаньюй бас?ар?ан. Одан кейін т?менбасылар болды. ??ндар ?о?амында мал мен жерге жеке меншікті? пайда болуы, т?рпайы бюрократты? аппаратты? ??рылуы, алым-салы?, жазу-сызуды? болуы тапты? ?о?ам мен мемлекетті? пайда болуын ту?ызды. ??ндарды? діни-наным, сенімдері ата – бабаны? аруа?ына сенуі – д?ниеге табуныды? д?лелі. Жалпы ??н тайпалары п?т?а табын?ан ??ндар т??ірілік дінді ?станып, т?ркі жазуын т?тын?ан. С?йлеу тілі де т?ркі тілі бол?ан.

11 Маршрут бойынша ж

Маршрут бойынша ж

мыс істеу

1?адам Жа?а та?ырыпты 5-7мин о?у 2?адам Тест с?ра?тарына жауап бер 3 ?адам Ж?пты? ж?мыс ??ндар туралы ?асында?ы о?ушы?а айтып бер 4?адам ”Мені? ??ндар ?леміне жаса?ан саяхатым “ атты ша?ын ??гіме ??ра

12 Жа?а саба

Жа?а саба

бойынша ??ндарды сипаттау:

??ндар

13 ??ндар та

??ндар та

ырыбы бойынша тест с?ра?тары:

1)??ндар туралы дерек беретін деректер. A)?ытай деректері B)Грек жазбаларында C)Парсы жазбаларында 2)??ндар кезені? ?амтитын аралы? A) I ?- Б.з.б V ? B) Б.з.б V ? – б.з ІІІ C) Б.з.б ІV ? – б.з ІІІ ?. 3)??н державасыны? негізін ?ала?ан. A)Атилла B)М?де C)Кир 4)Енисей жа?алаулары мен Алтайды мекендеген ежелгі тайпа. A)Са?тар B)?йсіндер C) ??ндар. 5)??ндар мемлекетіні? ?скери ж?йесі ??рылымы… A)4 ?анат?а б?лінген B)6 ?анат?а б?лінген C)3 ?анат?а б?лінген

14 6)??н шаньюйіні

6)??н шаньюйіні

жа?ын туыстары иеленген лауазым. A)?скербасы B)?олбасшы C) Т?менбасы 7)??н мемлекетіні? ру саны. A)16 B)35 C) 24 8)??н мемлекетіндегі т?менбасы ?скеріні? ??рамы. A)22 мы? жауынгер B)15 мы? жауынгер C) 10 мы? жауынгер 9)??ндарда а?са?алдар ке?есі… жылына A)12 рет ша?ырылды B)8 рет ша?ырылды C) 3 рет ша?ырылды 10)??ндар мен ?ытай елі арасында?ы со?ыс ?имылдары созыл?ан уа?ыт. A)500 жылдан астам B)200 жылдан астам C) 300 жылдан астам. 11)Халы?тврды? ?лы ?оныс аударуын баста?ан халы?.. А)?а?лыларВ)?йсіндерС)??ндар 12)Рим империясына ?ауіп ту?ыз?ан ??н басшысы. А)М?де В) Атилла немесе Еділ С) Кир 13)Еділ жауынгерлеріні? Галлияда?ы Каталаун даласында?ы бол?ан шай?ас жылы. А) 451 жылВ) 512жылы С)354жылы 14)Еділ ?айтыс бол?ан жыл. А)682жылы В)509жылы С) 453 жыл 15)Еділді? шамамен ?мір с?рген жылдары. А) 400-453 жылдар В)428-453жылдарС) 410-468жылдар

15 16) ??ндар

16) ??ндар

сірген малдар т?рі. А)?ойлар В)Ірі-?ара малС) Барлы? малдар т?рі 17)??н ?скерлеріні? негізгі т?рі. А)Жаяу ?скер В)Жауынды ?скерС) Атты ?скер 18)??ндарды? асты? са?тайтын ?ралары табыл?ан жерлер. А)Арнайы ?оймаларда В)Жер асты С) ?й іші 19)??ндарды? негізгі баспанасы. А)Жер асты ?йлер В)Т?р?ын ?й С) Киіз ?й 20)??ндарды? ру к?семдері. А)?скер билеушілері В) Тайпа билеушілеріС) А?са?алдар 21)??ндарда?ы билік беру ж?йесі. А)В)С) М?рагерлік 22)??ндарда опасызды? жаса?андар?а берілген жаза т?рі. А)?у?ын?а ?шырау В) ?лім жазасы С) салы? т?леу 23)??ндарды? негізгі ?мір салты. А) К?шпелі В)Отыры?шы С) Жартылай к?шпелі 24)??ндарда б?йым бетіне алтын т?йіршіктерді д?некерлеу ?дісі. А)Лактау В)Б?йымдауС) Зерлеу 25)??ндарда б?йымдарды безендіру ?шін ?олданыл?ан негізгі бейне. А)Билеуші В)Т?рт-т?лік С) Жабайы а?дар

16 Т?йін

Т?йін

Темір д?уірінде ?мір с?рген ??н мемлекетіні? тарихын ме?гердік, дегенмен айтылмай ?ал?ан материалдар болса ?йден о?ып ме?геріп келу тапсырылады. О?ушыларды ба?алау: ?йге тапсырмасы: ??ндар мемлекеті.

«Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/sabaty-tayryby-ndardy-trmysy-men-sharuashylyy-237429.html
cсылка на страницу

Без темы

23688 презентаций
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Саба?ты? та?ырыбы: ??ндарды? т?рмысы мен шаруашылы?ы