Без темы
<<  Шаблон страница книги Шаблон юбилею45 без регистрации  >>
"Илиада" - Омир
"Илиада" - Омир
Тема 1
Тема 1
Цели
Цели
Методи
Методи
Очаквани резултати
Очаквани резултати
Ход на урока
Ход на урока
Живот
Живот
Творчество
Творчество
Разказва един кратък епизод от 10-тата година на Троянската война
Разказва един кратък епизод от 10-тата година на Троянската война
Омиров въпрос
Омиров въпрос
Тема 2
Тема 2
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Теми в “Илиада"
Теми в “Илиада"
"Илиада" - Омир
"Илиада" - Омир
Помиряването на Ахил и Агамемнон след смъртта на Патрокъл *19-та песен
Помиряването на Ахил и Агамемнон след смъртта на Патрокъл *19-та песен
Композиционни решения
Композиционни решения
Композиционни решения
Композиционни решения
Омир показва пътя за превръщане на омразата в приятелство, на войната
Омир показва пътя за превръщане на омразата в приятелство, на войната
Тема 3
Тема 3
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Прощаването на Хектор с Андромаха
Прощаването на Хектор с Андромаха
Послание
Послание
Тема 4
Тема 4
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Ход на урока
Човекът в “Илиада”
Човекът в “Илиада”
Етиката на Омировия герои
Етиката на Омировия герои
Отрицателни крайности в
Отрицателни крайности в
Терсит- антигероичният образец в Омировия епос /ІІ-ра песен, 85-278
Терсит- антигероичният образец в Омировия епос /ІІ-ра песен, 85-278
Образ на шута, клоуна; от неблагородно потекло; не се знае къде е
Образ на шута, клоуна; от неблагородно потекло; не се знае къде е
Светът на боговете в “Илиада”
Светът на боговете в “Илиада”
Тема 5
Тема 5
Ход на урока
Ход на урока
Втора задача: В таблица изваждат: - І-ви екип: Моменти от бойни сцени
Втора задача: В таблица изваждат: - І-ви екип: Моменти от бойни сцени
Ритуално-магическа семантика на въоръжението на Омировия герой
Ритуално-магическа семантика на въоръжението на Омировия герой
Щитът на Ахил и Омировият образ на света и живота
Щитът на Ахил и Омировият образ на света и живота
Светът в “Илиада”
Светът в “Илиада”
Ресурси
Ресурси
АВТОР Йорданка Косташка учител по БЕЛ СОУ "Иван Вазов" гр
АВТОР Йорданка Косташка учител по БЕЛ СОУ "Иван Вазов" гр
Аналистична теория Създадена е от Ф.А.Волф, според който не е било
Аналистична теория Създадена е от Ф.А.Волф, според който не е било
УНИТАРНА ТЕОРИЯ Създадена е от Г.В.Нич, която признава съществуването
УНИТАРНА ТЕОРИЯ Създадена е от Г.В.Нич, която признава съществуването
ТЕОРИЯТА НА ОСНОВНОТО ЗЪРНО Компромис между предишните две теории:
ТЕОРИЯТА НА ОСНОВНОТО ЗЪРНО Компромис между предишните две теории:
"Илиада" - Омир
"Илиада" - Омир

Презентация на тему: «Шаблон фон для творчество композиторов». Автор: . Файл: «Шаблон фон для творчество композиторов.ppt». Размер zip-архива: 2327 КБ.

Шаблон фон для творчество композиторов

содержание презентации «Шаблон фон для творчество композиторов.ppt»
СлайдТекст
1 "Илиада" - Омир

"Илиада" - Омир

2 Тема 1

Тема 1

Омир и неговото творчество

3 Цели

Цели

Да се провокира интерес към четенето на художествено произведение; Да се създадат у учениците нагласа и умения за самостоятелно и задълбочено изучаване на текст при използването на интерактивни методи и със средствата на ИКТ; Да се развият уменията на учениците за наблюдение, анализ и интерпретация на текст. Учениците да извършват самостоятелни и под ръководството на учител анализационни наблюдения при прилагането на различни похвати; Да се развият уменията да оперират с информация (да класифицират, обобщават и систематизират факти); за подбор и извличане на съществена информация от текст и използването й за нуждите на анализа и интерпретацията; Да се развият умения за учене в процеса на работата, при извършването на определена дейност; Да се развият уменията за работа в екип за постигане на обща цел; Учениците да формират, изразяват и аргументират становище по културен и общочовешки проблем; Да изразяват оценъчни бележки по факти и по изказани от друг твърдения; Учениците да изготвят таблици и схеми за съществена информация, анализ на литературен герой; презентация за епическия поет и др; Да ползват уменията си за работа с компютър и Интернет.

4 Методи

Методи

Обсъждане; Интерактивни методи ( Работа в екип; Учене чрез правене; Дискусия; Симулации; Мозъчна атака; Задачи за подбор и обработване на информация, за изразяване и аргументиране на становище, задаване на въпроси; Проверка и оценка на знанията и уменията; Аналитичен (четене с разбиране) и синтетичен метод (бързо четене за улавяне на основната идея) за работа с текстовете в учебника и интернет страници.

5 Очаквани резултати

Очаквани резултати

Учениците познават: Античния етап от развитието на европейската литература и прехода от фолклор към литература в епопеята на Омир „Илиада”; Значението на понятието мит, същността на жанра епопея; Особеностите на античната култура и литература; Произведенията на поета като основен негов принос в античната литература; Основните факти от биографията и творчеството на Омир; Главните моменти от съдържанието на поемата и културната роля на изучаваната творба; Събитията и героите от поемата и мотивират своя ценностен избор; Характерните особености на епическото слово; коментират избора на изразни средства;

6 Ход на урока

Ход на урока

В предходния урок е зададена самостоятелна работа: Какво е мястото на аеда в древното общество? Защо древното съзнание свързва телесната слепота с личността на аеда? Време за работа: 5 мин. Учениците стигат до извода: - ослепяването значи помъдряване; - аед е боговдъхновен служител; - служител на Аполон и музите, които носят вдъхновение, майсторство и творческо начало.

7 Живот

Живот

Кратки сведения за живота на Омир Първа задача: Класът е разделен на три екипа: - І-ви екип: Какво се знае за родното място на Омир? - ІІ-ри екип: Кои са фактите, доказващи че Омир е действителна личност? - ІІІ- ти екип: Какво разказва легендата за живота на Омир? ! Отговорите се записват на постерите. Вероятни отговори

Време за работа: 10 мин.

8 Творчество

Творчество

/ Учениците да се запознаят с творчеството на поета /: Две епически творби- “Илиада” и “Одисея” ПРИЛИКИ: Художествено и композиционно единство на двете поеми; В основата им лежат теми, образи и разработки от устната традиция в древността; Свързани са с митологичния цикъл за Троянската война; Преплитат се реални и митологични събития; Големи по обем, което предполага подкрепа на писмеността; Античните учени разделят двете поеми на 24 песни- по броя на буквите в старогръцката азбука; През 6-ти век пр.Хр. Омировите поеми стават инструмент на практическо възпитание и се изучават в елинското училище; Преведени са на всички европейски езици;

Запознаване: 10 мин.

9 Разказва един кратък епизод от 10-тата година на Троянската война

Разказва един кратък епизод от 10-тата година на Троянската война

Илион – другото име на Троя

Разказва историята на завръщането на един от Ахейските герои Одисей

“Илиада”

“Одисея”

10 Омиров въпрос

Омиров въпрос

Втора задача: - І-ви екип: Разглежда аналистичната теория и записва на постер отличителния й белег; -ІІ-ри екип: Разглежда унитарната теория и записва на постер отличителния й белег; -ІІІ-ти екип: Разглежда теорията на основното зърно и записва на постер отличителния й белег. Домашна работа: 3-те екипа получават задача да коментират: І-ви екип : Мита за Троянската война; ІІ-ри екип: Откритията на археолозите за Троя; ІІІ-ти екип: Филма “Троя” на режисьора Волфганг Питърсън.

Време за работа: 15 мин.

За любознателните

11 Тема 2

Тема 2

Сюжет и композиция на "Илиада"

12 Ход на урока

Ход на урока

Проверка на домашната работа; Коментират се записките и с помощта на учителя се стига до извода: Истинност и измислица взаимно се допълват,за да се роди оригиналният сюжет на Омировата “Илиада”

Време за работа: 10 мин.

13 Ход на урока

Ход на урока

Първа задача: 3-те екипа се запознават с критическата статия от учебника за сюжета и композицията на “Илиада” и попълват схемите, които са подготвени на постера пред тях: - І-ви екип: Теми в “Илиада”; - ІІ-ри екип: Действието в “Илиада”; - ІІІ-ти екип: Сюжетът в “Илиада’’; След изпълнението на задачата учениците сравняват своите отговори със схемите в презентацията.

Време за работа: 20 мин.

14 Теми в “Илиада"

Теми в “Илиада"

Запознаване на учениците с епическия сюжет и темите в “Илиада”

15 "Илиада" - Омир
16 Помиряването на Ахил и Агамемнон след смъртта на Патрокъл *19-та песен

Помиряването на Ахил и Агамемнон след смъртта на Патрокъл *19-та песен

Двубоят между Ахил и Хектор *22-ра песен

Свадата между Ахил и Агамемнон *Първа песен

17 Композиционни решения

Композиционни решения

Свободна композиция Лишение компенсация ново лишение нова компенсация…. Странични епизоди (срещата на Хектор с Андромаха- 6-та песен) и изброяването на троянските съюзни войски във 2-ра песен; ретердация (забавяне) Изковаването на Ахиловия щит- 18-та песен Кулминация- Двубоят между Ахил и Хектор- 22-ра песен

18 Композиционни решения

Композиционни решения

Финал: Отпътуването на тялото на Хектор и неговото погребение; Примирие между двете воюващи страни; Ахил и Приам в приятелска беседа.

Резултат: Развръзката на другия основен конфликт - разпрата между боговете; Зевс поставя на везните участта на двамата герои - Ахил или Хектор и смъртта се пада на Хектор.

Време за работа - 10 мин.

Поставяне на домашна работа: Какво ме разгневява днес? - есе

19 Омир показва пътя за превръщане на омразата в приятелство, на войната

Омир показва пътя за превръщане на омразата в приятелство, на войната

в мир!

20 Тема 3

Тема 3

Темата за гнева и примирението в "Илиада"

21 Ход на урока

Ход на урока

Предварителна подготовка: Първа задача: Класът е разделен на четири екипа.Всеки от екипите разполага с готов шаблон /таблица/ като разсъждава върху въпроса: Какво ме разгневява днес?Ключовата дума е „гняв”. I екип-причини за гнева; II екип- последствия от гнева; III екип-примирение; IV екип -помирение. Задачата на екипите е предварително да селектират необходимата им информация от създадените есета, за да бъде успешна работата на екипа в учебния час.

Време за работа – 10 мин.

22 Ход на урока

Ход на урока

Учениците попълват шаблона/таблица/ с ключови думи свързани с думата гняв След попълване на таблицата, учениците коментират извадените ключови думи. Учителят подготвя готов модел, свързан с темата за гнева в „Илиада”. Учениците използват шаблона и правят подбор на информация от текста на поемата като съпоставят своите отговори и отговорите от готовата таблица.

Време за работа: 20 мин.

23 Прощаването на Хектор с Андромаха

Прощаването на Хектор с Андромаха

6-та песен играе ролята на страничен епизод в поемата Една от най-човечните сцени в старогръцката литература; Общочовешкото и частно интимното се срещат в тази сцена на съпружеска обич; Срещата и разговорът между Хектор и Андромаха са равнопоставени, особено на общия фон на войната, водена поради страст към Елена; На фона на войната, срещата между двамата обични съпрузи звучи като химн на съпружеска обич; Поставяне на задача: Сравняват се: - І-ви екип: Отношението на Ахил към Бризеида и Патрокъл - ІІ-ри екип: Отношението на Хектор към Андромаха и Астианакс

Време за работа: 15 мин.

24 Послание

Послание

Войната носи беди и лишения, които не могат да се компенсират. Нуждата от хармонични взаимоотношения между хората е пътят към мира и разбирателството, който минава през страданието!

25 Тема 4

Тема 4

Хора и богове в "Илиада"

26 Ход на урока

Ход на урока

Предварителна подготовка: Всички са гледали филма “Троя” с режисьор Волфганг Питърсън; Първа задача: Да запишат на постер качествата, проявени от героите във филма: - І-ви екип: Ахил - ІІ-ри екип: Агамемнон - ІІІ-ти екип: Хектор

Време за работа: 10 мин.

27 Ход на урока

Ход на урока

Втора задача: С какви качества на човек и воин се проявява всеки един от героите в “Илиада”. Да извадят постоянните епитети, с които ги обрисува Омир: - І-ви екип: Ахил - ІІ-ри екип: Агамемнон - ІІІ-ти екип: Хектор Попълнете таблицата

Време за работа- 15 мин.

28 Човекът в “Илиада”

Човекът в “Илиада”

Военният вожд; Символ на народната стихия; Шумни, гневливи и невъздържани; Надарени с физическа и социална мощ; Изключителна красота; Идеал за човека, за човешкото достойнство, за физическа и духовна красота; Закрилян от някои бог, той получава неговите качества и недостатъци; Главна цел – славата; Остро чувство за воинска чест и собствено достойнство;

/Обобщение и изводи на учителя/

29 Етиката на Омировия герои

Етиката на Омировия герои

Айдос (от ст. гр.aidos)- непоносимо чувство за срам. Това понятие обаче има по- богата семантика – съвест, чувство за дълг, съзнание за задължение. “Айдос” е израз на страх и страхопочитание пред висшата сила на авторитета / на старейшините, на общността, на властта, на боговете и на съдбата/; героят трябва да има мярка в своите действия и да не престъпва границите на обществения морал Към Хектор- страшен воин, но и загрижен син, любящ съпруг и нежен баща (сваля шлема си и се преобразува в умислен баща на семейството)

30 Отрицателни крайности в

Отрицателни крайности в

Поведението на героите

Менос (ст.гр. Menos)- сила, мощ, ярост, стремителност, крайно състояние на ума и тялото по време на битка, изразяваща се като прилив на енергия, усилване на жизнената и физическа мощ; Героят се чувства изпълнен с увереност и решимост, с неистов порив за воински подвизи; свещена ярост, воински бяс и раздразнителност Хюбрис (ст.гр. Hybris)- прекомерна дързост, склонност на героите да нарушават свещени канони и забрани, да се светотатства, да се надхвърля мярата на позволеното от боговете.

31 Терсит- антигероичният образец в Омировия епос /ІІ-ра песен, 85-278

Терсит- антигероичният образец в Омировия епос /ІІ-ра песен, 85-278

стихове/

неугледен, външно дързък в отношението си към вождовете пародийно преобърнат образ на епическия герой карнавалният антипод на Ахил единство на духовни и външни черти както и при епичния герой, но грозен и физически недъгав (кривоглед, куц, хилав и гърбав) предизвиква свади и нарушава воинското единство страхливец и малодушен неприятната външност е като огледало на дръзкия му обиден език името Терсит, означава “нахалник”, “безочлив”

32 Образ на шута, клоуна; от неблагородно потекло; не се знае къде е

Образ на шута, клоуна; от неблагородно потекло; не се знае къде е

роден и кои са родителите му, при това външно неприятен и непокорен; основната му вина е, че се осмелява да говори пред вождовете; символ на безредното и непокорно слово.

Време за работа- 10 мин.

33 Светът на боговете в “Илиада”

Светът на боговете в “Илиада”

Трета задача: С какви качества се проявяват боговете в “Илиада”: - І-ви екип: Тетида - ІІ-ри екип: Хера (зла, свадлива жена) и Атина (образ на Ахиловата разсъдливост) - ІІІ-ти екип: Зевс

Време за работа – 10 мин.

34 Тема 5

Тема 5

Принципи на изображение в "Илиада"

35 Ход на урока

Ход на урока

Първа задача: Описание на Ахиловия щит според18 песен.

Време за работа: 10 мин.

36 Втора задача: В таблица изваждат: - І-ви екип: Моменти от бойни сцени

Втора задача: В таблица изваждат: - І-ви екип: Моменти от бойни сцени

в 18 песен; - ІІ-ри екип: Моменти от мирното човешко битие в 18 песен; - ІІІ-ти екип: Какви сравнения е използвал Омир, за да опише войната и мира.

Време за работа: 15 мин.

37 Ритуално-магическа семантика на въоръжението на Омировия герой

Ритуално-магическа семантика на въоръжението на Омировия герой

Трета задача: - І-ви екип: Каква роля играят бойните доспехи в живота на гръцкия войн? (За да отговорят на въпросите разглеждат урочната статия от учебника за щита, като културен символ) - ІІ-ри екип: Кои са отличителните белези на въоръжението днес? (За да отговорят на въпросите разглеждат символите на въоръжението днес)

Време за работа -10 мин.

38 Щитът на Ахил и Омировият образ на света и живота

Щитът на Ахил и Омировият образ на света и живота

Щитът на Ахил е изработен от божествения ковач Хефест; Изкован от злато, богът майстор представя светът като цялост; Светът е представен двойнствено – разчертан с математическа абстрактност и с жизнено многообразни сцени; Наглед е изобразен един хоризонтален модел – опозицията “център- периферия”; Концентричните кръгове налагат представата за кръгово (циклично) протичане на времето; Събира всички символи на силата, богатството и радостта; “Щитът е един вид тълкуване на Омировата поезия от самия Омир” (Б. Богданов)

/Обощение и изводи на учителя/

39 Светът в “Илиада”

Светът в “Илиада”

Сияе със собствена светлина; Богатство на митологичния светоглед’ Ярка колоритност внушаваща едновременно пищност и здравина; Текстът на поемата изразява дълбока привързаност към блестящите предмети, всичко искри, блести- и одеждите на богините, и оръжието на героите; Този свят изразява мечтания идеал на хората от Омировата епоха по хармоничен, със здрави устои и мирен обществен живот; Гениално художествено обобщение на огромен културен опит.

Време за работа -10 мин.

40 Ресурси

Ресурси

Учебник по литература 9 клас – издателство “Анубис” Учебник по литература 9 клас – издателство “Булвест” Windows XP , Microsoft Power Point, Internet Учебна програма по Литература за 9 клас

41 АВТОР Йорданка Косташка учител по БЕЛ СОУ "Иван Вазов" гр

АВТОР Йорданка Косташка учител по БЕЛ СОУ "Иван Вазов" гр

Мездра

42 Аналистична теория Създадена е от Ф.А.Волф, според който не е било

Аналистична теория Създадена е от Ф.А.Волф, според който не е било

възможно в безписмени условия да се създадат толкова големи поеми, нито пък да се изпълняват изцяло; за това се предполага че творбите са се получили в резултат на обединяване на множество по-малки поеми, създадени от народа, а личността Омир е една измислица.

43 УНИТАРНА ТЕОРИЯ Създадена е от Г.В.Нич, която признава съществуването

УНИТАРНА ТЕОРИЯ Създадена е от Г.В.Нич, която признава съществуването

на Омир и единния творчески замисъл на произведенията.

44 ТЕОРИЯТА НА ОСНОВНОТО ЗЪРНО Компромис между предишните две теории:

ТЕОРИЯТА НА ОСНОВНОТО ЗЪРНО Компромис между предишните две теории:

според нея първоначално е имало две малки по обем поеми, които впоследствие са се разраснали чрез добавяне на нови епизоди.

45 "Илиада" - Омир
«Шаблон фон для творчество композиторов»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/shablon-fon-dlja-tvorchestvo-kompozitorov-251888.html
cсылка на страницу

Без темы

23704 презентации
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Шаблон фон для творчество композиторов