Без темы
<<  Тема учебного проекта Тема1  >>
Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны
Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны
Д?рес планы I Оештыру
Д?рес планы I Оештыру
Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый
Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый
III Я?а белем
III Я?а белем
Хат – ис
Хат – ис
Каурый кал
Каурый кал
2011-нче ел Г.Тукай елы
2011-нче ел Г.Тукай елы
Хат т?рл
Хат т?рл
Ш?хси хатларга тукталыйк
Ш?хси хатларга тукталыйк
Ш?хси хат язуга кайбер ки
Ш?хси хат язуга кайбер ки
Дим?к, без к
Дим?к, без к
Эш хатына тукталыйк
Эш хатына тукталыйк
Дим?к, эш хатлары эш буенча языла
Дим?к, эш хатлары эш буенча языла
IVАлган белемн
IVАлган белемн
V Йомгаклау
V Йомгаклау
VI ?й эше Мен
VI ?й эше Мен

Презентация на тему: «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру». Автор: Марсель. Файл: «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру.pptx». Размер zip-архива: 220 КБ.

Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру

содержание презентации «Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру.pptx»
СлайдТекст
1 Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны

Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны

т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру. 2. Фикерл??, х?тер с?л?тл?рен, б?йл?нешле с?йл?м телл?рен ?стер?. 3. Хат язу культурасы т?рбиял??. ?и?азлау. Компьютер, проектор, таратма материал, хат ?рн?кл?ре. Материал 1. д?реслек. – «М?гариф» н?шрияты, 2005 2. А?латмалы с?злек. 3. Интернеттан алынган материаллар.

2 Д?рес планы I Оештыру

Д?рес планы I Оештыру

II Актуальл?штер?. ?тк?н д?рес материалын иск? т?шер? (фигыль темасын кабатлау) ?й эшен тикшер? III Я?а белем ??м к?некм?л?р булдыруга ?зерлек. Тактадагы ??мл?л?рне тикшер?. Д?рес темасы, максаты бел?н таныштыру. IV Я?а белем ??м к?некм?л?р булдыру. Н?рс? ул хат? Хат т?рл?ре Ш?хси хатлар М?х?бб?т хатлары Эш хаты Т?къдим хаты ?авап хаты Кайгы уртаклашу хаты Котлау хаты VКире информация алу. Рефлексия VI ?й эше Хат язарга VII Билгел?р кую, йомгаклау

3 Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый

Каз канаты каурый-каурый, Хатлар язарга ярый

Уйнамагач та,к?лм?г?ч, Бу д?нья ниг? ярый?

4 III Я?а белем

III Я?а белем

?м к?некм?л?рне формалаштыруга ?зерлек Тактадагы ??мл?г? игътибар итегез. Сау бул, кадерле дустым, ми?а да хат яз! - Сезне?ч?, бу ??мл? кайдан алынган? (хаттан) - Без б?ген сезне? бел?н н?къ мен? хатлар турында с?йл?шербез. Д?ресебезне? темасы – “Хат”. Б?ген хатларны? т?рл?ре, аны язу нормалары, этикеты, б?ек кешел?рне? хат ?рн?кл?ре бел?н танышырбыз. Д?фт?рл?рне ачып, число ??м теманы язып куегыз. IV Я?а белем ??м к?некм?л?р булдыру Сез ничек уйлыйсыз, хат н?рс? ул? А?латмалы с?злект? хат с?зен? булган билгел?м?не карыйк ?ле. (1 укучы чыгып с?злект?н хат с?зен? а?латма таба, кычкырып укый)

5 Хат – ис

Хат – ис

?зара х?б?рл?ш? максатында кемг?дер атап язып ?иб?рел? ??м тапшырыла торган язма.

6 Каурый кал

Каурый кал

мн?р гайсы гасырда барлыкка килг?н? Кайсы гасырда язулар барлыкка килг?н? Хат ни ?чен кир?к? Сез ?зегез хатлар язасызмы? Хатны кемн?рг? язып була? Хатлар кемн?н кил?? Ни ?чен без хатларны сир?к язабыз? Тагын хатлар турында н?рс?л?р бел?сез? Сез ничек уйлыйсыз, хат алу к??еллеме?

7 2011-нче ел Г.Тукай елы

2011-нче ел Г.Тукай елы

8 Хат т?рл

Хат т?рл

ре: Ш?хси хатлар М?х?бб?т хатлары Эш хаты Т?къдим хаты ?авап хаты Кайгы уртаклашу хаты Котлау хаты

9 Ш?хси хатларга тукталыйк

Ш?хси хатларга тукталыйк

Ш?хси хатлар кемг? языла? Бу хат, гад?тт? нинди с?зл?р бел?н башланырга м?мкин? Ш?хси хатны? эчт?легенд? н?рс?л?р булырга м?мкин? Хат ничек т?мамлана? Д?реслек бел?н эш. 57нче бит 110нчы к?нег?. Хат ?рн?ге бел?н танышыгыз. Укыган вакытта уйлагыз: хат ничек язылган, хатта с?з н?рс? турында, хатны кем ??м кемг? яза. (1 укучы кычкырып укый) Хатны кем яза? Хат кемг? адресланган? Хат ничек башлана? Хатны? башында н?рс?л?р сорала? Хатта Эн?е н?рс? турында с?йли? Эн?ене? ?йтерг? тел?г?н с?зе а?лашыламы? Ни ?чен? Хат аша Эн?ене? к?ефен белеп буламы? Хат ничек т?мамланган? Бу хат нинди т?рг? кер?, ни ?чен? Дим?к, ш?хси хатлар ничек язылырга тиеш? ? х?зер ш?хси хатларны язуда этикет кагыйд?л?рен? тукталыйк. (Аерым битл?рд? таратылган кагыйд?л?рне уку, ризамы, т?гелме а?латып бару)

10 Ш?хси хат язуга кайбер ки

Ш?хси хат язуга кайбер ки

?шл?р: Язуыгыз ачык, а?лаешлы, п?хт? булырга тиеш. “Ашыгып язам, шу?а к?р? язуым ямьсез” диг?н с?зл?р килешле булмас. Орфографик хаталар бел?н язылган хатны ?иб?р? бер д? матур булмас. Шу?а к?р?, с?злек бел?н эш ит?рг? кир?к. К?ефегез начар булса, хат язудан тыелып торыгыз. ?г?р ш?хси хат компьютерда бастырылган булса да, имзаны ?з кулы? бел?н куярга кир?к. Хатларны саклау гад?те булса....... (д?вам итегез)

11 Дим?к, без к

Дим?к, без к

бр?к ш?хси хатлар язабыз. Алар аша туганнар, дуслар бел?н аралашабыз. Хат башында, гад?тт? с?ламл?? с?зл?ренн?н со?, х?лл?рне, с?лам?тлекне сорашу булырга тиеш. Хатны? эчт?легенд? нинди вакыйгалар, я?алыклар турында с?з барса да, логик эзлеклелек булырга тиеш. ?леге этикет ки??шл?рен ист? тотырга кир?к. Имзаны ?з кулы? бел?н ген? куярга. Ш?хси хатларны? бер т?ре – м?х?бб?т хатлары кемг? языла? Бу хатта к?бр?к н?рс? ?стенлек ит?: вакыйга ?лл? хисме? М?х?бб?т хатларын язуга нинди ки??шл?р бирер идегез? Этикет буенча: “Т?рбияле кеше беркайчан да аноним хат язмас” дип ?йтел?. М?х?бб?т хатын язу ?чен тел байлыгы кир?к. “Мин сине яратам, син ми?а ошыйсы?” диг?н с?зл?р бел?н ген? матур хат яздым диеп булмый. ?з хисл?ре?не башка с?зл?р бел?н д? белдер? белерг? кир?к. Шу?а к?р? китаплар к?п укырга кир?к. Классик ?д?биятта м??гелек м?х?бб?т хатлар ?рн?кл?рен очратырга була. Аларны б?тенесе д? яттан бел?. Сез д? ?лк?н сыйныфларда А.С.Пушкинны? “Евгений Онегин” поэмасын укыганда т?п геройларны? м?х?бб?т хатларын укырсыз. Шунда игътибар ит?рсез, ничек матур, н?фис итеп язылган алар. Татар ?д?биятында да тулысы бел?н хат р?вешенд? язылган ?с?рл?р бар. М?с?л?н, Г. Кутуйны? “Тапшырылмаган хатлар” повесте тулысы бел?н хат. Галияне? ?з м?х?бб?те Иск?нд?рг? язган хатлары. (?зекне уку, фикер алышу)

12 Эш хатына тукталыйк

Эш хатына тукталыйк

(Деловые письма) М?с?л?н сез бик зур фирма директоры, эш хатлары кемг? язылырга м?мкин ??м нинди максат бел?н? ?йе, эш хаты партнер эзл??, фирма к?рс?тк?н хезм?т т?рл?рен т?къдим ит?, яки фирма товарын т?къдим ит?. Эш хатларыны? бер т?ре буларак реклама хатлары да тора. Алар х?зерге вакытта почта ящикларында бик к?п ята. Л?кин без аларны? барысын да укыйбызмы? Х?зер бер тикшер? ясап карыйк. Мин сезг? бер ?ем эш хатлары т?къдим ит?м сез шуларны? кайсыларын сайларсыз ик?н ??м ни ?чен? ? кайсы хатлар сезне? игътибарыгыздан читт? калыр ик?н? (укучылар хат сайлый) Ни ?чен бу хатларны укырга булдыгыз? Т?сле, матур к?газьд? эшл?нг?н. Кызыктыра: “Как получит от государства 120 000 рублей” Ч?нки минем исемем язылган. “Х?рм?тле, М?гыйнов Илшат.......” Бу конверт эченд? ниндидер б?л?к бар. Фирманы? бик югары д?р???д? булганлыгы к?рен?. П?хт? язылга, ак к?гпзьд? эшл?нг?н, штамп бар, фирма знагы (билгесе) куелган, имзаны фирманы? директоры ?з кулы бел?н куйган. ? ни ?чен бу хатларны укымадыгыз? Ч?нки аклы-каралы, к?газе юнь К?п ??м вак язылган, укып торасы килми. “Зин?ар ?чен, минем хатны укыгыз!!!!!” дип язылган. Бу хатны укысалар да, ?зен х?рм?т итк?н фирма ?з д?р???сен т?шереп шулай язмас.

13 Дим?к, эш хатлары эш буенча языла

Дим?к, эш хатлары эш буенча языла

Л?кин б?генге к?нд? фирмаларны? саны искиткеч к?п. Эш хатлары бик к?п кил?. Кайбер хатлар б?тенл?й укылмыйча кала. Шу?а к?р? фирмалар т?рле кызыктыру чаралары эзл?п табалар. Адресатны? исемен язалар, аны? турыда информация ?стил?р, конверт эчен? б?л?к куялар, игътибарны ??леп ит?че бер ген? ??мл?не конвертны? тышына язып куялар. М?с?л?н, “Татар теленн?н имтиханны бишлег? ген? бирерг? телисезме?”?.б. ?г?р сезне? оешмага т?къдим ит? хаты килде ик?н, этикет кагыйд?л?ре буенча, а?а ?авап хаты язылырга тиеш. ?авап у?ай яки кире булырга м?мкин. Кире ?авап булганда, аны? с?б?бе язылырга тиеш. Кайгы уртаклашу хаты кайчан языла? Сез ничек уйлыйсыз? Кагыйд? буенча кайгы уртаклашу хаты 10 к?н эченд? ?иб?релерг? тиеш. Котлау хаты (письма поздравления) кайчан ??м нинди максат бел?н языла? Без сезне? бел?н к?газьг? язылган, почта аша ?иб?рел? торган хатлар турында с?йл?штек. ? тагын нинди хатлар бел?сез? ?йе, интернет аша, СМСлар аша аралашырга була. Сезне? ?егезд? к?бегезд? компьютерлар интернет челт?рен? тоташтырылган. Сез компьютерда к?бр?к нишлисез? Л?кин mailда ?з почта ящигы?ны булдырырга була. ??м тел?с? кемг? хат язып ?иб?рерг? була. Сез бел?сезме ничек?Х?зер мин сезг? к?рс?т?м. (слайдлар ярд?менд? интернет аша аралашу ысылын а?лату) Укучылар, интернет аша аралашуны? нинди у?ай якларын к?р?сез? ? тиск?ре яклары бар мик?н? Сезне?ч?, кайсы хат язу алымы и? яхшысы?

14 IVАлган белемн

IVАлган белемн

рне тикшер?, системага салу, ныгыту - Укучылар, без б?ген нинди тема ?стенд? эшл?дек? - Н?рс? ул хат? - Хатларны? нинди т?рл?рен исегезд? калдырдыгыз? - Хат язуны? нинди кагыйд?л?ре исегезд? калды? - Хатларны ничек ?иб?рерг? була?

15 V Йомгаклау

V Йомгаклау

йе, без кешел?р бел?н аралашмыйча тора алмыйбыз. Ерактагы якыннар бел?н д? т?рлеч? аралашырга була. Шуны? бер мисалы – хат язу. Хатны б?генге к?нд? интернет аша да ?иб?рерг? булла. Бу бик тиз, у?айлы. Вакытны да аз ала, адресатыгыз интернет челт?ренд? булса, ?авапны да шул ук вакытта алырга була. Хатны ак к?газь битен? ?з кулы? бел?н д? язып, почта аша ?иб?рерг? м?мкин. Монда инде я?алыклар бел?н берг? к??ел ?ылысын да сиз?рг? була. К?рг?небезч?, хат язу бер д? ?и?ел эш т?гел. Аны? ?з кануннары бар. ?д?бият ф?ненд? хат формасында язылган ?с?рл?р бар. Аларны эпистоляр жанр дип атыйлар. М?с?л?н, ?.Такташны? «Кил?ч?кк? хатлар»ы, Г.Кутуйны? «Тапшырылмаган хатлар»ы. Аны? берсе – шигырь бел?н язылган, икенчесе – повесть.

16 VI ?й эше Мен

VI ?й эше Мен

сез д? ?йд? хат язып карагыз ?ле. К?нд?лекл?рне ачып, ?й эшен язып куегыз. Хат язарга. Ул хат дустыгызга, туганнарыгызга, яраткан кешегезг? булырга м?мкин. VII Билгел?р кую, саубуллашу.

«Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/tema-khat-maksat-1.-ukuchylarda-khat-any-trlre-khat-jazu-kagyjdlren-zlshter-chen-shartlar-buldyru-247040.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Тема Хат Максат 1. Укучыларда хат, аны? т?рл?ре, хат язу кагыйд?л?рен ?зл?штер? ?чен шартлар булдыру