Без темы
<<  Тематический день по программе фгос для средней группы Темные века  >>
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Ма?сат ж
Ма?сат ж
Та?ырыпты
Та?ырыпты
Темекі т
Темекі т
Не себепті адамдар темекіні тартады
Не себепті адамдар темекіні тартады
В) ересек болу
В) ересек болу
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Адамдарды
Адамдарды
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегуді
Темекі шегуді
Темекі шегуді
Темекі шегуді
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Табак шегуді
Табак шегуді
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегуді
Темекі шегуді
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегу
Темекі шегу
?р мемлекетті
?р мемлекетті
Жапонияда
Жапонияда
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Жапонияда
Жапонияда
Пайдаланыл
Пайдаланыл
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекі шегу ж
Темекіні
Темекіні
Т?улігіне бір
Т?улігіне бір

Презентация на тему: «Темекі шегу ж?не денсаулы?». Автор: Ая. Файл: «Темекі шегу ж?не денсаулы?.pptx». Размер zip-архива: 3169 КБ.

Темекі шегу ж?не денсаулы?

содержание презентации «Темекі шегу ж?не денсаулы?.pptx»
СлайдТекст
1 Темекі шегу ж

Темекі шегу ж

не денсаулы?

2 Ма?сат ж

Ма?сат ж

не міндеттеріміз:

Темекі шегушілікті? таралуына ж?не темекі шегушілер ?атарыны? азаюына ?лес ?осу. ?асыр дертіне айналып отыр?ан кеселдердін залалын жан жа?ты ме?геру, зиянды заттардан барынша аула? болу?а ша?ыру, жас?спірімдер мен ересектерді? сана сезімдерін дамыта т?су. 1. темекі шегу ?ай ауруларды? ?ауіп-?атер факторы болып табылатынын аны?тау; 2. темекі т?тініні? ересектерге, ж?кті ?йелдерге, жас?спірімдер денсаулы?ына ?сер ету ерекшеліктерін ?арастыру; 3. темекі шегу бойынша ?рт?рлі мемлекеттердегі салыстырмалы т?жірибе сипаттамасы.

3 Та?ырыпты

Та?ырыпты

?зектілігі

Табак шегу – д?ние ж?зілік ?лім себептерінде ма?ыздылы?ы бойынша екінші болып табылады. Жыл сайын 3,5-5,4 млн адам темекі шегу н?тижесінде пайда бол?ан аурулар себебінен к?з ж?мады. Дамы?ан мемлекеттерде темек шегушілерді? орташа ал?анда?ы ?мір с?ру ?за?ты?ы шекпейтіндермен салыстыр?анда 11-13 жыл кем. 2012 жылы британды? журнал 1,3 млн темекі шегетін ?йелге зерттеу ж?ргізген, н?тижесі: темекі шегетін ?йелдерді? ?мірі кем дегенде 10 жыл?а ?ыс?ар?ан. Осы?ан ?арамастан темекі шегушілерді? ?атары жыл сайын жо?арылауда. Егер осы тенденция жал?асатын болса, жыл сайын темекі шегуден 10 млн адам ?айтыс болатын болады. Статистикалы? м?ліметтер бойынша ?азіргі уа?ытта д?ние ж?зінде 650 млн адам ?немі темекі шегеді, ж?не оны? ?рбір екіншісі темекімен ша?ырыл?ан ауру себеінен к?з ж?мады.

4 Темекі т

Темекі т

тініні? ??рамы:

5 Не себепті адамдар темекіні тартады

Не себепті адамдар темекіні тартады

Адамдарды?, ?сіресе, жас?спірімдерді? темекі тартуыны? себептері мыналар?а байланысты: а) топ?а еліктеу, я?ни, темекі тартпайтын жас ?ыз немесе бала топ?а ?осылу ?шін соларды? ы??айына к?ніп, жаман ?детін бойына сі?іргісі келеді; б) жеке ?нат?ан адамына еліктеу б?л жерде темекі тартпайтын жас ?ыз немесе бала ?нат?ан адамыны? жаман ?асиеттерін ба?аламауынан темекі тартуды ?зі де бастауы м?мкін;

6 В) ересек болу

В) ересек болу

а тырысу; г) ?мірдегінін б?рін бай?ап к?руге тырысу; д) ата-аналарды? д?рыс т?рбие бермеуі мектеп жасында?ы жас?спірімдерді? к?пшілігі темекіні? зиянын білмегендігінен тартады. Г) к??іл к?йді к?теру;

7 Темекі шегу ж
8 Адамдарды

Адамдарды

не себепті темекі тартатыны? сауалнама н?тижесі

-Темекіні ермек етіп шегеді; -Темекі шексен дау адамдар ?атарына ?осылам деп ойлайды -Темекіні даусым жі?ішке соны ?алы? болсын деп шегеді,сосын тастай алмай ауестеніп кетеді. -Темекіні шексен ?ыздар ?арайтындай ой да болады. - Темекі шексем ары?таймын деп ойлайды

9 Темекі шегу ж
10 Темекі шегу ж
11 Темекі шегуді

Темекі шегуді

ж?йке ж?йесіне ?сері

Темекі т?тіні ??рамында?ы никотин ж?йке т?йіндеріне ?сер етеді. Ж?йке жасушалары ж??арып, тез ?артаяды ж?не ?леді. Осы?ан байланысты ж?йке импульстеріні? берілуі баяулап, ми?а т?скен м?ліметтерді? ??делуі нашарлап, адамны? сырт?а ортада?ы тітіркендіргіштерге реакциясы баяулайды. Есту ж?не к?ру функциялары нашарлайды. Жас?спірімдерді? мектептегі ?лгерімі нашарлайды, есте са?тау ?абілеті т?мендейді, т?ртібі ж?не ж?ріс-т?рыстары ?згере бастайды.

12 Темекі шегуді

Темекі шегуді

ж?рек-?ан тамыр ж?йесіне ?сері

Темекі шегушілерде ?р темекі шеккен сайын 30 минут?а созылатын тамырларды? тарылуы болады, ол ж?ректі? ?ан айдау ж?мысын к?шейтеді, н?тижесінде ж?рек тозады. Никотин ?антамырларды? спазмын тудыратынды?тан, табак шегу гипертониялы? ауру, ми инсульті ж?не миокард инфарктіні? ?ауіп-?атер факторы болып табылады. Темекі шегушілерде миокард инфаркті шекпейтіндерге ?ара?анда 4-5 есе жиі дамиды, ?анда?ы холестерин м?лшері ж?не А? жо?ары болады, ж?рек ?стамасыны? дамуы 8 есе жо?ары. Эритроциттерді? б?зылуы анемия (тіндерді? оттегіге жеткіліксіздігі) ?ан ?юды? жо?арылауы тромбофлебит Перифериялы? тамырларлы? аурулары (облитерациялы? эндоартериит)

13 Темекі шегу ж
14 Табак шегуді

Табак шегуді

тыныс алу ж?йесіне ?сері

Темекі т?тінінде никотиннен бас?а 200 жуы? адам организміне зиян заттар бар, к?міртегі, угарлы газ, синильді ?ыш?ыл т.б. Темекі шеккен кезде осы заттар тыныс алу ж?йесіне т?сіп, ?абыну ша?ырады. Осыны? н?тижесінде шырышты ?абатты? ?ор?аныс ?абілеті т?мендейді, ?кпені? эластикалы? ?абілеті нашарлайды. Н?тижесінде ?кпені? ?мірлік сиымдылы?ы ж?не вентиляциясы т?мендеп а?заны? оттегімен ?амтамасыз етілуі нашарлайды. Сонымен ?атар т?тінні? б?лшектері ж?не ?арамай ?кпе к?піршіктері ?абыр?аларына ш?гіп, ?кпе рагын тудырады. Ас?азан с?лі б?лінуіні? тежелуі т?бетті? т?мендеуі

15 Темекі шегу ж
16 Темекі шегуді

Темекі шегуді

ас?азан-ішек ж?йесіне ?сері:

Темекі т?тіні ?серінен тіс эмальі зардап шегеді, онда микроскопиялы? жары?шалар пайда болады; кариес т?зіледі; тістерге ?арамай ш?гіп, олар ?арайып, спецификалы? иіс шы?арады. Темекі т?тіні сілекей бездерін тітіркендіреді, сілекейді? б?лінуі к?шейеді. Темекі т?тіні ар?ылы ??рамына аммиак, к?кіртті сутек т?скен сілекейді ж?ту ?серінен ас?азан зардап шегеді; гастрит, ойы? жара, рак секілді аурулар дамиды.

17 Темекі шегу ж
18 Темекі шегу

Темекі шегу

йелдер мен еркектерде жынысты? функциясы т?мендейді. Ж?кті ?йелдерде ?ры?ты? ?оректі заттармен ж?не оттегімен ?амтамасыз етілуі бірден б?зылады. Н?рестені? Кенеттен ?лімі Синдромыны? ж?не н?рестелердегі даму аномалияларыны? ?ауіп факторы болып табылады; Д?м сезу т?мендейді; Бет терісінде ?ыртыстарды? ерте пайда болуы; ?ан ?юды? жо?арылауы; Гемопоэзді? б?зылуы; Иммунитетті? т?мендеуі; Антидиуретикалы? ?сер.

19 ?р мемлекетті

?р мемлекетті

т?жірибелері

Е? бірінші, темекі тарту?а тыйым сал?ан мемлекет Гималай корольдігіне жататын Бутан мемлекеті. М?нда табак ?олдану, сату?а 170 евро к?лемінде айыпп?л салынады. ?р елді? салты бас?а демекші, темекі тартуды таратушылар мен о?ан ?арсы к?ресті ?р мемлекет ?рт?рлі жолдармен ж?ргізуде. ?аза?станда халы?ты? денсаулы?ы ж?не денсаулы? са?тау ж?йесімен бекітілген кодексте 2009 жылды? 9 ?азан айынан бастап барлы? ?о?амды? орындарда темекі тарту?а тыйым салын?ан.

20 Жапонияда

Жапонияда

ы темекі тартпайтын к?шелер, Ирландияда?ы сыраханалар, Финляндияда?ы балкондар

Е? ?атал антитабак за?дары бар 10 мемлекет: Финляндия(€50-150, к?мелетке толма?андар?а т?рме), Ирландия(€3000), Швеция(€100 дейін), ?лыбритания(?2500), Германия(€25-250), Индия($4,25), Франция(€68), Жапония($13­500), А?Ш($250-1000), Греция(€50-200, €3000-€10 000дейін).

21 Темекі шегу ж
22 Жапонияда

Жапонияда

ы темекі тартпайтын к?шелер, Ирландияда?ы сыраханалар, Финляндияда?ы балкондар

23 Пайдаланыл

Пайдаланыл

ан ?дебиеттер:

http://knowledge.allbest.ru/life/2c0a65625b3ac68b5c43b88421306d27_0.html http://vsegdazdorov.net/story/vliyanie-kureniya-na-organizm-cheloveka http://freeofsmoking.narod.ru/damage3.html http://900igr.net/kartinki/obg/Organizm-i-alkogol/006-Vlijanie-kurenija-na-organizm-cheloveka.html

24 Темекі шегу ж
25 Темекі шегу ж
26 Темекіні

Темекіні

зияны туралы не білесіз?

Темекіні? ?ауіпті зардаптары туралы танысу салауатты ?мір салтын насихаттауды? ма?ызды тарма?тарына жата ма? Адам ашулан?анда темекі тартса тыныштандырады деген рас па? Темекіні? зардаптарын дене жатты?уларын жасау ар?ылы жою?а бола ма? Темекіні к?п тартпайтын адам темекіні т?ра?ты тартатын адамдармен бірдей д?режеде зардап шегеді деген рас па? Жас?спірімдерді? темекі тартуына «?лкен болсам» деген армандарыны? ?сері болуы м?мкін бе?

27 Т?улігіне бір

Т?улігіне бір

орап темекі тартатын адамны? ?кпесінде бір литр смола ш?гіп ?алады дегенге сенесіз бе? Темекі а?зада?ы зат алмасу ?ызметіне к?мектеседі деген рас па? Темекі тарту?а ?йреніп ?ал?ан адамдар темекі тартудан керемет рахат алатынды?тан темекіні тастай алмайды дейді, рас па? Егер жас?спірімдер ?ызы?ушылы?пен темекі тартатын болса оларды? т?ра?ты темекі тартатындар ?атарына ілігіп кетуі ?бден м?мкін бе? Темекі тарту бір?атар ?атерлі ісік ауруларыны? пайда болуына ?сер ете ме?

«Темекі шегу ж?не денсаулы?»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/temek-shegu-zhne-densauly-131487.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Темекі шегу ж?не денсаулы?